Hotărârea nr. 93/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 28.05.2020 privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector l

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 12369/07.04.2020, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. M/3-143/20.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ, Raportul dc specialitate nr. i/1607/14.04.2020 al Direcției Management Resurse Umane și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2 750/18.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor șl patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată cu modificările $i completările ulterioare;

în concordantă cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr .13/201 I, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului dc bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând scama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr. 7/28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector I;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Poliției Locale Sector I;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) 1 it. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.1. - (1) Se modifică și se completează Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1. conform Anexei nr. 1, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării,

Art,3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local ai Sectorului I nr. 7/28.01.2020; referitoare Ia aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 rămân nemodificate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (I) precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 abțineri numărate ]a voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAS EM N tA ZA, SECRETAR GENERAL Danieli Nicdlete CeKilan

Anexa Nr. 1

la Ihuihătea CeiisHiidui Local

s            »       /          *

/li AM tâij'Tjțv A/țA


STAT DE FUNCȚII al Politiei Locale Sector 1


f^țMUL

L<-


1 UNCTII publice


&

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FI7NCȚIA DE

CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

--------'■■■ ■

NÎTrurfal FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

I (S)

n

1

DIRECTOR

GENERAL ADJUNCT

1(S)

u

1

DIRECTOR

EXECUTIV

1(S)

n

3

ȘEF SERVICIU

I(S>

ii

12

ȘEF BIROU

I(S)

ii

13

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

AUDITOR

i(S)

SUPERIOR

2

CONSILIER

I(S)

SUPERIOR

10

CONSILIER JURIDIC

I (8)

ASISTENT

3

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

PRINCIPAL

1

INSPECTOR

I(S)

ASISTENT

0

INSPECTOR

I(S)

PRINCIPAL

2

POLIȚIST LOCAL

1(8)

SUPERIOR

46

POLIȚIST LOCAL

1(8)

PRINCIPAL

34

POLIȚIST LOCAL

I(S)

ASISTENT

42

POLIȚIST LOCAL

1(8)

DEBUTANT

6

POLIȚIST LOCAL

II (SSD)

SUPERIOR

1

POLIȚIST LOCAL

III (M)

SUPERIOR

69

POLIȚIST LOCAL

111 (M)

PRINCIPAL

21

POLIȚIST LOCAL

III (M)

ASISTENT

5

POLIȚIST LOCAL

III (M)

DEBUTANT

3

REFERENT

III (M)

SUPERIOR

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

246


Anexa nr. VIII cap. I fit. A pet. III din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


FUNCȚII JN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

ȘEF SERVICIU

S

n

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

LA

5

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

s

I

1

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

s

II

5

REFERENT

M

IA

7

REFERENT

M

n

1

REFERENT

M

i

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

3

MUNCITOR C ALIFICAT

M;G

li

2

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

ni

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

IV

4

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 30

Anexa nr. VIII cap. 1 lit. A pd. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea pe ison aiului plillil din fonduri publice

TOTAL FU NC’ III ÎN POLIȚIA LOCALĂ SECTOR I 307

APROD.

DIRECTOR GENERAL DEACONU IQnW o ' „