Proces verbal din 13.08.2020

Proces verbal sedinta extraordinara 13.08.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI »

PROCES VERBAL privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 13 august 2020, ora 12:00

Nr. 11 din data de         £0^0

Potrivit Dispoziției nr. 2201/07.08.2020 și ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit. (a), art. 134 alin. (1) lit. (a) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 a convocat ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 13.08.2020, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare din data 30.07.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități fiscale Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind legatele cu titlu particular instituite de către defuncta Vasile Dana Cristina, în numele legatarilor: Centrul de plasament-Casa de copii preșcolari nr. 3-Sfântul losif-actual Casa Sf. losif, Centrul de Plasament Pinocchio nr. 1-actual Complexul Social de Servicii Pinocchio și Complexul Social de Servicii Sf. Maria, servicii sociale fără personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locali>>(^dÂf®^C^


 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 07.08.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Convocatorul, înregistrat sub nr. 2201/07.08.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Am să vă rog foarte mult să intrați în sală, ca să putem face prezența. înainte de a trece la înregistrarea ședinței și prezenței consilierilor locali, fac precizarea că numărul de membri ai consiliului local în raport de care se calculează cvorumul de prezență necesar pentru ca ședința să fie legal constituită este de 14 și de asemenea avem pe ordinea de zi două proiecte unde este necesar un cvorum de 14 și de 19 voturi. Vă rog foarte mult să intrați în sală. Să intre consilierii în sală!

Am să fac apelul nominal! Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina? Prezent.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca? La micro fon, vă rog frumos!

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Misii Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Domnul George Damian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Gebrgescu

Adriana Mihaela? Vorbiți la microfon, vă rog frumos!

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Prezent!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului

Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca? Absent!

Doamna Mureșan Manuela: Și-a dat demisia!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și-a dat demisia. în următoarea ședință o să adoptăm hotărârea, având în vedere eu și domnul Primar am întocmit Referătul de constatare, însă există proiectul de hotărâre pe circuit, urmează să finalizăm raportul de specialitate și în următoarea ședință îl vom înscrie în proiectul ordinii de zi.

Doamna Mureșan Manuela: Numai că nu e absentă, atât.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, dar nici nu putem să luăm act de această demisie. Am înregistrat demisia, ieri a venit, da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristinâ Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Olteanu Virgil-Mădălin? La microfon.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona? Absent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor? Prezent.Doamna Daniela Nicoleta Cefalan

Florin?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Ajunge în 5 minute, m-a anunțat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: îl trec absent, urmând ca pe parcurs să înregistrăm prezența.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Este în regulă!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Domnul Suvac?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent!.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian? Absent? Este? Absent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Manuel Augustin?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

La apelul nominal au lipsit doamna Macarie Ilinca, doamna Porumb Ramona, domnul Sion Dragoș Florin și domnul Tudose Cristian. Domnul Cristian Laurențiu Bulfon absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că avem o prezență de 22 de consilieri în funcție față de 27 de membri ai Consiliului Local al Sectorului 1 consider că există cvorum drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile articolului 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 30.07.2020. Dacă aveți observații pe marginea acestui proces-verbal, vă rog foarte mult să faceți aceste obiecțiuni dacă există, ca să vă consemnăm opiniile exprimate în ședința anterioară astfel cum le sesizați dumneavoastră. Sunt observații? Supunem la vot procesul-verbal, având în vedere că nu sunt observații, al ședinței extraordinare din data de 30.07 2020. Avem 22 consilieri cu drept de vot, între timp după ce a început votul, s-a prezentat și domnul Tudose. După, după ce închidem. Mai avem un vot. Cine nu a votat? Domnul Olteanu? Cu unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat și este prezent și domnul Tudose.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30^2020 A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE DE VOTURI - 22 consilieri,fZ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Predau lucrările ședinței domnului Cristian Neagu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu, domnul Suvac?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobata.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

 • - 23consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule Bulfon!

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon: Domnule Președinte vă rog să luați act că sunt prezent fizic în sală cu toate că nu sunt luat în calcul la stabilirea cvorumului și nu am semnat prezența.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Propun ca timpul acordat fiecărei discuții pentru fiecare punct sa fie de 30 de secunde. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 8 împotrivă.

Propunerea a fost aprobată.

PROPUNEREA 30 DE SECUNDE PENTRU INTERVENȚIE A FOST APROBATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități fiscale”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am avut un amendament pe care l-ați retras domnule Păiuși, da? Domnul Păiuși, domnul Vieru, doamna Munteanu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru 5 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 “Proiect de hotărâre privind legatele cu titlu particular instituite de către defuncta Vasile Dana Cristina, în numele legatarilor: Centrul de plasament-Casa de copii preșcolari nr. 3-Sfântul losif-actual Casa Sf. losifi Centrul de Plasament Pinocchio nr. l-actual Complexul Social de Servicii Pinocchio și Complexul Social de Servicii Sf. Maria, servicii sociale fără personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”, Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Ulmeanu?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doaniț^l |!h^Ci.i>u?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi               l^fost

aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

 • - 23 de consilieri locali prezenți

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public Sector 1: Bună ziua domnilor consilieri, în conformitate cu hotărârea care a fost adoptată de către dumneavoastră în ședința din 30.07.2020, vreau să aduc la cunoștința consiliului că astăzi a fost acceptată donația pentru construcția Sală de sport aferentă imobilului din strada Apicultori, așa cum a fost menționată în hotărârea pe care dumneavoastră ați aprobat-o. Astfel, începând din această toamnă Școala nr. 6 - Școala Generală nr. 6 și construcția Sala de sport va reintra în circuitul educațional și va fi amenajată ca și școală generală pentru zona de nord a Capitalei. Acesta este contractul care îl am acum în mână. Donația a fost acceptată prin semnarea astăzi a contractului de donație.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim doamnă. Declar ședința închisă! Mulțumesc! Zi bună!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Begin

End

Description


13 August, 2020 11:49:00

13 August, 2020 12:11:00

DISPOZIȚIA NR. 2201 / 07.08.2020

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință extraordinară, în data de 13.08.2020

Având în vedere art.133 alin. (2) lit.a), coroborat cu art.134 alin.(1) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/1872/07.08.2020;

Luând în considerare cererile nr. 583625/06.08.2020 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv nr. Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr.22194/06.08.2020. în temeiul'prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

 • Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință extraordinară; în data de 13.08.2020, ora 12.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1; Art.2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

 • Art.3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic (după caz, SF-urile, se consultă la Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă);

 • Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

 • Art.5. - Membrii Consiliului Local ai Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri; Art.6. - Secretarul General Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

  PRIMAR,

  DANIEL TUDORACHE

  Delegate

  ID

  Title

  Name

  First name

  Group

  Seat

  Badge number

  2

  USR

  BANISOR

  DORINA LUMINIȚA

  USR

  82B69741

  4

  SECRETAR

  CEFALAN

  DANIELA NICOLETA

  229E7F41

  5

  PNL

  CHIRVASA

  VIOREL DANIEL

  PNL

  32403B41

  6

  PSD

  COMANICI

  ANCUTA SORINA

  PSD

  A293C541

  7

  PSD

  CONDURACHI

  ECATERINA RALUCA

  PSD

  F2119541

  8

  PSD

  CRISU

  FLORIAN MISU

  PSD

  42C58F41

  9

  UNPR

  DAMIAN

  GEORGE

  UNPR

  52138141

  10

  ALDE

  DEACONU

  ALEXANDRU ȘTEFAN

  ALDE

  92A2CE41

  11

  PNL

  GEORGESCU

  ADRIANA MIHAELA

  PNL

  D2F91D41

  12

  UNPR

  MEGHEA

  DOMINIC PAN

  UNPR

  42CF9141

  13

  PNL

  GRIGORESCU

  IULIANA CRISTINA

  PNL

  824FC841

  14

  PSD

  IORDAN

  FLOREA

  PSD

  52572841

  17

  USR

  MURESAN

  MANUELA

  USR

  B2C01B41

  18

  PREȘEDINTE

  NEAGU

  CRISTIAN MARIAN

  PMP

  42FE1B41

  19

  PNL

  OLTEANU

  VIRGIL MADALIN

  PNL

  125FD041

  21

  UNPR

  POPA

  DANIELA

  UNPR

  42B78141

  23

  PMP

  PURCAREA

  MIHAIL TEODOR

  PMP

  72EBD441

  25

  PSD

  TUFAN

  MIHAIL

  PSD

  F28B1D41

  27

  PRIMAR

  TUDORACHE

  DANIEL

  E2D61D41

  28

  PSD

  TUDOSE

  CRISTIAN ADRIAN

  PSD

  B2182D41

  30

  ALDE

  ZAMFIR

  VICTOR

  ALDE

  A2EA1D41

  31

  USR

  PAIUSI

  OLIVER LEON

  USR

  B2839141

  32

  USR

  MUNTEANU

  CRISTINA SIMONA

  USR

  6294D441

  33

  USR

  VIERU

  MANUELAUGUSTIN

  USR

  D2003541

  37

  PNL

  SUVAC

  v'IRGIL ADRIAN

  PNL

  B6087C31

Authority In the Meeting

Authority Pass From          Authority Pass To             Start

End


Agenda items overview

SequenceType

Title

APROBAREA SI

DESCĂRCAREA

PROCESULUI VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

Description

PV_138(15)

Start time

13 August, 2020 12:03:20

1

Vote Item

2

Vote Item

DATA 30.07.2020;

APROBAREA ORDINII art.135 alin.(7)

13 August, 2020 12:05:19

3

Vote Item

DE ZI A ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA DE 13 08 2020

PROPUNEREA D-LUI

13 August, 2020 12:06:33

4

Vote Item

MARIAN CRISTIAN

NEAGU PRIVIND

ALOCAREA TIMPULUI

DE 30SEC/

INTERVENȚIE

PROIECTUL NR. 2

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

13 August, 2020 12:07:52

5

Vote Item

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PROCEDURII DE ACORDARE A UNOR FACILITĂȚI FISCALE

PROIECTUL NR. 3

K2-234/23.06.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

art.5 lit.dd) art.139 alin.(2)

13 August, 2020 12:09:14

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

LEGATELE CU TITLU

PARTICULAR

INSTITUITE DE CĂTRE

DEFUNCTA VASILE

DANA CRISTINA, ÎN

NUMELE

LEGATARILOR:

CENTRUL DE

PLASAMENT-CASA

K2-301/06.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

End time

13 August, 2020 12:05:19

13 August, 2020 12:06:33

13 August, 2020 12:07:52

13 August, 2020 12:09:14

13 August, 2020 12:11:00

DE COPII PREȘCOLARI NR. 3-SFÂNTUL IOSIF-

ACTUAL CASA SF.

IOSIF, CENTRUL DE

PLASAMENT

PINOCCHIO NR. 1-

ACTUAL COMPLEXUL

SOCIAL DE SERVICII

PINOCCHIO Șl

COMPLEXUL SOCIAL

DE SERVICII SF. •

MARIA, SERVICII SOCIALE FĂRĂ

PERSONALITATE

JURIDICĂ DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl.

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINAR E DIN DATA 30.07.2020;

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

E DIN DATA DE

No

00:05:00

00:00:00

13 08 2020 •

3

Vote Item

PROPUNEREA

D-LUI MARIAN

CRISTIAN

NEAGU PRIVIND

ALOCAREA

TIMPULUI DE

30SEC/

INTERVENȚIE

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

PROIECTUL NR.

2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A UNOR FACILITĂȚI FISCALE

No

00:05:00

00:00:00

5

Vote Item

PROIECTUL NR.

3 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND LEGATELE CU TITLU

PARTICULAR INSTITUITE DE CĂTRE DEFUNCTA VASILE DANA CRISTINA, ÎN NUMELE LEGATARILOR: CENTRUL DE PLASAMENT-CASA DE COPII PREȘCOLARI NR.

No

00:05:00

00:00:00

3-SFÂNTUL IOSIF-ACTUAL CASASF. IOSIF, CENTRUL DE • PLASAMENT PINOCCHIO NR. 1-ACTUAL COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO Șl COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF.

MARIA, SERVICII SOCIALE FĂRĂ

PERSONALITATE JURIDICĂ DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 1

Agenda Items

Vote Iteml

Title

APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL,AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA 30.07.2020;

Description

PV_138(15).

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

22/22

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

l

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted ' (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

' [+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4.

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

l

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA ’

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU [+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

i

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

i

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item2

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE

13 08 2020

Description

art,135 alin.(7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU ■

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by -

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

SORINA

»

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item3

Tiiie

PROPUNEREA D-LUI MARIAN CRISTIAN NEAGU PRIVIND

ALOCAREA

TIMPULUI DE 30SEC/INTERVENTIE

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

[+] Pentru

[0] Abținere

[-] împotriva

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

15/15

0/0

8/8

23/23

0/0

23/23

[+] Pentru

False

False

Propunere a fost aprobata

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

Pentru[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

Pentru[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

Pentru[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

Pentru[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

Pentru[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

Pentru[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

Pentru [+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

Pentru[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

Pentru[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

Pentru[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

Pentru[+]

1 ,

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

Pentru[+]

1

17

SU'v'AC VIRGIL ADRIAN

PNL

lmpotriva[-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

împotriva]-]

1

CRISTINA

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

împotriva]-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

Im potriva [-J

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

Pentru[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

lmpotriva[-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

împotriva!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

împotriva!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

împotriva!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Pentru[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN ' ■

ALDE

*

Pentru[+]

1

Vote Item4

Title

PROIECTUL NR. 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREÂ

PROCEDURII DE ACORDARE A UNOR FACILITĂȚI FISCALE

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-234/23.06.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULU11 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [+] '

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA .

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[0]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINEREfO]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote lterr>5

Title

PROIECTUL NR. 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND LEGAI ELE CU 111 LU PARTICULAR INSTITUITE DE CĂTRE DEFUNCTA VASILE DANA CRISTINA, ÎN NUMELE LEGATARILOR: CENTRUL DL PLASAMLNT-CASA DC COPII PREȘCOLARI NR. 3-SFÂNTUL IOSIF-ACTUAI. CASA SF. IOSIF, CENTRUL DE PLASAMENT PINOCCHIO NR. 1-ACTUAL COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO Șl COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA, SERVICII SOCIALE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

art.5 lit.dd) art.139 alin.(2)

K2-301/06.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice      weight

14

rui'A uANiELA         UNrR

i‘ENiRu[i]            i

4

MFGHFA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5

TI1FAN MIHAII           PSD

PFNTRII[+]            1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA        PSD

PENTRU[+]           1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1.

27

MUNTEANU CRISTINA U5R

SIMONA

PCNTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1