Hotărârea nr. 86/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului • Sectorului 1 nr. G1430/22.04.2020;

Ținând scama dc Raportul dc specialitate nr. G1429/22.04.2020 întocmit de Direcția Management Economic și nr. M/l28/06.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local a] Sectorului 1;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 5/2020 a legea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr,273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul dc utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02,2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu rectificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin,(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2020, conform anexelor:

(!) Venituri-buget focal, conform anexei nrd (LI; 1.2);

(2) Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1 ( 2.1.L1; 2.1.1.2 ); nr. 2,1,2 (2.1.2.1; 2.L2.2; 2.1.2.3); nr.2.L3(2.1.3.1); nr.2.1,4 (2.L4.1); nr.2.1,5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.L5.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1 (2.L6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.L6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2); 2.1.6.3; 2.I.6.4; 2.L6.5; 2.L6,5;2.L6.7; nr. 2,1.7 (2.L7.1; 2.L7.2; 2.L7.3; 2.1.7.4); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.L8.2; 2,1.8.3; 2.1.8.4; 21.8.5; 2.1.8.6; 2.L8.7); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2J.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10,5; 2.1.10.6; 2.1.10.7); nr.2.1.11 (2.1.11.1;

2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.]. 12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4); nr.2.1.13 (2.1.13.1).

Art. 2, Se aproba Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului I la data de 31.03.2020, conform anexelor :

  • (1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1 (3.1.1); 3.2 (3.2.1);

  • (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; 4.1.1.1 (4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2); 4.1.1.2 (4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3; nr. 4.1.2 (4.1.2.1).

Art. 3. — Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2020, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1).

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economie. Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Carairaan. Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 a] Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate ]a alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

/

i


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nieolela Ce fălim

I Semnat eu bară de înlocuitor

Nr.: 86

Data: 28.05.2020