Hotărârea nr. 87/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 187/09,07,2019privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de

Consiliul Local al Sectorului 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/2427/28.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. G/2871/26.05.2020 al Direcției Manegement Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile art.71 al. 1 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și private a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al Sectorului 1 nr. 140/30,05.2017 prin care sc dă acordul dc principiu pentru înființarea unei societăți, comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., modificată și completată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 430/19.12.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

în temeiul prevederilor ari. 5 lil. cu), art. 139 alin. (3) Ut. a), ari. 166 alin. (2) lit. i), lit. 1), alin.(3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. I

Se aprobă îndreptarea erorii materiale apărută în cuprinsul art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., după cum urmează:

L Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ (1) Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății pe acțiuni Compania de Investirii si Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în sensul majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 79.500.000 lei la 261.496.700 lei, prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 181.790.000 lei, divizat în 49.300 de acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 5.300 lei.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor fiind următoarele:

  • a) 99% - Sectorul 1 al Municipiului București - Consiliul Local al Sectorului 1 cu un număr de 48.807 de acțiuni, în valoare totală de 258.677.100 lei;

  • b) 1% - Administrația Domeniului Public, cu un număr de 493 de acțiuni, în valoare totală de 2.612.900 lei.

Art II

în urma modificărilor aduse articolului 4 al Hotărârii nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății comerciale Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., aceasta va restitui contravaloarea celor 39 de acțiuni, respectiv a sumei de 206.700 lei la bugetul Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București.

Art. III

(1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Diieutoiul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. prin membrii consiliului de administrație: Floresau Dragoș, Al dea Iulian Victor, Carp Ioana Cristina, Gheorghc Geta, Dabija Gcorgcta, prin cenzorii: Tone Antenei a O an a, Virschi Corina Mari a, Dobrotă Vasile, Duțică Mioara - cenzor supleant și prin reprezentanții Consiliului Local al sectorului 1 și ai Administrației Domeniului Public în Public-Privat sector 1, respectiv, Eftimie Mana Magalena și, respectiv, Caracote lonuț Tîberiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 9 abțineri — numărate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalanci


Nr.: 87

Data: 28.05.2020

, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

® sectorul!

XX www.prirnariasectorl.ro


SECRETAR GENERAL


Nr. 2 /15.06.2020

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Daniela Nicoleta Cefalan, în calitate de Secretar General al Sectorului 1 al Municipiului București, în temeiul prevederilor ari. 140 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87 din 28,05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 187 din 09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, pentru următoarele motive:

în domeniul inițierii, elaborării, dezbaterii și aprobării proiectelor de hotărâri ale consiliului local, Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde reglementări în detaliu, suficient dc clare în ceea ce privește elaborarea unui proiect de hotărâre și aprobarea acestuia. Astfel, regula, în materia adoptării proiectelor de hotărâri este aceea că un proiect de hotărâre a consiliului local, trebuie avizat și verificat sub aspectul concordantei și predictibilității conținutului cu dispozițiile legale aplicabile în materie de către secretarul general al subdiviziunii administrativ - teritoriale.

în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. (a) prima teză, "avizează -proiectele de hotărâri" coroborate cu prevederile art. 438 alin. (2)-(4) și alin.(8)-(10) din Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înlocuitorul Secretarului general al Sectorului 1 al municipiului București din data de 27.05.2020 a avizai proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1.

Potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare " După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local (...) se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul generai al unitații/subdiviziunii administrativ-teritoriale și (3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este nelegală. în acest caz, m următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se. consemnează m procesul-vcrbn.1 al ședinței"

în temeiul prevederilor art. 197 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Cod ul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, "(1) Secretarul general rd

Ci. ftHlfarmiiatc cu .prevederile llc!»ulniiieniiilai tui'<.pcnn nr, 6?9<20ilib al a LegW nr, L9I) Jiu IN hlJIr 2IIIR privind maurii de puneri Fh aplkur» a BcguinniL'iitulul (UE) 2UII»-*?* al |ai>ri>n>rri!Ulul European >1 al rnmlHidui din 27 .i|»rilir 2<*F6 privind proiecția pertoaijeltw fh|eț ia <tin « prhwtc pn-lurrurva         cii MFncicr persana! w prlvliul liberii clr?ulu|k a nw!<nr

date, ia Informăm efl personalul l'rlmaritl Sccinrulul I cunouțli» jl rnvpecil Irililațla în domeniul sccurill|ll datelor <ii«RH|eU>r jrt-rvowjt


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București; Cod 011222 Tel; ) 40-21-319.10.13; Fax: +40-21-310-10.06 Email: ryț»»sirnturiiifl lirihiiU ijsI .rn lit fcp:// w w vv.pr i ni ari a s ec teri. ro


T MUNICIPIUL BUCUREȘTI -f

® sectorul!

XX www.priniariasectorl.ro


SECRETAR GENERAL


unitătiiîsubdhfiziutm administrativ- teritoriale comunică actele administrative prevăzute ta art. 196 aii a. CLI prefect ului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adaptării, respectiv emiterii.

în lamina prevederilor legale învederate, în termenul Legal de 10 zile lucrătoare de ia data adoptării, din analiza documentelor justificative privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni al Companiei de Investiții și dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S.A., am constatat că nu sunt îndeplinite condițiile leagle privind contra semna re a Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 28.05.2020 adoptată în ședința ordinam, din data de 28.05.20'20, cu 14 voturi pentru, 9 abțineri și 3 voturi împotrivă.

Plecând de la definiția erorii materiale conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art 71, (1)" în cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare ; (2) Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la opera (iun ea de rectificare, care trebuie limitată numai la erorile materiale fac următorele precizării

Rectificarea este o operațiune juridică oficială, prin intermediul căreia se corectează o eroare materială din cuprinsul unui act administrativ. Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte administrative prin recurgerea la operațiunea rectificării, care trebuie limitată numai Ia erorile materiale.

Din simpla lecturare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 137 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A., consider că nu sunt greșeli, de natură a crea dificultăți, confuzii și inadvertențe în procesul de interpretare și de aplicare a reglementarilor în cauză.

Plecând de Ia obiectul și motivarea cererii de rectificate, se poate lesne constata că, în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 187, nu sunt acele greșeli definite ca "'erori materiale", a căror îndreptare presupune schimbarea sensului inițial al prevederilor supuse operațiunii de rectificare. în cazul dat, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 87 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187 din 09,07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, nu este motivată, nu se justifică necesitatea îndeptării erorii materiale, având în vedere că rezolvarea sa corecta impune plata de către Sectorul 1 ai municipiului București a diferenței de 2067 lei și înregistrarea majorării capitalului social al societății cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

în urma examinării Hotărârilor Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019, respectiv nr. 87 din 28.05.2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, se constată că prin aceasta se urmărește modificarea și

in ramfavroltalȚ cu prevederile                Ewnpran fir. 67Wl(||o d »

I-+M.IÎ nr. fW ctfr« IX ItiHr privind mfourf ik punere in apliearr a k«gițl*meulu|ui (UE.)          di tari? «rarului- European ți al C^nvlilulul din

47 aprilie 2(1 U priviiwJ proiecta pcrsaunclur in tes» ce prlvqrtc prtîiicnirci» ciulelor cai csrurfcr perraunl 5» privind libera cii.-uinih- » Recilor claie. vi in/orinâni <*S »ir ruinul kil frJmuritî ScfrtornduJ I ruima>k >i mpcviă k«klu.|la în <cti»mț:niui MTVrflilil dfttrlair cu riioclr r ps^onaf


Bd. Bunii Mantă nr. 9, Sectorul 1> București; Cod 011222 Tdt +4U-21-3L9J0.13; yax: +40-21-319.10.06 Email: riyhi r-Hin.i u            !_j ■>

httpww w .p rima r i asecto rL ro


T MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® sectorul!

V7 www.priniariasectorl.ro


SECRETAR GENERAL


completarea actului administrativ " va restitui e&nltwwlfwreji celor 39 de acțiuni, respectiv a sumei de 2(16.700 lei la Bugetul primăriei Sectorului 1 a Municipiului București" , propus spre rectificare, legea interzicând sub sancțiunea nulității, modificarea sau completarea prevederilor actului administrativ prin recurgerea la operațiunea rectificării. în situația dată, precizez faptul ca modificările preconizate pot fi realizate prin acte administrative modificatoare, adoptate conform procedurilor legale corespunzătoare. Realizarea unei distincții între operațiunea rectificării/ pe de o parte, si modificările și completările aduse actelor administrative, pe de altă parte, se impune cu necesitate, având în vedere că, în practică, acestor procedee juridice le sunt atribuite efecte juridice asemănătoare. Trebuie precizat că este de esența rectificării de a nu modifica și completa acte administrative, din acest fapt rezultând astfel că între aceste trei operațiuni există o distincție fermă și clară de regim juridic.

în contextul dat, sub forma unei cereri de rectificare, se propiuie de fapt, modificarea și completarea textului actului administrativ, prin înlocuirea unor cifre, diminuarea unor acțiuni, cuvinte și sintagme, înlocuiri care, la o studiere atentă a textului, schimbă sensul inițial al acestuia, având, de asemenea, repercursiuni în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor în cauză. Modificarea prin îndreptarea erorii materiale privind diminuarea numărului de acțiuni și reducerea capitalului social conduc la efectele juridice ce intră sub incidența prevederilor art 207, art. 209, alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare -reducerea capitalului social ce presupune micșorarea numărului de acțiuni, restituirea de către acționari a unei părți din aportul lor inițial, proporțional cu reducerea capitalului Rnrial, contrar unei rectificări.

Hotărârea Consiliului Local nr.187/09.07.2019 privind majorarea capitalului social al Societății Compania da Investiții și Dezvoltare Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, a stabilit următoarele : Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu suma de 181.996.700 lei aport in numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 31.12.2019. (...)

Ari. 4. - (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în sensul majorării capitalului social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 79.500MO lei la. 261.496.700 lei; prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 181.996.700 lei, divizat în 49.339 de acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 5.300 lei.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor fiind următoarele:

In cott&WMltatc* Cn prrwlrrilc RCțibhunțftluhtr Euiorwam nr. &7WW16 il ■ l-rfibi mr. l'.Mi din fS iulfc 20iH privind mimuri de punere în «plicarc 3 RcguUraciiHilwl (UK> Jillfi.’rtl’V hl farfammintai European ți .îl < uiwîiiuhli din 17 uprifli 2<l 1 prMrnl ptrotMjhi permit, rac tar fi/ter ii» rrr« W privțfie prvli»fr;»rcn dadiliM’ «u carwtlcr iM'rnenai -ji privind libera clrcwlalif a «ccMor dulr, ’.i inUwjfuvnv că prnunșlul Primăriei Seclnrulul I ciiftoaftc >|.

ItțhlafU în domeniul feeprirSții rfflfdor <u < ar aci rr pr ruinai,


Bd. Biiuu Munca nr. 9, Sectorul 1, București; CodOLL222

Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-2J-319.1U.06 £maii: tl »j ■■t m i ia irj i > rf măritiș I ,r*> http;//w ww.primariasedori.ro


MUNICIPIUL BUCUREȘTI -f

$ sectorul!

v7 www.primariasectorl.ro


SECRETAR GENERAL


n,)      99% - Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un număr de. 48.84-6 acțiuni

in valoare totala de 258.88S.800 Lei;

b) 1% - Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un număr de 493 acțiuni in valoare totalii de 2.612.900 Lei.

Ari. 5. - Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293 din 12.10.2018, care va avea următorul cuprins :

" Art.5 Capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este în cuantum de 261.496700 lei, reprezentând 49.339 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând in aport în numerar, astfel:

Sectorul 7 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 258.883.800 lei, corespunzător unui număr de 48.846 acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social total al societății și din cota de participare ia beneficii și pierderi;

Administrația Domeniului Public Sectar 1 cu un aport in numerar în zvdoare totală de 2.612.900 lei, divizat în 493 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi."

Prin urmare, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sector ului 1 nr,187/09.07.2019, Consiliul Local Sector 1, prin aparatul de specialitate al Primarului avea obligația virării în conturile Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a sumei de 181.996,700 lei, cu titlu - majorare capital social conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.187/2019, iar ADP Sector 1 avea obligația virării în conturile Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a sumei de 1.817500 lei cu titlu - majorare capital social conform Hotărârii Consiliului local al Sectorului 1 nr. 187/2019,

în timp ce ADP Sector 1 a depus, în mod corect suma prevăzută in HCLSî nr. 187/2019 și anume suma de 1.817500 lei cu O.P, nr. 1366 din 03.72.2019 Consiliul T ocai Sector 1, prin aparatul de specialitate a depus suma de 181.994,633 lei.cu O.P. nr, 4542 din 29.11,2019 în valoare de 90.088,367 Ici și O.P. nr.4609 din 04.12,2019 în valoare dc 90.088.366 Ici, în loc de 181,996.700 lei rămânând de virat suma de 2.067 lei, pentru a îndeplini obligațiile instituite în sarcina Consiliului Local Sector 1 prin aparatul de specialitate, stabilite prin dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07,2019 privind majorarea capitalului social al Societăți!. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și. Domenii de Interes Public-Privat Sector ISA,

în aceste condiții, în mod greșit, s-a interpretat că suma dc 181.994,633 lei reprezintă întreaga contribuție la capitalul social majorat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/2019 al

in               eu pTrucdcrih1 Rcgulamcnitulttl European ar. tfTMblHG ti a

l.sftli ni. 1*H» dlffi Itf tufk SOIM privind mi»uri (1r punere in nplkare? a Rcr«I«incul«»1ui (Ufc) ZUlo ^o uj Partamvffitttai F.urwpean ți ■! CundlliMui din 27 liprWr ZUiib priiifuf pruiMln pertQunckuf fîclre in crc<i cr prl’VfjIc prelucrări*» dawlor kii cnmttrr peraumnf ți IJhcra circuhpț o uccșcțir djilr, râ (iifafrriani ci pcrwMlial Priininrfrl Sectarului i cwKk»f4e ți mpecit Irglsiupl In dumcnluf steurllipi dalelor cu rurncittc pfr<<wal.


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul L, București; Cod 011222 Td; +40-21-31.9,10.13; Fax: -4(1-21-319.10,06 Email; regiMniHirni/r           .rn

http://w w w .pr i mari ascet o rl.ro


\ MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

® sectorul!

www.primariasectorl ,ro


SECRETAR GENERAL


Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Plecând de la această presupunere greșită, s-a inițiat și aprobat de către Consiliul Local Sector 1 Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.87 din 28.05.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187f 0$.07.20'1$ privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Astfel, în urma plăților făcute de acționari prin virament bancar s-au constatai următoarele;

L Administrația Domeniului Public Sector 1 a virat suma de 2.612.900 lei reprezentând 493 de acțiuni în valoare de 5.300 lei fiecare. (2.612.900 : 5.300 = 493 acțiuni)

11. Consiliul Local al Sectorului 1 a virat suma de 258.881.733 lei, reprezentând 48845,61 de acțiuni în valoare de 5.300 lei fiecare,( 258.881,733: 5,300 = 48845,61)

Proiectul de hotărâre a avut drept scop îndreptarea erorii. materiale a sumei cu care s-a majorat capitalul, respectiv, 181,996,700 lei, având în vedere că sumele corespunzătoare valorii de 1% , respecta;, 1.819.967 lei și valorii 99%, respectiv, 180.176.733 lei nu se împart exact la valoarea, nominală a acțiunii în valoare de 5.300 lei, făcând astfel ca acțiunile să devină divizibile, situație contrară dispozițiilor artA02 alin.(l) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și actualizată, art. 102, (1) Acțiunile suni indivizibile.

Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.87 din 28.05.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/0$.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de. acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, la data de 10.Q6.2020 cu Ordinul de Plată nr.2284 a fost virată difierența de 2067 leir întregindu-se astfel, suma de 18L996.700 lei, sumă cu care Consiliul Local Sector 1 avea obligația să participe la majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., contam Holărârii Consiliului Local nn187/09.07,2019 privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

De asemenea, este ușor de observat, că, potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.l 87/09.07.2019 capitalul social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de. Interes Public-Privat Sector 1 S.A, este majorat corespunzător, Capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 7 S.A. este în cuantum de 261,496.700 lei, reprezentând 49,339 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, drept pentru care, îndeplinește condițiile impuse de arii 02 alin.(l) Legea societăților nr.31/1990, republicată .

Mai mult decât atât, la data dc 11.06.2020 a fost depus, la Registul Comerțului dosarul de mențiuni privind înregistrarea modificărilor aduse actelor constitutive ale societății, ca urmare a majorării capitalului social conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.l87/2019. mențiune soluționată favorabil la data de 15.06.2020.

în cmtfttnirUnic ri» prevederii* H*|L»i«nheniutul Kuropean nr. 67WM16 sf ■ largii nr- l'Xi «Tln Ui hd'lr SîJJJi prhinil iraăMiri dc puat-rr în «pîkrarc * Kt*g«itattie «tal»! I1KJ 2-.lih.67'» af rnri^racndihU European m aI Cuniiliulttl din 11 uprlhc priMfld priMr«*|ia peftwmetar fider tu crea tt private |irc!ucrwr.a (talelor cu rarifirr pemon»! ji prlvina|i librru. elfcufnlie ii nccswe (talc, vi infornrfim fii pcrtoiului Prim arfei SVcrorutuf I rwnoJtjțr >1 r»s|icctrt li-gidalku 'ui d«mrniui tKwrit*|B Unit-kir cu raniefrir jtctrantțul.


Bd. Manta nr. 9, Sectorul 1, București; Cod 011222 Teh +40-2P319.UM3; Fax: 44tf-2Mî9,i0.06

Email: mdMrilunUflttriinTir ftttp.vArn «.primăriței ari.io


f, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

® sectorul!

www.primariascctorl .ro


SECRETAR GENERAL


în considerarea principiului dc drept administrativ consacrat de art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intitulat "Subordonarea fața dc actele de nivel superior" conform căruia "La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor si ordonanțelor Guvernului $i altor acte de nivel superior.

Pentru soluționarea problemelor de interes general ale membrilor colectivității locale, autorităților administrației publice locale Ic revine competența exclusivă în a aprecia necesitatea și oportunitatea adoptării actelor administrative, în limitele și cu respectarea strictă a dispozițiilor legale cu incidență în materie. A admite ipoteza că actele administrative smit omise doar pentru considerente, de oportunitate, pe care le apreciază aleșii locali, este în contradicție evidentă cu principiul de drept constituțional înscris la articolul 1 alin. (5) din Legea fundamentală, în baza căruia în România respectarea și supremația Constituției este obligatorie, la fel fiind obligatorie și respectarea legilor.

Tod odată, precizez faptul că actul administrativ adoptat trebuie să se încadreze în sistemul legislativ care implică legături multiple și formează un complex unitar în cadrul căruia există relații de ierarhie, corelare, compatibilitate, interdependență. Regulile de drept adoptate trebuie să corespundă schimbărilor în formă și conținut ale interacțiunilor sociale și să aibă o mare stabilitate, condiție necesară unei ordini juridice. Reglementarea propusă nu transmite un mesaj clar, pe înțelesul destinatarilor și nu asigură posibilitatea sa fie înțeleasă de toți cei cărora li se adresează.

Față di1, aspectele mai sus învederate, consider ca Hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu respectă normele legale în materie, motiv pentru care refuz contra semnare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 87 din 28.05,2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, și propun revocarea acesteia cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările.


tn r«rifurmi UHe <ti prevcdtrhr RrcutamcHliitai l.uroftca» nr. 679/2016 m o l tRii or IVI» ifin iri hrffc 2<I|X jjirivlml ftiihurl <J«’ pwiu-rr im aplicare ,7 ttniwUnirnuiliii I»;IQ 20|(i'<iT« l'urininciriwlirl Kurupenn ț»i iul C.niuiliuHi ilin 57 n|»rilîr JQB6 privind proCe<|ia perurnnetar fîricc în ceea t’e prftytfc prelucrare^ iliitelar tu cirscirr petâOaal* >1 privind liber* ciriirialle 4 ftCMfer ifuit*. vi fnfțirmfira i?4 prrannuhil Primăriei Srriorulrii 1 c«noik}ic 3» mpoclt ktihlujia iu ttanwnlul lecnriiAlH «Intetor eu caracter 0cno*&l.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, BawrețtL* Cod OU222

Tel:+40-21-319,10.13; Hax: -"-40-21-319.10.06

Emalk rtPiKiira tura Zidari nrijiria<i.ro

htt p:// w w w .p r i mar i ase ecor 1 .r o