Hotărârea nr. 90/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broșteanu nr. 12

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, as te reală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplar ie veche cu tâmplar ie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Emest Broșteanu nr. 12

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 ăl Municipiului București nr. J350 din 25.02.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J3 51/25.02.2020 întocmit de Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. M/99/02.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/1234/02.04.2020 al Direcției Management Economic, Raportul dc specialitate nr. E/3776/02.04.2020 al Arhitect Șef și Raportul de specialitate nr. N.228/21.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Aagricol din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și Laxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea acteloi noituative, lepubliuală, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivii Legii ni. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneri a tul cu Patriarhia Româna Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parlenerialul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicîi/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de .Protocolul semnat privind parteneri atul între Patriarhia Româna, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019.

Luând act dc ccrcrca dc finanțare înregistrată lâ Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 53872/10.12,2019 prin care se solicită acordarea Parohiei Precupeții Noi a unui ajutor financiar de 503.067,80 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor dc înlocuirea

șarpantă, astereala și în velit oare la acoperiș, termosistem la fațade cu pulistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Erncst Broșteanu nr. 12, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. M din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 5 lit. ce), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) iit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări dc interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învclitoarc la acoperiș, termos!stern la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broștcanu nr. 12, sector 1, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art, 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectarului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (I), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, (1) din Ordonanța dc LJrgcnță nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Crislimi Ncagn

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Ccfalan

Semnat cu bară de înlocuitor


ii ■■.

Nr.: 90

Data: 28.05.2020

ANEXA LA HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

PROTOCOL


i Nr. ■             T“1

7 8 MM. 7070

30 , J

în con fu inii tatu cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului iul 82/2001 privind stabilirea unor forme dc sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile dc cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități dc interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului plivind partuiierialul înde Patriarhia Rumâiiă. Arhiepiscopia Bueuicșlilui și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr, 36185 din 28,08.2019;

Luând act dc cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a] Municipiului București cu nr. 53872/10.12.2019 prin care se solicită acordarea Parohiei Precupeții Noi a unui ajutor financiar dc 503.067,80 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor dc înlocuire șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, temwsistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâniplărie veche eu lâmplarie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Nni, siluală în Strada General Emest Broșteanu nr, 12, sector 1, însoțită dc documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lît. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. t), an 166 alin. (2), lit. t) .și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;

CA. s-a încheiat prezentul                                                      * .-tu

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 a] Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

PAROHIA PRECUPEȚII NOI, cu sediul în București, Strada General Enicst Broștcanu nr. 12, sector 1, cont R087RNCB0069148603860001 deschis la Banca Comercială Română, sucursala cod fiscal 8831331, reprezentată prin domnul M C           în calitate de

Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări de înlocuire șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, tennosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplăiie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Emest Broșteami nr. 12, sector l; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneri atul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și S cotoiul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr, 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2. Sprijinul financiar în valoare de 503.067,80 lei cu TVA sc va acorda pentru:

lucrări de înlocuire șarpantă, asiereală și învelitoare acoperiș

executare tennosistem la farade cu polistiren

înlocuirea tâmplă rici existente cu alta nouă din PVC cu geam termopan la biserica parohială

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                                 ’

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul

Protocol;

 • 3.2   Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3  Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5   Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația sâ verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligcnțele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1. având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol sc încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție dc durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirca dc către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarca totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate daca acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

74 Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe calc amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea dc acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

  SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR


  PAROHIA PRECUPEȚII NOI Paroh, M C - _


VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv,

Mar ia Magdalena EFTIMJLE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marius FODOROIU

VIZAT CFPP