Hotărârea nr. 88/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 28.05.2020 privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA. conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 490/18.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr, M/2409/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. G/2863/26.05.2020 al Direcției Manegement Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr, 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 dc a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privata a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General a] Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05,2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări penii u imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. i), lit. 1), alin.(3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.- sc aprobă modificarea art. 4 din Actul constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții si Dezvoltare in Sanațale si Domenii delulerțs I oblic ■ Privat Sector 1 SA. conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificata șl comp] etatâ prin introdutttta următoarelor coduri CAEN:

Cod CAEN 4646 - Corner! cu ridicata al produselor farmaceutice;

Cod CAEN 4690 -Comerț cu ridi cata nespecializat;

Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c,a.;                                           .

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

Art 2 (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, Compania de Investiții D^volt și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pnn membru Consun do\aț t. Florescil Dragoș, Aldea Iulian Victor, Carp toana Cnstina, Ghecrghe Geta, Dabija prin cenzorii’Șone Antonela Cana, Virachi Crama Mana, Dobtota Vasrle, Duțică Mioara cenzor supleant și prin reprezentanții Consiliului Local al sectorului 1 șj ai Domeniului Public în Adunarea Generală a societății Comparau de; Înveli m Sunatate și Domenii de Interes Public-Privat sector 1, respectiv, Eftimie Mana Magdalena și, respe , Caracote lonuț Tiberiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre

(21 Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezenta ta«neta^or tronate la alta (1), precum și Instig hM. Mu ni cip i u I ui București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 1 abținere - nuxn»ra« la voturi împotrivă, conform legii și U voturi împotrivă, în momentul «Muta tata.prezenp consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astazi, 28.05.2020, iu ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alm (1) dm Ordonau,a Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completări o u enoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian Ntagu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr,: 88

Data: 28.05.2(120