Hotărârea nr. 91/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de ma jorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.377064/22.01.2020, întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-106/07.04.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ și Raportul dc specialitate, al Direcției Management F.cnnomic nr. G/12 80/07.04.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 27 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de creștere a acalitatii architectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare,

In Lernuiul ari. 9 Iii. a), Iii. c) si lit. e) si ale arL. 10 lit.a), liL b) si Iii. i) din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale Sectoarelor 1- 6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile arL 489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.02019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. I, care face parte integranta din prezeiiia hmarâre.

Art 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin, (1) precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă. în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05,2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șî completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETA R (GENERAL

Daniefa/NicofttaA fciaian

Nr.: 91

Data; 28.05.2020

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 ilr.rtcwJ.tal VUinlfiriuM BucuneșliA'r.                     _

Regulament privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și

pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului

CAPITOLUL L Dispoziții generale

Art. 1. Obiectivul principal al prezentului regulament il constituie punerea in valoare si in siguranța a fondului construit prin atingerea următoarelor tinte :

 • a) Gestionarea eficienta a patrimoniului construit;

 • b) Creșterea atractîvitatii turistice si investitionale ;

 • c) Responsabilizarea cetățenilor care dețin proprietăți.

Art. 2, Obiectivul regulamentului il constituie elaborarea cadrului legal privind condițiile de majorare a impozitului cu pana la 500% pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București conform prevederilor art. 489 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art 3, Cadrul legal:

 • a) Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare,

 • b) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Ordinul nr.MLPTL nr.83 9/2009 pentru elaborarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 pentru autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare,

 • d) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • e) Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,

 • f)  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

 • g) Legea nr.l 14/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • h) Codul Civil,

  □dinul ANRSC nr.82/2015 -Regulamentul Cadru al servi# localităților,

  Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al


  dubrizare


  i)a

23. IAN. 2020

Prunii t.salina I completare petiție

k) Legea nr .23 0/2007 privind organizarea și funcționarea asociațiilor dff-^&^rieniri. ’cii modificările și completările ulterioare,

 • l)  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

m) Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002,

n) art.75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

o) Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

p) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

q) orice alte acte normative incidente în această materie,

ArL 4. Definiții - termenii utilizați in cuprinsul prezentului regulament au următorul

înțeles:

 • a) acoperiș - elementul constructiv care acopera o clădire si protejează construcția impotriva factorilor de mediu ( ploaie, zapada, frig, căldură, etc.). Acoperișurile pot fi cu panta sau tip terasa si pot avea forme diferite, impuse de dimensiunile, de forma si de destinația clădirilor pe care le acopera. Ele sunt compuse din doua parti principale, structura de rezistenta (șarpanta) si invelitoarea. Structura de rezistenta poate fi executata din lemn, metal sau beton armat. Invelitoarea este un strat impermeabil ( tabla, țigla, olane, șindrile, stuf, paie, etc. ) care nu permite infiltrațiile de apa .

 • b) atic - etajul terminal, mai scund si mai retras decât celelalte, situat deasupra comisei principale a unei clădiri / zid scund sau balustrada situata deasupra cornișei pentru a masca acoperișul.

 • c) cornișa - partea superioara a unui zid, ieșita in exterior si avand rolul de a sprijini acoperișul si de a impiedica scurgerea apei de ploaie pe fata clădirii.

 • d) clădire neîngrijită -clădire în stare avansată de degradare, stare de paragina, insalubră, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugravite/geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

 • e) degradări minore sunt degradările asupra cărora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează,

 • f)  degradări medii sunt degradări care trebuie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50 % din suprafață sau corp de construcție. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

 • g) degradări majore sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a evita degradarea continuă a imobilului. Volumul, degradărilor cuprinde mai mult de 50% din suprafața sau corpul construcției, presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Construcția trebuie

reabilitată sau desființată. Caracterul arhitectural al clădirii este este distrus în mod intenționat.


se pierde și/sau


■ ■ i;:.m ici 4 'i-.țuc evaluează


 • h) fișa de evaluare privind starea fizică a clădirilor/tcrcnurilur vizual starea fizică a unei clădiri sau a unui teren;

13. IAN. 2020

Primit r^pitis ! completare petiții

 • i)  învelîtoarea - stratul impermeabil exterior al acoperișului ( tabla, țigla, olane, siiitirile. snif/fJtlîe, ■■ etc. ) care nu permite infiltrațiile de apa . Este formata din materialul de acoperire si din elementele de fixare si racordare ale acestuia.

 • j)  împrejmuire neîntreținută/nereparată - împrejmuire realizată din materiale precare, împrejmuire cu elemente constructive lipsă sau în stadiu avansat de degradare, împrejmuire neîntreținută indiferent de materialele din care este efectuată;

 • k) întreținere curenta - set de lucrări in vederea păstrării în bune condiții, pentru a face sa dureze aspectul si stabilitatea unei construcții, fara afectarea integrității acesteia.

 • l)  monument - construcție sau parte de construcție, împreuna cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sai tehnic.

 • m) nota tehnică de constatare - document întocmit de persoanele numite prin decizia primarului, prin care se constata starea fizica a unei clădiri sau a unui teren si prin care se dispun masuri in consecința.

 • n)  proprietari - persoane fizice sau juridicce de drept public sau privat care dețin in posesie clădiri si terenuri.

 • o) proces verbal de conformitate — document încheiat între persoanele numite prin decizia primarului și proprietar care atestă îndeplinirea/ neîndeplinirea măsurilor dispuse.

 • p)  teren neîngrijit- teren în paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, cu împrejmuiri neîntreținute/nereparate sau alte situații de asemenea natură;

 • q) somatic -document care înștiințează proprietarul asupra prevederilor legale și termenul de remediere a constatărilor efectuate în fișa de evaluare

CAPITOLUL II. Criterii privind încadrarea imobilelor in categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite

Art. 5. Criterii de încadrare a clădirilor in categoria clădirilor neîngrijite:

1. Acoperiș/ învelitoare indiferent de materialul din care este construit:

 • a) Degradări minore

-învelîtoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

 • b) Degradări medii

 • - învelîtoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare ( 10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

 • c) Degradări majore

 • - învelîtoarea lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.


 • 2. Cornișă, streașină, atic:

 • a) Degradări minore

2 3. IAN. 2020

Primit răspuns I completare petiție

-elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt unne umiditate.

Suficientă reparația punctuală.

 • b) Degradări medii

- elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial ( 10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

 • c) Degradări majore

-elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totala, sau reprezintă risc pentru trecători.

 • 3. Jgheaburi, burlane și demente de tinichigerie:

 • a) Degradări minore

 • - sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

 • b) Degradări medii

-jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială.

 • c) Degradări majore

 • - jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsa ( chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua dc canalizare. Necesită înlocuire totală.

 • 4. Fațade/balcoane:

 • a) Degradări minore

 • - degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.

 • b) Degradări medii

 • - degradări locale ale tencuielii ( 10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

 • c) Degradări majore

 • - porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată de peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.

 • 5. Zugrăveală și ornamente:

 • a) Degradări minore

- zugrăveală exfoliată incidentaLPosibilă remediere punctuală.

 • b) Degradări medii

-zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrâvesc.

 • c) Degradări majore

-zugrăvreală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.

 • 6. Tâmplărie:

 • a) Degradări minore'- vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

 • b) Degradări medii-materialele componente deteriorate, deformate, ne folosiți   [/sau defecte (cel


puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire,

 • c) Degradări majore-materialele componente puternic deteriorate/^ tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

23. IAN. 2020

7. Elemente decorative;


Primit răspuns I completa;6 poliție SunnăturȘ de primie.......-.....-......

 • a) Degradări minore

-elemente decorative incomplete și /sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici

 • b) Degradări medii

-elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

 • c) Degradări majore

-elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de rinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători.

 • 8. Deficiențe structurate vizibile din exterior:

 • a) Degradări medii

-coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

 • b) Degradări majore

-clemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne parțial sau total. Risc pentru trecători.

 • 9. Pereți:

 • a) Degradări medii

-elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

 • b) Degradări majore

-crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale, ori se va desființa în baza unui proiect tehnic autorizat.

 • 10. împrejmuire:

 • a) Degradări minore

- zugrăveală și/sau vopsitori a împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală

 • b) Degradări medii

-elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitor ia împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

 • c) Degradări majore

-împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

Ari. 6 Criterii de încadrare a terenurilor situate in intravilanul sectorului 1 al municipiului București, in categoria terenurilor neîngrijite:

 • a)

 • b)


Terenuri aflate în stare de paragină: acoperite de buruieni, părăsite sau abandonate, lipsa sau nerepatarea împrejmuirilor, curți neîngrijite, alte situații de ase împrejmuire: delimitare a unui teren indiferent de modalitate


23. IAN. 2020

 • c) Terenuri insalubre: pe care se află depozitate deșeuri, resturi de niater fțWtfrtri activități economice, menajere sau de consum.

  Sfiim jtură ^‘pfjnriro.H......


CAPITOLUL 111. Domeniul teritorial de aplicabilitate

Art. 7. Prezentul regulament se aplica tuturor clădirilor si terenurilor neingrijite aflate pe raza adminstrativ teritoriala a sectorului 1 al municipiului București.

CAPITOLUL IV. Prevederi specifice

Art. 8. (1) Proprietarii clădirilor, persoane fizice si juridice, sunt obligați, conform legislației in vigoare, sa asigure starea tehnica corespunzătoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de consolidare, reparații curente si de întreținere.

 • (2) Proprietarii terenurilor din intravilan, persoane fizice si juridice, sunt obligați, conform legislației in vigoare, sa intretina aceste terenuri, sa efectueze lucrări specifice pentru indepartarea vegetației necultivate si sa nu permită depozitarea deșeurilor.

 • (3)  Prin clădiri sau terenuri neîgrijite situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 al municipiului București, pentru care va fi aplicată majorarea de impozit, se ințelege:

 • a)  în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparale/nccurățiile/itetencuile/nezugi ăvite/geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

 • b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea /nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

 • (4)   Fac excepție de la majorarea impozitului clădirii or/terenurilor neîgrijite următoarele:

 • a) clădirile expertizate tehnic și încadrate, în condițiile legii, în clasa I si II de risc seismic și pentru care proprietarii - persoane fizice și juridice - sunt obligați să acționeze pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al clădirilor;

 • b) clădirile reabilitate termic aflate in perioada de garanție sau în curs de reabilitare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum și blocurile de locuințe înscrise în programele locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condițiile legislației în vigoare privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • c) proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă în vederea

construirii/ amenajării terenului și au procedat la înștiințarea Inspectoratului de Stat în Construcții, respectiv a Primăriei Sectorului 1 începerea lucrărilor care au fost autorizate prin actele administrative menționate.

CAPITOLUL V.

Procedura de lucru pentru identificarea clădirilor/t ere nurilor neîngrijite

^jjL^'sjtuate pe raza mes^3jvn\dispozitic de


Art. 9. In vederea identificării cladirilor/terenuril administrativ teritoriala a Sectorului 1 al municipiului Bucure:


2 3. IAN. 2020

. ,                 PrimiiruiDuns /completarepetiție

primar, angajați din cadrul Poliției Locale Sector 1 - Serviciului Discip ină .în-.Qqfl^cțjiji.........

Afișaj Stradal și Biroul Protecția Mediului, cu atribuții in acest sens.

Art. 10. Identificarea clâdirilor/terenurilor neîngrijite, cu stare tehnică nesatisfăcătoare, situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 al municipiului București se face în urma verificărilor și constatărilor pc teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării clădirii și/sau terenului. Concomitent cu nota tehnică de constatare și întocmește și fișa de evaluare însoțite de planșe foto, prin care să se ateste starea clădirii/ terenului la data constatării în teren. Identificarea clădirilor sau terenurilor neîngrijite se poate face din oficiu sau în urma sesizărilor primite.

Art. 11. (1) După identificarea si evaluarea clâdirilor/terenurilor neîngrijite, prin grija persoanelor prevăzute la art. 9, proprietarii clâdirilor/terenurilor neîngrijite sunt somați ca pe parcursul anului fiscal in care s-a constatat starea clâdirilor/terenurilor, după caz, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie, sa efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare si sa mențină in continuare cladirile/terenurile in stare de intretinere/ingrijire.

 • (2) în cazul în care proprietarul nu poate fi identificat la fața locului, persoanele prevăzute la art. 9 vor înainta către Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 o solicitare pentru identificarea acestuia, precum și a domiciliului/sediului fiscal, în termen de 5 zile de la încheierea notei de constatare și a fișei de evaluare.

 • (3) în toate cazurile, pentru identificarea proprietarilor cetățeni români sau străini, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1 va comunica, în teremen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării, lista cu numele și adresa proprietarilor, așa cum sunt aceștia declarați și înregistrați în evidențele fiscale.

Art. 12. (1) Proprietarii clădirilor pentru care a fost întocmită nota de constatare și fișa de evaluare a imobilului, vor fi somați ca în termen de 6 luni de la primirea somației dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului în curs să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire necesare.

(2) Proprietarii terenurilor pentru care a fost întocmită nota de constatare și fișa de evaluare a imobilului, vor fi somați ca în termen de 2 luni de la primirea somației dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului în curs să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire necesare.

Art. 13.   (1) Dacă proprietarul cladirii/terenului s-a conformat somației, acesta va

notifica Poliția Locala Sector 1 despre remedierea situației imobilului respectiv.

(2) Persoanele prevăzute la art. 9 au obligația ca in termen de maximum 15 zile de la data notificării sa verifice realitatea susținerilor proprietarului si, daca se confirma remedierea situației imobilului respectiv, sa intocmesca procesul-verbal de conformitate insotit de planșe foto. In cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri si terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice si din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al             econccntrate ale


acestuia, potrivit prevederilor legii.

2 3. IAN. 2020

Primit rinpuiis I completare pelițio

Art. 14. (1) Lucrările efectuate în baza unei autorizații de constnuifcw^WAoaBwdera...™..^ finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizația de construire și dacă s-a


efectuat recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art.37 alin.(2) din Legea nr.50/1991, întocmindu-sc un proces verbal de recepție semnat și de reprezentantul Poliției Locale Sector 1. în cazul lucrărilor efectuate în baza unei autorizații de construire, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor are semnificația procesului verbal de conformitate prevăzut de pct.168 lit.f) din HG nr. 1/2016.

(2) Pentru lucările care, conform art.l 1 din Legea nr.50/1991 se pot executa fără autorizație de construire, reprezentanții Poliției Locale Sector 1, în urma înștiințării transmise de proprietari privind finalizarea lucrărilor, vor întocmi un proces verbal de conformitate.

Art. 15. în cazul în care proprietarii clădirilor/terenurilor nu înștiințează Politia Locala Sector 1 cu privire la măsurile de remediere luate, se va proceda la o nouă verificare a imobilului, la data prevăzută în somație dar nu mai târziu de 30 noiembrie, iar dacă se constată în continuare o stare tehnică nesatisfacătoare a imobilului, se va propune aplicarea măsurii de supraimpozi tării.

Art. 16, în situația prevăzută la art. 15, Poliția Locală Sector 1 va transmite Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a sectorului 1, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data întocmirii, notele dc constatare, fisele de evaluare, somația, planșele foto, precum și orice alte documente întocmite în cauză, in care se consemnează menținerea cladirii/terenului in categoria celor considerate conform prezentei proceduri ca fiind neîngrijite.

In acest caz. Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a sectorului 1 va intocmi proiectul de hotarare de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, iar primarul sectorului 1 il va propune spre adoptare consiliului local al sectorului 1.

Art. 17. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual și va cuprinde datele de identificare ale proprietarului imobilului, elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale ( denumire strada si număr administrativ ) pentru imobilele situate in intravilan, iar pentru cele din extravilan elementele de identificare conform titlului de proprietate si procesului-verbal de punere in posesie sau oricărui alt document, in baza carora a fost deschis rolul fiscal.

Art. 18. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va opera majorarea impozitului în evidențele fiscale, va emite și comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 19. în cazul în care proprietarul cladirii/terenului cu stare neîngrijita, nu va notifica Politia Locala Sector 1 cu privire la remedierea situației imobilului, prezentând dovezi în acest sens, impozitul majorat se va aplica și în anii fiscali următori.


Art. 20. (1) în situația în care proprietarii cladirilor/t luarea măsurilor dc remediere, după adoptarea hotărârii v#

2 3. IAN. 2020

Primit răspuns / completare petiție

impozitului sau comunicarea actului administrativ fiscal, persoanele responsa clădirilor și terenurilor neîngrijite situate pe raza Sectorului 1 prevăzute la art. 9 au obligația ca în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor proprietarului, întocmind în acest sens procesul - verbal de conformitate, însoțit de planșe foto care să constate remediile realizate.

 • (2) Poliția Locală Sector 1 va transmite Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a sectorului 1, in termen de maxim 5 zile de la data întocmirii, procesul-verbal de conformitate, însoțit de planșele foto prin care se constata îndeplinirea obligațiilor stabilite in sarcina proprietarului.

 • (3) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va propune spre adoptare consiliului local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii individuale de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 Ianuarie a anului fiscal următor îndeplinirii obligațiilor stabilite in sarcina proprietarului.

Art. 21. în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținerc/ingrijire necesare, se va relua procedura pe numele noului proprietar, conform prevederilor prezentei proceduri. în această situație, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va avea obligația să procedeze la informarea Politiei Locale sector 1, cu privire la înstrăinarea imobilului și schimbarea proprietarului acestuia, in termen de maximum 5 zile da la data înstrăinării.

Art. 22. Majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite și/sau al terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. Următoarele anexe fac parte integranta din prezentul regulament:

 • a) Anexa nr. 1 - Nota tehnica de constatare

 • b) Anexa nr. 2- Fisa de evaluare clădiri neîngrijite

 • c) Anexa nr. 3- Fisa de evaluare terenuri neîngrijite

 • d) Anexa nr. 4- Somație

 • e) Anexa nr. 5- Proces-verbal de conformitate.

2 3.IAN. 2020

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire.......................

Anexa nr. 1

Nr......../.......................


Notă tehnică de constatare

Subsemnatii...........angajați in cadrul Poliției Locale Sector 1, numiți prin dispoziția

primarului Sectorului 1 nr........../.................pentru identificarea imobilelor (terenuri/cladiri)

neîngrijite de pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1 al municipiului București ne-am deplasat în teren în data de ....................... la  imobilul situat pe strada

..............................Jir............ prorietatea D-nei/D-lui.........................cu domiciliul in .....................strada.....................nr........bl.....ap..............CNP.................și am constatat următoarele;

 • 1. CLĂDIRE;

 • 2. TEREN:

 • A.     S-a întocmit fisa de evaluare a cladirii/terenului nr............./

 • B.     S-a transmis somația nr........./............................

 • 3. Măsuri dispuse:

Nume si prenume

Semnătură2 3. IAN. 2020

Primit răspuns I completare petiție


AneXR nrt'2mnftturh d? nrimirc........................

Fișa de evaluare clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului

Adresă.............................................

Data.................................................


1. ACOPERIȘ

Punctaj

Punctaj acordat

învelitoare *

-Nu este cazul

Nu există

-Fără degradări

0

-Degradări minore

înveli toarea lipsește și /sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

-Degradări medii

înveli toarea lipsește și /sau e degradată în proporție mare (maxim 10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesita înlocuire și fixare.

3-7

2 3. IAN. 2020

Primit răspuns / completare petiții

-Degaradari majore

învelitoarea lipsește și /sau e degradată parțial (peste 30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

tiirnch

♦Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic

Punctai

Punctaj acordat

-Fără degradări

0

-Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală

1-2

-Degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

E

I Primit râspur

WN. 2020 J s / completare petice

-Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime). Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători.

8-12

*Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi^ burlane și elemente de tinichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

-Nu este cazul

Nu există

0

-Fără degradări

0

-Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor

1-2

-Degradări medii

Jgheaburi și burlane parțial (neetanșe și deformate) șî/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

2 3. IAN. 2020

‘Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

8-12

primit ri-puji:

Semiătură de p

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Punctaj

Punctaj acordat

Tencuială *

0

-Fără degradări

0

-Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.

1-2

-Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc

3-7


*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente aJe fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală

Punctaj

Punctaj acordat

Tencuială *

0

-Degradări minore

Zugrăveală exfoliată incidental Posibilă remedierea punctuală

1-2

-Degradări medii

Zugrăveală exfoliată parțial <10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

3

-Degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30 % din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total,

4       ă

----------

>/ă5*

£ XJ-. ,30____

' I 2 3. IAN. 2020

Primit răspuiis I ccnipietarț petiție *Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente; ale tațadclopșpm _ | stradă, daca acestea există.

Tâmplărie*

Punctaj

Punctaj acordat

-Fără degradări

0

-Degradări minore

Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc clemente de tâmplărie. Tâmplari a se re vopsește și se remediază punctual.

1-2

-Degradări medii

Materialele componente, deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte ( cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

-Degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.

4

*Elementc de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces).

Elemente decorative*

Punctai

Punctaj acordat

-Nu este cazul

0

2 3. IAN. 2020 _______

-Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici

1-2

Prîmtt râGp

5 cm na iii,-eî c

-Degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

3

-Degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere.

Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători.

4

♦Indiferent de materialul din care sunt alcătuite ; stuc, piatră, tablă, polistiren, etc.

Șarpantă

Punctaj

Punctaj acordat

-Nu este cazul

0

- Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă clemente de decorațîuni lipsă.

1-7

_____

J h.;. nlcipiului București . -tnSTRATURÂ GENERALA

2 3. IAN. 2020

' - !

Pri.iiit1 completare netitie

-Degradări majore

Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

8-12

Șem.wit'.’â do ji

iniire.....................„

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți*

Punctaj

Punctaj acordat

-Fără degradări

0

- Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în ha?a unui proiect tehnic autorizat.

1-7

-Degradări majore


Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsa parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale, ori se va desființa în baza unui proiect tehnic autorizat.

8-24^Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală; zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*

Punctaj

Punctai acordat

-Nu este cazul

0

- Degradări minore

Zugrăveală și/sau vopsirea împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

-Degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsit oria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

3

'<0/^ —

li

ff w s

gistratură^ generală

23. IAN. 2020

-Degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

4


Primit .-ffipuns / completare petiție

■■ ■


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative:

CAUZELE PROBABILE ALE           Punctaj            Punctaj acordat

DEGRADĂRILOR

-Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă. igrasie, trecerea timpului, ctc.

- Degradări cauzate de factorul uman prin decizia dc ne implicare în întreținerea unei clădiri

-Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a regulamentului local de urbanism, etc.

OBSERVAȚII

Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii nereevaluate se va scădea din puntajul maxim de 100 puncte ale fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință (PT/PR*100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

Categoria 3, Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru punctaj procentual între 61% și80%

Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctaj procentual întrez^ffijy_X^&

- 1 i piulur Bucureși

-EGtSTKArURA GENERALA

i 23, IAN, 2020

Primit răspuns ! completare petljit

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ REFERINȚĂ 9

PUNCTAJ

PROCENTUAL

CĂTEU^ ORIE DE IMPOZI TARE

Nume si prenume

Semnătură1 jJ^uîitcSpiuWliiucureșui ilSTRATURĂ GENERALA

j 2 3. IAN. 7020

Priiviî rsistaina I completare petiție, S'?-: nnulurĂ c!e țarirriire I

Anexa nr, 3

Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 1 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al terenului:

Adresă................    ...............................♦

Data...............................................................................................

1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

-Degradări medii

5-15

-Degradări majore

16-25

-Lipsa                   __

26-40

* Indiferent de modalitatea de îngrădire:

2. întreținere

Punctaj

Punctai acordat

-întreți nut

0

-Neîntreținut

30

3. Insalubru

Punctaj

Punctaj acordat

-Fără deșeuri

0

-Cu deșeuri

30

OBSERVAȚII

Calculul puntajului în urma evaluării:

Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare

Punctajul de referință este de 100 de puncte.

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj totab'punctaj de referință (PT/PR*100). PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a terenului:

Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru punctaj procentual între 61% și 80%

Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctaj procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ REFERINȚĂNume si prenume11FAN. 202(1


Semnătură''W< ■ UI 114 VIII Vipi MIUI fuvui^yu :gistraturA generală

2 3. IAN. 2020

Pricii ră?rî,'ns / completare petiție . t>rni’?.î’râ c*a ri'rcre......................

Anexă nr. 4

Nr................/...........

Către

Domnul,'D o anina................................................

Domiciliul: jud...............„Joc...........................

Str........................nr............. bl..........ap.............

Subsemnați!...........angajați in cadrul Poliției Locale Sector 1, numiți prin

dispoziția primarului Sectorului 1 nr........../.................pentru  identificarea imobilelor

(tercnuri/cladiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1 al municipiului București si aplicarea prevederilor art. 489 alin.(5) — (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si ale pct. 168 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, va comunica prezenta:

SOMAȚIE

Prin care va punem in vedere ca pana la data de...............................sa procedați

la luarea masurilor legale de efectuare a lucrărilor de intretinere/ingrijire a terenului/cladirii situate in Municipiul București, str...................nr...............sector 1:

Proprietarul imobilului/terenului are obligația de a notifica, în scris, Poliția Locală Sector 1 privind remedierea stării imobilului înainte de expirarea termenului stabilit prin prezenta somație.

Nerespectarea termenului si masurilor dispuse prin prezenta somație, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice in domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cladire/teren cu pana la 500% potrivit art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Nume si prenume

Semnăturaii 1 al ihuddptolui București

i UGI5TRMURĂ GENERALĂ

2 3. IAN. 2920

Piifi-KrEf.Ț>’JiîS icompletare petiție. Anexa nr. 5E'!m,fe...........—......

Nr................../

Subsemnați i...........angajați in cadrul Poliției Locale Sector 1, numiți prin dispoziția

primarului Sectorului 1 nr........../„.............,,pentru identificarea imobilelor (lerenuri/cladiri)

neîngrijite de pc raza administrativ teritoriala a sectorului 1 al municipiului București si aplicarea prevederilor art. 489 alin .(5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si ale pct. 168 din HoUmrea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, ne-am deplasat la proprietatea d-nului/d-nei....................................din Municipiul

București, Sector 1, str........................... nr............bl......ap CNP..........., și am întocmii

prezentul:

PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE

care atesta faptul ca proprietarul s-a conformat masurilor dispuse prin somația


nr........./....................astfel:................................................................................................................


In cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri si terenuri din zonele de protective a monumentelor istorice si din zonele contruite protejate, lucrările au fost conforme cu avizul Ministerului Culturii, respective al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel.................................................................................

Prezentul proccs-verbal a fost încheiat în 2 exemplare.

Nume si prenume

Semnal ura