Hotărârea nr. 99/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Calea Floreasca nr.31, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Calea Floreasca nr. , sector 7, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.E/2525/02.03.2020 a! Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

’ Raportul de specialitate nr, E/2526/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.M/135/06,05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, ’

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului

1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltate urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului I;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 179/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului I București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9160/1 /15.01.2020.

Studiu du relele însușit de ing. A M A V.U.l. M

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică însușită de urb. V i D. D< și studiu de însorire însușii de arh. I C

Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1846/ ZP/05.1 L2019.

Ținând seama dc prevederile:

  • •   In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare:

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21 12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin, (2) lit. j) si art. 196 alin.

  • (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Calea Floreasca nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 179/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2, - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3, - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunica benefici arului /proiect autului documentației de urbanism P.U.D. și un exem pl ar ori gin al s e pă strează 1 a Arhite ctul Ș ef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local a] Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian -Neagn

SECRETAR GENER AI.

Daniela Nicolcta Ccfalan

I Semnat cu bară

Nr:                                                 de înlocuitor

Data: 28.05.2020                                       '


RI140L > t. 14E£<J LfiM ENTĂRl Lb'.BAMSIlLb ȘL ARHIVA


Ca urmare a cererii adresare de S C. Dl - VET MEDICAL S.R.L. cu adresa in '

Bucure șil, înregistrată la nr 14871'03 114.21119. cornpIetatil cu nr 8947/19 (12 2l)2il, în con rnrmi tatu cu teritoriului și urbani sinul, cu muci licări Ic și completările ulterioare, se umile urină lo rut:


j uvfl.1 ut A-' IA-fir .hT A Wfl*' drfiWd’MSffeyâiia LOCA’, al SECTORULU11 țy?/2g.cț.-20^ rlJ“'“


AVIZ Mi. „

PENTRU

PUD - CALEA FLOREASCA NR - SECTOR 1

Construire imobil S+P+2E+3R- servicii, comerț și unitate di locuit h. .-E'țEulhl 11 □ £CENERAT DE IMOBILUL; In suprafață ce 29(),(>() mp. proprietate privată conform mențiuni lor din EntriMUrde Cane Funciarii nr data de iH .03.2019. Se prezintă acord credilor ipoteca- S C. L.ibra Har.k S.A. nr.261) din 29.113,2(11 9 INIȚIATOR: S.C. Dl - VET MEDICAL S.R.L.

PROIECTANT: P.F.A. ă         D. [? -URBANIST

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. V D. D (KUR: D, Ej

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PllO: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului cane a generat documentația, de li mi tată tisllcl: Nord- artera de circulație slr. C Anticari lor; Est - ăl ".era de circulație Calea Fkireascul Sud - Calea Flcreasca tir. Vest- Str. Al bac nr.

PREVEDERI PL'G/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform 1'LlCl - MU și Regulamentului I oca I de Urbanism al Municipiului București, aprobare cu HCUMII nr. 269/20111) cu completările ulterioare. amplasamentul este cuprins în subztma Iunc|itundă; Lla - locuințe individuale și colective mici cu


maxim P+2 niveluri situate ai aiura peiituciicktr de proiecție. Se admite un nivel iruinsardat înscris în volumul acoperișului, in suprafață de maxim din aria construită Se admite un nivel suplimentar la construcțiile de colt in cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi esle de categoria a-II-a (14 metri} Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate iu cazul regimului <lc construire înșiruit sau cuplai. Sectorul l al Municipiului București a emis pentru același amplasament Cetii ficatul de urbanism nr. l38/05'F/51745/29 01.2U19. pentru desființarea construcțiilor existente, construire imobil S+P--2E+M cu funcțiunea servicii, comerț și unitate de locuit, împrejmuire și amenajări exterioare. Adresa nr. 2076/22.10.2019 emisă de Direcția penlru Culrurtla Municipiului București/ M.C l.N. cnndițiorează emiterea avizului favorabil ds modificare a regi mu Iu:' de înălțime al imobilului, respectiv S+P+2E+3F.. Imobilul Huse află pe Lista Mujlumeiltelcn’ Istorice, publicată în M.O. ar. 1 13 din 15.02 2016, dar se află ia mai puțin de OOrr. de imobile aflate pe această listă, respectiv casa Calea Flnrcasca nr. 33 și Calea Florcasea nr. 23. cnnfnnn iu format ii lor din Certificatul ce urbanism nr. I ăK/Of/F'ril ?45 din 29,(11.201 9 și Corn ficatul de urbanism nr. 1905/72/17492811 din 23 12.2019, Se prezintă Aviz Ministerul


Culturii și I den litatii Naționale* nr. 1846/ Z2'05.11.2019.

1 Iidicalurii urbanistici reglementați: POTntitX 45%; Cl.Tmax.- 0.9 mp ADC'mp teren pentru P-r! E, C UT maz “1.3 mp ADC/mp teren pentru P+2E;


RHmax, ■■ P -2E, Umax. - 10 m Se admite un nivel mansarutu înscris in volumul acoperișului. in suprafață de maxim 60% din aria construirii. Seadmiie un nivel suplimentar la construcțiile de colț in cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria a-ll-a (14 metri) Se admit depășiri de I -2 metr: nunta! pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazai regimului de construire înșiruit sau cuplat.

Retragerea mini mă fată de al ini a meni - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracterisiice străzii respective

Retragerea minimă față de țață de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela al/Hurată și sc vor retrage față c.e cealaltă limită .a n distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Iu cornișă în punctul cel mai înalt fată de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în cure pareclu se iuvcviiteazâ pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea seva realiza în regim izolai.

Retragerea față de limita posterinară a terenului - in cazul luturilor pu|iu adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura pchăcriuaru a pureci ci numai it: c tizul in cure pe acctislă limiiă există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inal|imca șl lațiinea ca Ic an ului acesteia, prevederea ncfiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUS 1'1:

Retrageri minime față de liinituk laterale - dreapta la aliniamentul st razii Cronicarilor; stânga la limită proprietății, spre rață lot.

Retrageri minime fața de limita posterioare - 8.3Om

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ne schimba re.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și ga turca autovehiculelor vuj respecta ..Normele privind asigurarea minimului minim de locuri de parcare pentru noile consimt ții și a tn etnii uri autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr- 66/2906. Accesul auto și pietonal sc va realiza din Str Cronicarilor și din Calea Flureasca. conform avizului Comisiei Tehnice

de Circulații tu. 9166/1/15-01.2020.

ECHIPARE TEHNICO-EDILJU’ARÂ: Liste obligatorie racordarea construcțiilor Iii rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică.

Studiu de rc|clc însușit de ing. A V A: V U.l. Mr

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită w urb, V D. și studiu de îuscrire insuțit de arii. 1 C in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/18/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și punte fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Elabiinilurul și beneficiarii] PUD răspund pentru cxacțiluteu dalelor și veridiviltuea înscrisurilor cuprinse iu PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D'fACj se poate întocmi numai după aprobarea P.L..0 .și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentei aviz este valabil de Li data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificau;Lui de urbanism nr l905/"2/F/49283 din 23. î2.2019. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ncndnplărli documemației PLD ir. plenul {.'onslljelui Local ni Sectorului L în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie re.uată. După aprobare, acesta ramă ne valabil atâta rim.p c:îl Flotă rărea de a probare este in vigoare.


Iutii://w ww. primiiriasector I. ro