Proces verbal din 06.03.2020

Proces verbal sedinta ordinara 06.03.2020

regStr1 uniÎPiuluJ B«W

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘȚF-

mi‘ «spuns /complet^^L

Semnătură de primire

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 06 martie 2020, ora 10:00

Nr. 3 /.#O3>,2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 706/28.02.2020, ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 20.02.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 3. Proiect de hotărâre privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:


 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordi

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și ti xt (Cț)3. MAR. 2020

- Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordin drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)


Semnătură de primire........................

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București, care se va desfășura în anul bugetar 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City"

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și te xd (CD„

  MAR. 2020 publice, respectarea


z J. MAR. 2020

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordin i publice, respectarea

  drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

  - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire.......................

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, senior 1, Bucureșli, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.Direcția Juridică

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

  2 3. MAR. 2020 de interes local”

  [tare petiție


  âfmcpf'ift^Pisn/ î?

  Semnătură de primire.


 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucră pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor soi nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării acțiunii educative "Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaționale a romilor

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ prcuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală

23. MAR. 2020

Semnătură de primire......................


Comisii'.

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.l 1, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia'de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.l7-19, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și. libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.l3, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2 3. MAR. 2020


Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.15, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

  d< ENmittcaspuus'bawUQăe petiție

  Semnătură de primire........................


 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.353, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. lezeru nr.2A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotești nr. 67, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2 3. MAR. 2020


Comisii’.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și d realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

  <                     peWe

  Semnătură de primire.........................


 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr.38C, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii’.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii’.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.78, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.80, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2 3. MAR. 2020


Comisii'.

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de, primire,.....,,................

citare tirnanistiea"--------


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Mușetești nr.20-22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București .

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Neculce nr.30, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr.24, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                          '

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.31A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:                                                                            ( _ ____ ____

23. MAR. 2020


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și de? vc Itare urbanistică. realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

  Primit răspuns / completare petiție

  Semnătură de primire........................

  mblice, respectarea


 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Cri vești nr.lA, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr.54, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului din Intrarea Poiana nr. 5-

7, sector 1 București, în vederea desfășurării de activități de învățământ

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

  ie speZiâii^i1 d^20

  WHift l/«4UfH1Jletare petiție

  ...................


 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordi Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare precum și aprobarea modificării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parlenerial a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

- Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordii ii pub2(^,^ip^^ea

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

Primit răspuns / completare petiție]

I Semnături de primire........................_l


- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.329/31.10.2017.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” și "Complexul Multifuncțional Caraiman” 2019-2027

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator


Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrare Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                     de primire..........■

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 45. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 3 - Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • 47. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

  • 47.1. Adresa nr. 460/04.02.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 6472/06.02.2020 referitoare la Raportul privind finanțele publice locale ale Municipiului București pe anul 2018


  • 47.2. Plângere prealabilă formulată de domnul Vlăsceanu David-1 Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.3880/23.01.2020 n Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/2019 privind res Triumfului nr.80, sector 1

  • 47.3. Adresele nr.4814/29.01.2020 și 4816/29.01.2020 depuse de doamna Marta Tot

  • 47.4. Raportul de activitate pentru semestrul II 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

  • 47.5. Informarea domnului consilier local Oliver Păiuși cu privire la retragerea avizului favorabil pentru PUD Str. Epurești nr. 1 bis.

  • 47.6. Adresa nr. M 400/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna Dorina Bănișor referitoare la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.412/2019 - PUD Bd. Expoziției nr. 1-1C

  • 47.7. Adresa nr. M 735/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la dispunerea anulării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242/09.07.2019 - PUD Bd. Apicultorilor nr.44, sector 1, București

  • 47.8. Adresa nr. M 736/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la chemarea în judecată a Primarului Sectorului 1, a Consiliului Local al Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Primarul General de către reclamanții Macarie Ilinca și Bulfon Cristian Laurențiu pentru anularea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff’

  • 47.9. Adresa nr. 8687/18.02.2020 a Asociației Părinților de la Școala Pia Brătianu

  • 47.10. Adresa nr. M 760/5620/25.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la dispunerea anulării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 252/09.07.2019 - PUD Șos. Străulești nr.66, sector 1, București

  • 47.11. Adresa nr. S.M. /2.796/P/l 9.02.2020 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 118/25.02.2020, respectiv nr. 117/25.02.2020 cu privire la solicitarea Avocatului Poporului referitoare la instituirea taxei de salubritate

  • 47.12. Adresa nr. S.M./3.055/P/18.02.2020 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 8882/19.02.2020 prin care clarifică majoritatea calificată

  • 47.13. Adresa Administrației Piețelor nr. 154/26.02.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 10268/26.02.2020 prin care solicită preluarea creditelor


 • 48. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse a te Sectorului 1 al Municipiului București

  țiii Consiliului al—> '

  gpmnMurădeptimWe


Ordinea de zi suplimentară

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Inițiator - Grup consilieri locali PSD prin consilier local Raluca Ecaterina Condurachi Comisii'.

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • -  Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la "Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • -  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • -  Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • -  Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Sectorul 1 al Municipiului BucureșU | REGISTRATURĂ GENERALA I OTmâR. 2020

 • 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C onsiliului Local nr I |

221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regiont terirai rjfahffiAfSftțlffe? pet,'ie Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amp 1                  din

terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 352/31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr. 78, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului- Local al Sectorului 1 nr. 353/31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr.80, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

23. MAR. 2020

țlWW?? petiție

WiWMwire.................—


8. DIVERSE:

Informare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilul la solicitarea Biroului de Mediere Dincă Eugenia de evacuare a familiei

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 28.02.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 706/28.02.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

In data de 05.03.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Am să încep să fac apelul nominal. Vă rog foarte mult să răspundeți la microfon, ca să le și testăm, da?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna dorina Luminița Bănișor: Da! Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel? Domnul Chirvasă?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Comănici Ancuța? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crisu Florian Misu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Domnul Damian George?

Domnul George Damian: Prezent! Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1

Adriana Mihaela? Vă rog la microfon, nu cu mâna ridicată.

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Prezent!

23. MAR. 2020 Doamna Georgescu


Primit răspuns I completare petiție

Semnăturâ de primire........................


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie

Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna

Muresan Manuela? 5

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Neagu Marian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Ramona: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent!

23. MAR. 2020

Djmnul Purcărea -


Primit răspuns / completare petiției Semnătură de primire........................ I


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Sion Dragos Florin: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian-Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Manuel Augustin?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor? Prezent.

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

La apelul nominal a lipsit domnul Cristian Laurențiu Bulfon, care absentează conform, adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bine ați venit la ședința ordinară din data de 6 martie 2020. Având în vedere că în sală avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, față de numărul total de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. Vă rog foarte mult, liniște! Păi, dacă se vorbește, nu avem cum, vă dați seama avem o ședință pe lună și pe aceasta nu ne putem concentra. Considerăm că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.... doamna Munteanu, o să pierdeți esențialul și după aceea iarăși vă adresați cu sesizări peste tot, vă rog frumos, să vă concentrați, da! Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020. Dacă aveți contestații, observații pe marginea procesului verbal al ședinței ordinare anterioare, am să vă rog să le formulați acum. Da, doamna Grigorescu?

SeS»^“îp REGISTR»TllRĂ GENE22h r.2WR. 2020 m citit procesuU---!.

I                ____-UHfo notitit

I c»tr"*>urâ de prlrnlVe-Ț.»»-...............-

oraiiica d6 zi.


Doaman luliana Cristina Grigorescu: A, nu știam dacă mi s-a dat cuvântul. Ai ..............

verbal, dacă se poate menționa în procesul-verbal faptul că P.N.L. a părăsit sala îi față de bugetul propus de către domnul Primar la ședința trecută, când a fost Mulțumesc mult!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, voi introduce...

Doaman luliana Cristina Grigorescu: Și voturile exprimate, dacă se poate, la fiecare consilier, să nu se mai aștepte 2-3 luni ca până acum. Da? Când îl puneți pe site, când trimiteți procesul-verbal să trimiteți și cum a votat fiecare consilier. Mulțumesc mult!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Așa cum am precizat și am făcut dovada la fiecare ședință, Secretarul general prin secretariat a transmis celor care au responsabilitatea de a posta pe site. Vom introduce modificarea solicitată în procesul-verbal, deci, practic, cu aceste observații și modificări supun la vot descărcarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020. Voturile pentru? Cine este pentru aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 20.02.2020? Mai sunt 3 voturi. Cine nu a votat? Cu 26 de voturi, cu unanimitate, procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2020 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea, domnule Președinte, vă aduc la cunoștință că până în acest moment nu am avut înscrieri la cuvânt din partea domnilor consilieri. Vă dau cuvântul și predau lucrările ședinței pentru aprobarea Ordinii de zi și a Ordinii de zi suplimentare. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Se retrage punctul 24 de pe Ordinea de zi de astăzi. Da!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este o solicitare din partea beneficiarului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm Ordinea de zi. Spuneți, domnule consilier!

Doamnul Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, vă rog să constatați că sunt prezent și, ca de fiecare dată, vreau să vă aduc la cunoștință acest lucru, cu toate că nu am fost luat în calcul la stabilirea cvorumului și a prezenței. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim! Mai sunt 2 voturi. Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot Ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 4 abțineri și 7 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 consilieri localiprezenți

Iinea


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la pune tu nr.         _____

de zi Votați, vă rog! Punctul nr. 2, îmi cer scuze! „Proiect de hotăra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL

Semnătură de primire.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare ”. Votați, vă rog! 19 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A. ”. Votați, vă rog! Mai sunt 5 voturi, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu? Domnul Purcărea? Cine mai este? Domnul Olteanu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 2 abțineri și 11 împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți! Am înțeles! Mulțumesc! Punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare”.Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Am auzit și eu, da. Doamna Bănișor?

2 3. MAR. 2020 ntfu. 7 împotrivă.-----

Pr mit răspuns / completare petiție Semnilurâ de primire........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 voturi pe Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ >

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 ".Votați, vă rog! 21 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 21 VOTURI PENTR U SI 5 ABȚINERI » »

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 ".Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu? Domnul Suvac?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București, care se va desfășura în anul bugetar 2020".Votați, vă rog! Nu v-ați înscris la cuvânt doamna consilier. Nu v-ați înscris la cuvânt. Nu se poate. Mulțumesc! Nu se poate, trebuia să vă înscrieți la cuvânt înainte. Mulțumesc! Am înțeles, dar regulamentul spune că trebuia să ne înscriem înainte la cuvânt. Ba da, dar dacă vă înscrieți înainte. înainte de ședință. Doamna Secretar... doamna Secretar susține. Ba da, doamnă, trebuie să vă înscrieți înainte la cuvânt. Nu vă interzic, spuneți, doamna Secretar, care este regulamentul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Păiuși, nu vă interzice nimeni absolut nimic, nu, circul acesta îl faceți de 2 ani de zile, vă rog frumos și nu mă filmați cu telefonul, pentru că vă fac eu plângere penală. Vă rog frumos și din momentul acesta, vă fac plângere penală. Nu, există filmare oficială, dar nu după telefonul dumneavoastră, doamna Macarie. Filmarea oficială are anumite cadre care sunt acceptate.Vă rog frumos, este a nu știu a câta oară când nu respectați prevederile legale, eu am să vă fac plângere penală. Este a nu știu a câta oară când se spune că luările de cuvânt se înregistrează înainte. Dar de ce mă înregistrați cu telefonul? Vă rog foarte mult să ștergeți înregistrarea, ședința nu este prezidată de mine, este prezidată de domnul Președinte. Domnul Președinte stabilește regulile prevăzute de lege.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem 1 vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului vă rog să luați măsurile legale...

2 3. MAR. 2020Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie a procedat la înregistrarea cu telefonul mobil, probabil ca să posteze pe Facebook. Nu, dar ați recunoscut.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să revenim la vot. Vă rog frumos, mai avem 1 vot. Cine nu a votat, Cristi? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

- 26 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City"”Notnfi, vă rog! Mai sunt 4 voturi. Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Olteanu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. Spuneți, domnule primar!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vreau să vă informez că în perioada 1... Nu, vă informez pentru că e foarte important.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: în perioada 1-15, deci 1-15 mai vine Primarul din Jersey City în București. Deci, între 1 și 15 mai.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București” Notați, vă rog! 13 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ”.Votați, vă rog! Vorbesc între ei, doamnă. Mai sunt 2 voturi. 24 voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul a trecut.

2 3. MAR. 2020

SI ^-ABȚINERI-----

' Primit răspuns / completare pet (ie

Semnătură de primire........................


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 Votați, vă rog! Mai avem 1 vot, vă rog frumos! 22 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU SI 4 ABȚINERI

• t                         »

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ”. Votați, vă rog! 22 de voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU SI 4 ABȚINERI

♦ »

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.Direcția Juridică ".Votați, vă rog! Mai sunt 4 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Olteanu și domnule Meghea? Te rog să le distribui prin sală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE SI 10 VOTURI ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local" pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare ".Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16 „Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării acțiunii educative "Prietenul meu de altă etnie ”, cu ocazia zilei internaționale a romilor”.Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Vieru, domnule Păiusi?

T

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiecti

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 prezenți

Semnătura de primire........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „ Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale”Notați, vă rog! Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, votați? Domnule Vieru, domnule Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18 „Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare”.Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: La proiectul nr. 18 avem buletine de vot. Le distribuim. La Școala „Herăstrău” pe cine propuneți?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem nevoie pentru un reprezentant pentru Școala „Herăstrău”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Poftim? Pe cine ați trimis dumneavoastră'? Păi... la Dominic. Da, vă rog, vă rugăm, faceți propunerile pentru Școala Herăstrău!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Grupul P.N.L.? Grupul P.S.D.?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dați-ne o copie după buletin, dați-ne un document. Pentru doamna.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Grupul P.S.D. îl propune pe domnul Tufan Mihai.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Grupul U.N.P.R?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Vieru, nu sunteți schimbat, dumneavoastră rămâneți membru. Este înlocuit alt membru... Nu, este înlocuit, dumneavoastră rămâneți membru, se înlocuiește... o altă persoană. O să vă distribuie acum și citim împreună articolul. La Vianu, mai întreabă o dată, Vianu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru Tudor Vianu propuneri? Sunt propuneri pentru Vianu? Nu sunt. Da, domnișoara viceprimar.

Doamna Daniela Popa - Viceprimar: Da, pentru Tudor Vianu domnul Dominic Meghea, din partea U.N.P.R.


udorVianu -


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: îl avem, mulțții Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectoruluip!,!!fnl!yjMu5^|jnla9!>co>a|a. ■ Herăstrău - lulia Halat și Tufan Mihai, iar la Colegiul Național de InflnmaliUă ludul Vianu -Dominic Pan Meghea. Mai sunt alte propuneri, ca să știm dacă distribuim buletinele de vot? Da, nu mai sunt alte propuneri, da? Mari, urna și haideți repede, mergeți ca să bifeze toată lumea. Până se distribuie buletinele de vot am să mă adresez domnului Păiuși. Păi asta este legea pe care trebuie să o respectăm, domnule Păiuși. Deci, consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Până la acest moment, cu toate că ședința a fost convocată cu cinci zile înainte, nu am avut nicio solicitare pe marginea proiectelor supuse astăzi dezbaterii. Mai mult decât atât, toate aceste proiecte pot fi dezbătute în comisiile de specialitate. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop, el poate propune consiliului local, spre aprobare, timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Eu nu am luat cuvântul decât atunci când am fost întrebată despre organizarea ședinței, cum este situația acestui proiect, pentru a distribui și a nominaliza persoanele pentru proiectul supus dezbaterii. De asemenea, țin să precizez că aveți un punct pe Ordinea de zi, de întrebări, interpelări, astfel încât, la sfârșitul ședinței, puteți să puneți toate întrebările și toate interpelările care apreciați că trebuie formulate. Decizia... este decizia domnului Președinte!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier! Doamna consilier, iar vorbiți neîntrebată! Nu vă cunoașteți colegii, doamna consilier! Veniți mai rar la ședințe, nu prea vă interesează consiliul local și problemele oamenilor! Domnule Păiuși, lăsați circul, că circ ați făcut patru ani!

Domnul Mihail Teodor Purcărca: Astăzi, 06.03.2020 Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru numirea reprezentanților Consiliului local al Sectorului 1 în Consiliile de administrație și în Comisiile de evaluare și asigurare a calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru Școala Gimnazială Herăstrău și Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Au fost prezenți 26 de consilieri locali. Voturile, după cum urmează:

Școala Gimnazială Herăstrău: doamna lulia Halaț 8 voturi pentru, domnul Mihai Tufan 18 voturi pentru, din 26 de voturi.

Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu: domnul Dominic Pan Meghea 17 voturi pentru, din 26 de voturi valabile.

Deci, domnul Mihai Tufan pentru Școala Gimnazială Herăstrău și domnul Dominic Pan Meghea pentru Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Gata. Cristi?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votăm punctul nr. 18 în integralitate - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare.Notați, vă rog! Votați persoanele validate! Mai sunt cinci voturi!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al

domnul Sion? Doamna Macarie? Poate vă concentrați, totuși, să 5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: SuntDoamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine mai este?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 25 de voturi pentru, o abținere. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 DE VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE » »

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la P.U.D.-uri. Domnule Păiuși, vă rog frumos să spuneți, să dați citire raportului. Păi vă cer eu, nu v-ați înscris la cuvânt, vă cer eu. Vă mulțumesc! Am înțeles! Doamna consilier, când vă cere președintele să vorbiți, vorbiți! Nu v-a cerut președintele. Haideți să trecem peste ca să... Aveți o cerere de făcut. Aveți o cerere de făcut dacă vreți să luați cuvântul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Până la începerea ședinței, la mine nu s-a înscris nimeni în ceea ce a ținut de procedurile administrative privind relația dintre consiliul local și primar. Restul, din timpul ședinței, este atributul președintelui.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.ll, sector 1, București. Votați, vă rog! Doamna consilier, ați vorbit mai mult decât președintele în ședința asta! I-am cerut domnului Păiuși, e președintele comisiei! Domnul Păiuși e secretarul comisiei, trebuie să spună domnul Păiuși. Dacă nu vrea să spună, n-am ce să-i fac! Vă mulțumesc! Haideți mai departe! Mai sunt trei voturi! Mai sunt trei voturi, vă rog frumos! Cine n-a votat? Cine n-a votat, Cristi? 17 voturi pentru, 2 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 17-19, sector 1, București. Votați, vă rog! Votați, vă rog! L-am rugat pc domnul secretar și a refuzat să spună! Am înțeles că are aviz favorabil. Am înțeles că are aviz favorabil. Pozitiv. Mai sunt trei voturi! Mai sunt două voturi! Haideți, vă rog frumos, mai sunt două voturi! Cristi, cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Doamna Grigorescu și domnul președinte!, , 3. MM. IM» H

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă țineți de vorbei ț5 voturiprnirii, 6g abțineri, 5 împotrivă. Proiectul a trecut.                                              Primit răspuns 1 comp'®lar

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 6 ABȚIN

ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.13, sector 1, București. Votați, vă rog! Suntem în procedură de vot, doamnă! Doamna Grigorescu! 15 voturi pentru, 5 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.15, sector 1, București. Votați, vă rog! Trei!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiectul 24 este retras.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai sunt cinci voturi! Mai sunt două voturi! 14 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 24 a fost retras, da.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 24 a fost retras, da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. lezeru nr.2A, sector 1, București. Votați, vă rog! Spuneți, doamnă!

Doamna Ilinca Macarie: Am și eu o întrebare. Nli se mai transmite ședința live?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu știu.

Doamna Ilinca Macaric: Așa am înțeles, că nu se mai transmite.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Probabil... poate e o problemă. F. o defecțiune, nu știu să vă spun.

Doamna Ilinca Macarie: Da sau nu? Puteți să ne spuneți? Vreau și eu să știu. Deci, deci nu sc transmite ședința. O.K. Deși așa era stabilit și așa trebuie, nu?

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Da, doamnă, spuneți. Haideți, votați, vă rog! Mai sunt trei voturi! 24 voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI

din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotești nr. 67, sector 1, București. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Votați vă

i L ——"~~î           piliți®

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 26 de voturi pentita^xtoMftl urași .............

aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr.38C, sector 1, București. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.22, sector 1, București.

Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnule Păiuși!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 29 — Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.78, sector 1, București.

Votați, vă rog! Mai avem un vot. 11 voturi pentru, 9 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI SI

6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului X: încetează hotărârile

care au fost de respingere. Având în vedere că sunt propuse pe ordinea de zi cele de aprobare, supuse acum.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 30 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr. 80, sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnule Damian?

Domnul Cristian Marian Ncagu Președinte dc ședință: 11 voturi pentru, 9 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI si 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 31 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str, Mușetești nr. 20-22, sector 1, București”. Votați, vă rog\

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles că nu s-a... nu este nicio listă făcută. Nu s-au înscris... acum cred... Ba da, dar în baza unei cereri... în baza unei cereri care nu există, îmi spune doamna Secretar.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt doui Secretar...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. 13 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

și 6 ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 32 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Neculce nr. 30, sector 1, București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 33 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai sunt 5 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Doamna Grigorescu, domnul Olteanu, doamna Porumb, domnul Suvac, doamna Georgescu... este?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 34 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.31A, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 35 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crivești nr. IA, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi. Cristi, cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși și domnul Vieru...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna viceprimar am înțeles că a ieșit?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mergeți după doamna Popa Daniela, pentru că suntem în procedură de vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A scos cartela?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A scos cartela... rămân 25 de consilieri...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

/ R^Ț^TURAPGp{,Bcufure?t<

nr. 54, sector

Doamna Bănișor,


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 36 ,,R privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1:

domnul Damian... A revenit doamna Popa. Și domnul Iordan.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 37 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului din Intrarea Poiana nr. 5-7, sector 1 București, în vederea desfășurării de activități de învățământ”. Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Verificăm. Păi de unde știau în 18 februarie când o să fie ședința sau ce o să fie pe ordinea de zi sau cum?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ia vedeți, de unde știau? Nici noi nu știam când convoacă Primarul ședința.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nici Primarul nu știa când o să fie și cum o să fie ședința. Câte persoane sunt? Câte persoane sunt? în primul rând vedeți dacă avem locuri în sală. Păi dumneavoastră ați Iacul solicitarea. Către cine? Către mine nu au făcut-o. Haideți, vă rog frumos să votăm! Votați, vă rog! Avem o singură cerere care nu are legătură cu acest proiect. Avem o singură cerere care este din 19.02.2020 și nu are legătură cu acest proiect.

Doamna Georgcta Raportaru - Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Bogdan Suditu nu apare cu cerere la registratură.

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Dacă nu au ccrcrc, nu pot participa. Suntem în procedură de vot. Discutăm după ce se încheie votul. Mersi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sunt părinții de la Pia Brătianu jos, doamna consilier?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac si 1                                                                                      —                                   .                                                _                                            5

doamna Georgescu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 6 abțineri 5 împotrivă. Proiectul a trecut. Proiectul a fost respins!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 15 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 5 ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este respins. Are 15 voturi, trebuie 19.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 38 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan, vă rog să votați. Doamna Macarie, doamna Bănișor, domnule Păiuși...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 20 de voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 39 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea fi realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1 ”. Votați, vă rog! 19 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, O ABȚINERE SI 6 ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 40 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului l, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul / al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Suvac. ..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 20 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 41 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman”. Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi. Domnule Bulfon, nu ați votat. Mai avem un vot. 25 de voturi pentru, o abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE din 26 consilieri locali prezenți

2 3. MAR. 2020

......m:.............


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 42 „ pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 329/31.10.2017”. 25 de voturi pentru, o abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 43 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ” și "Complexul Multifuncțional Caraiman" 2019-2027”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Chirvasă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 25 de voturi pentru, o abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 44 „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă...

Doamna Ilinca Macarie: Referitor la proiectul nr. 44, terenul Popișteanu nr. IA, aș fi vrut să o întreb pe doamna Haidemak, pentru că avem o nelămurire în documente, apărea undeva că nu ar exista acte de proprietate și vroiam să ne spună dânsa.,,

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem, avem! Da, doamna consilier!

Doamna Ilinca Macarie: Da! Să ne spună doamna Haidemark, o rugăm, dacă terenul are vreo problemă din punct de vedere al actelor de proprietate, că nu... era o confuzie pe undeva prin documentație.

Doamna Mădălina Haidemark - director executiv Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol: Vă reamintesc că întreaga documentație a fost analizată de către dumneavoastră și și votată, în... cred că în decembrie sau nu știu, nici nu are relevanță când. în luna a 9-a 2019, atunci am verificat cu toții situația. Există acte de proprietate. A fost o vânzare și apoi asociatul unic al S.R.L.-ului respectiv a primit în urma lichidării societății, a primit activele, există carte funciară, nu există sarcini. Dar, toate acestea le-am verificat în septembrie, august -septembrie și inclusiv domnii consilieri ce fac parte din comisia de identificare și negociere pentru terenuri ce urmează a fi achiziționate pentru parcări și locuri de joacă au verificat aceste lucruri. Este vorba despre un proiect prin care solicităm acordul Primăriei Municipiului București.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie, domnul Vieiu, domnul Păiusi, domnul Sion, doamna M un leu tiu, doamna Bănisor, domnul Tufan..

’                                  »  ’                                  7                                                7                                    5      7

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 de voturi pentru, împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU, 4 ABȚIN ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

,23. MAR. 2020 i bținen, un votDomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 45 „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 6 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 46 „Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.3 - Regulametul de organizare și funcționare al Direcției Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare”. Votați, vă rog! 20 voturi pentru, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Ordinea suplimentară.

Punctul nr. 1 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Da. Spuneți, domnule Sion!

Domnul Dragoș Florin Sion: Vreau să anunț colegii că proiectul numărul 1 de pe ordinea suplimentară nu îndeplinește toate condițiile procedurale, adică nu a trecut absolut deloc prin comisia de buget. Neavând niciun fel de aviz, nici măcar consultativ al comisiei de buget, nu poate fi pus pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Haideți să votăm! Am înțeles că a mai fost pus pe ordinea de zi și avem avizele de la acest proiect. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Purcărea...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, 6 VOTURI ÎMPOTRIVA din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1 ”. Votați, vă rog! Votați, vă rog!

q e              i i q <■    . • i . 71MÂR..2020.

- Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Chirvasa.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan •

doamna Macarie, doamna Bănișor, doamna Munteanu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; 22 voturi pentruH’ abțineri. Proiectul a fost aprobat.

Primit răspuns I completare petiție I semnătură de primire--..................—

*-rr ’.IIMinz»riPt*r> i or»+i 11


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU SI 4 ABȚINERI » » din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la "Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae ” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnule Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 11 ABȚINERI din 26 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4. ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la "Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Zamfir, domnul Damian, doamna Macarie, doamna Bănișor?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 11 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU SI 11 ABȚINERI »                         t

din 26 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5. ”Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 352/31.10.2019privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr. 78, Sector 1, București”. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, este punctul de vedere, avem adresa înaintată de la Instituția Prefectului pe care am pus-o la documentația comunicată. Instituția Prefectului consideră că și respingerile trebuie să întrunească același cvorum

23. MĂR. 2020

de 14. Este un punct de vedere al Prefecturii, drept pentru care, totodată, nu cc

hotărârile acte administrative, deci nu puteam, nefiind act administrativ, nu pute^ntiăudi&pwnilMn-revocarea, pentru că revocarea se poate face numai împotriva unui act administrativ și, ca atare, am dispus încetarea efectelor acelor hotărâri care au fost de respingere, cu toate că Legea 350 precizează - Consiliul trebuie să adopte în 45 de zile o hotărâre de aprobare sau de respingere și raționamentul așa a fost de foarte mulți ani, ca în momentul în care un proiect de P.U.D. nu se

adoptă se redacta hotărâre de respingere pentru că trebuia să respectăm prevederile legii speciale practic, beneficiarul să aibă cale de atac pentru a-și ataca actul administrativ în situația în care nu se aprobă, pentru că autoritatea executivă prin compartimentele de specialitate și îndeplinit obligațiile, drept pentru care, nu poate la nesfârșit să intre cu un proiect care nu se adoptă. Și pentru hotărârile respective, da, da, nu, Instituția Prefectului apreciază că ar fi trebuit hotărârea să fie adoptată cu 14 voturi, majoritatea cerută de lege pentru ca să se considere hotărâre de respingere, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice specifice dreptului administrativ. Drept pentru care... nu, pentru! Știu, știu, este... Este, este îndrumarea dată de Instituția Prefectului, v-am pus la dispoziție punctul de vedere, o să formulăm și noi un punct de vedere în următoarea perioadă și o să vi-1 comunicăm, drept pentru care, am dispus/elaborat pentru acele hotărâri/ proiecte de hotărâri privind încetarea aplicabilității. Rămâne să apreciați oportunitatea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 8 voturi. Haideți să votăm!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 15 împotrivă. Hotărârea nu a fost aprobată.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 15 ABȚINERI din 26 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6. ”Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 353/31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr.80, Sector 1, București ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot, vă rog frumos! 9 voturi pentru, 16 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU ȘI 16 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 7."Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem 25 de consilieri prezenți. Aici a fost o eroare. Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, votați, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului

Avizul...


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Dar asta e doar o materială! Domnul președinte trebuie să știe!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul președinte!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul președinte al comisiei trebuie să știe! Domnul președinte al comisiei trebuie să știe! Sau domnul secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Domnul Păiuși.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Epifan.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este îndreptare, el a fost adoptat.

Doamna Raluca Epifan : Da, a fost adoptat în luna ianuarie, numai că în titlul avizului, noi am greșit! în loc să scriem S+D+P+l am omis D-ul, demisolul. El are aviz de la cultură, de la circulație, de la rețele, tot. Are, a, n-am știut! Da, deci este o greșeală de-a noastră și se putea îndrepta numai prin consiliu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu este adevărat! Nu este adevărat! Au fost transmise, nu este adevărat! Domnule Sion, ați primit proiectele de pe ordinea de zi suplimentară? Nu la comisie, pe mail, le-ați primit? Le-ați primit! Domnule Meghea, ați primit proiectele? Domnule Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mai sunt două voturi, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Purcărea?

Ați primit proiectele de pe ordinea de zi suplimentară?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul, a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 25 de , »

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la punctul 8, diverse, de pe ordinea de zi suplimentară.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da, da. O să facem dovada, există și ...{fără sistem de sonorizare) adresa Prefectului nr. S.M./23649/04.02.2020 din care rezultă că două hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, nr. 352/31.10.2019 privind respingerea unui plan urbanistic de detaliu în str. Minervei nr.78 și nr.353/31.10.2019 privind respingerea unui plan urbanistic de detaliu în str. Minervei nr.80, nu întrunesc condiția esențială de valabilitate a unui act administrativ, respectiv de a fi în strictă conformitate cu legea în vigoare, aplicabilă în materie. Astfel, din punctul de vedere al Instituției Prefectului Municipiului București, în cazul dezbaterilor din consiliu un proiect de hotărâre poate să nu obțină numărul de voturi prevăzut de lege pentru a se considera că acesta a fost aprobat, adică nu s-a obținut majoritatea prevăzută pentru materia din care face parte proiectul de hotărâre, situație în care

I FITmâR. 20MJ proiectul de hotărâre nu a fost aprobat, deci nu se adoptă hotărâre, în lipsa gx/5/eU^MÎ^(ii/ăg/*fc<>>"Pletafe pet'^ de voturi pentru, prevăzut în mod expres si imperativ de lege sub denumirea de                 ................

poate afirma că s-a adoptat o hotărâre, act juridic care, să exprime voința juridică a consiliului local, singura în măsură să conducă la nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 7.1 de pe ordinea de zi suplimentară. Este cineva în sală? "Informare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu privire la solicitarea Biroului de Mediere Dincă Eugenia de evacuare a a familiei Grumăzescu ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea, la... trecem la Diverse de pe ordinea de zi. Punctul 47.1 de pe ordinea de zi. "Adresa nr. 460/04.02.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 6472/06.02.2020 referitoare la Raportul privind finanțele publice locale ale Municipiului București pe anul 2018” Este cineva în sală?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.2 de pe ordinea de zi.

"Plângere prealabilă formulată de domnul Vlăsceanu David-Iosif, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.3880/23.01.2020 referitor la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/2019 privind respingerea PUD Str. Triumfului nr.80, sector 1 Este cineva în sală?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.3.”Adresele nr.4814/29.01.2020 și 4816/29.01.2020 depuse de doamna Marta Tot”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.4 "Raportul de activitate pentru semestrul II2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.5 "Informarea domnului consilier local Oliver Păiuși cu privire la retragerea avizului favorabil pentru PUD Str. Epurești nr. 1 bis".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, spuneți domnule Păiuși!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Mulțumesc! Este vorba de retragerea avizului favorabil acordat pentru Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobilul din str. Epurești nr. 1 bis, sector 1, București. Acolo am arătat în expunere că acest P.U.D. a fost avizat fără studiu de însorire. Practic, în documentațiile care trebuiau să existe în dosarul respectiv lipsea acest studiu de însorire. Și am spus foarte clar că studiu de însorire pentru imobilul din str. Epurești nr. 1 bis întocmit în septembrie 2016 este ulterior avizării P.U.D.-ului care a fost depus la Sectorul 1 de către Nicu George, în data de 24 noiembrie 2016.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Numai puțin, domnule Păiuși. 5

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avizul pe care dumneavoastră îl solicitați să fie retras este emis în data? Vă rog să spuneți!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Avizul. Nu....

23.MAK.2u2i)    | i

| Semnătură de  ................... —

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: In ce dată a fost...

Domnul Oliver Leon Păiuși: P.U.D.-ul a fost aprobat în 2016.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, în ce dată a fost avizul? 2016?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Corect!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Credeți că după 4 ani de zile, un aviz, un act premergător, care a stat la baza elaborării și adoptării unui act administrativ, care nu este de fapt un act individual semnat numai de către dumneavoastră, ci de către membrii comisiei, puteți să dispuneți după 4 ani revocarea acestui aviz sau retragerea acestuia? Sau numai pe calea instanței puteți să dispuneți? Sau având în vedere că dumneavoastră puteați să formulați inițiative, să propuneți inițiative, puteați să veniți cu modificarea acelui P.U.D. sau chiar să propuneți o hotărâre de respingere, de încetare a aplicabilității? Adică să vorbim și din punct de vedere juridic, dacă după 4 ani de zile, dacă mai puteți să vă revocați avizul? Deci nu, numai pe calea instanței puteți să demarați.......

Domnul Oliver Leon Păiuși: Problema cea mai mare este...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Procedurile legale, dacă considerați...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Ceea ce vreau...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Probabil P.U.D.-ul de la acel moment nu avea perioadă determinată, deci are caracter normativ și îl puteți ataca oricând, mai departe, Raluca Epifan, din câte știu, a fost emisă Autorizația de Construire și nu știu dacă a și fost realizată? Construcția cu procesul de recepție....

Domnul Oliver Leon Păiuși: Păi asta vroiam să vă arăt...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proces verbal de la I.S.C....

Domnul Oliver Leon Păiuși: Imobilul este edificat, da...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar consiliul și noi executivul în acest moment, nu putem să dispunem măsuri pentru a retrage un aviz, care oricum nu este individual. Mai mult decât atât, am constatat că acel aviz nici măcar nu a fost semnat de către dumneavoastră.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Problema cea mai mare este că...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă puteți adresa...

Da?

Domnul Oliver Leon Păiuși: în direcția de urbanism, da, s-a eliberat un P.U.D. Iară să aibă toate documentațiile, conform legii, s-a emis o autorizație, uitați-vă...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar este un act administrativ care a intrat în circuitul civil... eu înțeleg perfect, dar haideți să vorbim...


Domnul Oliver Leon Păiuși: E un imobil care nu respectă nimic, da? A problemă pe care o avem în sectorul 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar ce poate să facă consiliul sau autoritatea executivă în momentul în care noi discutăm de un act administrativ, care a fost adoptat în anul 2016, care și-a produs efectele juridice, care a intrat în circuitul civil, noi nu mai putem dispune/hotărî revocarea și cu toată bunăvoința, nici autoritatea executivă, nici consiliul local.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da, dar uitați unde duce, unde duce acest lucru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Numai o instanță de judecată poate să pronunțe o hotărâre judecătorească.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Uitați-vă, aici duce.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Eu vă înțeleg!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da? La construcții care nu respectă nici prevederi, nu respectă nici lege, nu respectă nimic!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar puteți să faceți... aveți dreptul să faceți, să formulați inițiative și acțiune injustiție.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Lăsați, nu se poate!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în sensul...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Vă spun! Ne trezim după 4 ani de zile că suntem dați în judecată noi, consiliul local, noi suntem dați în judecată pentru că am aprobat acest plan urbanistic de detaliu și care la bază nu avea toată documentațiile, conform legii. Deci o să răspundem pentru acest lucru! Dezvoltatorul construiește și fără respectarea prevederilor autorizației. Are un etaj în plus! Ascultați-mă!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Asta da. Dacă el...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Și o să ajungem în instanță să ne luptăm cu cei care practic au fost înșelați, da? Și aici se ajunge!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, dar dumneavoastră juridic, nu mai puteți să retrageți oricât ați vrea, adică, am depus o cerere și îi dăm curs...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Vreau să arăt unde se ajunge când nu se respectă legea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, dar luați măsurile legale. Faceți demersurile legale.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumesc mult! Punctul 47.6 ”Adresa nr. M 400/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna Dorina Bănișor referitoare la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 412/2019 — PUD Bd. Expoziției nr. 1-1C"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.7 \pcU,,'e 735/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la dispunerea anulării Hotărârii

al Sectorului 1 nr. 242/09.07.2019 - PUD Bd. Apicultorilor nr.44, sector 1, București"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.8 '"'Adresa nr. M 736/14.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la chemarea în judecată a Primarului Sectorului 1, a Consiliului Local al Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Primarul General de către reclamanții Macarie Ilinca și Bulfon Cristian Laurențiu pentru anularea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 47.9 "Adresa nr. 8687/18.02.2020 a Asociației Părinților de la Școala Pia Brătianu ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnii de la Pia Brătianu? Spuneți!

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Bună ziua! Suntem de la Asociația Școlii ”Pia Brătianu”, de pe strada Barbu Delavrancea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Bună ziua!

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Am venit să vă rugăm să ne ajutați în a rezolva problema stringentă a spațiului școlii noastre, problemă pe care cred că o cunoașteți pentru că am supus atenției dumneavoastră de mai mulți ani această chestiune. Probabil, ca în multe alte cazuri, școala este supraaglomerată, sunt 1.500 de copii, într-un spațiu care permite maximum prezența a 700 de persoane, cu tot cu cadrele didactice. Din acest motiv, școala nici nu a obținut cred că, decât parțial avizarea I.S.U. Există o hotărâre a dumneavoastră, o hotărâre a Consiliului Local, de acum un an și ceva pentru închirierea unui spațiu suplimentar, care însă nu a fost pusă în practică din motive comerciale, să spunem. V-am rugat să luați în considerare, în mod stringent, rezolvarea acestei probleme pentru că școala este efectiv un pericol public, nu doar pentru copiii din înăuntru ci și pentru cei din împrejurimi. In cazul unei, nu știu, situații de urgență nici nu poate fi evacuată în mod rapid, pe lângă faptul că nu mai există laboratoare sau săli suficiente de clasă pentru desfășurarea actului didactic. Deci este, găsirea unei soluții, în sensul de a cumpăra o clădire sau de a închiria o clădire în apropierea școlii este cea mai rapidă modalitate de a rezolva chestiunea până începe anul școlar următor. A doua chestiune, la a doua chestiune se va referi colegul meu. Aș vrea să avem totuși un răspuns și o acțiune din partea dumneavoastră, de data aceasta, pentru că am solicitat acest lucru de mult prea multe ori și nu a fost rezolvat. Adică, e o chestie serioasă, e vorba de o școală cu 1.500 de copii care are nevoie de spațiu suplimentar, iar felul în care dumneavoastră puteți rezolva acest lucru este printr-o hotărâre pentru extinderea spațiilor școlii. Deci, ori prin achiziționarea unei alte clădiri și sunt suficiente spații disponibile, noi am. mai identificat și suntem dispuși să vă ajutăm, să spunem, ca să meargă mai rapid această chestiune, ori prin închiriere, ori prin cumpărare. Tot dumneavoastră ați aprobat un proiect de renovare al școlii, în care au fost trecute tot felul de chestiuni care nu sunt, care, cum să spun, nu sunt stringente, în sensul că s-a aprobat înlocuirea tâmplăriei și a geamurilor din școală, în condițiile în care acestea au fost înlocuite acum câțiva ani. Acest proiect pe care l-ați aprobat e undeva la 4 milioane și ceva de euro. Pentru suplimentarea acestei sume se poate cumpăra efectiv o clădire nouă, fără să

ț 21MHR. 2020 I ășiira o activitate,___1


Primit răspuns I


trebuiască să o cârpim pe asta. Da? Deci o clădire nouă în care să se poată des: normală a copiilor.

| Semnătură de primi re-ir Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă scuzați puțin! Domnul director de la școli este în sală? Mai este în instituție, domnul director?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Aș îndrăzni să completez ceea ce a spus colega, Bogdan Suditu mă numesc. Vă propun și o altă perspectivă asupra cădirii școlii. Școala, după cum foarte bine știți, este o structură strategică în cazul unui seism. în situația aceasta, în zona respectivă, noi am verificat, lucrând în domeniu, nu există alte structuri suficiente care în cazul unui seism, ieri, alaltăieri, a fost 4 martie, nu trebuie să uităm, să existe adăposturi pentru persoanele din cartier. în acest context, chiar dacă suntem foarte conștienți de limitele legii, respectiv ale achizițiilor publice, care să urgenteze situația școlii, măcar identificarea și achiziționarea unor containere care au loc în curtea școlii, până la soluționarea reală a problemei ar fi o soluție care stă în puterea dumneavoastră. Apreciem, în primul rând, deschiderea de a ne primi, vă mulțumim foarte mult pentru asta. în egală măsură, am venit și cu toții suntem foarte deciși să vă susținem și să ne susținem, în așa fel încât unu - cheltuielile care nu sunt urgențe, care acum sunt propuse a fi realizate și ne referim la înlocuirea unei tâmplării care este de foartă bună calitate, care n-are problemă, care duce la o cheltuială inutilă. Banii aceia vă rugăm să-i retrageți din acel proiect și să-i orientați către ori achiziția de containere ori achiziția terenului din spatele școlii, unde se poate face ulterior o extindere a unei școli și a unei grădinițe. Colegii .care au participat la discuțiile tehnice știu că există tehnic posibilitatea urbanistic să se realizeze această extindere. Trei- evident în termen foarte, foarte scurt avem nevoie de soluții în așa fel încât toamna, așa cum toți consilierii din sectorul 1 și domnul primar a afirmat, nu susțin ideea de a avea trei schimburi pentru că asta duce la calitate foarte redusă. Patru- aglomerația de care am menționat și structura școlii, maniera în care a fost construită, este o școală care are 98 de ani, deci, nu permite siguranță și nu mai permite învățământ și siguranță pentru copiii și profesorii noștri. Vă mulțumim foarte mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă promit că vom găsi o soluție pentru școala dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos!

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Vă mulțumim foarte mult! O să transmitem părinților mesajul dumneavoastră, așa cum l-am primit acum și apreciem că veți retrage acea cheltuială inutilă. Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Da, spuneți!

Domnul Dragoș Florin Sion: Considerați că suma alocată reparațiilor, dacă ar fi redirecționată către achiziție, ar fi suficientă pentru a duce la îndeplinire ceea ce v-ați propus dumneavoastră?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Dacă acei 4 milioane, acele 4 milioane, iertați-mi...

Domnul Dragos Florin Sion: Nu contează!

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Da, sunt suficiente pentru a achiziționa prin expropriere cauză utilitate publică terenul din spate care are 870 m.p., este suficient pentru a cumpăra sau închiria containere pentru următorii trei ani, în care s-ar putea realiza lucrările constructive.Domnul Dragoș Florin Sion: Terenul respectiv are și construcție pe el?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Nu, pardon, terenul respectiv respectiv poate să fie adaptat și construcția, am discutat cu arhitectul...

Domnul Dragoș Florin Sion: Cât timp estimați că va dura construcția unui nou corp?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Unui nou corp? Trei ani, cu toate procedurile de expropriere.

Domnul Dragoș Florin Sion: Păi, dumneavoastră vă trebuie o soluție urgentă, acum.

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Soluția cea mai rapidă este...

Domnul Dragoș Florin Sion: Până în toamnă nu se va termina construcția.

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Nu, soluția este containere. Așa cum s-a putut la Nicolae lorga, soluția este foarte bună temporar...

Domnul Dragoș Florin Sion: Deci avem la Nicolae lorga o soluție asemănătoare, cu containere?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Avem o soluție excepțională, care acoperă pe de-o parte învățământ și condiții de calitate în învățământ și în egală măsură menționez, pot să fie utilizate inclusiv în situații strategice.

Domnul Dragoș Florin Sion: Construcția respectivă are toate avizele, inclusiv I.S.U., sănătate, tot, tot, tot?                                                                                 • ■

Asociația Părinților dc la Școala Pia Brătianu: Da. Absolut, da, da.

Domnul Dragoș Florin Sion: Deci ne spuneți că dacă acești bani vor fi redirecționați către construcția temporară să-i spunem că altfel nu poate fi...

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Către... da, da.

Domnul Dragoș Florin Sion: Până la finalizarea celor trei ani de construcție vă veți putea desfășura activitatea într-un mod corespunzător.

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Da și dacă în următoarea ședință se face procedura de achiziție, închirierea acestor containere, în toamnă putem să le avem în curte.

Domnul Dragoș Florin Sion; Dar din câte știu eu, cartierul respectiv nu are o populație atât de mare, cum au ajuns 1.500 de elevi într-o școală de 700?

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: înțeleg foarte bine întrebarea, în egală măsură știți foarte bine că toată lumea respectă legislația în vigoare, chiar dacă sunt mulți dintre colegii noștri care s-au mutat temporar în cartier, școala... s-au mutat foarte mulți din cartiere dezvoltate recent în periferiile Bucureștiului, din interiorul Bucureștiului, unde, când s-au făcut dezvoltări rezidențiale nu s-a făcut niciun fel de școală, grădiniță. Oamenii au fost obligați, deci nu sunt ei neapărat vinovați. Dacă, dacă noile cartiere s-ar fi făcut, toate cartierele după anii ‘90 măcar, după regulile din legea din 1996, niciun cartier nu s-ar fi făcut fără școală, fără parc, fără grădiniță, fără dispensar.

Domnul Dragoș Florin Sion: Am înțeles. Dumneavoastră absorbiți foarte mult din copiii ce locuiesc în zonele nou dezvoltate.23. MAR. 2020 Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Sunt foarte mulți dintre copiii frarg locui noile zone dezvoltate nou, ai căror părinți muncesc și plătesc taxe în sectorul 1 .^PC^f^țb'&^sunt în această școală.                                                                            |SfltnnMtirt

Domnul Dragoș Florin Sion: Am înțeles.O.K., mulțumesc!

Asociația Părinților de la Școala Pia Brătianu: Nu trebuie să găsim vinovați, ci trebuie să găsim soluții. Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Punctul 47.10 ”Adresa nr. M 760/5620/25.02.2020 a Direcției Juridice cu privire la dispunerea anulării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 252/09.07.2019 - PUD Șos. Străulești nr.66, sector 1, București”.

Punctul 47.11 ""Adresa nr. S.M. /2.796/P/19.02.2020 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 118/25.02.2020, respectiv nr.117/25.02.2020 cu privire la solicitarea Avocatului Poporului referitoare la instituirea taxei de salubritate ”.

Punctul 47.12"Adresa nr. S.M./3.055/P/18.02.2020 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 8882/19.02.2020 prin care clarifică majoritatea calificată ”.

Punctul 47.13 ""Adresa Administrației Piețelor nr. 154/26.02.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 10268/26.02.2020 prin care solicită preluarea creditelor”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, declar ședința închisă. Zi bună!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai rămâneți două minute!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai rămâneți în sală două minute!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Două minute, vă rugăm frumos! Doamna Curteanul Numai puțin, mai rămâneți că sunt Diversele, de la suplimentară. Doamna Curteanu, luați cuvântul! Numai puțin, că e... numai puțin, că sunt pe măsurile de coronavirus, de la Poliția Locală. Haideți, doamna Curteanu!

Doamna Gcorgeta Curteanu - Șef Birou Politia Locală Sector 1: Buna ziuă! Numele meu este Curteanu Georgeta - Șef Birou Prevenire Situații de Urgență Sector 1, totodată șef Secretariat Tehnic al Comitetului Local pe Situații de Urgență. Am venit să vă informez, să vă aduc la cunoștință anumite informații pe care le-am primit ieri cu ocazia video conferinței cu domnul Ministru de interne și domnul Arafat. Problema, să știți ce se spune la media este corect, nu se minte absolut nimic, însă noi, în interior aflăm mai multe informații. Domnul Arafat ne-a transmis, numai un pic, vă rog, domnul Arafat ne-a transmis că s-ar putea, Organizația Mondială, în două, trei săptămâni să declare pandemie, privind coronavirusul. Ne-au recomandat niște măsuri să le luăm de acum, ca sectoare și instituții. La coronavirus, după câte ați aflat de la media, sunt două feluri de persoane, autoizolate și carantinate. In București, în momentul de față, nu avem niciun coronavirus, însă stăm foarte prost la spații de cazare. La nivelul Municipiului București sunt numai 60 de locuri, cu posibilitate de extindere poate la vreo 100. Spațiul de cazare pentru


..   ..       ,         ...        . , . xr            X *          □   - LPumiUăsms /-completare petiți

carantinați e un loc special in care trebuie sa fie o camera pentru una, doua persoairiț'Wavlm^^u baie proprie. Sectorul 1, la solicitarea Prefecturii și A.D.S.-ului, am răspuns că nspații e cazare pentru persoanele carantinate. Acum, ce rugăminte am, sau mă rog, să aveți dumneavoastră în vedere și să tratăm cu responsabilitate această problemă. Dacă cumva, se vor înmulți foarte mult cazurile în București, având în vedere că nu avem spații de cazare, vă rog să luați în considerare posibilitatea, dacă este posibil, dacă... să se identifice achiziția unui imobil, pentru... la nivelul sectorului 1 pentru aceste persoane carantinate. Va fi sau e necesar de fapt un imobil stil hotel, să aibă cameră și baie proprie. Virusul este foarte contagios, știți foarte bine, are o evoluție de răspândire extraordinar de rapidă, nu se știu foarte multe date de tratament, știți foarte bine de la media. în momentul de față în București sunt aproximativ 900 de persoane autoizolate la domiciliu. Ce vă mai pot spune, în urma video conferinței, se lucrează la un plan, la anumite scenarii și în cazul în care se depășește în Oraș numărul de carantinați de 2.000 se va închide localitatea. Se lucrează la scenarii de închidere a localității. Deocamdată, stăm bine. La fel, am rugămintea, pe viitor, nu se știe cât va ține acesta, poate să fie luni, dacă unitățile din subordinea Consiliului local doresc fonduri suplimentare, pentru achiziția de materiale dezinfectante sau ce știu eu au nevoie pe la școli, fiecare identifică, vă rugăm să aprobați acest lucru. Dar în principal, deci Sectorul 1 nu are spațiu de cazare și dacă o fi și e posibilitatea și suntem obligați și nevoiți, da, să identificăm.


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.Verificat,
Georgeta RAPORTARU'rX/ MB. 2>

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 06.03.2020 ORA 10

Begin

6 March, 2020 09:53:00

End

6 March, 2020 12:49:00

Description

DISPOZIȚIA NR. 706/ 28.02.2020

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (1) COROBORAT CU ART. 134 ALIN. (1) Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIUL ART. 196 ALIN. (1) UT. B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl

- COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 06.03.2020 ORA 1000, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

10

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

11

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

12

UNPR

MEGHEA

DOM IN IC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

TLOREA

PSD

52572041

15

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

17

USR

MURL5AN

MANUFLA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FFIB41

19

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

23

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

24

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

26

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

28

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA

Art.138(15), pv

6 March, 2020 10:07:50   6 March, 2020 10:10:34

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

20.02.2020

2

Vote Item

APROBAREA ORDINII

Art.135 alin (7), ozi

6 March, 2020 10:10:34   6 March, 2020 10:12:35

DE ZI A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

DE 06.03.2020

3

Vote Item

APROBAREA ORDINII

Art.135 alin (8), ozi

6 March, 2020 10:12:35   6 March, 2020 10:13:34

DE ZI SUPLIMENTARA

A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

DE 06.03.2020

4

Vote Item

PROIECTUL 2

K2-21 / 07.02.2020

6 March, 2020 10:13:34   6 March, 2020 10:14:48

PROIECT DE

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

BUGETULUI DE

VENITURI Șl

CHELTUIELI PE ANUL

2020 AL SC CET

GRIVIȚA SRL

5 Voteltem PROIECTUL 3        K2-63 / 26.02.2020       6 March, 2020 10:14:48   6 March, 2020 10:15:58

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

MENȚINEREA,

ÎNCEPÂND CU DATA

DE 1 MARTIE 2020, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL x

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN

APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1- DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1, LA NIVELUL

AFERENT STABILIT

PRIN HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 NR.

121/22.04.2019

PRIVIND STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU DATA

DE1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN

APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULU11 Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1-DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1, CU MODIFICĂRILE

Șl COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

6 Vote Item PR0IECTUL4 K2-81 /28.02.2020       6 March, 2020 10:15:58   6 March, 2020 10:18:27

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PRELUĂRII DE CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CREDITELOR

CONTRACTATE DE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR SECTOR 1

BUCUREȘTI DE LA BANCA COMERCIALĂ

ROMÂNĂ SA Șl

RAIFFEISEN BANK SA.

7       Vote Item

PROIECTUL 5        K2-42 /19.02.2020        6 March, 2020 10:18:27   6 March, 2020 10:20:20

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR.2 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.37/04.02.2019,

PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, A

STATULUI DE FUNCȚII

Șl A

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE ALE

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

8       Vote Item

PROIECTUL 6        K2-12 / 22.01.2020       6 March, 2020 10:20:20   6 March, 2020 10:21:09

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI Șl A

STATULUI DE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A

SECTORULU11

 • 9       Voteltem PROIECTUL 7        K2-13 / 22.01.2020      6 March, 2020 10:21:09   6 March, 2020 10:22:35

PROIECT DE           art.5 lît.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR 1 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 NR.

123/22.04.2019

PRIVIND STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU DATA

DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DE

LA NIVELUL DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A

SECTORULU11

 • 10     Voteltem PROIECTUL 8        K2-33 / 11.02.2020       6 March, 2020 10:22:35   6 March, 2020 10:25:53

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PROGRAMULUI

ANUAL DE

STERILIZARE

GRATUITĂ A

CÂINILOR Șl

PISICILOR RASĂ

COMUNĂ Șl A

11      Vote Item

METIȘILOR

ACESTORA, CU

DEȚINĂTOR

DOMICILIAT ÎN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, CARE SE

VA DESFĂȘURA ÎN

ANUL BUGETAR 2020

PROIECTUL 9        K2-35 / 13.02.2020      6 March, 2020 10:25:53   6 March, 2020 10:27:39

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI DE

12      Vote Item

INVESTIȚII

"MODERNIZARE

SISTEM DE ILUMINAT

PARCJERSEY CITY"

PROIECTUL 10       K2-636                  6 March, 2020 10:27:39   6 March, 2020 10:29:13

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

NR. 257/28.08.2017

PRIVIND

ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA Șl

FUNCȚIONAREA

CENTRULUI

CULTURAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

 • 13      Voteltem PROIECTUL 11       K2-75 / 27.02.2020       6 March, 2020 10:29:13   6 March, 2020 10:31:16

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII PRIN

LICITAȚIE PUBLICĂ A

SPAȚIULUI ÎN

SUPRAFAȚĂ DE 17,82

MP AFLAT LA

PARTERUL

DISPENSARULUI

MEDICAL CLĂBUCET

DIN STRADA

CLĂBUCET NR. 4-6,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI, SPAȚIU

AFLAT ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1,

PRIN ADMINISTRAȚIA

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR Șl

UNITĂȚILOR

SANITARE PUBLICE

SECTOR 1

 • 14      Voteltem PROIECTUL 12       K2-76 / 27.02.2020       6 March, 2020 10:31:16   6 March, 2020 10:32:46

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII PRIN

LICITAȚIE PUBLICĂ A

SPAȚIUI UI ÎN

SUPRAFAȚĂ DE 11,09

MP AFLAT LA

PARTERUL

DISPENSARULUI

MEDICAL CLĂBUCET

DIN STRADA

CLĂBUCET NR. 4-6,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI, SPAȚIU

AFLAT ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULU11,

PRIN ADMINISTRAȚIA.

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR Șl

UNITĂȚILOR'                                                            »

15      Vote Item

PROIECTUL 13       K2-77 /27.02.2020        6 March, 2020 10:32:46   6 March, 2020 10:33:35

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII PRIN

LICITAȚIE PUBLICĂ A

SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,98 MP AFLAT LA PARTERUL DISPENSARULUI MFDICAI CI ĂBUCFT DIN STRADA CLĂBUCET NR. 4-6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, CAMERA 21, SPAȚIU AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

6 Mardi, 2020 12:50:10

9/176                   .

AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR Șl

UNITĂȚILOR

SANITARE PUBLICE

SECTOR 1

 • 16     Voteltem PROIECTUL U K2-78 /28.02.2020       6 March, 2020 10:33:35   6 March, 2020 10:35:18

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

NR. 293/12.10.2018

PRIVIND APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII

SOCIEIĂJII PE

ACȚIUNI COMPANIA

DE INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

DIRECȚIA JURIDICĂ

 • 17      Voteltem PROIECTUL 15       K2-49 /20.02.2020        6 March, 2020 10:35:18   6 March, 2020 10:36:22

PROIECT DE art.5 llt.(cc) art.139 alln.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

"PLANULUI DE

ACȚIUNI Șl LUCRĂRI

DF INTFRFS IOCAI"

PENTRU ANUL 2020,

CE VOR FI EXECUTATE

DE CĂTRE

BENEFICIARII DE

AJUTOR SOCIAL, CONFORM LEGII NR.416/2001, CU MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE ULTERIOARE

18     Vote Item

PROIECTUL 16       K2-50 /20.02.2020        6 March, 2020 10:36:22   6 March, 2020 10:37:30

PROIECT DE          art.5 lit(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

DESFĂȘURĂRII

ACȚIUNII EDUCATIVE

"PRIETENUL MEU DE

ALTĂ ETNIE", CU

OCAZIA ZILEI

INTERNAȚIONALE A

ROMILOR

19      Vote Item

PROIECTUL 17       K2-51 /20.02.2020        6 March, 2020 10:37:30   6 March, 2020 10:38:59

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA UNUI

AJUTOR FINANCIAR,

ÎN SUMĂ DE 600 LEI/

LUNAR, PENTRU O

PERIOADĂ DE 6 LUNI,

ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2020, ÎN

SCOPUL ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU

DOAMNA ARMEAN

NADIA MIOARA, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATEREA

MARGINALIZÂRII

SOCIALE

6 March, 2020 12:50:10

11/176

 • 20      Voteltem PROIECTUL 18       K2-5 / 13.01.2020        6 March, 2020 10:39:00   6 March, 2020 10:58:21

PROIECT DE           art.5 lit.(ee) art.139 alin.(l)

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

100/28.07.2016

PRIVIND NUMIREA

REPREZENTANȚILOR

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 ÎN

CONSILIILE DE

ADMINISTRAȚIE Șl ÎN

COMISIILE PENTRU

EVALUAREA Șl

ASIGURAREA

CALITĂȚII

INSTITUȚIILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE

STAT DIN SECTORUL

1,CU MODIFICĂRILE

Șl COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 21      Voteltem PROIECTUL 19       K2-52 / 25.02.2020       6 March, 2020 10:58:21   6 March, 2020 10:59:33

PROIECT DE art.5 lit.(ee) art.139 alin.(l)

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.89/29.06.2016

PRIVIND STABILIREA

DOMENIILOR DE

22


Vote Item


23


Vote Item


24


Vote Item


ACTIVITATE Șl

COMPONENȚA

COMISIILOR DE


SPECIALITATE ALE


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI T, CU


MODIFICĂRILE Șl


COMPLETĂRILE


ULTERIOARE


PROIECTUL 20


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL SĂRMAȘ


NR.11, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 21


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL SĂRMAȘ


NR.17-19, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 22


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL SĂRMAȘ


K2-43/19.02.2020


6 March, 2020 10:59:33


6 March, 2020 11:02:17


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


K2-44/ 19.02.2020


6 March, 2020 11:02:17


6 March, 2020 11:04:22


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


K2-45 / 19.02.2020


6 March, 2020 11:04:22


6 March, 2020 11:05:25


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


25


Vote Item


26


Vote Item


27


Vote Item


28


Vote Item


NR.13, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 23


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL SĂRMAȘ


NR.15, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


RETRAS - PROIECTUL


24 PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


ȘOSEAUA CHITI LEI


NR.353, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 25


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


ILZERU NR.2A,


K2-46/ 19.02.2020


6 March, 2020 11:05:25


6 March, 2020 11:06:47


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


K2-47 /19.02.2020


6 March, 2020 11:06:47


6 March, 2020 11:06:57


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


K2-16 / 03.02.2020


6 March, 2020 11:06:57


6 March, 2020 11:09:19


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECTUL 26


K2-17/03.02.2020


6 March, 2020 11:09:19


6 March, 2020 11:10:36


PROIECT DE


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.

COTEȘTI NR. 67,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 29      Voteltem PROIECTUL27 .     K2-18/03.02.2020       6 March, 2020 11:10:36   6 Mărcii, 2020 11:11:45

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA

BUCUREȘTI-

TÂRGOVIȘTE NR.38C, •

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 30      Voteltem PROIECTUL 28       K2-20 / 03.02.2020       6 March, 2020 11:11:45   6 March, 2020 11:13:06

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

LINIȘTEI NR.22,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 31   ■ Voteltem PROIECTUL29 K2-53 / 25.01.2020       6 March, 2020 11:13:06   6 March, 2020 11:14:19

PROIECT DE art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

MINERVEI NR.78,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 32     Voteltem PROIECTUL30 K2-54/25.01.2020       6 March, 202011:14:19   6 March, 2020 11:16:00

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

MINERVEI NR.80,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

33


Vote Item


PROIECTUL 31


K2-55 / 25.01.2020


6 March, 2020 11:16:00


6 March, 2020 11:18:12


PROIECT DE


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


MUȘETEȘTI NR.20-22,


SECTOR 1, BUCUREȘTI


34


Vote Item


PROIECTUL 32


K2-56/25.01.2020


6 March, 2020 11:18:12


6 March, 2020 11:19:21


PROIECT DE


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


ION NECULCE NR.30,


SECTOR 1, BUCUREȘTI


35


Vote Item


PROIECTUL 33


K2-57/ 25.01.2020


6 March, 2020 11:19:21


6 March, 2020 11:21:08


PROIECT DE


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


PUȚUL LUI CRĂCIUN


NR.24, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


36


Vote Item


PROIECTUL 34


K2-59/25.01.2020


6 March, 2020 11:21:08


6 March, 2020 11:22:21


PROIECT DE


art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL SĂRMAȘ

NR.31A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 37     Voteltem PROIECTUL35 K2-60/25.01.2020        6 March, 2020 11:22:21   6 March, 2020 11:25:13

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

CRIVEȘTI NR.1A,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 38     Voteltem PROIECTUL 36       K2-61/ 25.01.2020        6 March, 2020 11:25:13   6 March, 2020 11:26:39

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

LEANDRULUI NR.54,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 39      Voteltem PROIECTUL 37       K2-62/ 26.02.2020        6 March, 2020 11:26:39   6 March, 2020 11:30:53

PROIECT DE          art.5 lit.(dd) art.139 alin.(2)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ACHIZIȚIONĂRII

IMOBILULUI DIN

INTRAREA POIANA

NR. 5-7, SECTOR 1

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII DE

ACTIVITĂȚI DE

ÎNVĂIĂMÂNI

 • 40      Voteltem PROIECTUL38 K2-64 / 26.02.2020       6 March, 2020 11:30:53   6 March, 2020 11:32:59

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art. 139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE FUNCȚII

AL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULU11 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl AL

INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1 PRECUM Șl

APROBAREA

MODIFICĂRII ANEXEI

NR. 3 -

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

186/09.07.2019, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 41 Voteltem PROIECTUL 39       K2-65 / 26.02.2020       6 March, 2020 11:32:59   6 March, 2020 11:34:17

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A

UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES

PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl Șl

PAROHIA

MĂICĂNEASA,

AVÂND CA OBIECT

FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE

REPARARE A FAȚADEI

EXTERIOARE Șl ÎNLOCUIREA TÂMPLĂRIEI

EXISTENTE DIN

CADRUL PAROHIEI

MĂICĂNEASA, SITUATĂ ÎN STRADA GHEORGHE IONESCU

SISEȘTI NR. 13-15,

SECTOR 1

 • 42 Voteltem PROIECTUL40 K2-66/ 26.02.2020       6 March, 2020 11:34:17   6 March, 2020 11:35:33

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND FINANȚAREA

Șl REALIZAREA ÎN

PARTENERIATA

UNOR ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE INTERES

PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULU11, PRIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

PAROHIA

COSTEASCA, AVÂND

CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE SECTORUL 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU REALIZAREA

INSTALAȚIEI TERMICE,

SANITARE Șl A

LUCRĂRILOR DE

ARHITECTURĂ LA

CENTRUL

MULTIFUNCȚIONAL -CLOPOTNIȚĂ Șl SPAȚII LITURGICE CONEXE DIN CADRUL

PAROHIEI

COSTEASCA, SITUATĂ

ÎN STRADA

NAVIGAȚIEI NR. 34,

SECTOR 1

 • 43      Voteltem PR0IECTUL41 K2-67/27.02.2020       6 March, 2020 11:35:33   6 March, 2020 11:36:58

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

127/04.05.2018

PRIVIND APROBAREA

LISTEI SERVICIILOR

MEDICALE GRATUITE

OFERITE PENTRU

COMUNITATEA

SECTORULUI 1

BUCUREȘTI DE CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

 • 44      Voteltem PROIECTUL42 K2-68 / 27.02.2020       6 March, 2020 11:36:58   6 March, 2020 11:38:05

PROIECT DE art.5 lit.(ee) art.139 alin.(l)

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA Șl

COMPLETAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.329/31.10.2017.

 • 45      Voteltem PROIECTUL 43       K2-612/09.12.2019      6 March, 2020 11:38:05   6 March, 2020 11:39:04

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

STRATEGIEI

STRUCTURILOR

INTEGRATE DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl ASISTENȚĂ

MEDICALĂ

COMUNITARĂ

"DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1"

Șl "COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN".

2019-2027

 • 46 Voteltem PROIECTUL44 K2-630                 6 March, 2020 11:39:04   6 March, 2020 11:42:41

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

292/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU NR. 1A,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

 • 47 Voteltem PROIECTUL 45       K2-602                  6 March, 2020 11:42:41   6 March, 2020 11:43:45

PROIECT DE           art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

HOTĂRÂRE PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

BĂICULEȘTI NR. 5,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

 • 48      Voteltem PROIECTUL46 K2-82/28.02.2020       6 March, 2020 11:43:45   6 March; 2020 11:45:01

PROIECT DE art.5 lit.(ee) art.139 alin.(1) HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII ANEXEI NR.3-

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI UTILITĂȚI

PUBLICE, SALUBRITATE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI

SECTOR 1, APROBATĂ PRIN HCLS1 NR.

259/28.08.2019, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 • 49      Voteltem PROIECT 1           K2-640/ 20.12.2019       6 March, 2020 11:45:01   6 March, 2020 11:47:12

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI

PENTRU FINANȚAREA

UNOR LUCRÂrTlA-

CATEDRALA

MÂNTUIRII

NEAMULUI

(CATEDRALA

NAȚIONALĂ)

 • 50     Voteltem PROIECT 2           K2-83/03.03.2020        6 March, 2020 11:47:12   6 March, 2020 11:48:58

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII PRIN

LICITAȚIE PUBLICĂ A

SPAȚIILOR

COMERCIALE SITUATE

ÎN PIEȚELE

ADMINISTRATE DE

CĂTRE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELORSECTOR 1

 • 51      Voteltem PROIECT3           K2-84/ 04.03.2020        6 March, 2020 11:48:58   6 March, 2020 11:50:22

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA Șl

compleȚarea

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

NR. 220/31.07.2018

PRIVIND PREDAREA

CĂTRE MINISTERUL

DEZVOLTĂRII

REGIONALE Șl

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ DE

INVESTIȚII "C.N.I." SA, A AMPLASAMENTULUI PARTE DIN TERENUL AVÂND IE NR. 220999, CONFORM CĂRȚII FUNCIARE NR. 220999 Șl ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROIECT TIP-„BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC LA "ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNT UL NICOLAE" (FOSTĂ NR. 175), STR. LAINICI, NR. 4-8, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

 • 52 Voteltem PROIECT 4           K2-85/ 04.03.2020        6 March, 2020 11:50:22   6 March, 2020 11:51:53

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL NR. 221/31.07.2018 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ DE

INVESTIȚII "C.N.I."

S.A., A

AMPLASAMENTULUI

PARTE DIN TERENUL

AVÂND IE NR. 217925,

CONFORM CĂRȚII

FUNCIARE NR.

217925 Șl

ASIGURAREA

CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII

OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII PROIECT TIP-„BAZIN DE ÎNOT

DIDACTIC LA

"ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR. 178,

STR. DRIDU NR. 2

SECTOR 1,

BUCUREȘTI"

 • 53 Voteltem PROIECT 5           K2-92/ 05.03.2020        6 March, 2020 11:51:53   6 March, 2020 11:55:50

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ÎNCETĂRII EFECTELOR

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

352/31.10.2019

PRIVIND

RESPINGEREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STRADA MINERVEI NR.78, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 54     Voteltem PROIECT 6           K2-92/ 05.03.2020        6 March, 2020 11:55:50   6 March, 2020 11:56:59

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCETĂRII EFECTELOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 353/31.10.2019 PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STRADA MINERVEI NR.80, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 55      Voteltem PROIECT7           K2-87/04.03.2020        6 March, 2020 11:56:59   6 March, 2020 12:00:31

SUPLIMENTARA art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28/28.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) INTRAREA EPOCII NR.22, SECTOR 1,

56


Discussion Item


BUCUREȘTI


47. DIVERSE,


ADRESATĂ CONSILIULUI


6 March, 2020 12:00:31


6 March, 2020 12:00:31


NOTIFICĂRI,


LOCAL AL SECTORULUI 1


CORESPONDENȚĂ

AL MUNICIPIULUI

ADRESATĂ

BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

56.1


Discussion Item


47. DIVERSE 1.


6 March, 2020 12:00:46


6 March, 2020 12:01:42


ADRESA NR.

460/04.02.2020 A

CURȚII DE CONTURI A

ROMÂNIEI - CAMERA

DE CONTURI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

6472/06.02.2020

REFERITOARE LA

RAPORTUL PRIVIND

FINANȚELE PUBLICE

LOCALE ALE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2018

56.2


Discussion Item


47. DIVERSE 2.


6 March, 2020 12:01:42


6 March, 2020 12:01:56


PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOMNUL

VLĂSCEANU DAVID-

IOSIF, ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

56.3


Discussion Item


56.4


Discussion Item


56.5


Discussion Item


56.6


Discussion Item


BUCUREȘTI SUB


NR.3880/23.01.2020


REFERITOR LA


HOTĂRÂREA


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1


NR.400/2019 PRIVIND


RESPINGEREA PUD


STR. TRIUMFULUI


NR.80, SECTOR 1


47. DIVERSE 3.


ADRESELE


NR.4814/29.01.2020


Șl 4816/29.01.2020


DEPUSE DE DOAMNA


MARTA TOT


47. DIVERSE 4.


RAPORTUL DE


ACTIVITATE PENTRU


SEMESTRUL II 2019


AL DIRECȚIEI


GENERALE DE


ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Șl PROTECȚIA


COPILULUI


47. DIVERSE 5.


INFORMAREA


DOMNULUI


CONSILIER LOCAL


OLIVER PĂIUȘI CU


PRIVIRE LA


RETRAGEREA


AVIZULUI FAVORABIL


PENTRU PUD STR.


EPUREȘTI NR. 1 BIS.


47. DIVERSE 6.


ADRESA NR. M


6 March, 2020 12:01:56


6 March, 2020 12:01:57


6 March, 2020 12:02:02


6 March, 2020 12:06:25


6 March, 2020 12:01:57


6 March, 2020 12:02:02


6 March, 2020 12:06:25


6 March, 2020 12:06:30400/14.02.2020 A ~

DIRECȚIEI JURIDICE

CU PRIVIRE LA

PLÂNGEREA

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA DORINA

BĂNIȘOR

REFERITOARE LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.412/2019 - PUD

BD. EXPOZIȚIEI NR.

1-1C

 • 56.7    Discussion Item 47. DIVERSE 7.                                 6 March, 2020 12:06:30   6 March, 2020 12:06:35

ADRESA NR. M

735/14.02.2020 A

DIRECȚIEI JURIDICE

CU PRIVIRE LA

DISPUNEREA

ANULĂRII HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR. 242/09.07.2019-

PUD BD.

APICULTORILOR

NR.44, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 56.8    Discussion Item 47. DIVERSE 8.                                 6 March, 2020 12:06:35   6 March, 2020 12:06:41

ADRESA NR. M

736/14.02.2020 A

DIRECȚIEI JURIDICE

CU PRIVIRE LA

CHEMAREA ÎN

JUDECATĂ A

PRIMARULUI

SECTORULU11, A

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULU11,

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1 Șl

PRIMARUL GENERAL

DE CĂTRE

RECLAMANT! I

MACARIE ILINCA Șl

BULFON CRISTIAN

LAURENȚIU PENTRU

ANULAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULU11

NR.216/31.07.2017

PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

„AMENAJARE,

REABILITARE Șl

AMPLASARE OBIECT

DE ARTĂ PLASTICĂ

URBANĂ ÎN PARCUL

KISELEFF"

 • 56.9 Discussion Item 47. DIVERSE 9.                                 6 March, 2020 12:06:41    6 March, 2020 12:16:21

ADRESA NR.

8687/18.02.2020 A

ASOCIAȚIEI

PĂRINȚILOR DE LA

ȘCOALA PIA

BRĂTIANU

 • 56.10   Discussion Itern 47. DIVERSE 10.

ADRESA NR. M 760/5620/25.02.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE CU PRIVIRE LA

DISPUNEREA ANULĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR. 252/09.07.2019-PUDȘOS.STRĂULEȘTI NR.66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 56.11    Discussion Item 47. DIVERSE 11.

ADRESA NR. S.M. /2.796/ P/19.02.2020 A INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR. 118/25.02.2020, RESPECTIV

NR.117/25.02.2020 CU PRIVIRE LA SOLICITAREA AVOCATULUI

POPORULUI

REFERII OARE LA

INSTITUIREA TAXEI DE SALUBRITATE

 • 56.12   Discussion Itern 47. DIVERSE 12.


6 March, 2020 12:16:21


6 March, 2020 12:16:24


6 March, 2020 12:16:24


6 March, 2020 12:16:27


6 March, 2020 12:16:27


6 March, 2020 12:16:32


ADRESA NR.

S.M./3.055/

P/18.02.2020 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

8882/19.02.2020 PRIN

CARE CLARIFICĂ

MAJORITATEA

CALIFICATĂ

 • 56.13   Discussion Item 4/. DIVERSE 13.                                6 March, 2020 12:16:32   6 March, 2020 12:16:48

ADRESA

ADMINISTRAȚIEI

PIEȚELOR

NR.154/26.02.2020,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

10268/26.02.2020

PRIN CARE SOLICITĂ

PRELUAREA

CREDITELOR

 • 56.14   Discussion Item Diverse suplimentara                           6 March, 2020 12:17:52   6 March, 2020 12:49:00

1 - Informare a

Direcției Generale de

Asistență Socială și

Protecția Copilului

Sector 1 cu privire la

solicitarea Biroului de

Mediere Dincă

Eugenia de evacuare a

a familiei Grumăzescu


Speech time statistics

Sequence Type

1           Vote Item


2          Vote Item


3          Vote Item


4          Vote Item


5          Vote Item


Title           Enabled

DESCĂRCAREA No

PROCESULUI-

VERBALAL

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA 20.02.2020

APROBAREA        No

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE 06.03.

2020

APROBAREA        No

ORDINII DE ZI

SUPLIMENTARA

A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE 06.03.

2020

PROIECTUL 2        No

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

BUGETULUI DE

VENITURI Șl

CHELTUIELI PE

ANUL 2020 AL

SC CET GRIVIȚA

SRL

PROIECTUL 3        No


Arranged Time

00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


Used Time

00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

MENȚINEREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

MARTIE 2020, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARIL

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E“ DIN

APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1

Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1- DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

Șl STARE CIVILĂ

SECTOR 1, LA

NIVELUL

AFERENT

STABILIT PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR 1 NR.

121/22.04.2019

PRIVIND

STABILIREA, ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL

FUNCȚIONARIL OR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI

OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚI E" DIN

APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1

Șl DIN

INSTITUȚIA SUBORDONATĂ

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1-DIRECȚIA PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1, CU MODIFICĂRILE

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 6          Voteltem PROIECTUL 4         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PRELUĂRII DE

CĂTRE

SECTORUL 1. AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CREDITELOR

CONTRACTATE

DE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR

SECTOR 1

BUCUREȘTI DE

LA BANCA

COMERCIALĂ

ROMÂNĂ S.A. Șl

RAIFFEISEN

BANK S.A.

 • 7          Voteltem PROIECTUL 5         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR.2 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.37/04.02.201

9, PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

, A STATULUI DE

FUNCȚII Șl A

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1,CU

MODIFICĂRILE

$l

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 8         Voteltem PROIECTUL 6         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

Șl A STATULUI

DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI

GENERALE DE

*

IMPOZITE Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1

 • 9    ‘ Vote Item PROIECTUL 7 No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR 1 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 NR.

123/22.04.2019

PRIVIND

STABILIREA, .

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI-

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARIL

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DE LA

NIVELUL

DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1

 • 10 Voteltem PROIECTUL 8 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PROGRAMULUI

ANUAL DE

STERILIZARE

GRATUITĂ A

CÂINILOR Șl

PISICILOR RASĂ

COMUNĂ Șl A

METIȘILOR

ACESTORA, CU

DEȚINĂTOR

DOMICILIAT ÎN

Lectorul 1 al

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

CARE SE VA

DESFĂȘURA ÎN

ANUL BUGETAR

2020

 • 11         Voteltem. PROIECTUL 9         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE '

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA ■

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

"MODERNIZARE

SISTEM DE

ILUMINAT PARC

JERSEY CITY"

 • 12        Voteltem PROIECTUL 10 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

13         Vote Item

LOCAL NR.

257/28.08.2017

PRIVIND, '

ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA

și

FUNCȚIONAREA

CENTRULUI

CULTURAL AL

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PROIECTUL 11         No      00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII

PRIN LICITAȚIE

PUBLICĂ A

SPAȚIULUI ÎN

SUPRAFAȚĂ DE

17,82 MP AFLAT

LA PARTERUL

DISPENSARULUI

MEDICAL

CLĂBUCET DIN

STRADA

CLĂBUCET NR.

4-6, SECTOR 1,

BUCUREȘTI,

SPAȚIU AFLAT

ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL AL

6 March, 2020 12:50:10

42/176     _    Z x

SECTORULU11, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA R Șl UNITĂȚILOR. SANITARE PUBLICE SECTOR 1

14

Voteltem      PROIECTUL 12        No . 00:05:00                      00:00:00

‘ PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII

PRIN LICITAȚIE

PUBLICĂ A

SPAȚIULUI ÎN

SUPRAFAȚĂ DE

11,09 MP AFLAT

LA PARTERUL

DISPENSARULUI

MEDICAL

GLĂBUCET DIN.

STRADA

CLĂBUCET NR.

4-6, SECTOR 1,

BUCUREȘTI,

SPAȚIU AFLAT ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN

ADMINISTRAȚIA

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R Șl UNITĂȚILOR

15 Voteltem PROIECTUL 13 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII

PRIN LICITAȚIE

PUBLICĂ A

SPAȚIULUI ÎN

SUPRAFAȚĂ DE

17,98 MP AFLAT

LA PARTERUL

DISPENSARULUI

MEDICAL

CLĂBUCET DIN

STRADA

CLĂBUCET NR.

4-6, SECTOR 1,

BUCUREȘTI,

CAMERA 21,

SPAȚIU AFLAT ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R Șl UNITĂȚILOR

SANITARE

PUBLICE

SECTOR 1

16         Vote Item

PROIECTUL 14        No      00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL NR.

293/12.10.2018

PRIVIND.

APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII

SOCIETĂȚII PE

ACȚIUNI

COMPANIA DE

INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE

INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

DIRECȚIA

JURIDICĂ

17          Vote Item

PROIECTUL 15        No      00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRF

PRIVIND

APROBAREA

"PLANULUI DE

ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE

INTERES LOCAL"

PLNIRU ANUL

2020, CE VOR FI

6 March, 2020 12:50:10

45/176 O. /

(

EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONFORM LEGII NR.416/2001, CU

MODIFICĂRILE și COMPLETĂRILE ULTERIOARE

18

Voteltem      PROIECTUL 16        No •   00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DESFĂȘURĂRII

ACȚIUNII

EDUCATIVE

"PRIETENUL

MEU DE ALTĂ ■

ETNIE", CU

OCAZIA ZILEI

INTERNATIONA

LE A ROMILOR

19

Voteltem      PROIECTUL 17        No      00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI AJUTOR

FINANCIAR, ÎN

SUMĂ DE 600

LEI/LUNAR,

PENTRU O

PERIOADĂ DE 6

LUNI, ÎNCEPÂND

CU LUNA MARTIE 2020, ÎN

SCOPUL

ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU

DOAMNA

ARMEAN NADIA

MIOARA, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATEREA '

MARGINALIZĂRI -

I SOCIALE

20 Vote Item PROIECTUL 18 No .   00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA ‘

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULU11

NR.

100/28.07.201-6

PRIVIND •

NUMIREA

REPREZENTANȚI

LOR

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

ÎN CONSILIILE

DE

ADMINISTRAȚIE

Șl ÎN COMISIILE

PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA R DE STAT DIN SECTORUL 1, CU MODIFICĂRILE $l COMPLETĂRILE ULTERIOARE

21 Voteltem PROIECTUL 19 No 00:05:00 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL . SECTORULUI 1 NR.89/29.06.201

00:00:00


6 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU

22         Vote Item


23         Vote Item


24         Vote Item


MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE


ULTERIOARE


PROIECTUL 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.11, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.17-19, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 22 PROIECT DE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


HOTĂRÂRE


PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)


25 Vote Item


26 Vote Item


27 Vote Item


DRUMUL

SĂRMAȘNR.13,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

PROIECTUL 23

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL

SĂRMAȘ NR.15,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

RETRAS -

PROIECTUL 24

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA

CHITILEI NR.353,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

PROIECTUL 25


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)STR. IEZERU


28 Vote Item


29 Vote Item


30 Vote Item


NR.2A, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. COTEȘTI NR. 67, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR.38C, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 28


No ■ 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA


PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. LINIȘTEI

NR.22, SECTOR


31         Vote Item


32 Vote Item


33 Vote Item


34         Vote Item


1, BUCUREȘTI PROIECTUL 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.78, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.80, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MUȘETEȘTI NR.20-22, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 32 PROIECT DE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA

PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

STR. ION


35 Vote Item


36 Vote Item


37 Vote Item


NECULCE NR.30, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. PUȚUL LUI CRĂCIUN NR.24, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.31A, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 35


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


38 Vote Item


39 Vote Item


40 Vote Item


DETALIU (PUD)

STR. CRIVEȘTI

NR.1A, SECTOR

1, BUCUREȘTI

PROIECTUL 36 No

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

LEANDRULUI

NR.54, SECTOR

1, BUCUREȘTI

PROIECTUL 37 No

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ACHIZIȚIONĂRII

IMOBILULUI DIN

INTRAREA

POIANA NR.

5-7, SECTOR 1

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

DE ACTIVITĂȚI

DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PROIECTUL 38 No


•00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

■ PRIMARULUI

SECTORULU11

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

AL INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - DIRECȚIA ’

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

Șl STARE CIVILĂ

SECTOR 1

PRECUM Șl

APROBAREA

MODIFICĂRII

ANEXEI NR. 3 -

REGULAMENTU

LDE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL APARATULUI

DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI, LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

186/09.07.2019, CU

MODIFICĂRILE

Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 • 41 Voteltem PROIECTUL 39 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAR.EA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, • PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl Șl PAROHIA MĂICĂNEASA, AVÂND CA

OBIECT

FINANȚAREA DE CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR

DE INVESTIȚII

NECESARE

PENTRU . LUCRĂRI DE

REPARARE A

FAȚADEI

EXTERIOARE Șl ÎNLOCUIREA

-TÂMPLÂRIEI

EXISTENTE DIN

CADRUL

PAROHIEI

MĂICĂNEASA, SITUATĂ ÎN

STRADA

GHEORGHE

IONESCU

SISEȘTI NR.

13-15, SECTOR 1

 • 42 Voteltem PROIECTUL 40 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN

PARTENERIAT A

UNOR ACȚIUNI

Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA COSTEASCA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DF INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA INSTALAȚIEI TERMICE, SANITARE Șl A LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ LA CENTRUL MULTIFUNCȚIO NAL-CLOPOTNIȚĂ Șl SPAȚII LITURGICE CONEXE DIN CADRUL

PAROHIEI

COSTEASCA,

SITUATĂ ÎN

STRADA

NAVIGAȚIEI NR.

34, SECTOR 1

 • 43        Voteltem PROIECTUL 41 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULU11

NR.

127/04.05.2018

PRIVIND

APROBAREA

LISTEI

SERVICIILOR

MEDICALE

GRATUITE

OFERITE

PENTRU

COMUNITATEA

SECTORULUI 1

BUCUREȘTI DE

CÂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

 • 44         VntPltem PROIFCTUI 42 No 00-05-00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA                   ~~

Șl COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.329/31.10.20 17.

 • 45        Voteltem PROIECTUL 43 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI STRUCTURILOR INTEGRATE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl ASISTENȚĂ MEDICA! Ă COMUNITARĂ "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1" Șl . "COMPLEXUL MULTIFUNCȚIO NAL CARAIMAN" 2019-2027

 • 46        Voteltem PROIECTUL44 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE IIOTĂRÂRE

PENTRU

■ MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI •

LOCAL AL

SECTORULU11

NR.

292/23.09.2019

PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

, MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

.PENTRU

ÎMPUTERNICIRE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU

NR. 1A, SECTOR

1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 -~PRIN

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR 1

 • 47 Voteltem PROIECTUL 45 No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PENTRU ÎMPUTERNICIRE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR. BĂICULEȘTI NR.

5, SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSII IUI UI

LOCAL SECTOR

1 PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

48         Vote Item

PROIECTUL 46        No      00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

COMPLETĂRII

ANEXEI NR.3-

REGULAMENTU

LDE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI

UTILITĂȚI

PUBLICE,

SALUBRITATE Șl

PROTECȚIA

MEDIULUI

SECTOR 1,

APROBATĂ PRIN

HCLS1 NR.

259/28.08.2019,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

49        Vote Item

PROIECT 1            No      00:05:00                       00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI SPRIJIN

FINANCIAR

PAI KIARHIEI

6 March, 2020 12:50:10

63/176

ROMÂNE ÎN

VALOARE DE

10.000.000 LEI

PENTRU

FINANȚAREA

UNOR LUCRĂRI

LA CATEDRALA

MÂNTUIRII

NEAMULUI

(CATEDRALA

NAȚIONALĂ)

 • 50        Voteltem PROIECT 2           No 00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHIRIERII

PRIN LICITAȚIE

PUBLICĂ A

SPAȚIILOR

COMERCIALE

SITUATE ÎN

PIEȚELE

ADMINISTRATE

DE CĂTRE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR

SECTOR 1

 • 51         Voteltem PROIECT 3           No 00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE'

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

Șl

COMPLETAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL NR.

220/31.07.2018

PRIVIND

PREDAREA

CĂTRE

MINISTERUL

DEZVOLTĂRII

REGIONALE Șl

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ DE

INVESTIȚII

"C.N.I." SA, A

AMPLASAMENT

ULUI PARTE DIN

TERENUL

AVÂND IE NR.

220999,

CONFORM.

CĂRȚII

FUNCIARE NR. •

220999 Șl

ASIGURAREA

CONDIȚIILOR ÎN

VEDEREA

EXECUTĂRII

OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

PROIECT TIP-

„BAZIN DE ÎNOT

DIDACTIC LA

"ȘCOALA

GIMNAZIALĂ „S

FÂNTUL

NICOLAE" (FOST Ă NR. 175), STR.

LAINICI, NR. 4-8,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI"

 • 52 Voteltem PROIECT 4           No 00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

$1

COMPLETAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL NR.

221/31.07.2018

PRIVIND

PREDAREA

CĂTRE

MINISTERUL

DEZVOLTĂRII

REGIONALE Șl

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ DE

INVESTIȚII

"C.N.I." S.A., A

AMPLASAMENT

ULUI PARTE DIN

TERENUL AVÂND IC NR. 217925, CONFORM CĂRȚII FUNCIARE NR,

217925 Șl

ASIGURAREA

CONDIȚIILOR ÎN

VEDEREA

EXECUTĂRII

OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

PROIECT TIP-

„BAZIN DE ÎNOT

DIDACTIC LA

"ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 178, STR.

DRIDU NR. 2

SECTOR 1,

BUCUREȘTI"

 • 53 Voteltem PROIECT 5           No 00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCETĂRII

EFECTELOR

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI.

LOCAL AL

SECTORULU11

NR.

352/31.10.2019

PRIVIND

RESPINGEREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STRADA

MINERVEI

NR.78, SECTOR

1, BUCUREȘTI

54

Voteltem      PROIECT 6           No      00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNCETĂRII

EFECTELOR

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

353/31.10.2019

PRIVIND

RESPINGEREA

PLANULUI

. URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STRADA

MINERVEI

NR.80, SECTOR

1, BUCUREȘTI

55

Voteltem      PROIECT 7           No      00:05:00                      00:00:00

SUPLIMENTARA

PROIECI DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ÎNDREPTAREA

ERORII

MATERIALE DIN

CUPRINSUL

ANEXEI NR. 1 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL NR.

2,8/28.01.2020

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

INTRAREA

EPOCII NR.22,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

56 Discussion Item 47. DIVERSE,           No 00:05:00                        00:00:00

NOTIFICĂRI,

CORESPONDEN

ȚĂ ADRESATĂ

CONSILIULUI.

LOCAL AL

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

 • 56.1 Discussion Item 47. DIVERSE 1. No 00:05:00                        00:00:00

ADRESA NR.

460/04.02.2020

A CURȚII DE

CONTURI A

ROMÂNIEI -

CAMERA DE

CONTURI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

6472/06.02.2020

REFERITOARE LA RAPORTUL PRIVIND FINANȚELE

PUBLICE LOCALE

ALE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE

ANUL 2018

 • 56.2        Discussion Item 47. DIVERSE 2. No 00:05:00                        00:00:00

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOMNUL

VLĂSCEANU

DAVID-IOSIF, ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.3880/23.01.2

020 REFERITOR

LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.400/2019

PRIVIND

RESPINGEREA PUD STR. TRIUMFULUI NR.80, SECTOR

1

 • 56.3        Discussion Item 47. DIVERSE 3. No 00:05:00                        00:00:00

ADRESELE NR.4814/29.01.2

020 Șl


4816/29.01.2020

DEPUSE DE


DOAMNA


MARTATOT


 • 56.4        Discussion Item 47. DIVERSE 4.

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL II 2019 AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

 • 56.5        Discussion Item 47. DIVERSE 5.

INFORMAREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL OLIVER PĂIUȘI CU PRIVIRE LA RETRAGEREA AVIZULUI FAVORABIL PENTRU PUD STR. EPUREȘTI NR. 1 BIS.

 • 56.6        Discussion Item 47. DIVERSE 6.


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


ADRESA NR. M


400/14.02.2020

A DIRECȚIEI '

JURIDICE CU

PRIVIRE LA

PLÂNGEREA


PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA

DORINA

BĂNIȘOR

REFERITOARE LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULU11

NR.412/2019-

PUD BD.

EXPOZIȚIEI NR.

1-1C .

 • 56.7        Discussion Item 47. DIVERSE 7. No 00:05:00                         00:00:00

ADRESA NR. M

735/14.02.2020

A DIRECȚIEI

JURIDICE CU

PRIVIRE LA

DISPUNEREA

ANULĂRII

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

242/09.07.201.9

- PUD BD.

APICULTORILOR

NR.44, SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 56.8        Discussion Item 47. DIVERSE 8. No 00:05:00                         00:00:00

ADRESA NR. M

736/14.02.2020

A DIRECȚIEI

JURIDICE CU

PRIVIRE LA CHEMAREA ÎN JUDECATĂ A PRIMARULUI

SECTORULUI 1, A CONSILIULUI LOCAL AL.

SECTORULU11,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

1 Șl PRIMARUL GENERAL DȘ CĂTRE RECLĂMANȚII MACARIE ILINCAȘI BULFON CRISTIAN LAURENȚIU PENTRU ANULAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.216/31.07.20

17 PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

„AMENAJARE,

REABILITARE Șl

AMPLASARE

OBIECT DE ARTĂ

PLASTICĂ

URBANĂ ÎN

PARCUL

KISELEFF"

 • 56.9        Discussion Item 47. DIVERSE 9.

ADRESA NR. 8687/18.022020 A ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DE LA ȘCOALA PIA BRĂTIANU'

 • 56.10      Discussion Item 47. DIVERSE 10.

ADRESA NR. M 760/5620/25.02. 2020 A DIRECȚIEI JURIDICE CU


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PRIVIRE LA DISPUNEREA ANULĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

252/09.07.2019

- PUD ȘOS. STRĂULEȘTI NR.66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

No 00:05:00


00:00:00


56.11 Discussion Item 47. DIVERSE

11. ADRESA NR.

S.M. /2.796/

P/19.02.2020 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI;

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

118/25.02.2020,

RESPECTIV

NR.117/25.02.20

20 CU PRIVIRE

LA SOLICITAREA

AVOCATULUI

POPORULUI

REFERITOARE LA

INSTITUIREA

TAXEI DE

SALUBRITATE

56.12

Discussion Item 47. DIVERSE 12.       No      00:05:00                        00:00:00

ADRESA NR.

S.M./3.055/

P/18.02.2020 A

INSTITUȚIEI •

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

8882/19.02.2020

PRIN CARE

CLARIFICĂ

MAJORITATEA CALIFICATĂ

 • 56.13       Discussion Item 47. DIVERSE 13. No 00:05:00

ADRESA

ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR

NR.154/26.02.20

20,

»

ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR.

10268/26.02.202 0 PRIN CARE SOLICITĂ PRELUAREA CREDITELOR

 • 56.14       Discussion Item Diverse                No 00:05:00

suplimentara 1 -Informare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu privire la solicitarea Biroului de Mediere Dincă Eugenia de evacuare a a familiei Grumăzescu

00:00:00


00:00:00


Agenda Items

Vote Iteml

Title

DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA

20.02.2020

Description

Art.138(15), pv

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

6 March, 2020 12:50:10

77/176

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRUH

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRUH

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUH

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRUH

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRUH

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUH

1

Vote Item2

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 06.03

2020

Description

Art.135 alin (7), ozi

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TU PAN MIHAIL

PSD

PENTRU(+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

*

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILiNCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item3

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARA A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 06.03.2020

Description

Art.135 alin (8), ozi

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERI

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (deiegates / weight)

26/26

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entltled to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Deiegates

ID       Title     Name                 Group                Authority by           Vote Choice

weight

2                POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]

1

4               MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]

1

6 March, 2020 12:50:10                                                                                    80/176

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERI[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERI[0]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERI[0]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERI[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item4

Title

PROIECTUL 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI

DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL SC CET GRIVIȚA SRL

Description

K2-21 / 07.02.2020

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

21/21

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanlmous votlng

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAII

PMP

PFNTRIJ[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUf+1

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUIA

PSD

PENIRUI+I

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GFORGFSCU ADRIANA

MIHAELA

PNI

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote ItemS

Title

PROIECTUL 3 PROIFCT DF HOTĂRÂRF PRIVIND MENȚINEREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 MARTIE 2020, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE

PERSONALULUI CON 1 RACI UAL Șl FUNCI IGNARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONAI F "ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 Șl DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1- DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1, LA NIVELUL AFFRFNT STĂRII IT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 121/22.04.2019 PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI GCUPAIIONALE

6 March, 2020 12:50:10

83/176     _    /

"ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

SECTORULUI 1 Șl DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1- DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-63 / 26.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret OptionS

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[i]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE ,

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

7AMFIR VICTOR

AIDF

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

84/176

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

. 1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTFANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA! ]

1

32

NEAGLI CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

PROIECTUL 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII

DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CREDITELOR

CONTRACTATE DF ADMINISTRAȚIA PIFȚFIOR SFCTOR 1 Rl ICI IRFȘTI DF

LA BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ SA Șl RAIFFEISEN BANK SA

Description

K2-81 / 28.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

-

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication,

, Signage

voting indication

6 March, 2020 12:50:10

85/176

6 March, 2020 12:50:10


Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Voted

13/13

2/2

11/11

26/26

0/0

26/26

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanlmous votlng

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUI+]

1

5

TUFAN MIHAII

PSD

PFNTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PEN FRUl+J

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU! i]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PFNTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIt ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPUI KIVAL-J

1

86/176           / /-

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABȚIN ERE[O]

1

Vote Item7

Title

PROIECTUL 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI

NR.2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR.37/04.02.2019, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI

DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-42/19.02.2020 art.5 lit.(cc) arț.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

0/0

[-] iMPOTRiVA

7/7

Total voled (delegates / weight)

26/20

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

2G/2G

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GtORGESCU ADRIANA

PNL

PENIRU1+J

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

t

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33 -

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item8

Title

PROIECTUL 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI Șl A STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI GENERALE DE

IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Description

K2-12/22.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Statui

VuLed

[+] PENTRU

21/21

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID        Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

IUFAN MIHAIL

PSD

PENIKU|+|

1

6 March, 2020 12:50:10

89/176

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON '

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

I

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[ i ]

1

Vote Item9

Title

PROIECTUL 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 123/22.04.2019 PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Description

K2-13 / 22.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIEI A

UNPR

PFNTRI )[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

ItODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIEILINCA        USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote ItemlO

Titie


PROIECTUL 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE STERILIZARE GRATUITĂ A CÂINILOR Șl PISICILOR RASĂ COMUNĂ Șl A METIȘILOR ACESTORA, CU DEȚINĂTOR DOMICILIAT ÎN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN ANUL BUGETAR 2020


Description


K2-33 / 11.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN TLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

6 March, 2020 12:50:10                                                                               93/176    _     /

i

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

. PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item 11

Title

Description

PROIECTUL 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DF INVESTIȚII "MODFRNI7ARF

SISTEM DE ILUMINAT PARC JERSEY CITY"

K2-35 / 13.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

Voted

14/14

1/1

11/11

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1 .

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

«

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item12

Title

PROIECTUL 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 257/28.08.2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

K2-636

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (deiegates / weight)

26/26

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

Outcome

26/26

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU{+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

*

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ABȚIN ERE[O]

1

Vote Item13

Title

PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,82 MP AFLAT LA PARTERUL DISPENSARULUI MEDICAL CLĂBUCET DIN STRADA CLĂBUCET NR. 4-6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, SPAȚIU AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Description

K2-75 / 27.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID        Title

Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

6 March, 2020 12:50:10

98/176

4

5

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

UNPR

PSD

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

I

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

i

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

I

Vote Item14

Title

PROIECTUL 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,09 MP AFLAT LA PARTERUL DISPENSARULUI MEDICAL CLĂBUCET DIN STRADA CLĂBUCET NR. 4-6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, SPAȚIU AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl UNITĂȚILOR

Description

K2-76 / 27.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

22/22

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISII

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[0]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1.

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote item15

Title

PROIECTUL 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE

1'7,98 MP AFLAT LA PARTERUL DISPENSARULUI MEDICAL CLĂBUCET DIN

STRADA CLĂBUCET NR. 4-6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, CAMERA 21, SPAȚIU

6 March, 2020 12:50:10

Description

AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 K2-77 /27.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

22/22

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False’

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice      weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

4              MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5                TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6              DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+] ‘         1

8                IORDAN FLORLA        PSD

PENTRU[+]           1

9                ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]           1

10               PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]           1

TEODOR

11                CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]           1

12               TUDOSE CRISTIAN      PSD

PENTRU[+]           1

ADRIAN

13               CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]           1

RALUCA

6 March, 2020 12:50:10

102/176 •->     /

15

COMANIGI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUS1 OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESÂN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item16

Title

PROIECTUL 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 293/12.10.2018 PRIVIND

APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI COMPANIA DE

INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII.DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. DIRECȚIA JURIDICĂ

Description

K2-78 /28.02.2020

art.5 fit(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

6 March, 2020 12:50:10

M3/176


Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

15/15

1/1

10/10

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABȚIN ERE[O]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE iLINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU cristina

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

1

Vote Item17

Title

PROIECTUL 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

"PLANULUI DE ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES LOCAL" PENTRU ANUL

2020, CE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL,

CONFORM LEGII NR.416/2001, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

Description

K2-49 /20.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

127

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

i

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item18

Title

PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACȚIUNII EDUCATIVE "PRIETENUL MEU DE ALTĂ ETNIE", CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A ROMILOR

Description

K2-50 /20.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

26/26

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID        Title

Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                      PENTRU[+]          1

6 March, 2020 12:50:10

107/176    x-x    /

/ luuiTx&t

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item19

Title

PROIECTUL 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR, ÎN SUMĂ DE 600 LEI/LUNAR, PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA MARTIE 2020, ÎN SCOPUL ACHITĂRII CONTRAVALORII CHIRIEI, PENTRU DOAMNA ARMEAN NADIA MIOARA, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE Șl COMBATERE A MARGINALIZĂRII SOCIALE K2-51 /20.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PEN IRUl+J

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU! i]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUf+1

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

FUDOSE GRIS 1 IAN

PSD

PENIRUI+I

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLIEANU VIRGIL

PNL

PENIRUL+J

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

. USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

STFFAN

Vote ltern20

Title

PROIECTUL 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

100/28.-07.2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-5 / 13.01.2020

art.5 lit.(ee) art.139 alin.(1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERI

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOIARARtAA FOSI ADOPIAIA

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

ItODUR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACIII ECATERINA PSD

PFNTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU! i ]

1

17

18

SUVAC VIRGIL ADRIAN

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PNL

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERI[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

PENI RU[+]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item21

Title

PROIECTUL 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.89/29.06.2016 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-52/25.0? 2020 art.5 lit.(ee) art.139 alin.(1)

Who can participate in the votc?

Only delegates with a badge

Secret Options

Oveiall level. Deleydl.es

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage vuliny iiidicdliuii

Status

VuLed

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PLNIRU[+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

f

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OI.IVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GCORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

I

MIHAELA

G March, 2020 12:50:10

113/17G

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item22

Title

PROIECTUL 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI UKBANISIIC Dt DtlALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.11, SECIOR 1, BUCUREȘTI

Description

K2-43 / 19.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Whu cari participate in the vote?

Only deleyal.es wiLh a badye

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting sclcction

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA .

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLItANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PLNIRUH

I

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA! ]

• 1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

33

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

Vote Item23

Title

Description

PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.17-19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

K2-44/ 19.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Statua

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

15/15

6/6

5/5

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

G

8

9

IO

Title     Name

POPA DANIELA

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

Group

UNPR

UNPR

PSD

UNPR

PSD

ALDE

PMP

Authorlty by

Vote Choice

ABTINERE[0]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU! 11

weight

1

1

1

1

1

1

1

G March, 2020 12.50:10

116/176

^>4^

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERC[0]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NCAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item24

Title

PROIECTUL 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.13, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

K2-45 / 19.02.2020

6 March, 2020 12:50:10

117/176 /

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

15/15

5/5

6/6

26/26

0/0

26/26

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Title     Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTINERE[0]

weight

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 March, 2020 12:50:10

118/176

te

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item25

Title

Description

PROIECTUL 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.15, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-46 / 19.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABȚIN ERE[O]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25.                SION DRAGOS FLORIN USR                                           ABTINERE[O]          1

27               MUNTEANU CRISTINA USR                                         IMPOTRIVA[-]        1

SIMONA

28               VIERU MÂNU EL         USR                                         IMPOTRIVA[-]        1

AUGUSTIN

29               MURESAN MANUELA USR                                       IMPOTRIVAf-]        1

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                       PENTRU[+]          1

33               DEACONU ALEXANDRU ALDE                                      PENTRU[+]          1

ȘTEFAN

Vote Item26

Title

Description

RETRAS - PROIECTUL 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR.353,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

K2-47 / 19.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Ovcrall Icvcl: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting sclcction

False

Vote Item27

Titie

Description


PROIECTUL 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. IEZERU NR.2A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-16/03.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUI+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANiCi ANCUTA

PSD

PENTRU [+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item28

Title

PROIECTUL 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. COTEȘTI NR. 67, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

K2-17 / 03.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Titie     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

i

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item29

Title

PROIECTUL 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE

NR.38C, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

K2-18 / 03.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID        Title

Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

6 March, 2020 12:50:10

125/176

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACA'RIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

■LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU V1RGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote ltem30

Title

PROIECTUL 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. LINIȘTEI NR.22, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

K2-20 / 03.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item31

Title

PROIECTUL 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.78, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

K2-53 / 25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

11/11

9/9

6/6

26/26

0/0

26/26

[-] ÎMPOTRIVA

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA .

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PFNTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

6 March, 2020 12:50:10

129/176

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNȚEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[O]

1

ȘTEFAN

Vote Item32

f

Title

PROIECTUL 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.80, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

K2-54/ 25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

11/11

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)         26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates

/ weight) 26/26

Outcome

Unanimous voting

[-] ÎMPOTRIVA

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

6 March, 2020 12:50:10

131/176

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[O]

1

ȘTEFAN

Vote Item33

Title


Description


PROIECTUL 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MUȘETEȘTI NR.20-22, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-55 / 25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

î

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[O]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN '

PNL

ABTINEREfO]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

- 1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item34

Title

Description

PROIECTUL 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. ION NECULCE NR.30, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-56/25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates'

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PEN I RU[+J

1

9

7AMFIR VICTOR

Al DF

PFNTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUI+]

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

USR

PtN IRUL+J

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

.32

NFAGU CRISTIAN MARIANPMP

PFNTRIH+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Votc Item35

Title

PROIECTUL 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. PUIUL LUI CRĂCIUN NR.24, StCIOR

1, BUCURFȘTI

Description

K2-57/ 25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

Voted

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIIJSI OLIVFR I FON

USR

PFNTRI l[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item36

Title

PROIECTUL 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.31A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

K2-59/ 25.01.2020

art 5 lit (re) art 139 alin (3)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Slatus

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weiqht)

26/26

Total not voted (deiegates / weignt)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unaniinous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

0

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGII ADRIAN

PNI

PFNTRI J[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUf+1

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANULL

USR

PENTRU[+]

î

AUGUSTIN

6 March, 2020 12:50:10                                                                                    138/176

29

32

33

MURESAN MANUELA USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

1

Vote Item37

Title

Description

PROIECTUL 35 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CRIVEȘTI NR.1A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-60/ 25.01.2020

art.5 lit,(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

25/25

0/0

0/0

25/25

1/1

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

4

5

6

8

9

10

Title     Name

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

Group

UNPR

PSD

UNPR

PSD

ALDE

PMP

Authority by           Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+] PENTRU[+] PENTRU[ i ]

PENTRU[+]

weight

1

1

1

1

1

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

•CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUf+1

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

*

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NCAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PLNTRU.I+J

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

vote item38

Title


Descrlptlon


PROIECTUL 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. LEANDRULUI NR.54, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

K2-61/ 25.01.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Title    Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLOKIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PLNIRUl+J

PFNTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRUH

PENTRUI+I

weight

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

î

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item39

Tîtle

PROIECTUL 37 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI DIN INTRAREA POIANA NR. 5-7, SECTOR 1 BUCUREȘTI, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Description

K2-62/ 26.02.2020

art.5 lit.(dd) art.139 alin.(2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

0/0

26/26

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LCON

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVAH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

Ol IEANU VIRGII

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[0]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[0]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ltem40

Title                                PROIECTUL 38 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI

DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl AL INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 PRECUM Șl APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 3 - REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 186/09.07.2019, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description                             K2-64 / 26.02.2020

art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

20/20

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

6 March, 2020 12:50:10

144/176                    .

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates


False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENIKUI+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item41

Title

PROIECTUL 39 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl Șl PAROHIA MĂICĂNEASA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE REPARARE A FAȚADEI EXTERIOARE Șl ÎNLOCUIREA TÂMPLĂRIEI EXISTENTE DIN CADRUL PAROHIEI MĂICĂNEASA, SITUATĂ ÎN STRADA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 13-15, SECTOR 1

Description

K2-65 / 26.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitiea to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

6 March, 2020 12:50:10

146/176        J /

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAfL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVERLEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

f

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEAN U VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

6 March, 2020 12:50:10

147/176

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]           1

33              DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]           1

ȘTEFAN

Vote Item42

Title

PROIECTUL 40 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA COSTEASCA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA INSTALAȚIEI TERMICE, SANITARE Șl A LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ LA CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL - CLOPOTNIȚĂ Șl SPAȚII LITURGICE CONEXE DIN CADRUL PAROHIEI COSTEASCA, SITUATĂ ÎN STRADA NAVIGAȚIEI NR. 34, SECTOR 1

Description

K2-66 / 26.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

20/20

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Name               Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR

PORUMB RAMONA PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE


Authority by           Vote Choice weight

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ȘTEFAN

Vote Item43

Title

PROIECTUL 41 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

127/04.05.2018 PRIVIND APROBAREA LISTEI SERVICIILOR MEDICALE

GRATUITE OFERITE PENTRU COMUNITATEA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI DE CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Description

K2-67 / 27.02.2020 art.5 lit.(cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

1+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ABȚIN ERE[O]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR


11                CRISU FLORIAN MISU PSD


12                TUDOSE CRISTIAN PSD


ADRIAN


13               CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


15              COMANICIANCUTA PSD


SORINA


16                CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

PORUMB RAMONA

PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

29

MURESAN MANUELA

USR


 • 32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

 • 33              DEACONU ALEXANDRU ALDE


PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU(+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


ȘTEFAN


Voie item44

Title

Description


PROIECTUL 42 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.329/31.10.2017.

K2-68 / 27.02.2020


art.5 lit.(ee) art.139 alin.(1)

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

25/25

1/1

0/0

26/26

0/0

26/26

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Title    Name                Group

POPA DANIELA        UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA        PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVA