Proces verbal din 16.07.2020

Proces verbal sedinta ordinara 16.07.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 iulie 2020, ora 14:00

Nr. 9 din data 07.2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorachc, Primarul Sectorului I, prin Dispoziția nr. 1901/10.07.2020, ținând seama de prevederile ari. 196 alin, (1) lit, b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/7019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data 24.06.2020;

Aprobarea Ordinii de zi;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Realizare construcție modulara” la Școala Gimnazială ”1 Icrăstrău”,str. Borșa, nr. 27, Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, in numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1. prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii . publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisie de sănătate și protecție socială (C6);                     /            o


 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI); Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură. învățământ, sport, mass-media și culte (C5)___

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură. învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe lpc$£4J^/£%;

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI); Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae lorga”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice.

--respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4>;------------------

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul „TEATRUL EXCELSIOR” situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI); Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sector^flPț^rilf, Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu. având ca obiect finadlș^ea do către-

Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării erorii materiale din art.5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1. București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni.. începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Richter Mirela Alexandra Cristina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și Laxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisie de sănătate și protecție socială (C6);

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Montessori Kids at work

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură. învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic

„SFINȚII TREI IERARHI”


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultura, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 16. Proiect de hotărâre pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 -incubatorul de afaceri al Sectorului 1”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu (PUD) Str. Sovcjtrnr. 9-

11, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr. 55A, sector 1. București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PI Străulești nr. 2. sector 1, București. Adt- BUC.

cȘoseaua a


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.353, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.20-22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, “respectarea d re pru ri I o rș i I i bertăți I or cetățenii or șt patrimoniu (C4 ):------

 • 23. DIVERSE

 • 1. Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrat sub nr.28409/26.07.2020;

 • 2. Raportul de activitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București

 • 3. Raportul de control al Curții de Conturi a României încheiat în urma acțiunii privind "Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”, înregistrat sub nr.28033/03.07.2020;

 • 4. Adresa Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol nr. N/353/09.07.2020 cu privire la Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București;

 • 5. Extras de pe portalul instanțelor privind încheierea de ședință din data dc 25.06.2020, pronunțată în dosarul nr.25764/3/2019 de către Tribunalul București. Secția a II-a^țprg^Tțios Administrativ și Fiscal;

 • 6. Tribunalul București, Secția a 11-a Contencios Administrativ și Fiscal - Citație Consiliul Local al Sectorului 1 în proces cu Compania ROMPREST SA;

 • 24. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarep consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 10.07.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1901/10.07.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

în data de 15.07.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1918/15.07.2020 prin care s-a propus completarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 16.07.2020, cu următorul proiect de hotărâre, documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-tcritorialc Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

și a Unităților Sanitare Publice

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Voi face apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina'Luminița?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuja Sorina: Piezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian

Mișu?


Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ște.fan?

Deaconu Alcxandru-Ștcfan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian?

Prezent, da?!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Georgescu Adriana Mihaela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1 Doamna Grigorescu luliana Cristina? Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Mcghca Dominic Pan?

Domnul Mcghca Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General-al Sectorului 1: Doamna-Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu; Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și, La mulți ani! Multă sănătate și tot ceea ce vă doriți!

Doamna Mureșan Manuela: Mulțumesc mult!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver

Leon?                                                                           .^7. o.,

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Ramona; Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor? Absent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă

Viorel Daniel?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al SecforuluiT: DomnuTTufan Miîuii?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor? Prezent.

Domnul Zamfir Victor; Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Lipsește domnul Purcărea Mihail Teodor.

La apelul nominal au lipsit domnul Purcărea Mihail Teodor care absentează nemotivat și domnul Cristian Laurențiu Bulfon, absent, conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțp{w!4iub/lice

din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Declar deschisă ședința plenului Consiliului Local al Sectorului 1, întrunit în ședința ordinară din data de 16.07.2020. Vă rog să faceți liniște! Având în vedere că avem în sală o prezență de 25 de consilieri în funcție, față de numărul de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile articolului 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 24.06.2020. Dacă aveți observații pe marginea procesului-verbal vă rog să le formulați, dacă nu, voi solicita vot pentru aprobarea procesului-verbal. Cine nu a votat? Domnul Suvac! Doamna Georgescu! Doamna Porumb! Doamna Mureșan! Votați, vă rog! 25 de voturi pentru, cu unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat!

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DA TA DE 24.06.2020 A FOST APROBA T CU UNANIMTTA TE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Predau lucrările ședinței domnului Cristian Marian Neagu. președintele Consiliului Local al Sectorului 1. De asemenea țin să precizez că au fost comunicate atât ordinea de zi cât și suplimentarea ordinii de zi. precum și materialele aferente ședinței. în termenele legale.

Mai mult decât atât în urma Raportului de control al Instituției Prefectului, vă readuc aminte că mâine (vineri-! 7 iulie 2020) este ultima zi pentru depunerea rapoartelor de activitate, și mă refer la domnii consilieri care nu au depus Rapoartele de Activitate. în situația în care nu vor fi depuse aceste rapoarte, potrivit prevederilor legii, veți fi sancționați contravențional du către Instituția Prefectului. De asemenea, eu voi centraliza situația, după ziua de mâine (vineri-17 iulie 2020), și voi informa Instituția Prefectului, având în vedere că această măsură a fost stabilită Secretarului General.

Domnul Cristian Marian Ncagii - Președinte de ședință: Rună ziua!

Doamna Grigorescu Inliana Cristina: Suntem 25 prezenți sau suntem 26 prezenți?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt 25 de consilieri în funcție, prezenți.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnule președinte, vă rog să luați act că sunt prezent în sală, cu toate că nu am fost trecut pe prezență. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Votați, vă rog! Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 10 abțineri. 1 vot împotrivă.

înregistrate solicitări ... nicio solicitare pentru luare de cuvânt. Așa că astăzi mergem pe foarte repede înainte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2- '‘'•Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Realizare construcție modulară” la Școala Gimnazială "Herăstrău”,str. Borșa, nr. 27, Sector 1". Votați, vă rog! 23 voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBA TĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3- “'Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului l, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile lip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale" Votați, vă rog!

Doamna Popa Daniela: Stimați consilieri, vă rog să fiți foarte atenți la acest proiect, din nou este vorba de locuințe sociale pentru persoanele dezavantajate de la noi din sector, lăsați politica la o parte, gândiți-vă la ei. Și știți că mergem în paralel și cu construcția și cu achiziția, tocmai ca să rezolvăm mai repede problema celor peste 700 de familii de pe lista de priorități. Nu înțeleg ... care nu ar fi oportunitatea acestui proiect. ... Aș vrea să motivați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 12 voturi pentru. 7 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI Șl 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4- "Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situai în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 rn2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului l prin Administrația Domeniului Public Sector 1 " .

înțeleg că avem un amendament la acest proiect. Domnule Păi uși! Citiți amendamentul!

Domnul Suvac Virgil Adrian: La proiectul nr. 4 nu putem să schimbăm destinația? Să-l trecem pentru locuri dejoacă, să nu fie locuri de parcare? Am înțeles că este spațiu verde și că de aceea nu se poate vota. Adică să facem o solicitare către Consiliul General al municipiului București prin care să-i schimbăm destinația în loc dejoacă și nu locuri de parcare? Mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Suvac, aceasta vroiam să vă spun, că acest proiect dc hotărâre, care a fost înscris pe proiectul ordinii de zi de cel puțin 5 ori. a fost elaborat cu respectarea prevederilor ari.81 din Legea. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Este obligatoriu să se respecte actele ierarhic superioare, știți foarte bine că această solicitare cu destinația a fost stabilită de către dumneavoastră în cadrul comisiei, ulterior de către Consiliul Local al Sectorului 1. apoi în Consiliul General al Municipiului București a fost aprobată acestă formă. în cele 5 ședințe. în care a fost dezbătut acest proiect de hotărâre s-ar fi putut înțelege că dacă domnul Păiuși face un amendament în acest sens, și astăzi.

proiectul de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1. automat, hotărâret^jj/fî ilegală pentru că este obligatoriu în acest moment să se respecte Hotărârea Consiliul Genera} aj Municipiului București care a stabilit o destinație, în urma analizării documentației, de către compartimentele de specialitate. Prin urmare, doar la nivelul Consiliul General al Municipiului București puteți face o solicitare să i se modifice destinația, însă atâta timp cât tot dumneavoastră ați solicitat destinația ... când ați avut această revelație?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, vă reamintesc că a fost vorba de ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în urma discuției cu cetățenii..?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar, mi s-a dat cuvântul, vă rog frumos. în comisie am avut parcare de reședință sau loc de joacă pentru copii. Este clar ceea ce doresc vecinii din zonă, noi suntem reprezentanții dânșilor. Dați-mi voie să citesc amendamentul. Se modifică ari. 3 alin. (2), se modifică și va avea următorul cuprins: Terenul menționat la ari. I se achiziționează în scopul realizării obiectivului de "spațiu de joacă pentru copii". Acest lucru îl doresc locuitorii din zonă, noi ne conformăm. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am înțeles intenția dumneavoastră, însă știți foarte bine că nu puteți schimba destinația, așa, prin amendament. Trebuie să solicitați modificarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București, este o altă discuție, nu doar să faceți un amendament la acest proiect de hotărâre. Trebuie să solicitați modificarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La Consiliul General, trebuiau transmise cele două opțiuni.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Au fost transmise cele două opțiuni, domnule Păiuși! Analizați documentația! Au fost transmise ambele opțiuni, iar ulterior, prin Direcția de Patrimoniu de la Primăria Capitalei au transmis că trebuie să reintre din noii în comisia de specialitale de la nivel local și să se stabilească o singură destinație.______________

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Bun! Veniți cu această modificare, aveți aceste atribuții, vedeți că nu va trece acest proiect, dacă nu are această destinație, loc de joacă pentru copii. Faceți modificările de rigoare!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Păiuși, vă rog frumos, nu ne mai spuneți ... este a nu știu câta oara când ne spuneți: faceți! Noi încă odată vă spunem, cei din executiv nu suntem subordonați consilierilor locali, iar dumneavoastră aveți atribuția principală, în calitate de consilier local să elaborați proiecte de hotărâri. Având în vedere că nu aveți niciun proiect de hotărâre, vă rog frumos să faceți propunere prin care să solicitați modificarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București. Și nu ne mai spuneți imperativ de fiecare dată, faceți! Faceți dumneavoastră, că este atribuția dumneavoastră!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! V-ați înscris la cuvânt, doamna consilier?. Când?

Doamna Grigorcscu luliana Crișțina: Domnule consiler. dacă doriți să faceți această modificare, faceți-o printr-un proiect de hotărâre și credeți-ne că vă vom susține toți. Și am închis subiectul! Atât!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 10 voturi voturi împotrivă Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul în integralitatea lui. 13 voturi pentru, 5 abțineri și 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5

ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5- “Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură* Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 2 abțineri și 11 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 2

ABȚINERI ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6- “Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local. în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Im/we/tmiiul -Școlar al-Municipădui-București, di'4uotiilă-CdiN.TRI .‘L-EDUCAȚI()NA.L.SECT()R— / ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Zamfir?

Domnul Cristian Marian Nea»u - Președinte de ședință: 14 voturi pentru. 1 abținere și 10 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7- “Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București". Votați, vă rog! 12 voturi pentru. 5 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5

ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVA din 25 de consilieri locali prezenti

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8- “Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector l ” Votați, vă rog! 11 voturi pentru și 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 14 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9- “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae lorga ”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București" Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: La acest proiect de hotărâre există o rectificare, au fost identificate erori materiale și v-a fost comunicată Nota în acest sens.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 5 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBA TĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10- “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tchnico-cconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul „ TEATRUL EXCELSIOR " situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sector 1, București" Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea și la acest proiect de hotărâre am luat act de comunicarea domnului consilier Bulfon. Am înaintat o solicitare la Primăria Capitalei, am primit răspunsul, drept pentru care am făcut rectificarea pentru înlăturarea sintagmei „ TEATRUL EXCELSIOR", Practic și acest proiect are o rectificare, realizată conform prevederilor legale. Mulțumim, domnule Bulfon!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru și 7 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Da, am rugămintea să dați curs și continuării solicitării mele referitoare la Teatrul din Bucureștii Noi. respectiv, aceea de a organiza o dezbatere publică pentru stabilirea denumirii acestui obiectiv cultural, este un deziderat al locuitorilor, în special, al zonei adiacente și cred ca o dezbatere publică făcută la nivelul sectorului 1. va putea slabUi^inuume/care să fie agreat de toată comunitatea. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11- “Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului /, prin Sectorul l al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1 ”. Votați, vă rog! 23 voturi pentru și 2 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBA TĂ CU 23 VOTURI PENTRU Șl 2

ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12- “Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării erorii materiale din ari. 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București" Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 9 abțineri și 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13- “Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Richter Mirela Alexandra Crislina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale " . Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul ajfost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14- “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Montessori Kids al work La acest proiect avem buletine de vot.

Doamna Daniela Nicoleța Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia de validare, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: De la fiecare grup politic, avem nevoie de un reprezentant pentru această grădiniță. PNL propune pe cineva? Grupul USR? Nu sunt propuneri.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 : Da, retrag punctul 14 de pe ordinea de zi, atâta timp cât nu au fost desemnați reprezentanți.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RETRAS conform legii

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15- “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în ( administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic

IERARHI"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este propusă doamna Raluca Condurachi.

■ Se pregătesc buletinele de vot. Vom reveni după numărarea voturilor de către membrii comisiei de validare

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16- “Proiect de hotărâre pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1". Votați, vă rog! 24 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 24 VOTURI PENTRU și 1 ABȚINERE din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București'' Votați, vă rog! Da domnule consilier.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Trebuie să confirm faptul că proiectul nr.17 are aviz negativ din partea comisiei de urbanism. întrunită astăzi. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 9 voturi pentru, 11 abțineri și 5 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 9-11, sector 1, București Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Proiectul nr.18-.PL7) Str. Soveja nr. 9-11. are aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc. 19 voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr. 55A, sector 1, București" Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, proiectul nr.\9-PUD Str. Malul Mic nr. 55A are aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului C'itie nu țț'^otat?

Domnul Suvac! Doamna Georgescu!


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc. 21 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 21 VOTURI PENTRU Șl 4 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenti

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străuleșli nr. 2, sector 1, București"

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Proiectul nr.20 are aviz negativ din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 10 voturi pentru, 9 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 9

ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.353, sector 1, București ”

Domnul Olivcr-Lcon Păiusi: Proiectul nr.21- PUD Șoseaua Chitilei nr.353, are aviz negativ din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 10 voturi pentru, 10 abțineri și 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22- “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr. 20-22, sector l, București" Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Vă mulțumesc, proiectul nr.22- PUD Str. Mușetești nr. 20-22, are aviz negativ din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. 10 voturi pentru, 11 abțineri și 4 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Revenim la PunctuLnrrlS- “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorul^',F în CoftSfluilde

l $             A administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a caii!ații la Liceul teoretic „SFINȚII TREI IERARHI".

Doamna Cristina Simona Munteanu- membru al comisiei de validare: Referitor la punctul 15, de pe ordinea de zi, comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate și rezultatul este următorul: au fost prezenți la momentul respectiv 25 de consilieri locali, au fost exprimate 25 de voturi valide. Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic „SFINȚII TREI IERARHI” este doamna Elena Raluca Condurachi cu 25 de voturi pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim. Supun la vot proiectul nr.15 ! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Sion și domnul Chirvasă!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim. 23 voturi pentru și 2 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ A FOST APROBAT CU 23 VOTURI

PENTRU și 2 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Ordinea de zi suplimentară, respectiv. Punctul nr.25- Suplimentarea Ordinii de Zi Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii adminislrativ-teriloriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020" Votați, vă rog! Mulțumim. 14 voturi pentru și 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU și 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Revenim la Diverse, înscris la punctul 23, pe proiectul ordinii de zi al ședinței.

Punctul 23.1. Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrat sub nr.28409/26.07.2020;

Punctul 23.2. Raportul de activitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București

Punctul 23.3. Raportul de control al Curții de Conturi a României încheiat în urma acțiunii privind ”Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”, înregistrat sub nr.28033/03.07.2020;

Punctul 23.4. Adresa Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol nr. N/353/09.07.2020 cu privire la Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.20.1Ț,^Jhistițuției

Prefectului Municipiului București:

Punctul 23.5. Extras de pe portalul instanțelor privind încheierea de ședință din data de 25.06.2020, pronunțată în dosarul nr.25764/3/2019 de către Tribunalul București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal;

Punctul 23.6. Tribunalul București, Secția a TT-a Contencios Administrativ și Fiscal - Citație Consiliul Local al Sectorului 1 în proces cu Compania ROMPREST SA;

Punctul 24. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București------

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 : Doamna Mureșan, La mulți ani!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: La mulți ani, doamna Mureșan!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, declar ședința închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Cristian


Mariana Sorescu

Verificat,

Georgeta

Begin

16 July, 2020 13:49:00

End

16 July, 2020 15:03:00

Description

DISPOZIȚIA NR. 1901 /10.07.2020

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, în data de 16.07.2020

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(l) lit. a) și art.135 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/1683 /10.07.2020;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință ordinară, în data de 16.07.2020, ora 14.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1;

Art2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nri care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

 • Art.3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic;

 • Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi comunicate în format electronic spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

 • Art.5. - Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună în format electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri;

 • Art.6. - Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA .

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

10

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

11

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

12

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

15

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

17

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

19

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEt

t/DwlfMT

28

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

36

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

37

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B6087C31

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To             Start                        End

Agenda items overview

SequenceType

Title               Description            Start time             Endtime

1       Vote Item

1. Descărcarea        Art. 138 alin. (15)          16 July, 2020 14:10:56     16 July, 2020 14:14:10

Procesului-verbal al

ședinței extraordinare,

2       Vote Item

din data de

24.06.2020

Aprobarea ordinii de art.13S alin.(7)            16 July, 2020 14:14:10     16 July, 2020 14:15:48

3       Vote Item

zi

Suplimentarea Ordinii art.135 atin.(B)            16 July, 2020 14:15:48     16 July, 2020 14:16:43

de Zi

4      Vote Item

Propunerea domnului                         16 July, 2020 14:16:43    16 July, 2020 14:17:40

Neagu Cristian privind

alocarea timpului de

intervenție de 30

5       Vote Item

secunde

2. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:17:40     16 July, 2020 14:18:31

privind aprobarea    Inițiator. Primarul

documentației       Sectorului 1 al

tehnico-economice și Municipiului București

a indicatorilor

tehnico-economici ai

investiției "Realizare

construcție modulara"

la Școala Gimnazială

6       Vote Item

"Herăstrdu ,str. Borșa,

nr. 27, Sector 1

3. Proiect de hotărâre art.5 lit.dd) art.139 alin.(2) 16 July, 2020 14:18:31     16 July, 2020 14:20:15

privind aprobarea    Inițiator. Primarul

achiziționării, în       Sectorului 1 al

numele și pentru     Municipiului București

Municipiul București, de către Consiliul

Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1, a 215 bunuri

imobile tip

condominiu și a

terenului liber de

construcții aferent,

care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

7 Voteltem 4. Proiect de hotărâre art5 lit.dd) art.139 alin.(2) 16 July, 2020 14:27:04     16 July, 2020 14:28:08

privind aprobarea Inițiator Primarul achiziționării terenului Sectorului 1 al situat în București, Str. Municipiului București Turda nr. 110, sector

1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

7.1 Voteltem Amendamentnr. 15 art.5 lit.dd) art.139 alin.(2) 16July, 2020 14:28:08     16July,2020 14:28:10

formulat de dnul

——--------------■----Oliver LeorrPâîusî                                                            

8 Voteltem 5. Proiect de hotărâre art.5 litcc)art,139 alin.(3) 16 July, 202014:28:10     16 July, 2020 14:28:57

privind aprobarea Inițiator. Primarul programului anual de Sectorului 1 al acordare a finanțărilor Municipiului București nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

9 Voteltem 6. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:28:57     16 July, 2020 14:30:37

privind aprobarea

Inițiator Primarul

înființării, organizării

Sectorului 1 al

și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe

Municipiului București

modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL

SECTOR T

10     Voteltem

7. Proiect de hotărâre art.5 litee) artl 39 alin.(1) 16 July, 202014:30:37     16 July, 2020 14:31:57

privind completarea Inițiator Primarul

Anexei nr. 3 a         Sectorului 1 al

Hotărârii Consiliului Municipiului București Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, .

organizarea și

funcționarea Centrului

Cultural al Sectorului

1 al Municipiului

București

11      Vote Item

8. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:31:57     16 July, 2020 14:33:25

privind aprobarea Inițiator Primarul

completării Anexei nr. Sectorului 1 al

1- Regulamentul de Municipiului București

16 July, 2020 15:03:41

5/72

Organizare și

Funcționare al Poliției

Locale Sector 1, aprobată prin

Hotărârea Consiliului

Local Sector 1 nr.

79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției

Locale Sector 1

12 Voteltem


9. Proiect de hotărâre art5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:33:25


16 July, 2020 14:34:52


pentru aprobarea Inițiator Primarul

documentației


Sectorului 1 al


tehnico-economice și Municipiului București a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic

Nicolae lorga",

Bulevardul Ion

Mihalache, Nr. 126,

Sector 1, București

13 Vote Item


10. Proiect de


art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:34:52


16 July, 2020 14:36:52


hotărâre privind

Inițiator. Primarul

aprobarea


Sectorului 1 al


documentației


Municipiului București


tehnico- economice și

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul „TEATRUL EXCELSIOR" situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sector 1, București

14     Vote Item

11.Proiectde         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:36:52     16 July, 2020 14:37:37

hotărâre pentru      Inițiator Primarul

aprobarea            Sectorului 1 al

Protocolului privind Municipiului București finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al

Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1

1S      Vote Item

12. Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:37:37     16 July, 2020 14:39:09

16 July, 2020 15:03:41

7/72

hotărâre pentru Inițiator Primarul

aprobarea rectificării Sectorului 1 al erorii materiale din Municipiului București

art.5 al Hotărârii

Consiliului Local al

Sectorului 1 nr.

89/28.05.2020 privind

aprobarea închirierii

prin licitație publică a

Cinematografului

Excelsior, situat în Bd.

Ion Mihalache nr. 174,

Sector 1, București

16 Voteltem 13. Proiect de art5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:39:09     16 July, 2020 14:39:54

hotărâre privind J Inițiator Primarul

acordarea unui ajutor Sectorului 1 al

financiar, în sumă de Municipiului București

600 lei/lunar, pentru o

perioadă de 6 luni,

începând cu luna iulie

2020, în scopul achitării contravalorii

chiriei, pentru

doamna Richter

Mirela Alexandra

Cristina, ca măsură de

prevenire și

combatere a

marginalizării sociale

17 Voteltem RETRAS DE INIȚIATOR art.5 lit.ee) art.139 alin.(1) 16 July, 2020 14:39:54     16 July, 2020 14:41:50

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de

Inițiator Primarul

Sectorului 1 al

Municipiului București

administrație la

Grădinița Monțessori

Kids at work

18      Voteltem        15. Proiect de         art.5 lit.ee) art.139 alin.(l) 16 July, 2020 14:53:33

hotărâre privind      Inițiator. Primarul

desemnarea         Sectorului 1 al

reprezentantului Municipiului București

Consiliului Local al

Sectorului 1 în

Consiliul de

administrație și în

Comisia de evaluare și

asigurare a calității la

Liceul teoretic

.SFINȚII TREI

IERARHI"

19      Voteltem        16. Proiect de         art.5 lit.ee) art.139 alin.(1) 16 July, 2020 14:43:05

hotărâre pentru      Inițiator Primarul

încetarea efectelor Sectorului 1 al

juridice ale Hotărârii Municipiului București

Consiliului Local al

Sectorului 1 nr.

51/27.02.2018 privind

demararea

procedurilor de

închiriere de pe piața

liberă a unui imobil ce

va avea ca destinație

sediul proiectului de

interes public

"Excellence 1 -

incubatorul de afaceri

al Sectorului 1’

20      Voteltem        17. Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 202014:44:09

hotărâre privind      Inițiator. Primarul

aprobarea Planului Sectorului 1 al

Urbanistic de Detaliu Municipiului București

16 JUly, 2020 14:45:00


16 July, 2020 14:55:44


16 July, 2020 14:44:09


(PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1,

București

21       Voteltem        18. Proiect de         art5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:45:00     16 July, 2020 14:46:18

hotărâre privind      Inițiator Primarul

aprobarea Planului Sectorului 1 al

Urbanistic de Detaliu Municipiului București

(PUD) Str. Soveja nr.

9-11, sector 1,

București

22      Voteltem        19. Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 16 July, 2020 14:46:18     16 July, 2020 14:48:10

hotărâre privind      Inițiator. Primarul

aprobarea Planului Sectorului 1 al

Urbanistic de Detaliu Municipiului București

(PUD) Str. Malul Mic

nr. 55A, sector 1,

București

23      Voteltem        20. Proiect de         art.5 litcc) art.139 alin.(3j 16 July, 2020 14:48:10     16 July, 2020 14:49:15

hotărâre privind      Inițiator Primarul

aprobarea Planului Sectorului 1 al

Urbanistic de Detaliu Municipiului București (PUD) Șoseaua

Străulești nr. 2, sector

1, București

24

Vote Item

21. Proiect de

art.5 litcc) art.139 alin.(3)

16 July, 2020 14:49:15

16 July, 2020 14:50:40

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitile nr.353, sector 1, București

Inițiator Primarul

Sectorului 1 al

Municipiului București

i

25

Vote Item

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

art.5 litcc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul

Sectorului 1 al

16 July, 2020 14:50:40

16 July, 2020 14:53:33

Urbanistic de Detaliu Municipiului București

(PUD) Str. Mușetești

nr.20-22, sector 1,

26

26.1


26.2


26.3


26.4


București

Discussion Item

23. DIVERSE

Discussion Item

Discussion Item

Discussion Item

23.1 Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrat sub nr.28409/26.07.2020;

23.2 Raportul de activitate al Primarului sectarului 1 al Municipiului București 23.3 Raportul de

16 July, 2020 14:58:07

16 July, 2020 14:58:28

16 July, 202014:58:35

16 July, 2020 14:58:28

16 July, 2020 14:58:35

16 July, 202014:58:39

Discussion Item

control al curții de Conturi a României încheiat în urma acțiunii privind 'Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență', înregistrat sub nr.28033/03.07.2020;

23.4 Adresa Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol nr.

N/353/09.07.2020 cu privire la Raportul de

16 July, 2020 14:58:39

16 July, 202014:58:43


control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma, controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului , Municipiului

București;

26.5 Discussion Item 23.5 Extras de pe                               16 July, 2020 14:58:43 16July, 2020 14:58:47

portalul instanțelor privind închierea de ședință din data de 25.06.2020, pronunțată în dosarul nr,25764/3/2019 de către Tribunalul București, Secția a ll-a Contencios

AdmînîsIrativși’FiscaT

26.6

Discussion Item

23.6 Tribunalul București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal - Citație Consiliul Local ăl Sectorului 1 în proces cu Compania ROMPREST SA;

16 July, 202014:58:47

16 July, 202014:59.03

27

Discussion item

24 Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

16 July, 2020 14:59:03

/

16 July, 202015:03:00

28

Vote Item

25. Proiect de         arț.5 litcc) art.139 alin.(3)

16 July, 202014:55:44

16 July, 202014:58:07

hotărâre privind

Inițiator. Primarul

aprobarea rectificării

Sectorului 1 al

bugetului general

Municipiului București

centralizat al

subdiviziunii

administrativ-

teritoriale Sectorul 1

al Municipiului

București pe anul

2020

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, din data de 24.062020

No

00:05:00

00:00:00

-------------2

voie tiem

Aprobarea

ordinii de zi

No

001)5'00

00:00:00

3

Vote Item

Suplimentarea

Ordinii de Zi

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

Propunerea domnului

Neagu Cristian privind alocarea timpului de intervenție de 30 secunde

No

00:05:00

00:00:00

5

Vote Item

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a

No

00:05:00

00:00:00

indicatorilor tehnico-economici ai investiției 'Realizare construcție modulara* la Școala Gimnazială "Herăstrău",str. Borșa, nr. 27, Sector 1

6 Voteltem 3. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de

---------------------------------------către Consiliul---- Local al Sectorului 1, prin Direcția

. Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,a21S bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

7         Vote Item

4. Proiect de           No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

achiziționării

terenului situat

în București, Str.

Turda nr. 110,

sector 1, în

suprafață totală

măsurată de 210

m2, pentru și în

numele

Municipiului

București, de

către Consiliul

Local al

Sectorului î prin

Administrația

Domeniului

Public Sector 1

7.7         Voie Item

Amendament nr.     No     Q0:05W                    00:00:00

15 formulat de

dnul Oliver Leon

Paiusi

8         Vote Item

5. Proiect de           No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

programului

anual de

acordare a

finanțărilor

nerambursablle

alocate de la

bugetul local al

Sectorului 1 al

Municipiului

București,

Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

9          Vote Item 6. Proiect de          No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, îh domeniul învățământului, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local

al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care ,                               își va desfășura

activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL

EDUCAȚIONAL SECTOR 1

10 Vote Item 7. Proiect de          No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului T al Municipiului București

1 î Vote Item 8. Proiect de           No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și

12        Vote Item

modificarea și

completarea '

Statului de

funcții al Poliției

Locale Sector 1

9. Proiect de           No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției „

Lucrări de

reabilitare,

modernizare

construcție

existentă și

13        Vote Item

construire corp

nou, care va

conține sală de

sport și săli de

clasă la Liceul

Teoretic Nicolae

lorga",

Bulevardul Ion

Mihalache, Nr.

126, Sector 1,

București

10. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții c 'Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul .TEATRUL EXCELSIOR* situat în Bd. Bucureștii Noi nr.66, Sectari, București

00:00:00


14 Voteltem 11. Proiect de No 00:05:00 hotărâre pentru aprobarea Protocolului (JilvhTd ■ --------------- “

finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1

15        Vote Item

al Municipiului

București a cheltuielilor de -

Investiții necesare la

Parohia Pitar

Moșu, situată în

strada Dionisie

Lupu nr. 45,

București, sector 1

12. Proiect de         No      00:05:00                       00:00:00

hotărâre pentru aprobarea rectificării erorii materiale din

art.5 al Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

16        Vote Item

89/28.05.2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică â Cinematografulu i Excefcior, situat în Bd. Ion Mihalache nr.

174, Sector 1, București

13. Proiect de         No      00:05:00             ‘          00:00:00

hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lel/lunar, pentru

17        Vote Item

o perioadă de 6

luni, începând

cu luna iulie

2020, în scopul

achitării

contravalorii

chiriei, pentru

doamna Richter

Mirela

Alexandra

Cristina, ca

măsură de

prevenire și

combatere a

marginalizării

sociale

RETRAS DE           No     00:05:00                      00:00:00

INIȚIATOR 14.

Proiect de

hotărâre privind

18        Vote Item

desemnarea

reprezentantului

Consiliului Local

al Sectorului 1 în

Consiliul de

administrație la

Grădinița

Monțessori Kids

at work

15. Proiect de         No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

desemnarea

reprezentantului

Consiliului Local

al Sectorului 1 în

Consiliul de

administrație și

19

în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic .SFINȚII TREI IERARHI"

Voteltem      16. Proiect de         No      00:05:00                       00:00:00

hotărâre pentru. încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a

i

20

unui imobil ce

va avea ca

destinație sediul

proiectului de

interes public

"Excellence 1 -

incubatorul de

afaceri al

Sectorului 1“

Voteltem      17, Pmiertde        No     00:05:00                      00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Aleea Teișani nr.

214-216, sector

1, București

21

Vote Item

18. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

22

Vote Item

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 9-11, sector 1, București 19. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

23

Vote Item

hotărâre privind aprobarea

Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr.

55A, sector 1, București

20. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

Irotarâre-privind------

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Șoseaua

Străulești nr. 2,

sector 1,

București

24 Voteltem 21. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Șoseaua Chitilei

nr.353, sector 1,

București

25

Vote Item      22. Proiect de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.20-22, sector 1, București

No

00:05:00

00:00:00

26

Discussion Item 23. DIVERSE

No

00:05:00

00:00:00

26.1

Discussion Item 23.1 Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în

* urma controlului efectuat la Primăria

No

00:05:00

00:00:00

4

Sectorului 1 tn perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrat sub nr.28409/26.07.2 020;

26.2

Discussion Item 23.2 Raportul de      No      00:05:00                       00:00:00

activitate al

Primarului

sectorului 1 al

Municipiului

București

26.3

Discussion Item 23.3 Raportul de      No      00:05:00                       00:00:00

control al Curții de Conturi a României încheiat în urma acțiunii privind "Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență", înregistrat sub nr.28033/03.07.2

.020;

 • 26.4 Discussion Item 23.4 Adresa           No 00:05:00                       *00:00:00

Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și

-------------------------------------RegistrcrAgricol ~ nr. N/353/09.07.202 0 cu privire la Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria

Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției

Prefectului Municipiului București;

 • 26.5 Discussion Item 23.5 Extras de No 00:05:00                        00:00:00

pe portalul instanțelor privind închierea de ședință din data de 25.06.2020,. pronunțată în dosarul nr.25764/3/2019 de către Tribunalul

București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal;

 • 26.6 Discussion Item 23.6 Tribunalul No 00:05:00                        00:00:00

București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal - Citație Consiliul Local al Sectorului 1 în proces cu Compania ROMPREST SA;

27 Discussion Item 24 Interpelări, No 00:05:00       •                00:00:00

întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

28

Vote Item >

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

No

00:05:00

00:00:00

Agenda Items

Vote Iteml

Title

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, din data de

24.06.2020

Description

Art. 138 alin. (15)

Who can participate în the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUH

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUI+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSP

PENTRUH

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUH

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21'

’ MACARIF1L1NCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUH

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRUH

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRUH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUH

1

ȘTEFAN

Vote Item2

Title

Aprobarea ordinii de zi

Description

art.135 alin.(7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

25/25

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

t

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUI+]

1

18

19

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

SION DRAGO.S FLORIN

PNL

USR

PENTRU[+]

PENTRUH

1

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIEILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU(+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADAUN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRUH

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item3

Title

Suplimentarea Ordinii de Zi

Description

art.135 alin.(8)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERI

10/10

[-] ÎMPOTRIVA

•1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

False

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

ID

Title    Name                Group

Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRU[+]           1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]           1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]           1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]           1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUI+]           1

15

COMANICIANCUTA    PSD

SORINA

PENTRU[+]           1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]           1

17

SUVAC A/1RG1L ADRIAN   PNL

ABTINERKO]          1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERI[O]           1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA]-]         1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINERKO]          1

21

MACARIEILINCA       USR

ABTINERKO]          1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERKO]          1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERI[O]           1

24

OLTEANU VIRGIL       PNL

MADALIN

PENTRU[+]           1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINERKO]          1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERKO]          1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERKO]          1

29

32

33

MURESAN MANUELA

NEAGU CRISTIAN MARIAI

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

USR

sIPMP

ALDE

ABTINERIfO]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

1

Vote Item4

Title

Propunerea domnului Neagu Cristian privind alocarea timpului de

intervenție de 30 secunde

Description

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Propunerea a fost aprobata

Delegates

ID

Title     Name

Group                Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA    PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IU LIANA   PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

*

20

PORUMB RAMONA    PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIEI LI NC A        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA .

23

BANISOR DORINA      USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL       PNL

PENȚRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL        USR

IMPOTRIVAp]

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item5

Title                                      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Realizare

construcție modulara’ la Școala Gimnazială "Herăstrău",str. Borșa, nr. 27,

Sector 1

Description                                   art.S lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Ohly Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUI+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

I

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUH

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABT|NERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUH

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUH

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINEREfO]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA .

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUH

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, .de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a

215 bunuri imobile tip condommiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Description

art.5 lit.dd) art.139 al i n.(2)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] Abținere

7/7

[-] împotriva

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

1D

Title Name                Group

Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRU[+]           1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]           1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRUH        1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRUH        1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA .

PENTRU[+]           1

15

COMANICIANCUTA    PSD

SORINA

PENTRU[+]           1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]          1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINEREfO]          1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]         1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]          1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINEREfO]          1

21

MACARIEILINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ÎMPOTRIVA!-]         1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINEREfO]          1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINEREfO]          1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]         1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA!-]         1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINEREfO]          1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                      PENTRU[+]         1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE                                    PENTRU[+]         1

ȘTEFAN

Vote Item7

Titie

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Description

art.5 lit.dd) art.139 alin.®

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

“25725

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

25/25

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegate;

ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEADOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN     ’ PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUH

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIEI LINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1.

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINEREJO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

r

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

i

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRUH

1

Vot® Item7.1

Title

Amendament nr. 15 formulat de dnul Oliver Leon Paiusi

Description

art.5 iit.dd) art.139 alin.(2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

10/10

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanlmous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

IE

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ÎMPOTRIVA]-]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

r

ÎMPOTRIVA]-]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

«

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ÎMPOTRIVA]-]

1

11-

CR ISO FLORI AN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

ABTINERE[O]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEI. PNL

ABTINEREfO]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUI+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREJO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUI+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ÎMPOTRIVA!-]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUI+]

1

ȘTEFAN

Vote Item8

Title

Description

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Inițiator: Primarul Sectorului 1 aTMunicipiului București

Only delegates with a badge

Secret Optlons

Overall level: Delegates

.• • « •*,

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0 .

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUI+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUJ+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

T“

21

MACARIEILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

i

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

i

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

i

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

i

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTiN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

-

Vote Item9

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care îți va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1 art.5 lit.cc) art. 139 alin.(3)

Inițiator. Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

14/14

1/1

10/10

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome

(+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Cholce

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEADOMINIC PAN

UNPR

PENTRU(+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PFNTRUI+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13               CONDURACHIECATERINA PSD                                       PENTRU[+]         1

RALUCA

15               COMANICI ANCUTA     PSD                                       PENTRU[+]         1

SORINA

16               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL                                         PENTRU(+]          1

17               SUVACVIRGIL ADRIAN PNL                                       IMPOTRIVAH        1

18               GRIGORESCUIULIANA PNL                                       IMPOTRIVAH        1

CRISTINA

19               SION DRAGOS FLORIN USR                                         ABTINERE(O]         1

20             PORUMB RAMONA     PNL                                   IMPOTRIVAH       1

21               MACARIEILINCA       USR                                       IMPOTRIVAH        1

22              GEORGESCU ADRIANA PNL                                     IMPOTRIVAH       1

MIHAELA

23              BANISOR DORINA      USR                                     IMPOTRIVAH       1

LUMINIȚA

24               OLTEANU VIRGIL        PNL                                         PENTRU[+]          1

MADALIN

25               PAIUSIOLIVER LEON     USR                                         IMPOTRIVAH        1

27              MUNTEANU CRISTINA USR                                     IMPOTRIVAH       1

SIMON4T

28              VIERU MANUEL        USR                                     IMPOTRIVAH       1

AUGUSTIN

29             MURESAN MANUELA USR                                   IMPOTRIVAH       1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                    PENTRUH         1

33              DEACONU ALEXANDRU ALDE                                    PENTRU[+]         1

ȘTEFAN

Vote 1 tem 10

Title                                      7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al

Municipiului București

Description                                   art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall le vel: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERI

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

I

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

b

DAMIAN GEORGE-

UNPR

PENTRUI + ]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUJ+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERIfO]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERIfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERi[Oj

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERI[0]

1

21

MACARIEILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERIfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Title

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1,

Description

aprobată prinTlotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.202D, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea

Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

art.5 litcc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Inițiator: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

1+] PENTRU

11/11

[0] ABȚINERE

14/14

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

(-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title    Name                Group

Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRU[+]           1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]           1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]           1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRUH        1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINEREfO]          1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRUH        1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]          1

"T7

SUVÂCVlRGlL ADRIAN PNL

ABTINEREfO]          1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ABTINEREfO]          1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]          1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINEREfO]          1

21

MACARIEI LINCA       USR

ABTINEREfO]          1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINEREfO]          1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINEREfO]          1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINEREfO]           1

25

PAIUSI OLIVER LEON ' USR

ABTINEREfO]          1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINEREfO]          1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINEREfO]          1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item12

Title

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae lorga", Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title    Name                Group

Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+J           1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRUI+]           1

a

IORDAN FLOREA       PSD

PENIRUI+]           1

9.

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[0]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR                 t

ABTINERE[O|

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE(O|

1

21

MACARIEILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-)

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE(O)

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+] ‘

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUI+]

1

ȘTEFAN

Vote 1 tem 13

Title

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

r

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investiții "Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru

imobilul „TEATRUL EXCELSIOR" situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, S

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

1, București

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Overall level: - Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Aulliority by

Vote Choice

weiylil

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEADOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU(+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUH

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREIO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIEILINCA

USR

ABTlNERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUH

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUH

1

Vote Item14

Title

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level; Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

2/2

-------- ■ — . . *_____ -

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

0/0

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUH

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1-

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRUH

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUH

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUH

1

1.6

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE(O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIEILINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRUH

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUH

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+)

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item15

Title

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării erorii materiale din art.5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București

Dexiiption

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Option;

Overall level: Delegates

individualTevel: Onfy Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegate; / weight)

Total not voted (delegate; / weight) Entitled to vote (delegate; / weight) Outcome

Unanimou; voting Multiple voting ;election


Voted

14/14

9/9

2/2

25/25

0/0

25/25 '

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegate;

ID Title Name                Group

2               POPA DANIELA        UNPR


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[+]


4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU(+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU(+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRlSTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINEREfO]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE(O)

1

27

MUNTEANU CRlSTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVAH

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVAH

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH .

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item16

Title

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Richter Mirela Alexandra Cristina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUH

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUH

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA

PSD

PENTRUH

1

SORINA

16

CHIR.VASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUI+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIEI LINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRUH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

--------------32--------

NE AGUCRISTIANMARIAN PMF

;       PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUH

1

ȘTEFAN

Vote Item17

Title

RETRAS DE INIȚIATOR 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Montessori Kids at work

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Opticns

Overall ievel: Delegates

Individual Ievel: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options

[+1 PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote I tem 18

Title

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic «SFINȚII TREI IERARHI"

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

dnly delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+1 PENTRU

23/23

[0] ABȚINERI

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

0/0

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU [+J

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVACVIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCUIULIANA PNL CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

PORUMB RAMONA    PNL

MACARIEI LI NC A        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSIOLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+] .

PENTRU[+]

ABTINERI[O]

PENTRU[+]

PENTRU[+)

PENTRU[+]

PENTRU!+) ABTINERI(O)

PENTRU[+]

PENTRUH

PENTRUH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

28

29

32

33

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRUH

PENTRU[+]

PENTRUH

PENTRUH

PENTRUH

1

1

1

1

1

Vote Item19

Title

Description

16. Proiect de hotărâre pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public "Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1'

art.5 litee) art.139 alin.(1)

Who can participate in the vote?

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Only delegates with a badge

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

24/24

1/1

0/0

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title Name                Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRUI+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRUI+]

1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

15

CHIRVASA VIQREL DANIEL PNL

PENTRU{+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRUH

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERI[0]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRUH

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRUH

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUH

1

Vote ltem20

Title

Description

Who can participate in the vote?

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

9/9

[0] ABȚINERE

11/11

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Meeting Title: Ședința ordinara 16.07.2020 ora 14.00

Multiple voting selection

Delegates

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUI+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[0]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIEILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE(O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[O]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINEREfO]

1

ȘTEFAN

Vote Item21

Title

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Soveja nr. 9-11, sector 1, București

Description

șrt.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

'EhtitTed tovote"(delegatesJweight)

25/Z3

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINEREfO]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABTINERE[O]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[O]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUH

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUl+l

’ 1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE(O)

1

18

GRIGORESCUIULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRUH

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MĂGĂRIE I LINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA .

PNL

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINEREfO]

1

25

PAIUSIOLIVERLEON

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRUH

1

28

VIERu MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRUH

1

""      1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUH

1

Vote Item22

Title

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr. 55A, sector 1, București

Deacription

art.5 litcc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Whocan participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status                                Voted

[+] PENTRU                         21/21

[0] ABȚINERE                        4/4

[-1 ÎMPOTRIVA                        Q/0.

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vpte (delegates / weight)    25/25

Outcome                          [+] PENTRU

Unanimous voting                    False

Multiple voting selection                False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                     PENTRU[+]         1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                     ABTINERE[O]        1

5

TUFAN MIHAIL         PSD                                       PENTRU[+]         1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR                                   PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                       PENTRU[+]         1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE                                      PENTRU[+]         1

TI

CRISU FlJQRIAN'MISU PSD                                       PLN1RUI+]       “T“

12

TUDOSE CRISTIAN      PSP                                     PENTRUH         1

ADRIAN

13

CONDURACHIECATERINA PSD                                       PENTRU[+]         1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA     PSD                                       PENTRU[+]         1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL                                         PENTRU[+]          1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL                                         ABTINERE[O]         1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL                                       PENTRU[+]         1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN USR                                       PENTRU[+]         1

20

PORUMB RAMONA     PNL                                   PENTRU(+]         1

21

MACARIEILINCA        USR                                         PENTRU[+]          1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL                                       ABTINERE[O]        1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA      USR                                       PENTRU[+]         1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREIO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUl+1

1

» 27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

>

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUJ+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item23

Title

Descriptlon

Who can participate in the vote?

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Strfiulești nr. 2, sector 1, București

art.5 litre) art. 139 al in .(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Secret Optîons

OveratlTeveT Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

r

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

10/10

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Multiple voting seiection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID Title Name


Group                Authority by          Vote Choice weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

~5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE10]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU(+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

A8TINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIEILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREIO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

t

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREfO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU]+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINEREfO]

1

ȘTEFAN

Vote Item24

Title

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Description

Who can participate in the vote?

(PUD) Șoseaua Chitilei nr.353, sector 1, București

art.S lit cc) art,139 alin.(3)

Inițiator. Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegatei with a badge

Secret Options

Statui

1+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegatei / weight)

Total not voted (delegatei / weight) Entitled to vote (delegatei / weight) Outcome

Unanimoui voting Multiple voting lelection

Overall level: Delegatei

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

10/10

10/10

5/5

25/25

0/0

25/25

(-JIMPO1RIVA

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegatei

ID

2

4

5

6

8

9

11

12

13

15

16

Title    Name                Group

POPA DANIELA        UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

CRISU FLORIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERiNA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRUH

PENTRU[+]

PENTRUH

PENTRUH

ABTINEREIO]

PENTRUH

PENTRUH

PENTRUH

PENTRUH

ABTINEREIO] ’

weight

1

1 .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PNL

ABTINEREțO]

ABTINERE[O]

1

1

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

32

33

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

PORUMB RAMONA    PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ABTINEREțO]

ABTINEREfO]

ÎMPOTRIVA!-]

ABTINEREțO]

ABTINEREțO]

ABTINEREțO]

IMPOTRIVAH ÎMPOTRIVA!-]

IMPOTRIVAH

IMPOTRIVAH

PENTRUt+]

ABTINEREfO]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ȘTEFAN

Vote Item25

Title

Description

Who can participate In the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total votad (delegates / weight)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.20-22, sector 1, București

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator. Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Sigtiaye voting indication

Voted

10/10

11/11

4/4

25/25

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight)

0/0

25/25

Outcome

(-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title    Name                Group

Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

ABTINERE[O]          1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRUH        1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRUH        1

8

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRUH        1

9

2AMFIR VICTOR        ALDE

ABTINERE[O]          1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRUH        1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

PENTRUH        1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUH        1

RALUCA

15

CUMANI CI ANCUTA     IPSD-

PENTRUH         1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH        1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]          1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

ABTINEREfO]          1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[O]          1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINERE[O]          1

21

MACARIEILINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

ABTINERE[O]          1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA      USR

ABTINERE(O]          1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

ABTINERE[O]          1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

28

SIMONA

1

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[O]

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAH

1

-

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[0]

1

Discussion Item26

title

23. DIVERSE

Deșcription

Discussion Item26.1

Title

23.1 Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrat sub nr.28409/26.07.2020;

Deșcription

Discussion <tem26.2

 • Title                                        23 .2 Raportul de activitate al Primarului sectorului 1al Municipiului

București

Deșcription

Discussion Item26.3

 • Title                                      23 .3 Raportul de control al Curții de Conturi a României încheiat în urma

acțiunii privind "Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență', înregistrat sub nr.28033/03.07.2020;

Deșcription

Discussion Item26.4

 • Title                                      23 .4 Adresa Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru

  Description

  Agricol nr. N/353/09.07.2020 cu privire la Raportul de control cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma controlului efectuat la Primăria Sectorului 1 în perioada 16-19.06.2020 al Instituției Prefectului Municipiului București;

  Discussion Item26.5

  Title

  Description

  23.5 Extras de pe portalul instanțelor privind închierea de ședință din data de 25.06.2020, pronunțată în dosarul nr.25764/3/2019 de către Tribunalul București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal;

  Discussion item26.6

  Title

  Description

  23.6 Tribunalul București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal -Citație Consiliul Local al Sectorului 1 în proces cu Compania ROMPREST SA’

  Discussion Item27

  Title

  Description

  24 Interpelări, întrebări; petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului

  Local al Sectorului 1 al Municipiului București

  Vote Item28

  Title

  Description

  Who can participate in the vote?

  Secret Options

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al

  Municipiului București pe anul 2020

  art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

  Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  Only delegates with a badge

  Overall level: Delegates

  Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

  Status

  Voted

  14/14

  0/0

  [+] PENTRU

  [0] ABȚINERE

  [-] ÎMPOTRIVA

  Total voted (delegate; / weight)

  Total not voted (delegate; / weight) Entitled to vote (delegate; / weight) Outcome

  Unanimou; voting Multiple voting selection

  Delegate;

  11/11

  25/25

  0/0

  25/25

  [+] PENTRU

  False

  False

  HOTARAREA A FOST ADOPTATA

  ID

  Titie Name                Group

  Authority by

  Vote Choice

  Weight

  2

  POPA DANIELA        UNPR

  PENTRU[+]

  1

  4

  MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

  PENTRU[+]

  1

  5

  TUFAN MIHAIL         PSD

  PENTRUH

  1

  6

  DAMIAN GEORGE      UNPR.

  PENTRUH

  1

  8

  IORDAN FLOREA       PSD

  PENTRUH

  1

  9

  ZAMFIR VICTOR        ALDE

  PENTRU[+]

  1

  TT“

  CRISU FLORI AN MÎSU   PSD

  PENTRUI+]

  1

  12

  TUDOSE CRISTIAN      PSD

  ADRIAN

  PENTRUH

  1

  13

  CONDURACHI ECATERINA PSD

  RALUCA

  PENTRUH

  1

  15

  COMANICIANCUTA     PSD

  SORINA

  PENTRUH

  1

  16

  CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

  PENTRUH

  1

  17

  SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  18

  GRIGORESCUIULIANA PNL

  CRISTINA

  IMPOTRIVAH

  1

  19

  SION DRAGOS FLORIN USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  20

  PORUMB RAMONA    PNL

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  21

  MACARIEILINCA        USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  22

  GEORGESCU ADRIANA PNL

  MIHAELA

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  23

  BAN1SOR DORINA      USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  LUMINIȚA

  24

  OLTEANU VIRGIL

  MADALIN

  PNL

  PENTRU[+]

  1

  25

  PAIUSIOLIVER LEON

  USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  27

  MUNTEANU CRISTINA

  SIMONA

  USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  28

  VIERU MANUEL

  AUGUSTIN

  USR

  ÎMPOTRIVA!-]

  1

  29

  MURESAN MANUELA

  USR

  ÎMPOTRIVA!-)

  1

  32

  NEĂGU CRISTIAN MARIAN PMP

  PENTRU1+)

  1

  33

  DEACONU ALEXANDRU

  SȚEFAN

  ALDE

  PENTRU(+l

  1