Hotărârea nr. 9/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2020 privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind instituirea premiilor de excelentă, a premiilor pentru concursurile de creație si a. premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 136/22.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/293/22.01.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-23/22.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administraliv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Notele de rectificare a erorilor materiale, nr. K/C/21/28.01.2020, respectiv, nr. K/270/28,01.2020;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu șî al Comisiei dc cultură, învățământ, sport, muss-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și cumplelările ulterioare;

în baza prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare reglementările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. u), uri. 166 alin. (2) fit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Pentru recompensarea unei activități de notorietate, în domeniul de activitate al Centrului Cultural al Sectorului 1, se instituie premiile de excelență, premiile pentru concursurile de creație și premiile pentru rezultate deosebite acordate categoriilor de persoane, astfel cum sunt reglementate în cuprinsul Regulamentului dc Organizare și Funcționare al Centrului Cultural al Sectorului 1.

  • (2) Cuantumul fiecărui premiu este:

  • a) în cuantum de 4.000 lei net cu încadrarea în bugetul alocat și aprobat pentru premiile de excelență și pentru concursurile de creație,

  • b) în cuantum de L000 lei cu încadrarea în bugetul alocat și aprobat pentru rezultate deosebite.

  • (3) Premiul se acorda aceleiași persoane doar o dată într-un an.

  • (4) Obligația reținerii și plății impozitului revine Centrului Cultural al Sectorului 1.

Art. 2. (1) Propunerile pentru acordarea premiilor se întocmesc anual.

  • (2) Evaluarea și selecția propunerilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către o Comisie constituită la nivelul Centrului Cultural al Sectorului 1 prin Decizie a directorului.

  • (3) Comisia prevăzută la alin. (2) va fi compusă din 3 membri, din care 2 membri angajați în cadrul Centrului Cultural al Sectorului 1 și un membru, personalitate recunoscută din domeniul respectiv de premiere.

Art. 3. Premiile se acordă numai cetățenilor români care au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, astfel cum sunt aceștia reglementați în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural al Sectorului 1.

Art. 4. Premiile se acordă de Primar sau de către Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1, după caz, în cadrul unei festivități, organizată la o dată stabilită prin Decizie emisă de conducătorul instituției.

Art. 5. Criteriile de acordare a premiilor și regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei se stabilesc prin Decizie a directorului Centrului Cultural al Sectorului 1.

Art. 6. Centrul Cultural al Sectorului 1 răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate, în baza bugetului aprobat cu această destinație, potrivit prezentei hotărâri și în conformitate cu prevederile legii aplicabile în materie.

Art, 7. (1) Primarul Sectorului 1 a! Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de LTrgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela NicoJeta Cefalan