Proces verbal din 19.03.2020

Proces verbal sedinta extraordinara de îndată din 19.03.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

IÎEC

09. APR. 2020

PROCES VERBAL


Primii r;Lpur;3 i completare petiții

Semnătură eh .fiinirc-........................

privind lucrările ședinței extraordinare, cu convocare de îndată, a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19 martie 2020, ora 12:00 Nr..2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 946 /18.03.2020, ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (2) lit.a) și alin.(4) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1.     Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 06.03.2020;

 • 2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor șl patrimoniu (C4).

Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu o zi înainte, în data de 18.03.2020, invitația la ședință precizând dala, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 946/18.03.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Generai al Sectorului 1: Ca să respectăm distanța de un metru... am mărit distanța între scaune, și am așezat un scaun în față, un scaun în spate. Dc asemenea, în sală, întrucât astăzi nu avem invitați, aveți scaunele invitaților dispuse la distanța corespunzătoare. Vă rog să încercați să mențineți distanța, domnule Chirvasă.....distanța

corespunzătoare, de un metru.

o 9. APR. 2020

i L _____________i

Astăzi, având în vedere precizările art. 50 din Decretul nr. 196/2020 gl Președintei ui petițc României, pentru a evita, pe cât posibil contactul direct între persoane, incluâiv prin mijibaGei©— electronice de comunicare și vom merge pe votul nominal. De asemenea.... v-am pus un scaun în față, un scaun în spate și dacă dumneavoastră considerați că sunteți prea aproape de colegul dumneavoastră, puteți să mergeți în zona scaunelor din spatele sălii.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu m-am pus aici că am zis, că...

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1; Da. Este și așa bine... dar ne-am gândit că, dacă vreți să folosiți microfonul, este bine să aveți în spate distanța corespunzătoare. Alex... masca... De asemenea, ați primit la intrare dezinfectanți, aveți și pe masă lavetă și dezinfectant pentru suprafețe...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am să fac apelul nominal. Vă rog să completați declarațiile și am să fac apelul nominal.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor Dorina? La telefon ne-a spus că nu poate să vină, că are o răceală, însă trebuie să ne confirme în scris, ca să putem să o trecem absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel? Prezent. Am să zic eu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici?

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi?

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan? Prezent.

Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Georgesu Adriana Mihaela? Prezent.

Doamna Georgesu Adriana Mihaela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Domnul Iordan Florea?

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca? Prezent.

I

og. APR. 2020

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan? Prezent.                                                            .......—.............

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule primar, mască...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela a anunțat... Numai puțin. Domnule Păiuși... doamna Mureșan Manuela a anunțat prin e-mail astăzi de dimineață că nu poate participa la ședința de astăzi pentru că este în autoizolare de 14 zile, pentru că a fost în vizită în Belgia la începutul lunii martie. Atenție, vă rog numai puțin... precizează la începutul lunii martie, fără să precizeze dacă a fost înaintea ședinței ordinare, adică înainte de data de 06.03.2020, pentru că aici este o altă discuție, dacă s-a anunțat D.S.P./Direcția de sănătate publică a Municipiului București... a fost după ședință... sau nu, este de verificat domnule Păiuși... este de verificat dacă doamna Mureșan se declară că a intrat în autoizolare de 14 zile, întrucât ... a fost în Belgia la începutul lunii martie. Dacă la începutul lunii martie ar fi însemnat 1, 2, 3... n-ar fi trebuit să participe la ședința din 6 martie și atunci avem o problemă cu toții. Vă rog să verificați și să ne comunicați. Când a fost anunțat D.S.P. și ce reprezintă această autoizolare? Dacă și-a făcut testul și dacă a fost confirmată sau infirmată. Deci, absent motivat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Cristian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Olteanu Virgil-Mădălin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver-Leon? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Ramona

Porumb? Nu este

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor? Domnul Purcărea? Nu este.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose

Cristian Adrian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Prezent.

i I 08.APR.ZB0 Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Manuel Augustin? Prezent. Să știți că nu respectați distanța dintre colegii dumneavoastră...        .........__

Donuiul Manuel Augustin Vieru: Dar eu aici stăteam...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am înțeles, dar... unul dintre dumneavoastră sau domnul Bulfon, aveți locuri în sală sau domnul Vieru. Da, mai în spate, ca să asigurați distanța...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea? Și doamna Anca Comănici, prezent? ... O să facem și teleconferință. Fără Ramona Porumb. 23 de consilieri. încep?

La deschiderea ședinței au fost prezenți 23 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

La apelul nominal au lipsit: doamna Dorina Bănișor, domnul Cristian Laurențiu Bulfon, absent conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019, doamna Manuela Mureșan, absent motivat și doamna Ramona Porumb.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată, pentru data de 19 martie 2020. Având în vedere că în sală avem o prezență de 23 de consilieri în funcție, din numărul total de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu completările ulterioare, supun spre aprobare, cu vot nominal, Procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 6 martie 2020. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului -verbal, vă rog să le exprimați.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da, am eu, Oliver Păiuși sunt, am următoarea obiecțiune. Nu apare în procesul verbal momentul în care domnul președinte de ședință a refuzat, mi-a refuzat dreptul de a vorbi înaintea unui proiect de hotărâre de consiliu local. Aș vrea să fie menționat faptul că mi s-a refuzat acest drept înainte de votul asupra unei hotărâri de consiliu local. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Aș vrea, aș vrea ...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, nu vi s-a refuzai dreptul de a vorbi. Vi s-a cerut să faceți o cerere înainte de a vorbi, conform regulamentului. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vreau să vă rog să ne precizați minutul și proiectul de hotărâre la care vreți să menționăm. Am înțeles, am să vă rog să votați Procesul -verbal, mergem pe vot nominal?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da.

j ; 09. APR. 2020

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog să votați, ani .c _. ' să fac această mențiune. Supun la vot, cu mențiunile formulate de către domnul;. Qliver Păiuși-,■.......

procesul -verbal al acestei ședințe, cu vot nominal. Și acum am să dau citire:

Domnul Chirvasă Viorel? Vă rog să vă exprimați, da? Pentru.

Doamna Comănici? Pentru.

Doamna Condurachi? Pentru.

Domnul Crișu? Pentru.

 • -  Domnul Damian George? Pentru.

Domnul Deaconu? Pentru.

 • -  Doamna Georgescu? Pentru.

Doamna Grigorescu? Pentru.

 • -  Domnul Iordan Florea? Pentru.

Doamna Macarie Ilinca? Pentru.

 • -  Domnul Meghea Dominic? Pentru.

Doamna Munteanu Cristina Simona? Pentru.

Domnul Neagu Cristian? Domnul Neagu Cristian? Pentru.

Domnul Olteanu Virgil Mădălin? Pentru.

 • -  Domnul Păiuși Oliver Leon? Pentru.

Doamna Popa Daniela? Pentru.

 • -  Doamna Porumb, care a venit și este prezentă? Pentru.

Domnul Purcărea? Pentru.

Domnul Sion? Pentru.

Domnul Suvac? Pentru.

 • -  Domnul Tudose Cristian? Pentru.

Domnul Tufan? Pentru.

Domnul Vicru? Pentru.

 • -  Domnul Zamfir? Pentru.

în timpul votului pentru aprobarea procesului-vcrbal a intrat în sală și și-a înregistrat prezența în registrul special, doamna Ramona Porumb.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cu unanimitate de voturi, procesul- verbal a fost aprobat și descărcat, vă dau cuvântul, domnule președinte!

PROCESUL - VERB A L AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 6 MARTIE 2020 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

i \ 09. APR. 2020 j

, /^uipiataropali':.'

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun Ia vot Ordinea de zi de astăzi. Vot nominal avem astăzi. Doamna Bănișor!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Doamna secretar! Luați act că a mai venit o colegă de la noi, doamna Ramona Porumb.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:

 • -  Doamna Bănișor? Nu este.

Domnul Bulfon? Nu este! Adică este, dar nu este.

 • -  Domnul Chirvasă? Pentru.

 • -  Doamna Comănici? Pentru.

 • -  Doamna Condurachi? Pentru.

 • -  Domnul Crișu? Pentru.

 • -  Domnul Damian? Pentru.

 • -  Domnul Deaconu? Pentru.

 • -  Doamna Georgescu? Pentru,

 • -  Doamna Grigorescu? Pentru.

Domnul Iordan? Pentru.

 • -  Doamna Macarie? Pentru.

 • -  Domnul Meghea? Pentru.

 • -  Doamna Munteanu? Pentru.

 • -  Doamna Mureșan? Absent.

Domnul Neagu? Pentru.

Domnul Olteanu? Pentru.

Domnul Păiuși? Pentru.

Doamna Popa? Pentru.

 • -  Doamna Porumb? Doamna Porumb? Pentru.

 • -  Domnul Purcărea? Pentru.

Domnul Sion? Pentru.

 • -  Domnul Suvac? Pentru.

 • -  Domnul Tudose? Pentru.

 • -  Domnul Tufan? Pentru.

Domnul Vieru? Pentru.

o tj, APR. 2020 Domnul Zamfir? Pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Ordinea de zi a trecut.•

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

- 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot punctul... punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:

Doamna Bănișor, de la U.S.R.? Absent.

Domul Bulfon? Absent.

Domnul Chirvasă, de la P.N.L.? Pentru.

Doamna Comănici, de la P.S.D.? Pentru.

Doamna Condurachi, P.S.D.? Pentru.

- Domnul Crișu, P.S.D.? Pentru.

Domnul Damian, U.N.P.R.? Pentru.

Domnul Deuconu, A.L.D.E.? Pentru.

Doamna Georgescu, P.N.L.? Pentru.

Doamna Grigorescu, P.N.T,.? Pentru.

Domnul Iordan, P.S.D.? Pentru.

Doamna Macarie, U.S.R.? Pentru.

Domnul Meghea, U.N.P.R.? Pentru.

Doamna Munteanu, U.S.R.? împotrivă.

Doamna Mureșan, U.S.R.? Absent.

Domnul Neagu, P.M.P.? Pentru.

Domnul Olteanu, P.N.L.? Pentru.

Domnul Păiuși, U.S.R.? împotrivă.

Doamna Popa, U.N.P.R.? Pentru.

Doamna Porumb, P.N.L.? Pentru.

Domnul Purcărea, P.M.P.? Pentru.

Domnul Sion, U.S.R.? Pentru.

Domnul Suvac, P.N.L.? Pentru.

Domnul Tudose, P.S.D.? Pentru.

 • -  Domnul Tufan, P.S.D.? Pentru.

 • -  Domnul Vieru, U.S.R.? Abținere.

 • -  Și domnul Zamfir, A.L.D.E.? Pentru.

  0 9. APR. 2020

  Primii răspuns I oomptatare pal

  i! ulri.....................


Câte sunt, doamna secretar? 21 de voturi pentru... 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Proiectul a trecut. Vă mulțumesc frumos, sănătate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU, 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1

ABȚINERE din 24 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,