Hotărârea nr. 94/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 28.05.2020 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adiționai nr, / la Protocolul de cooperare nr, 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viată și Lumină în vederea

derulării proiectului „ Centrul de Plasament Viață și Lumină”

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 al municipiului București nr. 12851/11.05.2020, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-137/20.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2743/18.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamente lor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/ 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația Viata și Lumină, în vederea derulării Proiectului „Centrul dc Plasament Viață și Lumină’’;

Având în vedere Protocolul de cooperare nr, 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină”, încheiat între Consiliul Local al Sectorului I prin Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină;

Văzând solicitarea Fundației Viață și Lumină înregistrată sub nr. 228/06.04.2020 și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 18637/07.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a) și i)7 art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația‘Viață și Lumină în vederea derulării proiectuluiCentrul de Plasament Viață și Lumină”, conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul ari. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTE AJjeMW EAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Dank-la Nlwțtfa Cefalan

Anexa tir. 4

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Nr.

Președinte de Marian Cri

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 încheiat între Fundația „ Lumină” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului SeȚinând seama de:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 360/28.11.2019 privind aprobarea continuării colaborării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării Proiectului „Centrul dc Plasament Viață șl Lumină”;

Protocolul de cooperare înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 1 cu nr, 70660/ 23.12.2019 încheiat între Fundația „Viață și Lumină” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină”,

Părțile:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuț loan FLEACĂ, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 1

și

FUNDAȚIA “VIAȚĂ ȘI LUMINĂ”, cu sediul în București, Sector 1, strada Izbiceni nr. 5-9, reprezentată prin Director General F 1          , denumită în cele ce urmează

FUNDAȚIA

Convin asupra următoarelor modificări ale Protocolului de cooperare nr. 70660/23.12.2019:

Art. I. Se modifică Capitolul II- art, 3 Obligațiile D.G.A.S.P.C Sector 1-prima liniuță și va avea următorul cuprins:

”-să asigure suport financiar, reprezentând costurile parțiale de întreținere pentru maximum 32 de copii proveniți din Sectorul 1 sau din alte Centre de îngrijrteși Asistență din cadrul D.G.A.S.P.C, Sector 1, conform costurilor per copil detaliate în Anexa nr. 1. parte integranta din prezentul protocol.”

Art. II. Anexa nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 se modifică și se înlocuiește cu Anexam. 1 la prezentul Act adițional.

Art. IIL Celelalte prevederi ale Protocolului de cooperare m. 70660/23.12.2019 rămân neschimbate.

Art. IV Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi__________t în 2 (două)

exemplare originale , câte unul pentru fiecare parte* ambele cu aceeași valoare juridică.

FUNDAȚIA VIAȚĂ ȘI LUMINĂ


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 prin

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

L.S.


L.S.


Anexa 1

Propunere buget - Proiect "Centrul de Plasament Viață și Lumină

Denumire

Cost mediu* (copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite ce DGA5PC sector 1

Cheltuieli propuse pentru a f acoperite de DGASPC sectar 1 %

acoperit din surse proprii (lei)

acoperit din surse proprii (%)

Cheltuieli plata seivic Hor. apa, canal, salubrizare, telefon

135 Ici

50

37%

85 lei

63%

Cheltuieli cu iluminatul

70 lei

50

71%

20 lei

29%

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

150 lei

100

67%

50 lei

33%

Cheltuieli cu alimentele

400 ei

350

88%

50 lei

13%

Cheltuieli medicamente si servicii medicale

100 ei

0

0%

100 lei

100%

Carburanți, consumabile si reparații mijloace de transport

85 iei

65

76%

20 lei

24%

Salarii - psiholoq. pedagog, lucrator social, asistent social sef centru, buca:ar, manager de caz, asistent medical, director, uontabi

2.500 lei

2290

92%

210 lei

8%

Consumabile

70 lei

60

86%

10 lei

14%

Cheltuieli excursii, tabere

30 lei

10

33%

20 lei

67%

Cheltuieli administrative (internet, TV, rechizite, taxe si impozite)

77 lei

10

13%

67 Ici

87%

’n ocuir. reparații si mentenanta (clădiri, echipamente, terenuri)

M2 lei

15

13%

97 lei

87%

Total Costuri

3.729 tei

3000

80%

729

20%

Contribuția de 3,000 lunar solicitata DGA5PC sector 1 reprezintă 80% din costul per copi

in cadrul Fundației Viata si Lumina

Direcția GeneralaXde ASfStents Socbla si Protecția Copilului Sector 1, Director Generai

Fundația Viață și Lumină, Director General

F I
Dănuț loan Fleacă

Director General Adjunct Economic, Daniela Victorița Niță