Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 28.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru a perioadă de 3 luni

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05,06.2016;

Ținând scama dc avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1:

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sec toiului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Muri ici pi ui ui București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 78/08 04.202(1 privind aprobarea Regulamentului de organizare și fiincționate și Stabilire?) procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate dc autoritățile abilitate;

Constatând îndeplinite prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I nr. 32/20.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), ari. 123 alin. (1), art, 139 alin, (1) și art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru o perioadă dc 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 vuturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 10 voturi împotriva. în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul an. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRA^*" ĂT

SECRL ^NERAL

Danie*i N trimet a (Icfiîlan

Nr.: 84

Data: 28.05.2020