Proces verbal din 12.06.2020

Proces verbal sedinta ordinara 12.06.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

PROCES VERBAL


BUCUREȘ&^°™'la,Mufi!“'^’uÎ0ucureșH [tcgistratijră gfnerală z 6. IUN. 2020 J


Primit răspuns / completarTj^titie [Semnătură de u/imirc

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12 iunie 2020, ora 10:00 Nr. 7 din data de 24.06.2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorachc, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1579/05.06.2020, ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 28.05.2020;

Aprobarea Ordinii de zi;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI); Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1


O w1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

2 6, IUN. 2020 :e șLtaxelocale (CI);__


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozi


Comisia de administrare a domeniului public, de orga ° | semnaturi prțmtre.......................

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)C

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -   Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • -  Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare plantații de aliniament - Cartierul Chitila”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației teluric o-eco

Semnătură de nrimire.


indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Aifteniajaitei;plantațij;ede1>sIițil aliniament - Cartierul Bucureștii Noi”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 10. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

 • a.  Adresa nr. 22198/28.05.2020 - Raport anual pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

 • b.  Adresa nr. 22200/28.05.2020 - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

 • c.  Adresa nr.21720/26.05.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București - Decizia nr.35/22.05.2020 emisă către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

 • d.  Adresa nr.22739/02.06.2020 a doamnei Marta Tot cu privire la proiectul de hotărâre pentru achiziționarea a 215 apartamente

Ordinea de zi suplimentară

 • 11. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3)

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

2,(JN. M și aezvoTtare


Comisia de administrare a domeniului public, de organii^are și aezvottare , urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjură djf<i(]C2J)puiis /coinp'c^.T .Kii^

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea'-&fdiriii-'publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Nadeș nr. 3IA, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul

Agatului nr. 68, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua

Străulești nr. 129, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Elena Văcărescu nr. 55 A, sector 1, București Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:


2 6. IUN. 2020

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare. și dezvoltare, urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconj urător (C2):;

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice; respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Niagara nr. 13, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 56, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4).

 • 22. Diverse

  • 22.1 - Informare cu privire la contractul de comodat nr. 1219/07.05.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. "Matei Balș” privind darea în folosință gratuită a echipamentului medical-Container mobil CT depistare CoVid-19

   2 6. IUN. 2020 ț^nvlui de aduce^


  • 22.2 - Adresa Curții de Conturi a României cu privire la prelungirea 1 la îndeplinire a Deciziilor 94/11.11.2015, 100/16.11.2015, 101/11.1 l^QitZp72/22J.f 20f8,

   65/22.11.2019 și 7/10.01.2020


  • 22.3 - Adresa Uniunii Salvați România cu privire la solicitarea de informații de la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 05.06.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1579/05.06.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

în data de 11.06.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1651/11.06.2020 prin care se propune completarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 12.06.2020 și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Bună ziua! Am să fac apelul nominal. Vă rog să introduceți cartelele în consolă. Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna dorina Luminița Bănișor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina? Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doanma Comănici Ancuța Sorina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doanma Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Domnul Damian George: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan? Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan? Absent?


26. IUN. 2020


Doamna Georgescu .


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Adriana Mihaela? Vă rog să vă așezați pe scaunele dumneavoastră și să păst Da. Eu nu pot să vorbesc cu masca. Doamna Georgescu Adriana Mihaela? Absent .

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna Grigorescu iuliana Cristina: Prezent! Și dacă se poate, să purtăm mască toți. Mulțumesc mult! Că suntem foarte mulți în sală.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doanma Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Ramona: Prezent!


j Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GEWSRMA Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectoru ui 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor?


2 6. IUN. 2020

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent!


Primit răspuns / completare petiție | Semnătură de primire.......................

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului ITDomnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tuf an Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru

Augustin Manuel?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor? Prezent.

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

La apelul nominal a lipsit doamna Georgescu Adriana Mihaela, domnul Deaconu Alexandru-Ștefan, domnul Tudose Cristian Adrian absentează nemotivat și domnul Cristian Laurențiu Bulfon absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: înainte de a începe, vreau să vă aduc la cunoștință că prin adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 10290/04.06.2020, în conformitate cu prevederile articolului 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a solicitat Primarului Sectorului 1 să pună la dispoziție, lista consilierilor locali care și-au întocmit rapoartele de activitate pe anul 2019, precum și modalitatea prin care acestea au fost aduse la cunoștință. Noi, în funcție de cum am primit și înregistrat aceste rapoarte de activitate, le-am postat pe site-ul primăriei la rubrica Consiliului Local al sectorului 1, unde se pot vizualiza, atât de către cetățeni, de către aparatul executiv, cât și de către Instituția Prefectului. V-am făcut această prezentare ca să fiți informați, de asemenea, că avem control de la Instituția Prefectului începând cu data de 16 iunie 2020. Vă mulțumesc!

De asemenea, bine ați venit la ședința ordinară din data de 12.06.2020! Având în vedere că în sală avem o prezență de 23 de consilieri în funcție, față de numărul de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte M a începe,

2 6. IUN. 2020 în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgența_a_ Guvernului nr... 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările u                 spre

aprobare Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020. Dacă~aveți observații pe marginea acestui proces verbal, vă rog să le formulați. Da, spuneți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar, am primit procesul astăzi, procesul-verbal, nu cred că este cineva din sală care a avut timp să-1 citească.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ba eu am avut timp. Tocmai de asta și vreau să vorbesc. Nu știu dacă mă aud.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă auziți, vă auziți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dumneavoastră, domnule Păiuși, nu ați avut timp să parcurgeți un proces verbal... ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: De la ora 8... la ora 8.30 am plecat de acasă, într-o jumătate de oră, în timp ce conduceam, nu puteam să citesc procesul verbal.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Este... este foarte bine că ne spuneți că nu ați avut timp să-l citiți, însă trebuie să țineți seama că am avut o ședință în 28.05.2020 cu 80 de proiecte. Prin comparație, doar Municipiul București pune pe ordinea de zi, acest număr de proiecte, iar noi cu un aparat restrâns... trebuie să înțelegeți eforturile pe care noi le facem ca să vă redactăm și să vă punem la dispoziție documentele azi-noapte, noi la ora 12.00 stăteam și îl citeam, îl pregăteam să vi-1 aducem la cunoștință înainte de ședință ca să puteți să-l citiți. Cel puțin, dacă vă trezeați de la ora 6.00 așa cum facem și noi și îl citeați până la începerea ședinței, nu cred că sunt elemente atât de importante sau atât de grave în acest proces -verbal. Trebuie să înțelegeți și efortul aparatului executiv.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți și mie, doamna Secretar.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamna consilier, spuneți.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu apreciez munca pe care o depune aparatul de specialitate al domnului Primar, însă degeaba ne trezeam la ora 6.00 pentru că procesul-verbal a venit între ora 8.00 și 9.00 azi dimineață. Mai mult decât atât, eu aștept, vă spun sincer, de a doua zi, din 29 mai, aștept continuarea punerii pe site a filmulețului, a înregistrării video a ședinței... dacă se poate să nu mi se taie microfonul, a ședinței din 28 mai, pentru că procesul-verbal continuă cu Ordinea de zi suplimentară, deși aceasta nu se regăsește în nicio postare pe pagina Primăriei Sectorului 1 la secțiunea Ședințe... Lasați-mă un pic, că eu nu v-am întrerupt.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în ceea ce privește.... Da.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: După, puteți să continuați dumneavoastră. Eu am depus o interpelare pentru că îmi doresc foarte mult ca acest aparat să funcționeze sub transparență totală, deși uneori nu funcționează sub transparență totală, îmi doresc ca votul meu măcar, să fie unul corect, dat pe ceva care așa s-a întâmplat, chiar dacă noi ne-am retras, pentru că Ordinea de zi suplimentară transmisă, cu 38 de puncte pe ordinea de zi a venit într-un timp foarte scurt, atunci noi ne-am retras, însă dumneavoastră nu ați continuat filmarea. Prin urmare, eu, ca și secretar al unei primării, nu mi-aș asuma prin semnătură, chiar dacă consilierii ar vota așa ceva...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului gata, opriți-vă cu afirmațiile!


Doamna Grigorescu luliana Cristina: ... nu mi-aș asuma aprobarea procesului- verbal. Eu ca și consilier local care, vă spun sincer, cred că sunt singura care citește de “4 ani de zile procesele1-' verbale, deși sunt trimise de multe ori cu o oră, două înaintea ședințelor, vă spun sincer pentru că nu este postat și nu este transparență în exercitarea funcției pentru care suntem toți aici, vă spun sincer că nu este normal ca să votăm ceva pentru care noi nu suntem înștiințați corect și transparent. Repet! Videoclip-ul în care este postată ședința Consiliului local din 28 mai se oprește la Ordinea de zi, Ordinea de zi suplimentară și încheierea ședinței nu sunt făcute publice, prin urmare am făcut o interpelare pe care o voi depune, o am aici, o voi depune domnului primar, prin care solicit să facă publice imaginile ca să ne putem asuma prin vot acel proces -verbal. Prin urmare, eu nu pot să-mi exprim votul într-un mod foarte corect, acum vorbind sincer, cu privire la aprobarea procesului -verbal din data de... a ședinței din 28 mai.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este votul pe care... Da.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Pentru că nu reiese foarte clar ce s-a întâmplat după ce noi am ieșit din sală. Mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Numai puțin, Anca, am să răspund eu, că eu îmi asum și cu colegii mei, semnarea și redactarea acestui proces, pentru că... obligația Secretarului este de a confirma ceea ce s-a susținut, de a face sinteza lucrărilor ședinței. în ceea ce privește caracterul public al acestei ședințe, l-am asigurat, potrivit prevederilor art. 138 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru că eu asigur caracterul public al ședințelor publice care înseamnă accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele verbale ale ședințelor. Asigur și voi publica acest proces- verbal. în ceea ce privește filmarea, videoclip-urile de care spuneți dumneavoastră, aceasta a fost opțiunea domnului primar prin Compartimentul de Imagine, Serviciul de Imagine, de a asigura aceste ședințe live. Cum puteți să verificați la Sectorul 4, sunt consilieri locali care nu și-au dat acordul să fie filmați. Poate eu în ziua respectivă, nu mi-am dat acordul să fiu filmată. Drept pentru care, drept pentru care...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dumneavoastră apăreți filmată la ședința de consiliu...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ... nu este o obligație, ceea ce știți și dumneavoastră, că este o opțiune a primarului de a asigura live aceste ședințe. Dacă vreți, puteți interpela separat...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci dumneavoastră spuneți că ordinea de zi care a fost aprobată a fost filmată și ordinea de zi suplimentară nu mai este continuată prin acea filmare. Degeaba îmi tăiați microfonul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Eu vă spun că noi avem obligația de a asigura... caracterul public al ședințelor. Și le aveți detaliate, vă spun care este obligația Secretarului. Le aveți detaliate potrivit prevederilor art. 138 alin. (2) lit. a), b), c) și eu consider, prin aparatul de specialitate, că mi-am îndeplinit obligația. în ceea ce privește videoclip-ul de care spuneți dumneavoastră, vorbiți cu domnul primar, probabil separat, să vă pună videoclip-ul cu consilierii.

Sectorul 1 a!        •’h'.’uî aburești

REG1STR GSNERALĂ

să mai spun după că


să mai spun după că

2 6. IUN. 2020

rX: Să știți,. Băijhliacestlie


Doamna Grigorescu luliana Cristina: O singură propoziție aș vrea terminați.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorulu

mandat mi-am dat seama că este foarte greu să citești, dar trebuie să rețineți că este și foartc grcu să elaborezi documente și mai departe să ți le asumi. Dar vreau să vă întreb, doamna Cristina Grigorescu, ați depus, așa cum cere Instituția Prefectului, raportul de activitate pe anul 2019?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: îl am la mine, să știți, îl depun astăzi, să știți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim foarte mult, la jumătate de an spuneți că ați depus raportul de activitate. Și vă mai spun un singur lucru, că dacă ar mai exista revista...

Doamna Grigorescu luliana Cristina:îl ocoliți să-l publicați.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Vă mai spun un singur lucru, că dacă ar exista revista...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: îmi pare că domnul Primar a plecat...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ... numerele revistei Urzica, vă spun, numai să le citiți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, vă mulțumim frumos!

Domnul Oliver Leon Păi uși: Vă rog frumos să consemnați, doamna Secretar!

Doanma Grigorescu luliana Cristina: îmi pare rau că domnul Primar a plecat, este doamna viceprimar în sală, aș dori să o întreb de ce aparatul de specialitate al domnului Primar dorește, în cei 4 ani de zile nu s-a întâmplat acest lucru până acum, de ce dorește ca să nu facă publică această filmare din cadrul ședinței de consiliu?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: îi faceți o interpelare domnului primar...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: l-am făcut-o, dar este în sală...

Doanma Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, îi formulați în scris și o să vă răspundă. Da.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în locul domnului primar, doamna viceprimar, dacă vă rog frumos să ne răspundeți.

Doanma Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Formulați în scris și o să vă răspundă. Eu doar atât spun, că Secretarul și-a îndeplinit obligațiile legale, așa cum îi revin.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doamna Secretar, aș dori să fie consemnat faptul că am primit procesul- verbal astăzi, 12 iunie, la ora 8.02. Da? Vă rog mult de tot să fie acest lucru consemnat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, domnule Păiuși.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm, vă rog frumos!


2 6. IUN. 2020


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog. dacă aveți observații în afară de faptul că nu ați reușit să-l citiți, vă rog să-mi spuneți. Daea'ăvcți observații pc ii: ,               .              .                                            . Sejrruiăliiră da primire.......................

margine le accept, și în cele 3 zile se revine ulterior cu îndreptări de erori materiale.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Să știți că sunt convinsă că sunt unii consilieri care au citit procesul -verbal chiar dacă are 60 de pagini și credeți-ne că apreciem munca depusă, au fost foarte multe puncte pe ordinea de zi, nimeni nu contestă acest lucru...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Să știți că nu este opțiunea noastră de a convoca...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu nu v-am întrerupt. Nu contestăm acest lucru, contestăm transparența prin care vă exercitați funcția, atât. Și că doriți să ascundeți anumite lucruri, având în vedere că sunt P.U.D-uri acolo, sunt niște proiecte atât de importante, doamna Secretar... Ba da, ascundeți! Și asta drept dovadă, mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am asigurat transparența. Nu, doamnă! Vă rog foarte mult, ați făcut de-a lungul timpului astfel de afirmații, în niciun caz și niciodată nu am ascuns niciun document, niciun proiect de hotărâre, niciun act premergător, iar în ceea ce privește punerea pe ordinea de zi suplimentară a acestor P.U.D.-uri, există o adresă asumată, precum că sunt proiecte de urgență.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Cine nu a votat? 13 voturi pentru... Aa, spuneți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1:... 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 9 abțineri. Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020 a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 28 MAI 2020 A FOST APROBAT CU 13 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ

- 23 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, foarte bine! Eu îmi asum că a fost aprobat. Dumneavoastră? Nu mai vreau să explic, că este răspunderea mea. Consider că procesul... domnule Sion, lăsați, am văzut că puteți... foarte mulți vor să fie și secretari... Domnule Sion, rămâneți, lăsați-ne pe noi, profesioniștii și cei care avem expertiză și avem peste 20 de ani de experiență în administrație ... și ne asumăm totuși ceea ce semnăm și să vă faceți dumneavoastră treaba de consilier local, să aveți pe ordinea de zi inițiative pe care să le promovați și noi să le analizăm. Vă mulțumesc! Procesul- verbal a fost aprobat, domnule Președinte, vă dau cuvântul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Spuneți, domnule Bulfon!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, ca de fiecare dată înaintea începerii ședinței, vă aduc la cunoștință că sunt prezent în sală, cu toate că nu am fost luat în calcul la stabilirea prezenței și, de asemenea, adresez o rugăminte către aparatul de specialitate...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Și aceeași rugăminte o adresez și colegilor consilieri care transmit diverse materiale. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Muțumim! Sup de zi de astăzi. Votați, vă rog! 20 de voturi pentru, 3 abțineri, ordinea de zi a

2 6. IUN, 2020


mst apr6bată,C0in,:!etalepeti*ie beiiuiaura d? pnmire.......................


ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot timpul acordat pentru fiecare consilier în ședința de astăzi. 30 de secunde. Votați, vă rog! Votați, vă rog! Da, domnule Păiuși!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Propun 1 minut de fiecare consilier, nu 30 de secunde.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, oricum ați vorbit 2 minute, 3 minute, nu s-a întâmplat nimic, doar că e o procedură. Când se termină timpul, se actualizează. Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Ramona Porumb: Domnule Președinte, ați văzut că și data trecută, la 30 de secunde avem probleme în a ne înțelege reciproc, se întrerupe... Nu înțeleg care este logica acestor 30 de secunde. în momentul în care doriți să nu mai lăsați un consilier să vorbească, nu știu, pentru că nu dezbate pe subiectul respectiv, pur și simplu o puteți face. 30 de secunde mi se pare... nu are logică. Haideți să... suntem aici să dezbatem proiectele, nu să ni se limiteze luarea la cuvânt.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: îmi cer scuze, trebuie să votăm Ordinea de zi suplimentară. Nu, n-a început votul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, nu suntem în procedură de vot,

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Păi este Ordine de zi suplimentară? Aici văd că se numește altfel, în proiect.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Suplimentară este. Este suplimentară.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Atunci faceți rectificare în proiect și nu... exact cum spune aici. Da? Deci vă rog să scrieți să apară clar că este Ordine de zi suplimentară, nicidecum prelungirea ordinii de zi sau mai știu eu cum.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este suplimentarea Ordinii de zi, să știți.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Și vă rog mult, când faceți referire la...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ați fost învățati cu niște termeni, este suplimentarea Ordinii de zi, dacă vă uitați, tot așa, studiem împreună.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule Președinte, dacă îmi permiteți. Doamna Secretar cred ca deja are câteva luni bune de când este secretarul acestei... acestui consiliu. Până acum, aceasta ordine de zi suplimentară avea denumirea de Ordine suplimentară de zi, așa cum este prevăzut în Codul administrativ și în legislația specifică.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ia, vă rog frumos să-mi arătați. Doamna consilier, arătați-ne în cod. Ară.tați-ne în Cod.

CT

2 6. IUN. 2020


Doamna Grigorescu Iu liana Cristina: Prin urmare, vă rugăm frumos, doaihna Secretar, să vă faceți treaba cum trebuie și nu există prelungirea ordinii de zi, există ordine: ‘d'^zi ‘sdplifrtentirâ'șf 3îiIi!ț atât. Noi asta vom aproba. Mulțumim frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 5 voturi. 14 voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Haideți să votăm și timpul acordat pentru fiecare luare de cuvânt. Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și dacă tot suntem, la discuții despre raportul de activitate, domnule Președinte, dacă îmi permiteți. Doamna Cristina Grigorescu, care este în mandat, n-a depus Raport de activitate 2017, 2018, 2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, că mai avem 1 vot. Cine nu a votat, Cristi?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Chirvasă?

Domnule Chirvasă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 12 voturi pentru, 1 abținere, 10 voturi

împotrivă.

PROPUNEREA A FOST APROBATĂ CU 12 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă". A fost aprobată, da. Din cauza măștii nu se înțelege. Punctul nr. 2, votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi. 16 voturi pentru, 7 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 - “Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179”. Propuneri pentru comisie din partea fiecărui partid? Spuneți, domnule Păiuși.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Grupul U.S.R. îl propune pe domnul Dragoș Sion.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Grupul P.N.L.? Grupul P.M.P. îl propune pe domnul Purcărea. Voi, grupul P.S.D.?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Sion, haideți, propunerile. Că trebuie obligatoriu 3 propuneri să avem.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine de la P.N.L., că nu s-a auzit?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului !:■ Mădălin Olteanu. Și ' Mihai Purcărea. Rămân acestea? Ca să știm să împărțim buletinele de vot. t)a? Le distribuim. Gata. Acum.                                                           Șl 2 6, IUN, 2020

' >----- --------

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă;. • - / completare petiție

i ȘomaȘțudj c'“ țintire..............

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Grupul P.S.D. îl propune pe domnul Crișu. Domnul consilier Crișu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim!

Domnul Crișu Florian Mișu: Da, revin, revin asupra propunerii, o retrag

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: N-am nicio problemă, rămân 4 și mergem la vot. Care iese, nu... n-am nicio problemă... Ideea este că obligatoriu trebuie să avem 3. Comisia de validare! Că tot suntem în pauză, doamna Cristina Grigorescu, având în vedere că sunteți Secretar de comisie, să-mi prezentați și mie la Secretariat procesele -verbale ale comisiilor. Că vrem să le analizăm și noi pe ale dumneavoastră, cu menționarea duratei ședinței. Da? Este o obligație legală pe care o aveți, nu am văzut până în acest moment niciun proces -verbal. Ne faceți și nouă dovada? Nu aveți niciun proces- verbal. Da? Unde sunt? Procesele -verbale, doamna... aveți obligația de a întocmi în fiecare ședință de comisie, nu pontaje! Nu pontajele, care și acestea sunt făcute de către Secretariat! Procesul -verbal, consemnările, ce faceți dumneavoastră în ședință, ăsta este rolul pe care îl aveți. Și atribuțiile de Secretar de comisie, vă faceți un proces-verbal de ședință, când ați intrat, la ce oră, exact cum facem noi, ce s-a discutat în cadrul comisiei, care au fost întrebările puse de către reprezentanți și membrii din comisie și îl înaintați asumat. Nu avem niciun proces -verbal. De aceea am spus, trebuie să vă ridicați la înălțime, când faceți diverse comentarii pe margine.

Domnul Purcărea Mihail Teodor: Să-mi dai și mie... O.K. Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a imobilului situat în strada Panciu nr. 21 din sector 1 , București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii gimnaziale nr. 179. Menționăm că au fost prezenți 23 de consilieri locali, a fost exprimat un număr de 22 de voturi valabile, iar 1 vot a fost anulat. Rezultatul votului a fost următorul:

Sion Dragos - 20 de voturi pentru

Olteanu Mădălin - 22 de voturi pentru

Și Purcărea Mihail -19 voturi pentru

Mulțumim!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Acum vot, înainte de a...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:

Haideți să votăm proiectul în integralitate! Votați, vă rog! Haideți, că mai sunt 2 voturi. 23 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 - '•'Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda im 110, sector^ 1, în

15 l WJ

suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de -eătîf'' " Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”,   .

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem amendament la următorul proiect. Da, amendamentul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul -Art.

3 alin. (20) se modifică și va avea următorul cuprins: "terenul menționat la art. 1 se achiziționează în scopul realizării obiectivului de "loc de joacă pentru copii".

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Amendamentul formulat de către domnul Oliver Leon Păiuși la proiectul de hotărâre nr. 4.

Doamna Grigorescu Iu liana Cristina: Domnule Președinte, dacă poate inițiatorul amendamentului să ne citească amendamentul, să știm ce votăm. Mulțumesc frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Domnule Păiuși! Spuneți, citiți amendamentul, domnule Păiuși. Spuneți, domnule Păiuși!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Să susțineți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Citiți amendamentul? Domnule Păiuși? Citiți amendamentul? Să citiți amendamentul, vă rog frumos!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Vă dau citire la amendament. Dorim modificarea art. 1 în care se face referire prin alin. 2 la terenul achiziționat. în scopul realizării obiectivului de parcare de reședință, solicităm modificarea art. 3 alin. 2 după cum urmează - terenul menționat la. art. / se achiziționează în scopul realizării obiectivului de spațiu de joacă pentru copii. Motivațiile sunt următoarele: urmare a citirii materialelor prezentate, avem următorul cuprins: Conform P.U.G. al Municipiului București, amplasamentul din strada Turda nr. 110 se încadrează în subzona VIA, parcuri, grădini, squar-uri și fâșii, plantate publice. E vorba de extrasul din Raportul de specialitate cu nr. F 5600/22.05.2020 al Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire pentru Construcții clasa. R. Conform hărții, Registrul spațiilor verzi, terenul ce face obiectul prezentului Certificat de Urbanism este identificat ca spațiu verde. Și am menționat aici lipsa locurilor dejoacă și a spațiilor verzi amenajate în zonă, ne... cum să vă spun eu... certifică faptul că acest spațiu trebuie să aibă ca destinație loc dejoacă pentru copii. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Păiuși! Mai sunt 3 voturi. 11 voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri localiprezenți

Haideți să votăm proiectul în integralitate. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 2 abțineri, 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură ". Votați, vă rog! Da, nu se aude bine din cauza măștii.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: , veți $ &dl^Nra2O2â față, să știți, unde se afișează datele, că de asta am făcut aceste eforturi, în catul în care nu merg microfoanele, să priviți în față pe ecrane.                                          | Semnătură & pHjp!rel'..1..2    °

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Rog Secretariatul care se ocupă de ce se postează pe aceste ecrane să lase măcar 5 secunde și rezultatul votului când anunțați dumneavoastră, pentru că eu, de exemplu, îmi notez fiecare vot cum, cum... rezultatul. Și fiecare cum a votat, adică în cazul meu, de exemplu. Dacă se poate. Ca să rămână și să vadă și toți colegii, că nu cred că e o problemă 2 secunde în plus. Mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, cât timp avem după ce se afișează votul, în acest moment? Rămâne foarte mult pe ecran.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și am mai dat o lecție de drept, uitați o să priviți definiția suplimentării(conform anexelor la prezentul proces-verbal), domnule Păiuși, doamna Cristina Grigorescu, aveți pe ecran, domnule Sion.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai avem un vot! 11 voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marinii Neagu Președinte de ședință: Punctul nr. 6 - “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Locul nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1 ”. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 5 abțineri, 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 - “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog! 19 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Punctul nr. 8 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. "Amenajareplantații de aliniament - Cartierul Chitila””. Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leo Păiuși: Stimați colegi, referitor la proiectul nr. 8, vreau să vă informez, conform documentațiilor primite, că obiectivul de Amenajare plantații de aliniament stradal de pe raza cartierului Chitila constă în instalarea unui gard personalizat, care se numește cartier Chitila, a cărui lungime este de 58 de km, mai precis 58.324 de metri liniari, fiecare gărduleț are o înălțime de 30 de cm și o lungime de 1 m, nu înțeleg cum... și costul acestui gard personalizat, sub denumirea de aliniament stradal, plantație de aliniament stradal, ne va costa 23 de milioane de lei, plus montajul. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui modificat textul proiectului și anume instalare de gard, nicidecum de plantații dc aliniament. Există și ceva plantații dc aliniament £1 cărui cost este

2 6. IUN. ZQ20


în jur de 6-7 milioane de lei. Dar investiția majoră se face pentru acest gard. Ăsta, vreau să știți, ceea ce votați și vreau să fie menționat că votul meu este împotrivă și să fie mer verbal. Vă mulțumesc!

tîbnat în procesul-P-'S'E

Seminliir < -rimîie..................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 12 voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Oliver Leo Păiuși: Stimați colegi, următorul proiect, proiectul nr. 9 face referire la Amenajare plantații de aliniament stradal pe raza cartierului Bucureștii Noi. Este identic, doar că acest gard, pentru Bucureștii Noi ne costă mai mult dublu față de cât este în Chitila, costurile ajung la 70 de milioane de lei, din păcate nu pot să vă dau lungimea exactă a acestui gard, dacă acolo am avut 58 de km probabil că aici este dublu, vom avea 100 de km. Din păcate, în indicatorii tehnico-economici, aici avem câteva mii de tone de beton și 1.363.000 de kg de confecție metalică gard protecție. Aș vrea la fel să fie menționat în procesul -verbal, votul meu este împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Păiuși! Haideți să votăm, vă rog frumos! Punctul nr. 9 - "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare plantații de aliniament - Cartierul Bucureștii Noi". Mai avem un vot, vă rog frumos! 11 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință; Trecem la Ordinea de zi suplimentară. Punctul nr. 11 - "Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nkokța Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mai sunt 3 voturi. Haideți că mai sunt 3 voturi, vă rog frumos! Doamna Macarie a părăsit sala. Mulțumim, doamnă! 13 voturi pentru, 10 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 ABȚINERI

din 23 dc consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12 - "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București”. Votați, vă rog! Domnule Păiuși, să-mi spuneți care sunt... care documentații sunt...

Domnul Oliver Leo Păiuși: în comisie a fost respins proiectul nr. 16, eu am votat complet diferit de comisie, dar din toate P.U.D.-urile prezentate doar proiectul nr. 16 are vot împotrivă din partea • • • comisiei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Haideți, mai suni


voturi! Haideți, că mai sunt 2 voturi. 14 voturi pentru, 6 abțineri, 2 voturi împotrivă. Proiectul a


fost aprobat.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nadeș nr. 3IA, sector 1, București”. Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 68, sector 1, București”. Votați, vă rog! Domnul Suvac a părăsit sala sau se întoarce? Aa, se întoarce, văd. 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai avem 1 vot. Cine nu a votat, Cristi? 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București”. Votați, vă rog! 5 voturi pentru, 10 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 5 VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. FAena Văcărescu nr. 55A, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos! 13 voturi pentru, 7 abțineri, 2 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI Șl 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, București”. Votați, vă rog! Domnule Păiuși, are favorabil sau nefavorabil? Are favorabil sau nefavorabil? Am înțeles. 13 voturi pentru, 9 abțineri. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 9 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neaga - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 - ’ Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Niagara nr. 13,sector Z.

București”. Acesta are favorabil sau nefavorabil? 14 voturi pentru, aa, nu,               'țșc........................ |

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 - ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 56, sector 1, București”. 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședința: Punctul nr. 21 - ”Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare”. Mai avem un vot. 10 voturi pentru, 11 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la punctul 10 - DIVERSE:

Domnul Cristian Marian NCflgH Președinte de ședință: Punctul 10.a. - Adresa nr. 22198/28.05.2020 - Raport anual pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L. Este cineva în sală?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog să nu plecați!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul lO.b. - Adresa nr. 22200/28.05.2020 - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița. S.R.L.;

Punctul 10.C. - Adresa nr. 21720/26.05.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București - Decizia nr.35/22.05.2020 emisă către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. Da, domnule Păiuși!

Domnul Oliver Leo Păiuși: Am și eu o mică intervenție, doamna Secretai, vă rugăm frumos să ne... Doamna Secretar! Vă rugăm frumos să ne trimiteți și nouă procesul verbal al Curții de Conturi, v-am făcut o adresă în acest sens și avem nevoie și de acest proces- verbal pentru că acolo sunt detaliate toate lucrurile. Vreau doar să aduc la cunoștința Consiliului Local că s-a...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am dat curs cererilor dumneavoastră, o să vă răspundem și o să le înscriem pe ordinea de zi.

Domnul Oliver Leo Păiuși: O.K. Mulțumesc! Vroiam să vă rog lucrul ăsta și doar să aduc în atenția Consiliului Local faptul că Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al

Unităților Sanitare Publice...


L rectorul î’';,i ■ opiului^uuireșîiI |RC1?'' " T 'UfjA, GENERALA

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Șămâneti puțin îi sală.                                                                                              I |_______—       ____ |

i Friiiiii ,: ..‘i >3 / completare petiție Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul c. l-am citit, punctul d. -Adresa nr. 22739/02.06.2020 a doamnei Marta Tot cu privire la proiectul de hotărâre pentru achiziționarea a 215 apartamente. Nu este pe Ordinea de zi. Și punctul nr. 22 - DIVERSE de pe Ordinea de zi suplimentară

Punctul 22.1 - Informare cu privire la contractul de comodat nr. 1219/07.05.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. ”Matei Balș” privind darea în folosință gratuită a echipamentului medical-Container mobil CT depistare CoVid-19

Punctul 22.2 - Adresa Curții de Conturi a României cu privire la prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a Deciziilor 94/11.11.2015, 100/16.11.2015, 101/11.11.2017, 72/22.11.2018, 65/22.11.2019 și 7/10.01.2020

Punctul 22.3 - Adresa Uniunii Salvați România cu privire la solicitarea de informații de la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Viceprimar? Mergeți după doamna viceprimar, că este înlocuitorul domnului Primar.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnule Director, spuneți!

Domnul Scrgiu Ghcorghe - Director AUIPUSP Se aude? Bună ziua! Am primit solicitarea grupului U.S.R. cu privire la procedurile de... DALI-uri și SF-uri pe unitățile de învățământ, la aceea faceți referire, nu? Se lucrează, se lucrează, asta vroiam să vă transmitem că se lucrează la răspuns și-l veți primi conform Legii nr. 544/2000. Da, în acest moment se lucrează la răspunsul dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Director!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului al Municipiului București: Da, cu CT-ul vă răspund eu, puneți-mi acum întrebarea ca să știu... Nu. Deci, pentru câteva luni, ei având specialiști, ai noștri, de la Centrul Caraiman se specializează lângă ei, lângă specialiștii de la Matei Balș. Pe câte luni știu că este... pentru câte luni? Este o înțelegere ca să ne specializăm oricum, numai anul ăsta este, nu... și nu știu dacă c până la sfârșit. Nu știu cum este făcut, dar așa cerut Streinu Cercel, el are specialiștii. Până în decembrie. Bine, se poate, se poate... lua mai repede, nu e asta problema, important e ca specialiștii noștri de la Caraiman să se perfecționeze. în momentul de față, deci el funcționează de mai bine de o lună de zile, mai trebuie luat avizul de la CNCAN -Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Chiar în dimineața asta l-am sunat pe președintele de la CNCAN, care, eu cred, părerea mea, că e o chestie politică acolo, să fie atacat Cercel. Deci noi, ca și primărie, ne-am făcut treaba, el funcționează, cei care ni l-au pus la dispoziție ni l-au dat în stare de funcționare, acum... vreo 2 săptămâni a durat avizul de la D.S.P. -Direcția de Sănătate Publică București și mai bine de 3 săptămâni stăm la... după avizul de la CNCAN. Deci, ca aparat, ca aparat funcționează. Deci... nu testează pentru că nu ne dă... ne mai trebuie acel aviz de la CNCAN care întârzie și e suspect... suspectă întârzierea avizului de la CNCAN. El funcționează, dar nu... nu are avizul de la CNCAN.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Bună ziua, domnule Primar, ați plecat, n-are legătură cu interpelarea pe care au depus-o colegii mei, are legătură cu procesul- verbal pe care... care ni s-a

Secte*’                 -------vjii|

' ■              UeNEPALĂ

2 6. IUN. 2020 I .

supus la vot să-l aprobăm la începutul acestei ședințe, dumneavoastră ați ieșit dm salți și doamna Secretar a menționat faptul că dumneavoastră ați decis ca să1 rctrageți partea din filmarea cu -Soniii n * dr* îi * i1 tre

Ordinea de zi suplimentară și vroiam să vă întreb care este motivul pentru care^ațr deeis așa ceva.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului al Municipiului București: Bună ziua!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: N-am spus așa ceva! Vă rog frumos. Am spus că Primarul Sectorului 1 a ales mai mult decât prevede legea, de a vă asigura transmisiunea acestor ședințe în direct. Nu am spus așa ceva și este opțiunea primarului când lasă echipamentele să funcționeze. Este un contract cu Serviciul de Imagine. Deci, vă rog frumos, că este a nu știu câta oară și vă aștept astăzi cu toate procesele- verbale ale comisiei, că n-aveți niciun proces -verbal semnat în ultimii 4 ani! Se încheie în următoarea perioadă, iar dumneavoastră n-aveți niciun proces-verbal pe comisie! Nu am spus așa ceva, vom lua înregistrările... Domnule Primar, spuneți-i că este opțiunea dumneavoastră, răspundeți-i doamnei. Vrea înregistrarea, doamna.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului al Municipiului București: Da, o să vorbim cu cei de la firma cu care avem contractul despre ce s-a întâmplat, ca să ne spună și nouă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, declar ședința închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

Begin

12 June, 2020 09:46:00

End

12 June, 2020 11:27:00

Description

DISPOZIȚIA NR. 1579/05.06.2020

Având în vedere art.133 alin. (1) coroborat cu art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1, în ședință ordinară în data de 12.06.2020 ora 1000, în sala de ședință a Primăriei Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1, cu următoarea Ordine de zi:

Delegate


ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

12

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

15

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

17

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

19

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

O

E2A48B41

23

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

r    «

cu

72EBD441

1/59

12 June, 2020 11:27:16

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

36

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

37

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B6087C31

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title                 Description

Descărcarea           art. 138 alin.(15)

Start time

12 June, 2020 10:08:49

End time

12 June, 2020 10:22:26

1

Vote Item

2

Vote Item ■

Procesului-verbal al

ședinței ordinare din

data 28.05.2020

Aprobarea ordinii de art.135 alin.(7)

12 June, 2020 10:22:26

12 June, 2020 10:23:57

3

4

Vote Item

Vote Item

zi

Aprobarea ordinii de art.135 alin.(8) zl suplimentara

Propunerea domnului

12 June, 2020 10:23:57

12 June, 2020 10:28:01

12 June, 202010:28:01

12 June, 2020 10:30:13

Cristian Neagu”privin3 timpul alocat de 30s pentru luarea cuvântului

5       Vote Item

Proiect 2. Proiect de art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 10:30:13    12 June, 2020 .10:31:56

hotărâre privind      K2-199 04.06.2020

aprobarea Statului de Inițiator Primarul

funcții al aparatului deSectorului 1 al

specialitate al         Municipiului București

Primarului sectorului

1 al municipiului

București și al

instituției

O

subordonate                                               s g

n

12 June, 2020 11:27:17

i 2/59

&

M f

proiectul de hotararo nr. 4 de pe ordinea de zi

8 Vote Item


Proiect 5. Proiect de art.5 liț.(cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 10:49:50

12'June, 2020 10:51:56


hotărâre privind      K2-184 25.05.2020

aprobarea            Inițiator Primarul

programului anual de Sectorului 1 al

acordare a finanțărilor Municipiului București

nerambursabile

alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

9

Vote Item

Proiect 6. Proiect de hotărâre privind

art.5 lit.(cc) art.139 ahn.(3)

K2-88 05.03.2020

12 June, 2020 10:51:56

10

Vote Item

îndreptarea erorii     Inițiator Primarul

materiale din         Sectorului 1 al

cuprinsul Anexei nr. 1 Municipiului București

la Hotărârea

Consiliului Local nr.

202/09.07.2019

privind aprobarea

Statului de funcții al

Administrației Piețelor

Sector 1

Proiect 7. Proiect de art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

12 June, 2020 10:53:06

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

257/28.08.2017 privind înființarea,

K2-200 04.06.2020

Inițiator Primarul

Sectorului 1 al

Municipiului București

O

o

-----------------8-

12 June, 2020 10:53:06

12 June, 2020 10:55:04

Consiliului Local

Sector 1 - Direcția

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

6       Vote Item

Proiect 3. Proiect de Buletine vot!              12 June, 2020 10:31:56    12 June, 2020 10:44:48

hotărâre privind       art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

constituirea unei .   K2-202 05.06.2020

comisii de negociere Inițiator Primarul în vederea cumpărăriiSectorului 1 al imobilului situat în str. Municipiului București Panciu nr.21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr.179

7       Vote Item

Proiect 4. Proiect de art.5 lit.(dd) art.139 alin.(2) 12 June, 2020 10:48:59    12 June, 2020 10:49:48

hotărâre privind      K2-153 22.05.2020

aprobarea            Inițiator Primarul

achiziționării teienuluiSecluiului 1 al situat în București, Str. Municipiului București Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

7.1      Vote Item

Amendamentul nr. 13                         12 June, 2020 10:49:48    12 June, 2020 10:49:50

al domnului Oliver                                           q

Leon Paiusi la                                           S 2

s     re

12 June, 2020 11:27:17

s

5

anul 2019 al S.C. CET

Grivița S.R.L.;

13.2

Discussion Item

10.2. Adresa nr.

22200/28.05.2020 -Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al

S.C. CET Grivița S.R.L.;

12 June, 2020 11:17:37

13.3

Discussion Item

10.3. Adresa nr.21720/26.05.2020 a

Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București -Decizia nr.35/22.05.2020 emisă către

12 June, 2020 11:17:54

13.4

Discussion Item

10.4. Adresa nr.22739/02.06.2020 a doamnei Marta Tot cu privire la proiectul de hotărâre pentru ' achiziționarea a 215 apartamente

12 June, 2020 11:18:57

14

Vote Item

11. Proiect de         art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

hotărâre pentru,     K2-204 09.06.2020

punerea în aplicare a Inițiator - Primarul

Hotărârii Consiliului   Sectorului 1 al

General al            Municipiului București

Municipiului București nr.101/23.03.2020

12 June, 2020 11:00:35

12 June, 2020 11:17:53

12 June, 2020 11:18:57

12 June, 2020 11:19:15

12 June, 2020 11:03:41

privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a

organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului ■ București

 • 11       Votcltcm Proiect 8. Proiect de ârt.5 lit.(cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 10:55:04    12 June, 2020 10:57:41

hotărâre privind      K2-194 05.06.2020

aprobarea            Inițiator Primarul

documentației       Sectorului 1 al

' tehnico-economice și Municipiului București a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "amenajare plantații de aliniament

 • - Cartierul Chitila"

 • 12      Voteltem Proiect 9. Proiect de art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 10:57:41    12 June, 2020 11:00:35

hotărâre privind      K2-195 05.06.2020

aprobarea            Inițiator Primarul

documentației       Sectorului 1 al

tehnico-economice și Municipiului București a indicatorilor tehnico-economici ai — obiectivului de----        *       ---- .    ----

investiții "amenajare plantații de aliniament

 • - Cartierul Bucureștii Noi"

 • 13      Discussion Item 10. Interpelări,                                  12 June, 2020 11:16:50    12 June, 2020 11:16:56

întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Sectorului 1 al

(PUD) Str. Smaranda Municipiului București

Brăescu nr. 46, sector

1, București

20

Vote Item

17. Proiect de

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

12 June, 202011:10:47

12 June, 2020 11:12:08

hotărâre privind

K2-210 09.06.2020

aprobarea Planului

Inițiator - Primarul

Urbanistic de Detaliu

Sectorului 1 al

(PUD) Str.Elena

Municipiului București

Văcărescu nr.55A,

sector 1, București

21

Vote Item

18. Proiect de

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

12 June, 2020 11:12:08

12 June, 2020 11:13:25

hotărâre privind

K2-211 09.06.2020

aprobarea Planului

Inițiator - Primarul

Urbanistic de Detaliu

Sectorului 1 al

(PUD) Str. Dej nr. 21,

Municipiului București

sector 1, București

22

Vote Item

19. Proiect de

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

12 June, 202011:13:25

12 June, 2020 11:14:26

hotărâre privind

K2-213 09.06.2020

aprobarea Planului

Inițiator - Primarul

Urbanistic de Detaliu

Sectorului 1 al

(PUD) Str. Niagara nr.

Municipiului București

13, sector 1,

București

23

Vote Item

20. Proiect de

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

12 June, 2020 11:14:26

12 June, 2020 11:15:38

hotărâre privind

K2-212 09.06.2020

aprobarea Planului

Inițiator - Primarul

Urbanistic de Detaliu

Sectorului 1 al

(PUD) Str. Macului nr.

Municipiului București

56, sector 1,

București

24

Vote Item

21. Proiect de

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

12 June, 2020 11:15:38

12 June, 2020 11:16:50

hotărâre privind

K2-231 11.06.2020

aprobarea completării Inițiator - Primarul

Anexei nr. 1 -

Sectorului 1 al

Regulamentul de

Organizare și

Municipiului București

Oance

12 June, 2020 11:27:17

8/59

ți

deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București

 • 15      Vote Item 12. Proiect de art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 11:03:41

hotărâre privind      K2-205 09.06.2020

aprobarea Planului   Inițiator-Primarul

Urbanistic de Detaliu Sectorului 1 al (PUD) Str. Ocheanului Municipiului București nr. 14-16, sector 1, București

 • 16      Vote Item 13. Proiect de art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 11:05:45

hotărâre privind      K2-206 09.06.2020

aprobarea Planului    Inițiator - Primarul

Urbanistic de Detaliu Sectorului 1 al

(PUD) Str. Nadcș     Municipiului București

nr.31A, sector 1, București

1/ Vuleltem 14:Pruieclde ar 1.5 lit.cc) ait.139 alin.(3) 12 June, 2020 11:06:4/ hotărâre privind      K2-207 09.06.2020

aprobarea Planului   Inițiator-Primarul

~Urbanistic~de Detaliu Sectorului 1 al            ----

12 June, 2020 11:05:45


12 June, 2020 11:06:47


12 June, 2020 11:0/:53


(PUD) Drumul Agatului nr. 68, sector 1, București

 • 18      Vote Item 15. Proiect de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic do Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București

 • 19      Vote Item 16. Proiect de

hotărâre privind aprobarea Planului


Municipiului București

art.5 lit.cc) art. 139 alin.(3) 12 June, 2020 11:07:53

K2-208 09.06.2020

Inițiator - Primarul

Sectorului 1 al

Municipiului București

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 12 June, 2020 11:09:48


12 June, 2020 11:09:48


12 June, 2020 11:10:4765/22.11.2019 și

7/10.01.2020

27

Discussion Item 22.03 Diverse -                                 12 June, 2020 11:19:22    12 June, 2020 11:27:00

Adresa Uniunii Salvați

România cu privire la

,             solicitarea de informții

de la Administrația

Unităților de

,           învățământ

Preuniversitar și a

Unităților Sanitare

/                Publice

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

Descărcarea Procesulul-verbal al ședinței ordinare din data 20.05.2020

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

Aprobarea ordinii de zi

No

00:05:00

00:00:00

3

Vote Item

Aprobarea ordinii de zi suplimentara

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

Propunerea domnului

Cristian Ncagu privind timpul alocat de 30s pentru luarea cuvântului

No

00:05:00    •

00:00:00

5

Vote Item

Proiect 2. .

No

00:05:00

00:00:00

Proiect de hotărâre privind

upiubaica

Dane

“    10/59

£

f/yy/

12 June, 2020 11:27:17

Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.

79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare

12 June, 2020 11:19:18


25 Discussion Item 22.1 Diverse -                                   12 June, 2020 11:19:15

Informare cu privire la contractul de comodat nr.

1219/07.05.2020 între

Complexul Multifuncțional

Caraiman și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. "Matei Balș” privind darea în folosință gratuită a echipamentului medical-Container

mobil CT depistare CoVid-19

12 June, 2020 11:19:18


12 June, 2020 11:19:22


26 Discussion Item 22.2 Diverse - Adresa Curții do Conturi a României cu privire la prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a Deciziilor 94/11.11.2015, 100/16.11.2015, 101/11.11.2017, 72/22.11.2018,

hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, I sector 1,în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

7.1

Vote Item

Amendamentul

nr. 13 al

No

00:05:00

00:00:00

8

Vote Item

domnului Oliver Leon Paiusi la proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi

Proiect 5.

No

00:05:00

00:00:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la

Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 -Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

6           Vote Item Proiect 3.              No 00:05:00                        00:00:00

Proiect de

hotărâre privind

constituirea unei

comisii de

negociere în

vederea

cumpărării

imobilului situat

în str. Panciu

nr.21, Sector 1,

București, în

scopul

desfășurării de

activități de

învățământ cu

elevii Școlii

Gimnaziale

nr.179

Vote Item


Vote Item


înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București


Proiect 8.


00:05:00


00:00:00


Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- . economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "amenajare plantații de aliniament - ■ Cartierul Chitila"


Proiect 9.


00:05:00


00:00:00


Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicn-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "amenajare

Sectorului 1 al Municipiului București,

Centrul Cultural ■ al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

9          Vote Item

Proiect 6.              No      00:05:00                        00:00:00

Proiect de hotărâre privind

îndreptarea

erorii materiale

din cuprinsul

Anexei nr. 1 la

Hotărârea

Consiliului Local nr.

202/09.07.2019

privind

aprobarea

Statului de

funcții al

Administrației

Piețelor Sector 1

10         Vote Item

Proiect 7.              No      00:05:00                         00:00:00

Proiect de

hotărâre privind

modificarea

I lotărârii

Consiliului Local

nr.

257/28.08.2017

privind                                            ./

____________________________ S g__________________,

12 June, 2020 11:27:17

./y       >          13/59

IPX

nr.35/22.05.2020

emisă către

13.4 Discussion Item 10.4. Adresa          No 00:05:00

nr.22739/02.06.2 020 a doamnei Marta Tot cu privire la proiectul de hotărâre pentru achiziționarea a 215 apartamente

 • 14 Vote Item 11. Proiect de No 00:05:00 hotărâre pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.101/23.03.202 0 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și

  00:00:00


  00:00:00


  § o a. Ol >

  X tu 3


plantații de aliniament -Cartierul Bucureștii Noi"

13 Discussion Item 10. Interpelări, No 00:05:00                          00:00:00

întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13.1        Discussion Item 10.1. Adresa          No 00:05:00                        00:00:00

nr.22198/28.05.2 020 - Raport anual pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

 • 13.2        Discussion Item 10.2. Adresa nr. No 00:05:00                        00:00:00

22200/28.05.202 0 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

 • 13.3        Discussion Item 10.3. Adresa          No 00:05:00                        00:00:00

nr.21720/26.05.2 020 a Curții de Conturi a României -Camera de Conturi

Urbanistic de


19         Vote Item


20 Vote Item


21 Vote Item


22         Vote Item


Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București

 • 16. Proiect de          No

hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București

 • 17. Proiect de No hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Elena Văcărescu nr.55A, sector 1, București

 • 18. Proiect de          No

hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, București

 • 19. Proiect de No hotărâre privind


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00tratare a

acestora

colectate de pe

raza

municipiului

București

 • 15          Vote Item 12. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD) ■

Str. Ocheanului

nr. 14-16, sector

1, București

 • 16         Vote Item 13. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Str. Nadeș

nr.31A, sector 1,

București

 • 17         Vote Item 14. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Drumul Agatului

nr. 68, sector 1,

București

 • 18         Vote Item 15. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

contractul de comodat nr.

1219/07.05.2020 între Complexul Multifuncțional

Caraiman și Institutul

Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. "Matei Balș" privind darea în folosință gratuită a echipamentului medical-

Container mobil CT depistare

CoVid-19


Discussion Item 22.2 Diverse -


00:05:00


00:00:00


Adresa Curții de Conturi a României cu privire la prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a Deciziilor 94/11.11.2015, 100/16.11.2015, 101/11.11.2017, 72/22.11.2018, 65/22.11.2019 și 7/10.01.2020

Discussion Item 22.03 Diverse -


00:05:00


00:00:00


Adresa Uniunii


Salvați România


aprobarea Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD) Str. Niagara nr. 13, sector 1, București

23

Vote Item       20. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

Planului

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Str. Macului nr,

56, sector 1,

București

24

Vote Item       21. Proiect de         No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

completării

Anexei nr. 1 -

Regulamentul

de Organizare și

Funcționare al

Poliției Locale

Sector 1,

aprobată prin

Hotărârea

Consiliului Local

25          Discussion Item

Sector 1 nr.

79/08.04.2020,

cu modificările și

completările

ulterioare

22.1 Diverse -         No      00:05:00                        00:00:00

Informare cu                                           c

privire la                                                                o

12 June, 2020 11:27:17

/VW    |      19/59

□ iQ.

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

1

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE lLINCA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[O]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item2

Title

Aprobarea ordinii de zi

Description

art.135 alin.(7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level- Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Votod

[+]PENTRU

20/20                         S §

o

12 June, 2020 11:27:17

*    22/59

cu privire la solicitarea de informții de la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice

Agenda Items

Vote Iteml

Title

Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 28.05.2020

Description

art.138 alin.(15)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Stătu s

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorițy by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

O

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

/B n N IU

PFNTRU[+]

1

12 June, 2020 11:27:17

Alexa

21/59

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item3

Title

Aprobarea ordinii de zi suplimentara

Description

art.135 alin.(8)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERI

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

O

o

____o____________

1

12 June, 2020 11:27:17

2

Si

a Alexam

L /

[0] ABȚINERI

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+]PENTRU

Unanlmous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACIII ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERI[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚIN ERI[0]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

O

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

y g

/ §   ABȚINERI[0]

sz       0>

1

12 June, 2020 11:27:17                                                                                 £23/59

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

23/23

0/0

23/23

[+] PENTRU

False

False

PROPUNEREA A FOST APROBATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUI+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENI RU[+J

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUl+J

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNl

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERIfO]

1

21

MACARIE ILINGĂ

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

O

< o

--8--^7—

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERI[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERIIO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERIfO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERI[O]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ADTINCRI[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item4

Title

Propunerea domnului Cristian Neagu privind timpul alocat de 30s pentru luarea cuvântului

Description

Who can participate in the vote?

Only delegales with a badge

Secret Options

Overall Icvcl: Dclcgates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERI

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

10/10

12 June, 2020 11:27:17

« 25/59

//r           3

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

. PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINEREțO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINEREțO]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINEREțO]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREțO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item6

Title

Proiect 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr.21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr.179

Description

Buletine vot!

28

VIERU MANUEL        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVA[-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item5

Title

Description

Proiect 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3) K2-199 04.06.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Only delegates with a badge

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total npt voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

16/16

7/7

0/0

23/23

0/0

23/23

[+] PENTRU

False

False

HOTARAR.EA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

Title     Name

POPA DANIELA

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

IORDAN FLOREA

Group

UNPR

UNPR

PSD

UNPR

PSD

Authority by

A S n

______________________________U__

Vote Choice      weight

PENTRUf+1           1

PENTRU[+]           1

PFNTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

12 June, 2020 11:27:17

Alei’

27/59

Z/X         3

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU [.+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item7

Title

Proiect 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Description

art.5 lit.(dd) art.139 alin.(2)

K2-153 22.05.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Totai not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False                              s §

12 June, 2020 11:27:17

£   30/59

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Stătus

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAII

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

Vote Item7.1

Title

Amendamentul nr. 13 al domnului Oliver Leon Paiusi la proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

11/11

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUI+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

6

DAMIAN GFORGF

UNPR

PCNTRUr+1

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

n ■j

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ÎMPOTRIVA!-]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

ABȚIN ERE [0]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUIA

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

SORINA

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Namc

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

A

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1.

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RAI UCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

I6

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORL5CU IULIANA

PNL

ABTINERE[0]

1

CRI5TINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERC[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVLR LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSIIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISI IAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Outcomc

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates


False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

, 1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

Jtj^OTRIVAH

n

1

12 June, 2020 11:27:17                                                                               “    34/59

18

19

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA .

SION DRAGOS FLORIN

PNL

USR

ABTINERE[0]

PENTRU! i]

1

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABI INERE|0]

1

21

MACARIE 1 LINCA

USR

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIIA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPO1 RIVAl-J

1

Vote Item8

Title

Proiect 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Description

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

K2-184 25.05.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level’ Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

11/11

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0                         P

Entitlcd to vote (delegates / weight)

23/23              / S

12 June, 2020 11:27:17

£         33/59

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABȚIN ERE[O]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item 10

Title

Proiect 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Description

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

K2-200 04.06.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

O

[+] PENTRU

19/19

n

12 June, 2020 11:27:17

î 36/59

0.' b

Vote Item9

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Proiect 6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector I art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

K2-88 05.03.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcomc

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU! i ]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

O

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+] n

1

12 June, 2020 11:27:17

£         35/59

8

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[+]


27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

28

SIMONA

VIERI) MANUEL

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

AUGUSIIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NFAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Iteinl 1

Title

Proiect 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investiții "amenajare plantații de aliniament - Cartierul Chitila"

Description

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

K2-194 05.06.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who cari purlicipule in Lhe

voie?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False'

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]           1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

J’^ITRU[+]           1

_________________________n--------------------

12 June,

2020 11:27:17

S 38/59

*

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

b

L1AMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUI+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE ,

PENTRU[+]

I

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[.+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU! i]

1

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

11/11

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates /weight)

23/23

Total not voted (delegates /

weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[0]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

O

21

MACARIE ILINCA

USR

.XL^OTRIVA!-]

1

-------ce--------------------------

12 June, 2020 11:27:17                                                                      _            ?     40/59

21

MACARIE ILINCA

USR

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGII

PNL

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR


PENTRUfi]

PENTRU[+]

ABTINERE[0]B

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUl+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISII

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUI+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUl+J

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

l

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

USR

ÎMPOTRIVA] ]

ÎMPOTRIVA]-]

T

1

dO

AIJGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

l

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item12

Title

Piuiecl 9, Proiect de huldiâie pi ivind dpiubdiea docui i ienld]iei tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investiții "amenajare plantații de aliniament - Cartierul București

i Noi"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-195 05.06.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge/ £

1? Innn 7070 11-77-17

£         39/59

/yf         □

y

Discussion Item13.4

Title

10.4. Adresa nr.22739/02.06.2020 a doamnei Marta Tot cu privire la proiectul de hotărâre pentru achiziționarea a 215 apartamente

Description

Vote Item14

Title

11. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(l)

K2-204 09.06.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERI

10/10

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID      Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice       weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

O

4              MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

^ZP§MTRU[+]          1

O

12 June, 2020 11:27:17

& 42/59

g

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

’l

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Discussion Item13

Title


10. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției

Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Description

Discussion Item13.1

Title

10.1. Adresa nr.22198/28.05.2020 - Raport anual pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

Description

Discussion Item13.2

Title                                        10.2. Adresa nr. 22200/28.05.2020 - Execuția bugetului de venituri și

cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CET Grivița S.R.L.;

Description

Discussion Item13.3

Title

Description


10.3. Adresa nr.21720/26.05.2020 a Curții de Conturi a României -

Camera de Conturi București - Decizia nr.35/22.05.2020 emisă către


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Stătus

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

IC

litle

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIFI A

UNPR

PENTRU[+l

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUTAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

O

^ABfTINERE[O] n

1

12 June, 2020 11:27:17

> 44/59

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENIRUf+J

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERIfO]

1

18

GRIGORFSCLI II.II1ANA

PNL

ABȚIN ERIfO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERIfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERIfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERIfO]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABlINERIfOJ

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PFNTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERIfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABIINERIIO]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERIfO]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERIfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote I tem 15

Title

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-205 09.06.2020              •-

Inițiator - Primarul Sector ulunJ/5! Municipiului București

12 June, 2020 11:27:17

3          43/59

g.

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

*

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU(+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUI+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINEREfO]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANpmp

PENTRU[+]

1

Vote Item17

Title                                         14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Drumul Agatului nr. 68, sector 1, București

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINLRC[O]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item16

Title

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Nadeș nr.31A, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2 206 09.06.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[I] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

20

23

PORUMB RAMONA

BANISOR DORINA

PNL

USR

ABȚIN ERE[O]

ABTINERE[O]

1

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[O]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item18

Title

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-208 09.06.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

■22IZ2.

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Oanci

12 June, 2020 11:27:17

s

00

a Alexani

Inițiator-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GFORGF

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]            I

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERELO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

PENTRU[+]

1

K2-209 09.06.2020

Inițiator-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

5/5

[0] ABȚINERE

10/10

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

-

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIEI A

UNPR

ÎMPOTRIVA! ]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABȚIN EREfO]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABȚIN ERE[0]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[0]

1

10

PURCAREA MIHAIL

IEODOR

PMP

ABTINERE[0]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI FCATFRINA PSD

RALUCA

PENTRUl+J

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ADTINCREfO]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

o

___________________________________________________________________________________□---------

12 June, 2020 11:27:17                                                                               >    50/59

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU [4]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUf+1

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[-i]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABIINERHOJ

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[0]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERELO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU! il

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[0]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUST IN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENIRUl+J

1

Vote Item19

Title

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 46Xector 1, București

Description

§

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) S g

12 June, 2020 11:27:17                                                                        p           49/59

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN ERE[0]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[0]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item21

Title

18. Piuiei.L de huldidie pi ivind dpiubdied Planului Ui bai nstk

de Deldliu

Oance

(PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, BucuresJ.

12 June, 2020 11:27:17

>   52/59

e

_ 5

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA] ]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

ÎMPOTRIVA]-]

1

Vote ltem20

Title

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str.Elena Văcărescu nr.55A, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-210 09.06.2020

Inițiator-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate In the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST IgJSPINS

/S

/ 8

Delegates

12 June, 2020 11:27:17

?         51/59

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVERLEON

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[O]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item22

Title

19. Ptuiecl de hotărâre ptiviiid apiobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Niagara nr. 13, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-213 09.00.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

O

HOI ARAREA A FUS I ADOPIAIA    /a

n

Ș__O

12 June, 2020 11:27:17

(J)

lo

a AJex,

§

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

K2-211 09.06.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice      weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

4              MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]          . 1

5                TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6              DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[r]           1

8                IORDAN FLOREA        PSD

PENTRU[+]           1

9                ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]           1

10               PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]           1

TEODOR

11                CRISU FLORIAN MISU    PSD

PEN1RU[+J           1

13              CONDURACHI ECA1ERINA PSD

PENTRU[+]           1

RALUCA

15               COMANICI ANCIJTA     PSD

PFNTRU[+]           1

SORINA

16               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]           1

17               SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[0]           1

18               GRIGORESCU IULIANA PNL-

/ 8 PENTRU[+j        1

12 June, 2020 11:27:17

53/59(PUD) Str. Macului nr. 56, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-212 09.06.2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Stătus

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENIKUL+J

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

INEREfO]

1

12 June, 2020 11:27:17

' > 56/59

X

Delegates

Vote Item23


TitleO

S

predarea Planului Urbanistic de Detaliu

w


8 u

i


55/59


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IIJLIANA

PNl

PENTRL)[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENI RU[+J

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[0]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINEREfO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[-i]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINEREfO]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[0]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+)

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Vote Item24

Title

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

K2-231 11.06.2020

Inițiator-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

10/10

[0] ABȚINERE

11/11

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22                       b

Outcome

S 5 o

12 June, 2020 11:27:17

g          57/59

z/X          5

Unanimous voting

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1,

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

ABȚIN ERE[O]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENI RUL+J

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

I8

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABIINLRELOJ

1 .

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[0]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN EREfO]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[O]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

n

1

12 June, 2020 11.27:17

’ > 58/59

s

Discussion Item25

Title

22.1 Diverse - Informare cu privire la contractul de comodat nr. 1219/07.05.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. "Matei Balș" privind darea în folosință gratuită a echipamentului medical-Container mobil CT

depistare CoVid-19

Description

Discussion Item26

Title

22.2 .Diverse - Adresa Curții de Conturi a României cu privire la prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a Deciziilor 94/11.11.2015,100/16.11.2015,101/11.11.2017, 72/22.11.2018, 65/22.11.2019 și 7/10.01.2020

Description

Discussion Item27

Title

22.03 Diverse - Adresa Uniunii Salvați România cu privire la solicitarea de informții de la Administrația Unităților de învățământ Preiiniversitar și a Unităților Sanitare Publice

Description

12 June, 2020 11:27:17

O /S

-------------ă-------------------

//%/      8        59/59

—»C-

2