Hotărârea nr. 92/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 28.05.2020 privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice, în scopul desfăşurării unor fapte de comerţ pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele flzice/juridice, în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului l

Având în Referatul dc aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 5230/11.02.2020, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-145/20.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație., Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/1281/07.04.2020, din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52z2003 privind transparența decizi onală în administrația publică;

Luând în considerare Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 46 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări dc servicii ilicite.

Văzând prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pc drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată prin Legea nr. 515/2002 și prin Legea nr.348/2004 ;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nn 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 24, ari. 25 alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea rcglementărilor-cadru de aplicarea a Ordonanței Guvernului nr. 711/2002 plivind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat dc interes locul;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

în temeiul art. 5 lit. ee, art. 139 alin.(l), art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL SECTOR I

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Sc interzice expunerea spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aliat în administrarea Sectorului 1.

Art 2 - Se aprobă Regulamentul privind interzicerea expunem spre vânzare a vehiculelor' înmatriculate sau neînmatrictihte, dc către persoanele fi zi codice m scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat m administrarea Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 care tace parte integranta dm prezenta hotărâre.

Art,3. -(1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezenetei hotărâri instituției menționate la alin.(l), precum și Prefectulm Mumcipiulm București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul fiind prezenti 26 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali m tuncție, astazi, 280^020’ ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 a hm (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAU

Daniela Nicoleta Ccfalan


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian Neagu

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.; 92

Data: 28.05.2020

SjTRATUkA ;

jlfpiViT

H H, FEB. 2K0

* ■ , ' ■ ■ ■ ■' Anexa ru\.l

la llutăriiiea Consiliuhii Local NR 3Z- i2%.06'.2&24 _ â£

Regulamentul privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor,îrinfatriculaLe sau neînmatriculate, de către persoanele fi zice/juridice în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 eareJb*’-parte integrantă din prezenta hotărâre. ; ,

Art. 1. Prezentul regulament reglementează activitățile de constatare și sancționare a proprietarilor/utilizatorii or vehiculelor expuse spre vânzare, precum și a proprietarii o r/utilizatorilor vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, utilizate în scopul desfășurării unor fapte de comerț, imobilizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 1.

Art 2. - (]) Sc interzice expunerea spre vânzare a vehiculelor (inclusiv cclc ncînmatriculate) de către persoanele fizîce/juridice, utilizate în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1.

(2) Prin excepție, expunerea spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat tn administrarea Sectorului 1, de către persoanele fizice/juridice, este permisă doar în spațiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom, etc),

Art.3 Expunerea spre vânzare de către persoanele fizice prin imobilizarea acestora pe partea carosabilă a drumurilor, parcărilor, trotuarelor, ale domeniului public și/sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 1, a vehiculelor de orice fel, exceptând cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă intre 500 și 1.000 lei.

Art.4. Expunerea spre vânzare de către persoanele juridice prin imobilizarea acestora pe partea carosabilă a drumurilor, parcărilor, trotuarelor, ale domeniului public și/sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 1, a vehiculelor dc orice fel. exceptând cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei.

Art.5. Expunerea spre vânzare de către persoanele fizice sau juridice prin imobilizarea vehiculelor în scuaruri sau pe spații verzi ale domeniului public și/sau privat al Municipiului București aflat în raza administrativ teritorială a Sectorului 1, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 și 2.500 lei.

Art.6. în sensul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

 • a) vehicul expus spre vânzare - vehicul de orice categorie, având sau nu numere de înmatriculare, staționat pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 1, care poartă afișe, însemne ori alte înscrisuri privind intenția de vânzare a acestuia;

 • b) proprietar de vehicul - persoana fizică/juridică trecută în Cartea de Identitate a vehiculului înregistrat la Direcția dc Impozite și Taxe Locale și prevăzut cu număr definitiv dc înmatriculare;

 • c) imobilizarea vehiculului- vehicul ce staționează mai mult de 10 (zece) minute pe domeniul public,

Art. 7. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre sc fac de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 1, denumiți în continuare agenți constatatori.

Art, 8. Constatarea contravenției se face cu ajutorul mijloacelor certificate tehnic, respectiv aparatele foto certificate tehnic.

Art. 9. Agenții constatatori, pentru constatarea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1, întocmesc următoarele documente: proces verbal de deplasare la eveniment, somație, planșe fotografice.

Art. 10. Procesul verbal de deplasare la eveniment se întocmește într-un singur exemplar și cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

4. numărul procesului verbal de deplasare la eveniment;

i ;;

1 k FEB. 2029

Plî lit : : :pril! i / con J’’ ’r -r r'l^. ^,.'-.;r|r!


4 numele și prenumele agentului constatator;

 • 3  serviciul/biroul din care face partea gentul constatator;

 • 4 data, ora și locul unde a fost constatată săvârșirea faptei;

  ■î marca și numărul de înmatriculare al vehiculului (dacă este cazul):

  £ descrierea faptei constatate de către agentul constatator:

  mențiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate;

  f încadrarea faptei pentru care se întocmește procesul verbal de deplasare la eveniment;

  0 mențiunea afișării somației și numărul acesteia, dacă este cazul;

  mențiunea faptului dacă vehiculul a mai fost sau nu găsit pe raza Sectorului 1 în această abatere;

  $ măsura dispusă (somație sau proces verbal de constatare și sancționare, după caz);

  ■4£- data și semnătura agentului constatator, precum și a unui martor (dacă acesta există)


Art. 11. Somația se întocmește în două exemplare, dintre care unul se va comunica proprietarului sau deținătorului dacă acesta este cunoscut sau se. va afișa pe vehicul iar celălalt exemplar rămâne la agentul constatator, și cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: £ numărul somației;

4 numele și prenumele agentului constatator;

 • 3  unitatea din care face parte agentul constatator;

 • 4  dalii, ora și locul unde a fost constatată săvârșirea faptei;

J marca și numărul de î imatricularc a! vehiculului (dacă este cazul);

fa descrierea faptei constatate de către agentul constatator;

? mențiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate;

<0 încadrarea faptei pentru care sc întocmește somația;

0 termenul de 24 de ore pentru mularea vehiculului expus spre vânzare într-un spațiu special amenajat,

prevăzut la art.2 alin.(2) din prezenta hotărâre;

 • -  mențiunea posibilității sancționării proprietarului după expirarea termenului de 24 de ore;

 • -  data și semnătura agentului constatator.


Art, 12. După aplicarea somației pe vehicul, agentul constatator efectuează la fața locului cel puțin 2 fotografii, cu ajutorul mijloacelor certificate tehnic.

(2) Planșele foto vor cuprinde in mod obligatoriu, cel puțin următoarele clemente:

f locul vehiculului staționat neregulamemar;

2- afișele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind intenția de vânzare a acestuia;

 • 3  aplicarea somației pe vehicul;

 • 4 marca și numărul de înmatriculare al vehiculului.

Art.l3.Toate somațiile vor face obiectul unei baze de date constituita ia nivelul Serviciului Dispecerat din cadrul Poliției Locale Sector I, pentru ca în cazul în care vehiculul este regăsit pe raza Sectorului 1 în aceeași situație după minim 24 de ore, sa se procedeze la sancționarea proprietarului.

Art.l4.î:n vederea întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare, agentul constatator va întreprinde toate demersurile necesare pentru idcntiiîciuva proprietarului și sancționarea acestuia, cu respectarea regimului juridic al contravențiilor.

Art.15. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre.

Art, 16. Pentru faptele contravenționale prevăzute de prezenta hotărâre, nu se aplică avertisment.