Hotărârea nr. 97/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 28.05.2020 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1, în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Srr. Btineasa nr. \9 sector 1, în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 7055/07.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G 2789/21.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/5602/22.05.2020 al Arhitectului Șef, nr.M/3-152/21.05,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. N 234/21.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile art. 1650-1745 din cuprinsul Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ul Ieri oare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 29 lit. a) ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 18/29.0L2020 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului J;

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 294/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Loca] Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Bănea sa nr. , sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 432 din 23.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 294/23.09.2019;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1906 - 47/26.06.2019;

ț inând cont de Procesul - verbal din 11.07.2019, respectiv Procesul - verbal din 31.10.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari precum și de indentificarea a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritoriâlă a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului București nr. 16175/2019 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 44956/2019 prin care a fost comunicat faptul că. actul prin care se constituie dreptul de administrare trebuie să cuprindă obligatoriu destinația bunului ce face obiectul dării în administrare, în conformitate cu art. 299 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Studiul de Oportunitate privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector I;

în temeiul art. 5 lit. dd), art. 139 alin. (2), art. 166 alin. (2), lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. L - Sc aprobă achiziționarea terenului situat în București, Str. Băneasa nr. sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. , compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în nu inc le Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1, identificat conform planului de amplasament cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - (1) Se aprobă prețul de achiziție de 25.000 Euro, conform Procesului-Verbal de Negociere din data de 25.06.2019, ce a avut la bază Raportul de Evaluare VP 1906 - 47/26.06.2019, însușit de către Consiliul Local al Sectorului 1.

(2) Prețul se achită din bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. - (1) Se împuternicește Directorul Adjunct al Administrației Domeniului Public Sector 1 să semneze contractul de vânzarc-cumpărarc și să intabuleze în Cartea Funciară dreptul de proprietate pentru terenul situat în București, Str. Băneasa nr, sector 1.

(2) Terenul menționat la ari. 1 se achiziționează în scopul realizării obiectivului de „parcare”.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îneplinire prevederile prezentei hotărâri.

' (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere - numărată Ia votur i împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.CON!          ZĂ,
Nr.s 97

Data: 28.05.2020

Nr C,L AL sectorului 1

fi. MAL 2020

ANEXA N

Oficiul de Cadastru șk Puhll citata Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de CțdMru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr, cerere Ziu* lu Ărtur


2010


Carte funcferâ M-.,"


Hlliiuinflll


A. Partea l. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi" ter en I ntra vi l a n                                                                           Nr. ca da strai v echi j u.

Adresa: Loc București Sectorul 1, Ștr Baneasa Nr jud București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații) Referințe

Al

122

teren In proprietate

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

472076 / 21/12/2010

Contract Vaniare-Cumparare nr. 1222, din 20/12/2010 emis de BNP POUHOVICI DANIELA;

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit pnn CUMPĂRARE, cota ; actual V

11 1    &.        P       necăsătorit

..

20341 i 05/05/2014

Act Notarial nr 589, din 30/04/2014 emis de Polihovid Daniela,                     ________ ______

R_ iniatnil.irr? Orcul du ' 11<) i'F. i E1 Ai I-. rtobar.di’ ui r, Convenție total                 Al

scțuata 1/z

1) l : B P , (necăsătorit) __________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembr&tninteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție țl sarcini

Referințe

NU SUNT                                                  ___________ ___________ ____]

DciCLHTiejit care cn/iflliW d>te cu caracter pessanat, prtifțtete de prevedere J eglF Ar. 6 77r20(M,

rtll.l1 J |?.:nl|ii I ' .'NTI-M'- '.ui l|'l - 1.1 .Itl ■■ .-1 epJey rAKCp(,TO

Pagina 1 cftrt 3


F - 'irm.- ji vc'i'if" »■ 1 1 Carte Fundară tir CormrtJ/Ora^wiictptu: București Sectorul I

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața {mp}*

Observații f Referințe

122

teren In proprietate

• Suprafața este determinată in planul de profeție Stereo 70.

Date referiluare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vHan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații f Referințe

1

cura rnfiChurtll

DA

122

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârțlt

Lungime segment <■■ lm|

1

2

e.505'

2

3

1

3

4

11.429

4

SI

9.844

5

1

12.713


” Lungimile se .J merite lor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 fl «unt rotunjite In 1 milimetru. Distanți dintre puncte aste format* din segmente cumulate ce «unt mal mici decât valoare* 1 mlUmatni.


DiJLL'rtwni care cchdfJrre cate țu £araetef‘p*ribrw£ MlytiăjiaJe EJs pne'/erierii'e            ^001

PflgJhr» 2 din 3


LH flw uqrIih iiif.iriTi.i--r ni' li'iu '-a ad- «‘■b.’i «poytB-Nrpl.ro

____ __cane Funciari JVr,            :rjnw,ia.,,?raș/i''HLi,irc.i^iit.r. București sectorul 1 tîxii .uul cc rnr funciară gene-ji. r fi sistem j| inlorrr.ătic rns'nrat a ANCPI cenți ne in'orrnatlile cT- teme?. funciară ccti’/e data generării, Aresta este valabil 5 cotriiri le .nevăzute de aii. 7 rin Legea nr 45WZUD1 ccroopral ll uri 1 rin □.U.G. rn. 41,'201S, exclusiv ni iiiudiul e ețlrm c, penii u <ri.‘ luilăț ți procesa admiri smilivc p-cvârute d« legislația în vlgr-m tu. Valahi Itgtca poate fl exliusc și în foru fizică a documentului, firi s-mnâ-cru olografa, cu accepte tptp'ius r.«n p ccedurai al irit ii.r i--i publice ori cr'lilgțu care u solicitat prezerUinw acestei extras.

Verilicercir rtjfeetitudinl ș resl titll infomațliloi conținute do dtstLmeT. sc poale face la adrese wvJW.ancpl.rajVtbriflcBrE. I.jlornd cc-dul de verificare on inprl.spoo Ml in arilil Cnriul de veiricn e este valabil 33 ce ?lle calerduristlce de 1,j momentul gcncrjnl documentului.

Dat" șl ora generării, 21/05/2020, 13:57

PmimCTl cere ccrtțme dete cu caracter fitisenai. prctajit» rfe psei^darh» Legii Nr, B77rtl001.

Pagina J din 3


t*Lin5C |:ar.l'G înl.nriAit nn lnvi 'd dd.-ft-M eFMy,»rtCpl.r>>

//</

li»