Hotărârea nr. 89/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitațiepublică a Cinematografului Excelslnr, situat în Bd, Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D/78/18.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;—

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 79/18.05.2020 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică T.ocală - Compartimentul Fond Imobiliar, nr. J 988/21.05.2020 al Direcției Investiții, nr. G/2790/21.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. N 230/21.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol și nr. M-3-150/21.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Referatul de oportunitate nr. D/77/18.05.2020 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1:

Potrivit dispozițiilor Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal cu modificările și completările acesteia;

Ținând seama de prevederile art. 332 - 348 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2008;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor Cinematograful Patria, Cinematograful Excclsior, Cinematograful Cotroceni și Cinematograful Grădina Parc situate în seciond I în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Văzând Raportul de Evaluare nr. VP 200514/12.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art, 166 alin. (2) lit. g), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitație publică a Cinematografului Fxcclsior situat în București, Bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1, în suprafață utilă de 1,314,13 mp, având valoare dc inventar 1.191,253,00 , extras dc carte funciară pentru informare nr. 251462.

Art. 2. - Bunul imobil prevăzut la art. 1 va avea destinația de cinematograf.

Art. 3. - Durata contractului de închiriere va fi de 3 ani,

Art. 4. - (l) Valoarea de închiriere a imobilului este prevăzută în Raportul de evaluare nr. VP 200514/12.05.2020 întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.

(2) Se aprobă prețul minim de pornire al licitației la nivelul sumei de 6.849 euro pentru închirierea clădirii Cinematografului Excelsior situat în București. Bd. Ion Mihalache nr. 174, sectorul 1, în suprafață utilă de 1,314,13 mp.

Art. 5. - Procedura privind închirierea prin licitație publică a Cinematografului Excelsior se organizează ia nivelul Direcției Generale Administrație Publică Locală -Compartiment Fond imobiliar, cu respectarea dispozițiilor legale specifice, în vigoare.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală Administrație Publică Locală - Compartimentul Fond Imobiliar, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și .Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinală a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE MarianCONTR AS EU N^tAZÂ,

SECRETAR^S^ERAL

Daniția |W6k;tyi Qviaian

Nr.: 89

Data: 28.05.2020