Hotărârea nr. 95/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Marin, prin construirea unui corp nou de clădire”

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. J-910/11.05.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-911/1 1.05.2020 întocmit de către Direcția Investiții, Raportul dc specialitate nr. M/3-138/20.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. 5363/E/l 9.05.2020 al Arhitect Șef, Raportul de specialitate nr. N.222/19.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiei ar, Patrimoniu și Registru Agricol, din cad ml aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soci ale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locul c, cu modificări le si completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Conform prevederilor art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătălii. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în conformitate cu I lotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnic o-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectarului 1 București nr. 57/14.04.2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local ai Sectorului 1 cu Spitalul Clinic „Sfânta Maria’: și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 115/26.05.2016 privind acordul Municipiului București, cu privire la construirea primului centru de transplant multi-organ din sud-escul Europei în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”:

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuroșii ni. 116/26.05.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 București în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic „Sfânta Mana17 și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 164/ 27.04.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de realizare a unui centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului clinic Sfânta Maria” prin construirea unui corp nou de clădiri in cadrul Spitalului Clinic „S fanta Maria”,

Conform Acordului de parteneriat, încheiat între Municipiul București, Consiliul Local al Sectorului 1 și Spitalul Clinic „Sfânta Mari a1’, înregistrat la registratura generală a Sectorului 1 cu nr. 23018 din 11.06.2018 privind implementarea proiectului de realizare a unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic „Sfânta Maria” prin construirea unui corp nou de clădire în cadrul spitalului clinic „Sfânta Maria”.

în conformitate cu Procesul Verbal de predare - primire nr. 38065 din 17.09.2018, s-a procedat la predarea de către Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București către Sectorul 1 al Municipiului București a terenului în suprafață de 3.972 mp (din acte), respectiv de 3.723 mp (din măsurători), categoria de folosință „construcții și curți” aferent Spitalului clinic Sfânta Maria”, situat în bd. Ion Mihalache nr. 37-39. sector 1, București, fiind identificat cu numărul cadastral 213752 și înscris în Cartea Funciară nr. 213752.

Luând în considerare Nota de rectificare eroare materială nr. J-SUDS/547/21.05.2020, întocmită de Directorul Direcției Investiții - Serviciul Urmărire și Derulare Servicii;

Având în vedere documentația tehnic o-economi că. faza Studiu de Fezabilitate, privind obiectivul de investiții "Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin, (4) lit. d) și alin. (7) lit. c), art 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k) și lit. I), ait. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă documentația tehnica- economică aferentă obiectivului de investiții “Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire” situat în bd. Ion Mihalache nr. 37-39, sector 1.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire” situat în bd. Ion Mihalache nr. 37-39, sector 1, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor sc va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1. Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhiva va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin, (1) precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru. 9 abțineri și 3 voturi împotrivă, în momentul voiului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRARIILE AXĂ,

SECRETAR CE W<aL Daniela Nicalrifti <Walan

Nr.: 95

Data: 28.05-2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Investiții din cadru] aparatului de specialitate al Primatului Sectorului.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economi ci însușiți, prevăzut! în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile dc la nivelul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

Anexa nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local

nr. L2£ 06\


PREȘEDINTE DE Ș

Principalii indicatori tehnico- economici aferer.

“Servicii de proiectare - faza studiu de fezabilitate - și studii cone de investiții „Construirea unui centru de transplant multi-organ în           aiului

clinic „Sfânta Maria”, prin construirea unui corp nou de clădire”

ri. Indicatori maximali

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 365.615.962 lei tară TVA, din care C+M: 138.711.931 tară TVA;

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 435.084.486 lei inclusiv TVA, din care C+M: 165.067.198 inclusiv TVA.

Zf. Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

 • a. Construirea unei clădiri noi, alipită cotpului B existent, destinată unui Centru de transplant multi-organ din cadrul Spitalului clinic „Sfânta Maria”, cu regim de înălțime 3S+P+7E+8Erth, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale:

 • •    Imagistică (CT și RMN)

 • •    Ambulatoriu cu 16 cabinete consultații

 • •    Laborator Anatomo-patologie și Laborator Transplant

 • •    ATI cu 17 posturi

 • •    Bloc Operator cu opt de Săli de Operație, din care două Săli de Operație Hibrid

 • •     Spitalizare cu 66 paturi

 • •     Saloanele secțiilor de cazare:

Aria utilă minimă este de 7 m2/pat în salon.

Cubajul dc aer este de 20 m3/b.aL

Fiecare salon are dotare sanitara proprie - grup sanitar cu duș, WC, 1avoar

Distanța dintre două paturi și dintre pat și peretele exterior este de mim 0,80 m

■> Spații conexe necesare (Sterilizare, depozitare Farmacie, Spălătorie, Spălătorie paturi, spații administrative și destinate logisticii, spații tehnice)

 • •     Terasa peste etajul 7 este destinată amplasării utilajelor tehnice (pentru blocurile operatoare și serviciul ATI) și pentru amplasarea Stației de Producere Oxigen Medical - aceste spații tehnice exterioare sunt accesibile din holul etajului 8.

 • b.  Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

 • •     Suprafață teren (măsurată) - 3723 mp

 • •     Arie construită - 960 mp

 • •      Arie construit desfășurată - 12790 mp din care:

8975 mp suprateran

3815 mp subteran

 • •      Categoria Spitalului - TI (conf. Ordin MS 323/2011)

 • •     Categoria dc importanță - B (conf. H.G.R.NR .766/1997)

 • •     Clasa de importanță -1 (conf. Normativ P100-1/2013)

 • •      Grad de rezistența la foc -1 -11 (conf. Normativ PI 18-99)

 • •      Structura de rezistență a celor 9 niveluri supraterane este duală alcătuită din pereți și cadre din beton armat (stâlpi, grinzi și planșce din beton armat), rampele de scară și podestele intennediare și de nivel sunt tot din beton armat monolit.

 • •      Structura celor 3 subsoluri: fundația radier general de 1,0 m grosime, din beton armat, cu pereți de contur în contact cu piloții incintei (S2+S3), respectiv cu pământul (SI). Sub radierul general și la interfața dintre pereți și piloți se va monta o membrană bentonitică hidroizolantă

 • •      Noul corp de clădire va conlucra funcțional cu corpul B existent de spital, astfel că înălțimile dc nivel ale suprastructurii și subsolului 1 coincid: SI - 3,4 m, P - 4,0 m, El -E6-3,75m, E7-3,50mși R8-3,0m

 • •     Număr locuri de parcare - 60 locuri de parcare (total) din care:

57 (în subsol 2-3. sistem supraetajat) 3 (la nivelul solului, ambulanțe)

 • •     Total spații verzi - 524 mp:

Arie spatii verzi amenajate la etaje - 303 mp (terese verzi)

Arie spații verzi amenajate la parter - 221 mp (dale înierbate)

 • c.  Indicatori financiari, socioeconomic, de impact^ dwrez*itat /operare, stabiliți după caz

 • *     Estimări privind forța de muncă ocupată în faza de operare - se va suplimenta personalul mcdico-sanitar, cu 32 posturi (30 posturi - personal medical, 2 posturi -personal nemedical auxiliar)

 • *     Indicatori preț de cost / mp Adt

Cost specific investiție: 28.583,85 lei/mp (fără TVA)

Cost specific C+M: 4.004,85 lei/mp (fără TVA)

G Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: -36 luni

 • *      Eșalonarea investiției:

Anul I (INV): - 46.291.413 lei cu TVA;

Anul II (INV):- 91.411.579 lei cu TVA;

Anul ni (INV):- 297.381.494 lei cu TVA