Hotărârea nr. 85/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 28.05.2020 privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea^ la data de 31 decembrie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G 1209/02.04.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G1208/02.04.2020 întocmit dc Direcția Management Economic și nr. M/99/03.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tn temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a legea bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.57 alin (1) "Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție” și alin. (4) “Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative " din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Genera] al Municipiului București nr.3 0/06,02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar:

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu rectificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art.166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data dc 31.12.2019, conform anexelor :

  • (1) Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1; 1.2);

  • (2) Cheltuieli-bugct local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1 ( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.15.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1 (2.L6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.L6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3;

  • 24.6.2.4) - 24,6.3; 2.1.6.4; nr. 2.1,7 (2.1.74; 24,7.2; 24.7.3; 24.7.4); nr.2.1.8 (24.84;

2 1 8 2- 2 1 8 3 24.8.4; 24.8.5; 24.8,6; 24.8.7) ; nr.2.1.9 (24.9.1; 24.9.2; 24,9.3; 24.9.4); ht.2440 (2.1404; 2.1.10,2; 2.1.10.3; 2440.4; 2440.5; 2.1.10.6; 2440.7); nr.24.ll (24.114; 2.1.11.2; 2441.3; 24.11,4: 2441.5); nr.2.1.12 (2.1424; 2442.2; 2,1.12.3;

  • 2442.4) ; nr.2.143 (24434).

Art. 2. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 314 2.2019, conform anexelor :

  • (1) Venituri, conform anexei nr. 3; 34 (34 4); 3.2 (3.2.1);

  • (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 44 4 ; 4.144; 4.14.2, 4.1.1-, nr. 4.1.2 (44.24).

Art. 3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 314 2.2019, conform anexei nr. 5 (5.1; 54.1; 54 44).

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic^ Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ I-reuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ clin Sectorul I, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector i, Complexul Multifuncțional Caraiman. Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului ! al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primatului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptata eu 19 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți j consilieri locali din 27 de consilieri locali in funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinara a Consiliului Loca] al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINȚI'/"* ȘEDINȚĂ, Marian Crifatflfa Ncagu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAI, Daniela Nieoleta Ccfalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 85

Data: 28.1)5.2020