Proces verbal din 08.04.2020

Proces verbal sedinta ordinara 08.04.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Sectorul 1 al i REGISTR


-ALA


PROCES VERBAL


2 9. MAI. 2020

— MWH —„

Primii n. rcompuare petiție

Semnălm'â :o1 vtriiire.......................


privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data dc 08 aprilie 2020, ora 12:00 Nr. 5 /      0$. .2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1123/02.04.2020, ținând scama dc prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată în data de 19.03.2020;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Spitalul Clinic "Sfânta Maria” cu scopul acordării unui sprijin financiar în valoare de 960.000 lei fara TVA pentru achiziționarea a două autovehicule multifuncționale care au ca scop transportul pacienților intemați/extemați precum și transportul echipei de recoltare

organe

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București

împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului Bucyre^jȘi (Spitalul Clinic "Sfânta Maria” cu scopul acordării unui sprijin financiar în valoare de 1.000.000 lei. pentru achiziționarea unui ecograf

ei


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

PrimitI ..•o.'ii.aietare petiție


Semnături de jr’.T.iie......................


Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);


- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Poliției Locale Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

6.1 Adresa nr 0/116/24.03.2020 transmisă de Compartimentul Corp Control privind adresa CCR-CCB nr 971/16.03.2020

6.2.Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 163 / 10.03.2020

 • 6.3 Adresa Poliției’Locale a Sectorului 1 nr. 8319/06.03.2020 privind decizia Civilă nr. 1451/2019

 • 6.4 Adresa nr 0/120/30.03.2020 transmisă de Compartimentul Corp Control privind adresa CCR-CCB nr 1003/18.03.2020

 • 6.5 Solicitarea doamnei Cristina Simona Munteanu în calitate de consilier local privind introducerea la punctul diverse a solicitării USR ni- 23/05.03.2020 și a răspunsul Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 670/25.03.2020

 • 7. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Ordinea de zi suplimentară

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


EGISTRf î i-A -1 I i a mai. ®

Primitriu'pri’5 /complotară petiție


Comisii'.

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • -  Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • -  Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • -  Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut.

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia dc studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, convocarea consiliului j^a-realizat


O |j l


Z 9. |viâ| 2020

L_ ’ J în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către. Serviciul ; Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu cincizile înainte; în data de— 02.04.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea dc zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1123/02.04.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

în data de 07.04.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

Luând în considerare prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență „Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane (...)”, pentru protecția sănătății participanților la ședință, precum și pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 08.04.2020, convocată pentru ora 12:00 la Sala de Ședință, accesul în sala de ședință s-a efectuat în grupuri de maximum 7 consilieri locali și fiecare consilier local a acordat votul în scris, conform planificării transmise pe mail tuturor consilierilor locali în data de 07.04.2020, înregistrată sub nr. K/945/07.04.2020.

De asemenea, Sala de ședință din București, bd. Banu Manta nr. 9, sector 1, etaj. 1, în data de 08.04.2020, a fost igienizată, conform Procesului-Verbal nr. 766/08.04.2020, la ora 10B0 Consilierii locali au fost informați despre igienizare

Amendamentele formulate de consilierii locali, comunicate pe e-mail au fost înregistrate după cum urmează:

Amendamentul formulat de către domnul Dragoș Florin Sion la Proiectul de hotărâre nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost înregistat cu nr. 7/08.04.2020 „Capitolul 70.10.50 activități finanțate integral sau parțial, secțiunea de funcționare, capitolul bunuri și servicii (20) se modifică și va avea următorul cuprins prin diminuare: 5694 mii lei; capitolul 65.02.50 (administrația unităților de învățământ), secțiunea funcționare, capitolul bunuri și servicii (20) se modifică și va avea următorul cuprins prin diminuare: 65372,82 mii lei; capitolul 66.02.06.01 servicii medicale în unități sanitare cu paturi, secțiunea dezvoltare capitolul cheltuieli de capital (70) se modifică și va avea următorul cuprins prin majorare: 224869,26 mii lei. ”, a fost înaintat Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale și avizării.

Cele două amendamente formulate de către doamna Cristina-Simona Munteanu la Proiectul de hotărâre nr. 2 de pe Ordinea de zi au fost înregistate cu nr. 8/08.04.2020 „ Art. 20 alin. (2) punctul a.) și b.) se modifică și va avea următorul curpins: art. 20, alin. (2) consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii”,

■eforii!

, :5G!S'!

2 9- MAI. 7020 ' '

respectiv, nr. 9/08.04.2020 „Art 20 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins .* 1.

leiare petiție


ICOl


Primit rașpcr /coifiplehr'?pfl .

Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către irțițiqțpp pentru.....

susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc , după caz. ” și au fost înaintate Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și

Serviciului Tehnică Legislativă,‘Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea verificării condițiilor legale și avizării.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am să fac apelul nominal. Bine ați venit la ședința ordinară din data de 08.04.2020. Având în vedere că în sală avem o prezență confirmată telefonic, în cursul zilei de ieri, de 26 consilieri în funcție din numărul total de 27 consilieri, am să dau citire, înainte de a declara că există cvorum.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Bănișor Dorina? Prezent mi-a confirmat și aseară!

Doamna Dorina Bănișor: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel? Prezent. Am să răspund eu ținând cont de confirmarea telefonică.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crisu Florin? .i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgesu Adriana Mihaela? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Domnul Iordan Florea?

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Meghea Dominic Pan? Prezent.i / s. m /!!?a

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan f i i îî' îr; i-i p i ’ ? '.tt / c v ■ • i [ -1 ..'f •

Manuela? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Cristian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu

Virgil-Mădălin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver-Leon? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb

Ramona? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose

Cristian Adrian? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vicru Manucl

Augustin? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir

Victor? Prezent.

Având în vedere circumstanțele desfășurării ședinței, consilierii locali au fost contactați telefonic de Secretarul general în data de 07.04.2020 pentru a confirma participarea sau imposibilitatea participării la ședință și au confirmat participarea 26 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

La apelul nominal având în vedere confirmarea telefonică din data de 07.04.2020 a lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon, absent conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019. »

La momentul intrării în sală a celui de-al doilea grup de consilieri locali s-a constatat absența doamnei Cristina Simona Munteanu, deși anterior confirmase telefonic participarea; în timpul ședeinței a fost contactată telefonic, a confirmat că nu participă și în acest sens s-a întocmit de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, Nota telefonică.

De asemenea, la ședință a participat și Primarul Sectorului 1 al Municipiului


i' ’ctorul 1 al ’ ' ' ' *j te»

/ 9. MAI.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Consilierii locali mi-au confirmat prezența și au fost informați despre condițiile desfășurării ședinței și anume că astăzi ..își........

vor exercita votul prin înscrierea semnăturii în tabelul privind exprimarea votului aferent fiecărui proiect de hotărâre, drept pentru care consider că există cvorum și am să deschid lucrările ședinței, înainte de a începe, țin să vă precizez că în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu completările ulterioare, supun la vot, Procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 19 martie 2020, pe baza fișei individuale care face parte din dosarul exercitării votului, care conține toate fișele individuale pe care am să vi le prezint pentru semnare, la fel vom proceda cu toate proiectele, cu proiectul ordinii de zi, cu proiectul ordinii de zi suplimentare și cu proiectele de hotărâre și amendamentele supuse dezbaterii, astăzi așa vă veți exercita dreptul la vot. De asemenea, țin să precizez că domnul Primar în urma discuției cu doamna Primar General a retras cele două proiecte de pe ordinea de zi, punctul 3 și punctul 4, iar dumneavoastră ați fost informați în acest sens pe e-mail.

A intrat în sală primul grup de consilieri locali:

 • 1. NEAGU. MARIAN-CRISTIAN - Președinte de ședință - prezent

 • 2. BĂNIȘOR DORINA LUMINIȚA - prezent

 • 3. CHIRVASĂ VIOREL-D ANIEL - prezent

 • 4. COMĂNICIANCUȚA-SORINA - prezent

 • 5. CONDURACHI ECATERINA-RALUCA - prezent

 • 6. CRIȘU FLORIAN-MIȘU- prezent

 • 7. DAMIAN GEORGE - prezent

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Conform discuției telefonice de ieri, a informațiilor comunicate, fiecare consilier local își exercită dreptul de vot prin înscrierea semnăturii în tabelul corespunzător fiecărui document aflat în dezbaterea autorității deliberative, respectiv procesul-verbal al ședinței anterioare, proiectul ordinii de zi, proiectul ordinii de zi suplimentare, proiectele de hotărâre, amendamentele, conform planificării transmise pe email consilierilor locali în data de 07.04.2020, înregistrată sub nr. K/945/07.0z1.2020.

Și acum, vă rog să vă exprimați votul dumneavoastră pentru fiecare proiect. Doamna Bănișor. Să menținem distanța socială! Votul exprimat.

Doamna Dorina Bănișor: Și cum facem? Cum fac aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bifați corespunzător. Mergeți mai departe, la următorul proiect...

Domnul Cristian Bulfon: Domnule Președinte vă rog să luați act că sunt prezent în sala de Consiliu, cu toate că nu am fost luat în calcul la stabilirea cvorumului. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am spus 27 de consilieri din 27. Fac mențiunea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă Mulțumesc! Dar acum trebuie să părăsiți sala domnule consilier.


Domnul Daniel Tudorache- Primarul Sectorului 1: Sunteti prezent, dar acum trebuie să părăsiți sala.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sunteți prezent, dar acum trebuie să părăsiți sala.

Domnul Cristian Bulfon: Da, da, da, am auzit, cu toate că nu mi s-a dat voie să semnez prezența, ca de obicei.

IC ctonil" ui București I

2 y. MAI. 2020

Pii                      .tare petiție


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, mulțumesc!

A intrat în sală al doilea grup de consilieri locali:

 • 1. DEACONU ALEXANDRU-ȘTEFAN - prezent

 • 2.  GRIGORESCU IULIANA CRISTINA - prezent

 • 3. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA - prezent

 • 4.  IORDAN FLORE A - prezent

 • 5.  MAC ARIE ILINCA - prezent

 • 6. MEGHEA DOMINIC PAN - prezent

 • 7. MUNTEANU CRISTINA-SIMONA - absent

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Conform discuției telefonice de ieri, a informațiilor comunicate, fiecare consilier local își exercită dreptul de vot prin înscrierea semnăturii în tabelul corespunzător fiecărui document aflat în dezbaterea autorității deliberative, respectiv procesul-verbal al ședinței anterioare, proiectul ordinii de zi, proiectul ordinii de zi suplimentare, proiectele de hotărâre, amendamentele, conform planificării transmise pe email consilierilor locali în data de 07.04.2020, înregistrată sub nr. K/945/07.04.2020.

Notă telefonică: Ținând cont că doamna Cristina-Simona Munteanu, în data de 7.04.2020 a confirmat participarea la ședință iar la momentul accesului în sală al celui de-al doilea grup de consilieri locali, nu era prezentă, a fost contactată la ora 13:26, și a anunțat că nu participă la ședință iar motivul se regăsește în e-mailul transmis Secretarului General și Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă.

A intrat în sală al treilea grup de consilieri locali:

 • 1. MUREȘAN MANUELA - prezent

 • 2.  OLTEANU VIRGIL-MĂDĂLIN - prezent

 • 3.  PĂIUȘI OLIVER-LEON - prezent

 • 4.  POPA DANIELA - prezent

 • 5. PURCĂREA MIHAIL-TEODOR - prezent

 • 6. PORUMB RAMONA - prezent

 • 7.  SION DRAGOȘ FLORIN - prezent

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Conform discuției telefonice de ieri, a informațiilor comunicate, fiecare consilier local își exercită dreptul de vot prin înscrierea semnăturii în tabelul corespunzător fiecărui document aflat în dezbaterea autorității deliberative, respectiv procesul-verbal al ședinței anterioare, proiectul ordinii de zi, proiectul ordinii de zi suplimentare, proiectele de hotărâre, conform planificării transmise pe email consilierilor locali în data de 07.04.2020, înregistrată sub nr. K/945/07.04.2020.

PEGiSTi

I

/ 9. MAI. 2020

Primit rtLrjn:î ; țîwpietare pciiț

Șp.1,. .. ?■                 .......................


A intrat în sală al patrulea grup de consilieri locali:

 • 1.  SUVAC VIRGIL-ADRIAN - prezent

 • 2.  TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN - prezent

 • 3. TUF AN MIHAI - prezent

 • 4. VIERU AUGUSTIN MANUEL - prezent

 • 5.  ZAMFIR VICTOR - prezent

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Conform discuției telefonice de ieri, a informațiilor comunicate, fiecare consilier local își exercită dreptul de vot prin înscrierea semnăturii în tabelul corespunzător fiecărui document aflat în dezbaterea autorității deliberative, respectiv procesul-verbal al ședinței anterioare, proiectul ordinii de zi, proiectul ordinii de zi suplimentare, proiectele de hotărâre, conform planificării transmise pe email consilierilor locali în data de 07.04.2020, înregistrată sub nr. K/945/07.04.2020.

După ieșirea tuturor grupurilor consilierilor locali, Secretarul general a numărat voturile exprimate în scris în tabelul privind exprimarea votului corespunzător fiecărui proiect de hotărâre, a consemnat rezultatul votării și l-a prezentat Președintelui de ședință, în vederea anunțării rezultatului votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Descărcarea procesului- verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată în data de 19.03.2020 s-a tăcut cu unanimitate de voturi, adică 25 voturi.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 19 MARTIE 2020 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate. ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 8 „Art. 20 alin. (2) punctul a.) și b.) se modifică și va avea următorul curpins: art. 20, alin. (2) consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul

2 b. [<A!. 2020

I 1___ ______J

lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii". Amendamentul formulat c<.-ție de către doamna Munteanu nu a trecut, cu 12 voturi pentru, 9 împotrivă și 4 abțineri.

 • 1. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS fiind exprimate 12 VOTURI PENTRU, 9

ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 9 „Art 20 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins : Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc , după caz. ”. Amendamentul formulat de către doamna Munteanu cu 11 voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri, nu a trecut.

 • 2. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS fiind exprimate 11 VOTURI PENTRU, 10

ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 în integralitate „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate." a fost votat cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU, 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul l al Municipiului București și Spitalul. Clinic "Sfânta Maria" cu scopul acordării unui sprijin financiar în valoare de 960.000 lei fara TVA pentru achiziționarea a două autovehicule multifuncționale care au ca scop transportulpacienților internați/externați precum și transportul echipei de recoltare organe” - a fost retras de pe ordinea de zi conform adresei nr.951/08.04.2020.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Spitalul Clinic "Sfânta Maria ” cu scopul acordării unui sprijin financiar în valoare de 1.000.000 lei pentru achiziționarea unui ecograf’ -a fost retras de pe ordinea de zi conform adresei nr. 951/08.04.2020.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1” 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ SI 4 ABȚINERI din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectijicării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 7 „Capitolul

70.10.50 activități finanțate integral sau parțial, secțiunea de funcționare, capitolul

2 9. MAI. 2020

5694 mii lei; capitolul

I I ipri . . -                    . ■

capitolul bunuri ți


servicii (20) se modifică și va avea următorul cuprins prin diminuare: .

65.02.50 (administrația unităților de învățământ), secțiunea funcționare, servicii (20) se modifică fi va avea următorul cuprins prin diminuare: 65372,o2~miilei; căpitolid

66.02.06.01 servicii medicale în unități sanitare cu paturi, secțiunea dezvoltare capitolul cheltuieli


i u petiție


de capital (70) se modifică fi va avea următorul cuprins prin majorare: 224869,26 mii lei. ”. 8 voturi pentru, 11 împotrivă și 6 abțineri. Amendamentul a fost respins.


 • 1. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS fiind exprimate 8 VOTURI PENTRU, 11 ÎMPOTRIVĂ ȘI 6 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară în integralitate a fost votat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 4 abțineri și 1 vot a fost anulat. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ, 4 ABȚINERI ȘI 1 VOT ANULAT din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare”, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, 25 voturi.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2019 -2020”, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, 25 voturi. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Menționăm că prin Nota de rectificare nr.950/08 04.2020, președintele de ședință a îndreptat eroarea materială în sensul că în momentul anunțării rezultatului votării a inversat ordinea citirii punctului nr.3 de pe ordinea de zi în loc de punctul nr.2 de pe ordinea de zi suplimentară, astfel cum a fost aprobată, respectiv, punctul 2 redat de mai-sus devine punctul 3, și punctul 3 redat mai-sus devine punctul 2.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi suplimentară „Proiect de. hotărâre, privind, modificarea și completarea. Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut”. 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE din 25 consilieri locali prezenți


L 3. MÂI. ZG20

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6 „Diverse” de pe',A'......

~                    .                                                                                                             |Se.nn:?..-a<! n-intUo.......................

Ordinea de zi:

 • 6.1. Adresa nr 0/116/24.03.2020 transmisă de Compartimentul Corp Control privind adresa CCR-CCBnr 971/16.03.2020

 • 6.2. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 163 / 10.03.2020

 • 6.3. Adresa Poliției Locale a Sectorului 1 nr. 8319/06.03.2020 privind decizia Civilă nr. 1451/2019

 • 6.4. Adresa nr 0/120/30.03.2020 transmisă de Compartimentul Corp Control privind adresa CCR-CCBnr 1003/18.03.2020

 • 6.5. Solicitarea doamnei Cristina Simona Munteanu în calitate de consilier local privind introducerea la punctul diverse a solicitării USR nr 23/05.03.2020 și a răspunsului Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 670/25.03.2020

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ERAL,


întocmit, Lidia Ghencea


Verificat,

Georgeta R


:aru


VW MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

sectorul!


www.primariasectorl .ro


SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLA TIVĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ


Nr.K/945/07.04.2020

Stimați consilieri locali,

Pentru protecția sănătății dumneavoastră, a colegilor și a celorlalți participanți Ia ședință, precum și pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ce va avea loc în data de 08.04.2020, începând cu ora 12.00 la Sala de Ședință (București, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1), accesul în sală și votul asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, eventual pe ordinea de zi suplimentară, se va face în grupuri de maximum 7 consilieri locali, urmând ca fiecare consilier local să acorde votul în scris pentru avizul comisiei de specialitate, precum și pe fiecare proiect de hotărâre în parte.

în cazul în care formulați amendamente asupra vreunui proiect de hotărâre, va rugăm sa le transmiteți în scris (la adresele de e-mail: geo rgc ta. ia porta r u@ prim a rias 1. ro și daniela.cefalan@priinariasl.ro) cel târziu până la data de 08.04.2020 ora 09:00 pentru a putea fi analizate, multiplicate și aduse la cunoștința celorlalți consilieri.

Pentru evitarea formării unui grup mai marc de pcisoanc, vă rugăm ca deplasarea dumneavoastră către locul desfășurării ședinței - Sala dc Ședință (București, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1)- să se facă individual și treptat după următorul program.

Accesul consilierilor locali în sala de vot ora 12:00

 • 1. NEAGU MARIAN-CRISTIAN - Președinte dc ședință

 • 2. BĂNIȘOR DORINA LUMINIȚA

 • 3. CHIRVASĂ VIOREL-DANIEL

 • 4. COMĂN1C1 ANCUȚA-SORINA

 • 5. CONDURACHI ECATERINA-RALUCA

 • 6. CR1ȘU FLORIAN-MIȘU

 • 7. DAMIAN GEORGE

Accesul consilierilor locali în sala de vot ora 12:20

 • 1. DEACONU ALEXANDRU-ȘTEFAN

 • 2. GRIGORESCU IULIANA CRISTINA

 • 3. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA

 • 4.  IORDAN FI,GREA

 • 5. MACARIEILINCA

 • 6. MEGHEA DOMINIC PAN

 • 7. MUNTEANU CRISTINA-S1MONA

Bd. Bnnu nr. 9. Sectorul I, București; Cod Ol 1222 Tel: +40-21-319.10.13; Fax: i-10-21-319.10.06

Email: reyixli alura ii prini;iri;i> l.i u littp://www.priinariasector I .ro

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT Șl ARHIVĂ


SECTORUL!

www.primariasectorl.ro

Accesul consilierilor locali în sala de vot ora 12:40

 • 1. MUREȘ AN MANUELA

 • 2. OLTEANU VIRGIL-MĂDĂLIN

‘3. PĂIUȘIOLIVER-LEON

 • 4. POPA DANIELA

 • 5. PURCĂREA MIHAIL-TEODOR

 • 6. PORUMB RAMONA

 • 7. SION DRAGOȘ FLORIN

Accesul consilierilor locali în sala de vot ora 13:00

 • 1. SUVAC VIRGIL-ADRIAN

 • 2. TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN

 • 3.  TUF AN MIRAI .

 • 4. VIERU AUGUSTIN MANUEL

 • 5. ZAMFIR VICTOR

  Cu stimă,Șef serviciu


întocmit,

Consilier superior Lfdia GHENCEA


în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare n Regulamentului (UE) 2016/679 nl Parlamentului European și nl Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucraic.> cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă hiI'iuin.un că personalul Primăriei Sectorului 1 cunoaște și respectă legisluțin în domeniul securității dalelor cu caracter personal.

pentru cetățean, pentru bunăstan


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL!

www.primariasectorl .ro


SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ


Nr. K7 950/08.04.2020


NOTĂ de rectificare a erorii materiale


Ținând seama că în timpul ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.04.2020, convocată prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1123/02.04.2020, la momentul anunțării rezultatului votului pentru proiectele hotărâre aflate pe ordinea de zi suplimentară Președintele de ședință, din eroare, după proiectul de hotărâre înscris la poziția 1, a dat citire titlului proiectului de hotărâre înscris la poziția 3 și nu titlulului proiectului de hotărâre înscris la poziția 2, conform ordinii proiectelor în ordinea de zi suplimentară, așa cum a fost aprobată și în conformitate cu prevederile căreia consilierii locali au acordat votul în scris,


în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune rectificarea erorii materiale, astfel încât proiectele de hotărâre să fie anunțate conform înscrierii în ordinea de zi suplimentară, așa cum a fost ea aprobată, respectiv:


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2O2o’


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificări Ij^ultcnoare
Șef Serx iciu, Georgeta RAPORTORIIIn confunnilntc cu prevederile Regulamentului European nr, 679/2016 »;i a Legii nr, 190 din 18 iulie 2018 privind mâ.surj de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2(116/6'70 u| Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protcc|i;> persoanelor fizice in ceea cc privește


Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinară, convocată de îndată în data de 19.03.2020


Majoritate: 50%+1 voturi pentru din consilierii prezent! conform art.138 alin.(15)


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Nume Prenume

Partid

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL<

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR<

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL /

18

PĂIUȘI OliverLeon

USRX

19

POPA Daniela

UNPRț

20

PORUMB Ramona

PNLPentru

împotrivă

Abținere

__X

f

X

%

X

y

X


21

22

23

24

25

26

27


PURCĂREA Mihail Teodor

PMP

SION Dragoș Florin

USR

// //

SUVAC Virgil Adrian

PNL <

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

-X-

TUFAN Mihail

PSD

VIERU Manuel Augustin

USR

ZAMFIR Victor

ALDE

TOTAL VOT

REZULTAT VOT:Aprobarea ordinii de zi

Majoritate: 51%+1 voturi pentru din consilierii prezenti conform art.135 alin.(7)

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

Nume Prenume

Partid

Semnătura

Pentru

împotrivă

Abținere

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR^

^2 .

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL.

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

X

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUȘI Oliver Leon          o

USR V

19

POPA Daniela

UNPR

?X

20

PORUMB Ramona

PNL

v

\_F J

2A

22

23

24

25

26

27


PURCĂREA Mihail Teodor

PMP

SION Dragoș Florin

USR

SUVAC Virgil Adrian

PNL

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

TUFAN Mihail

PSD

VIERU Manuel Augustin

USR

ZAMFIR Victor

ALDE

TOTAL VOT


REZULTAT VOT:Președinte de ședință


NEAGU Cristian Marian
Aprobarea ordinii de zi suplimentara


Majoritate: 51%+1 voturi pentru din consilierii prezenti conform art.135 alin.(8)


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Nume Prenume

Partid

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL

4

COMĂNICI Ancuta Sorina 5

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNP^

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUȘI Oliver Leon

USR

19

POPA Daniela

UNPR

20

PORUMB Ramona

PNL
21

22

23

24

25

26

27


PURCÂREA Mihail Teodor         PMP

SION Dragoș Florin                USR

9

SUVAC Virgil Adrian               PNL

TUDOSE Cristian Adrian ;        PSD

TUFAN Mihail                    PSD

VIERU Manuel Augustin           USR

ZAMFIR Victor                 ALDE

TOTAL VOT

REZULTAT VOT:


Președinte de ședință


NEAGU p’istian Marian // yMajoritate:


la Proiectul de hotărâre nr. 2-


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Nume Prenume

Partid

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR^

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASÂ Viorel Daniel

PNL

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE 1 linca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUȘI Oliver Leon

USR

19

POPA Daniela

UNPR

(

20

PORUMB Ramona

PNL

21

PURCĂREA Mihail Teodor

PMP22

23

24

25

26

27


SIQNDragoș Florin

USR

SUVAC Virgil Adrian

PNL

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

TUFAN Mihail

PSD

VIERU Manuel Augustin

USR

ZAMFIR Victor

ALDE '

/

TOTAL VOT

REZULTAT VOT:Președinte de ședință

NEAGU Cristian Marian
Majoritate:


la Proiectul de hotărâre nr. *2-


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Nume Prenume

Partid

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSDZ

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUȘI Oliver Leon

USR '

19

POPA Daniela

UNPRp

20

PORUMB Ramona

PNL

21

PURCĂREA Mihail Teodor

PMPProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate

Majoritate: 14 voturi pentru conform art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

Nume Prenume

Partid

Semnătura

Pentru

împotrivă

Abținere

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR ț

BULFON Cristian Laurențiu

USR

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL <

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

CRIȘU Florian Mișu

PSD

/ Tu v

DAMIAN George

UNPR

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

\ Z,

f X

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

IORDAN Florea

PSD

K

MACARIE Ilinca

USR

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

MUNTEANU Cristina Simona

USR

MUREȘAN Manuela

USR

i, Qvk

NEAGU Cristian Marian

PMP

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

PĂIUȘI Oliver Leon

USR

'A

POPA Daniela

UNPR_

KW

20

21

22

23

24

25

26

27


PORUMB Ramona

PNL

PURCÂREA Mihail Teodor

PMP

SION Dragoș Florin

USR

SUVAC Virgil Adrian

PNL

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

TUF AN Mihail

PSD

VIERU Manuel Augustin

USR

ZAMFIR Victor

ALDE


TOTAL VOT


REZULTAT VOT:


Președinte de ședință


NEAGU/Cristian Marianv

r-------

7  \

r

^2


WOW


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1

Majoritate: 14 voturi pentru conform art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

Nume Prenume

Partid

Semnătura

Pentru

împotrivă

Abținere

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR c

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL

4

COMĂNICI Ancuta Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSDZ

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7x

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

K

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

/ £ -

X

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

W

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

/ ’

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

* ■ j n n n n

18

PÂIUSI Oliver Leon

USR

19

POPA Daniela

UNPR

\l 1

ljl

!

20

PORUMB Ramona

PNL

21

PURCĂREA Mihail Teodor

PMP

22

SION Dragoș Florin

USR

23

SUVAC Virgil Adrian

PNL

24

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

25

TUFAN Mihail

PSD

26

VIERU Manuel Augustin

USR

27

ZAMFIR Victor

ALDE


TOTAL VOT

REZULTAT VOT:Președintede ședință


Secretai/Genei


NEAGU Cristian Marian


CEFAI


DânielajNicoleta


la Proiectul de hotărâre nr.

Majoritate:

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

Nume Prenume

Partid

Semnătura

Pentru

împotrivă

Abținere

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR^

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

L_

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL <

4

COMÂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

X

6

CRTȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMTAN Gcorge

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

i

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

/X /

13

MEGHEA Dom in ic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

(vJw

X

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUȘI Oliver Leon

USR

y

19

POPA Daniela

UNPR

r'Y ZA.W '74 yWo

/

X

20

PORUMB Rainona

PNL

21

PURCÂREA Mihail Teodor

PMP

\ y y

■' 1

22

SION Dragoș Florin

USR

23

SUVAC Virgil Adrian

PNL

24

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

25

TUFAN Mihail

PSD

26

VIERU Manuel Augustin

USR

27

ZAMFIR Victor

ALDE


TOTAL VOT


REZULTAT VOT:Președinte de ședință


Secreta,


erai


NEAGU Cristian Marian


CEFALÂN Dl


Nftoleta


Punctul nr. ÎS


P.roiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020


Majoritate: 14 voturi pentru conform art.S lit.cc) art.139 alin.(3)


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Nume Prenume

Partid

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR

2

BULFON Cristian Laurentiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD z

6

CRIȘU Florian Mișu

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PÂIUȘI Oliver Leon

USR

19

POPA Daniela

UNPRPentru împotrivă Abținere

K

/

x

*

X)

î

fâs

K


20

PORUMB Ramona

PNL

21

PURCĂREA Mihail Teodor

PMP

22

SION Dragoș Florin

USR

/Spa

<—

23

SUVAC Virgil Adrian

PNL

24

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

25

TUFAN Mihail

PSD

26

VIERU Manuel Augustin

USR

27

ZAMFIR Victor

ALDE

KSA \\\

TOTAL VOT

i 1

REZULTAT VOT:

Președinte de ședință

NEAGU Cristian Marian


Secretar General /

CEFALAM Danl/|a/Wkoleta


Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al ll-lea al anului școlar 2019 -2020

Majoritate: 14 voturi pentru conform art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

20

PORUMB Ramona

PNL

21

PURCĂREA Mihail Teodor

PMP

22

SION Dragoș Florin

USR

23

SUVAC Virgil Adrian

PNL

24

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

25

TUFAN Mihail

PSD

26

VIERU Manuel Augustin

USR

27

ZAMFIR Victor

ALDE

TOTAL VOT


REZULTAT VOT:Președinte de ședință


NEAGll Cristian Marian
Secret


Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare


Majoritate: 50%+l voturi pentru conform art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)


Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020


Partid Semnătura Pentru împotrivă Abținere


Nume Prenume

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

us^7

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL<

4

COMĂNIC1 Ancuta Sorina

PSD

5

CONDURACHI Ecatcrina Raluca

PSD

6

CRISU Florian Misu 5                                          5

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

11

IORDAN Florea

PSD

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

14

MUNTEANU Cristina Simona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PÂIUSI Oliver Leon 5

USR
POPA Daniela

UNPR

PNL

PORUMB Ramona

PURCÂREA Mihail Teodor

PMP

SION Dragoș Florin

USR

SUVAC Virgil Adrian

PNL

TUDOSE Cristian Adrian

PSD

TUFAN Mihail

PSD

VIERU Manuel Augustin

USR

ZAMFIR Victor

ALDE

TOTAL VOT


REZULTAT VOT:
SecretaCEFALAN DPunctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Majoritate: 14 voturi pentru conform art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 08.04.2020

Nume Prenume

Partid

Semnătură

Pentru

împotrivă

Abținere

1

BĂNIȘOR Dorina Luminița

USR

[

2

BULFON Cristian Laurențiu

USR

, 1

3

CHIRVASĂ Viorel Daniel

PNL <

4

COMĂNICI Ancuța Sorina

PSD

/7/W

// / A-’/ Jr7

5

CONDURACHI Ecaterina Raluca

PSD

6

CRISU Florian Misu 5                                                  »

PSD

7

DAMIAN George

UNPR

8

DEACONU Alexandru Ștefan

ALDE

9

GEORGESCU Adriana Mihaela

PNL

10

GRIGORESCU luliana Cristina

PNL

X?

11

IORDAN Florea

PSD

X

f

12

MACARIE Ilinca

USR

13

MEGHEA Dominic Pan

UNPR

*7^

14

MUNTEANU Cristina Siinona

USR

15

MUREȘAN Manuela

USR

16

NEAGU Cristian Marian

PMP

17

OLTEANU Virgil Mădălin

PNL

18

PĂIUSI Oliver Leon

USR