Hotărârea nr. 98/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Amiral Horia Măcelariu nr. 24B, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Amiral Hor ia Măcelar iu nr. 24 Br sector J, București

Având în vedere;

 • -   Referatul de aprobare nr.E/1022/3 0.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de special itate nr. F./3153/12.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr.M/129/06.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru apiubaiea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectoiului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare a Consiliului Local al Sectomlui 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 160/28.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate n.l Primăriei Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 27973/06.01.2020.

Studiu de relele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș V.U.l.

 • -   Studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușită de arh. Li viu Mihai Tcodorescu.

 • -  Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Rumâna nr. 25665/1430 din 20.11.2019.

Aviz tehnic de consultanța preliminară de circulație nr. 1192/27.09.2019- PMB.

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nuimele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc

urbanism și de amenajarea teritoriului.

•   P.L'.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între

Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobai cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. c). art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin.

 • (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. — Strada Amiral Horia Măcelarii! nr .24B, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 160/28.01.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism arc caracter de reglementare specifică și iiu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Ari. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original sc comunică benefici arului/proiect autului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar origina] se păstrează la Arhitectul Șef.

Ari. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz. proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezent: 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu mudifiuărilu și completurile ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Marian

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta C(Talan

I Semnat cu bară

Nr.: 98                                              / de înlocuitor

Data: 28.05.2020

> ii cuidIl'hu, pvMrzi 2-»A4,»iirsr<-fre


IIIRGLL T4±5CiLL£JViF.bdT'ĂRl

urbanistice si arhivă

Ca urmare a cererii adresate de I1 C , P l și D . C V .eu adresa în Str înregistrată la nr. 3X706/12.09.2019. completată cu nr 1774 din 14.0)2020. in conformitate cu amenaiarca reritoiiuiui ți urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


ii. MAI Z02H


prcvix


AVIZNR, ..'k,/.£.C,

PENTRU

PUD - STR. AMIRAL HOR1A MĂCELARII) NR. - SECTC R l Construire imobil de locuințe colective - S+D+P+SLduplex | K.

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 455,OOtnp (500,00m din măsurătorile cadastrale), proprietate privată, cont*" ,..inilor din Extrasul de Carte Funciara nr . eliberat la data dc 19.03.2019.

INIȚIATOR: P C . P I AȘID        C        V

PROIECTANT: S-C. POLYSEMY SR.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNA H RĂ Rl R; arh. Sorana Blunca N, l nțunu (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUDt Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilulin care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- aiera de circulație Str Amiral Horia Măcelăriți. Sud - SE Str. Amiral Horia Măcelăriți nt . Vest- Str, Amiral Huria Mftcelanu nr, șt nr. Cadastral

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P UZ. - “închidere mei median de circulație In zona de nord - autostrada urbană tronson cupnns între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G-M.B. nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului șef nr 27.' 12.09.2013. niodilictii cu H.C.G.M.B, nr.202/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 1,3,28.07.2014". imobilul este cuprins in U.T.fL4_î6 - servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate, conform căruia reglementările acestei unități teritoriale de referință sunt conform cu P LI.Z.

„Șoseaua Nordului- Bulevardul Ficusului- Bulevardul Aerogării strada Horiu Măcei.inu- strada Alexandru Șcrbănescti- Școala Herislrău. sector 1". aprobai H.C.G.M.B- nr. 262/200K.

Potrivii Planului urbanistic zonal - ..Șoseaua Nordului* Bulevardul Ficusului- Bulevardul Aerogării- strada Horit Macelanu-stradu Alexandru Șerbăncsc-ii- Școala Herăstrău", aprobai cu H.CG.M B nr 162/29.05,200H, Aviz de urbanism nr IK'I 'K4'09.05.2007 și planșă de regleineniân vizată spre neschimbate Funcțiunile avizate suni , locuire, birouri și funcțiuni mixte, terenul fiind situai în U.l R CBt Indicatori urbanistici' P.O.Tmax 60-70".,, C U.T nia.x-7-10. H.rttax. 4O-90m, Potrivii Regulamentului local de urbanism aferent Pianului urbanistic zonal ..închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbana tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina” pentru documentații de urbanism aprobate cu valoarea C.L T.- ului mai marc de 4 și preluate in prezenta documentație, după expirarea termenelor de valabilitate, se mențin toate reglementările stabilite (accese, P.O.T.. R.H., funcțiuni}, eu excepția C’.U.T,* ului ce va fi redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea 350/2001. respectiv 4. Imobilul nu se află pe lisia cuprinzând monumente istorice bucureștenc. publicată in M O. nr 113 dm 15.02.2016 și nu se află ia mai puțin de 100 m fald de imobile aflate pe aceasta listă, dar se află in zona de servituți aeronautice. conform informațiilor dm Certificatul de urbanism nt. 44(bllt/T?9<176 dm 01,04.2019 și Cl. nr. 31 '()9;'M,'54742 din 09,01.2020 Indicatorii urbanistici reglementați: P O T max. 60-70%: C U T max.= 4 ADC/mp.teren; H.max. =4 0-9 Om,

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșă de reglementări P U Z

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta min.3,OOm: stânga min ă.OOm

Retrageri minime față de limita posterioare mm. 3,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizai spre nescbimbare

CIRCULAȚII Șl ACCESE; Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privitul asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte fu;ie|ionăn a


arterelor de circii lac ie" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictuiul se vor icalizj dm strada p.ir.mriLiții, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 27973/06.01.2020 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TE HNICO-EDJL1T AR A: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de aii ui en tare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A , M A V.L'.I. M'

Documentația este insolită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușită de arh L M T          . Se prezintă Aviz Autoritatea

Aeronautică Civilă Româna nr 25665'1430 din 20.1 1.2019 Avtz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. I 192/27.09.2019- PMB. în urma ședinței Comisiei tehnice de .imenajarc a icrimnului ți urbanism nr, 13'11.22.10.2019, se avizează favorabil Plenul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poete ti folosit numai in scopul aprobării P.L.D. Elahoi atonii si beneficiara! PUD răspund pcnlru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art, 63 alin, (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 441J/13/T/9076 din (11.04.2019 și CL tir. 31/09/M/54742 din 09.01.2020, emis de Primăria,Sectorului l al Municipiului București în cazul ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Loca! a! Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.            v.' ’’ 1 5?

//C ARHITECT ■- v ȚȚâbuiiii Opttțcn OliVJnAna 4 r*              I

Șef birou.                            I                        _ i                 întocmit.

Raluca Mihaclainifim                    \                     c7                Alina Miri»

\ 1,f V,

©PRI'.'AHIA A        1-ICfl.TA ISO SOCI Wfi                      „___________..            

PRIVINC SiSizi^l-l .,= MANAGEMENI Al         ~'-c.—_    ...                , ,,    ,

cali-aiii IN UAMA AU .ir. UI.I CC                        Bd Ranu Mtir.ti nr. 9. Sectorul 1 BuCuitști; 011222

■".f^hficapc DE GATRS OFtGAMSvui.                              Tei. +40-21-319.10.13; Fax; +40-21 *319.10.06

ACIEOI’AI =Ehl‘U ctu ,+ OARBA

SIȘ.FMRI ;:r dc MAXA3 r^NT AL CAi.r-A-11                                                   iggișjrmma;u.p.ijmjțri.isI,ro

i m 4 v> i ? a - iz jo                                                                            h ctp: uwww priinar i asoctor I. ro