Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28.05.2020 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, str. Miercani nr. 109, sector 1, în suprafață totală măsurată de 360 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aefiiziționării terenului situat în. București, str< Micrcani nr. sector 7, in suprafața fota/ă miisurallî dc 36(1 m, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 7053/07,05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. G 2786/21.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/5601/22.05.2020 al Arhitectului Șef. nr.M/3-151/21.05.2020 aJ Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. N 231/21.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar., Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului I;

Având în vedere dispozițiile aii. 1650-1745 din cuprinsul Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordantă cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 29 Iii. a) ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șl completările ulterioare;

Ținând searna de Hutăiâica. Consiliului General al Municipiului București nr. 18/29.01.2020 privind împuternicirea Consiliului Local a] Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ-(eriluriulă a Sectorului 1;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. , seclui 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Seulur 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului .1 nr. 433 din 23.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/23.09.2019;

T .iihi ici seama de Raportul dc evaluare VP 1905 44/30.05.201 9;

Ținând cont de Procesul - verbal din 25.06.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării dc la proprietari, precum și de indentificarea a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii, precum si amenajării dc parcaje subteranc/supraterane;

Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului București nr. 16176/2019 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 44957/2019 prin care a fost comunicat faptul că, actul prin care se constituie dreptul de administrare trebuie să cuprindă obligatoriu destinația bunului ce face obiectul dării în administrare. în conformitate cu art. 299 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind. Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de studiul de oportunitate privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

în temeiul art. 5 lit. dd), art. 139 alin. (2), art. 166 alin. (2), lit. g): respectiv alin. (3); ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă achiziționarea terenului situat în București, str. Miercani nr. 109. sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 214325, compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 360 m2, astfel cum rezultă din acte și 375,74 m" conform măsurătorilor .cadastrale, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1, identificat conform planului de amplasament cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2» - (1) Se aprobă prețul de achiziție de 115.000 Euro, conform Procesului-Verbal de Negociere din data dc 25.06.2019, ce a avut la bază Raportul de Evaluare VP 1905 - 44/30.05.2019, însușit dc către Consiliul Local al Sectorului L

(2) Prețul se achită din bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector l.

Art 3. - (1) Se împuternicește Directorul Adjunct al Administrației Domeniului Public Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să intabuleze în Cartea Funciară dreptul de proprietate pentru terenul situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1.

(2) Terenul menționat la art. 1 se achiziționează în scopul realizării obiectivului de .,amenajare loc dejoacă”.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții,

Direcția Management Economie și Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență m\57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicqleta Cefalan

I Semnat cu bară

de înlocuitor

Nr.: 96

Data: 28.05.2020

Nr.
ANCEI7 9. MAI. 2920


Oficiul de Cadasîru șl Publicitate ImublIîarA BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru șl Publlc.tate Imobiliari Sectorul 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. București Sectorul 1


A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechi:

Nr. cadastral vechi


TEREN Intravilan

Adresa: lac Bucuresv Sectorul I, Șțr Mienam, Nr Jad București

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Hr. topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

Al

Un ane; 776 _ Mascata MO__

Tentn împrejmuit

B. Partea II- Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

79068 / 19/11(2014

Act Notarial nr 2423, din 18(11/2014 emis de NP Constantinescu Ținea.

inwbulare. drept de PROPRIETATE, doband.t prin Convenție, cota E6 iflctuala 1/1

Al

L             J

li SC GIL FLASH IMPEX SRL. ClF;155fl640

77737 / 13/00/2019

Act Administrativ nr 33399. din 14/W2019 emis de PRIMARÎA MUNICIPIULUI BUCLIRESIL Act Administrativ nr 33399. din 12/08(2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI _

B7 |Se notează actualizam date tehnice, desființare construcție CI

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrfimlntele dreptului de proprlstate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

i

DocUineJit rara fionfFne? fJateew ca rat fer          pi® Wjisitf <fe jNWixfcrhȚ* legJr Air. 677/2MJ

............   r l ■ ■ ,i ,i>iu- .fi! epay-*ntpi-rc

“ oovrwuuf q

U - PUS'JC ’

Carta Funciară Nr. ZomunafOraș/Municipfu: București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații 1 Referințe

Din acte: 376

Măsurată: 3E0

• SMprafHțdj est? determinată in pianul de protecție Stereo 70.

Date referitoare .‘a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra

«Han

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți rnnțtructii

DA

380

-

*

Lungime Segmente

Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

^igirra 2


Punct început

Punct sfârțit

Lungime segment <- (m)

1

2

23.559

2

3

7.66

3

4

12.852

4

5

8.403

5

6

4.385

6

7

18.33

Pucunii?rt care fgpphr d*t0 cu caracter                    de țygMiMterfe t?g. ■• IW. 677-7iX.'J

tJil-H'.: ■ | ?nliu Ii'liiim ihm*i li Ip, 1 d<lii'SA ApairJincpl-ra


Csrte Fundări Nr,


Comuna/Oras/Munldplu: București Sectorul 1


Punct; început


Punct sfărșlt


Lungime segment

t- (mf


12.231


■^Lvmghnlfe segmentelor sunt determinata în ptanui de proiecție Stereo 70 ?l sunt rotunjite la 1 milimetru.

**“ Distanța dintre puncte este tormotâ din segmente cumulate ce «Unt mal mici docBt valoarea 1 milimetru,

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic integral ai ANCPi conține informațiile din cartea funciara active ia data generării. Acesta este valaull in condițiile prevăzute de art 7 dm Legea nr. 455/2001, coroborat cu art 3 din o.ti.G. nr. 41/2QIS, exclusiv in mediul electronic, pentru activități ți procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă ți în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, eu acceptul expres sau procedural hI Instituției publice cri entității rare a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectnudinii țt realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 3Q de iile calendaristice de ia momentul generării documentului

Data șl ora generării,

21/05/2020, 13:57

Document cam conțină date ar caracter personal, proteiwt de arevederfSe Legii Nr. S77/2OQJ.         Pagina 3 din 3

Eui-rst pcnlRi ■ilap'xâ'x: IMi l|<ii' i.i iidirsn r^t>.incp4,FV                                                                                            FfiriTulnr veiv.iriL-d L 1

ADMINIsnW]UV\\

li TMENMK "||

1 —vRifl I f/J