Hotărârea nr. 83/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 08.04.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector f precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1284/07.04.2020 și Raportul de specialitate nr. G/1283/07.04.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, M/3-107/07.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ari. 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile inleme/extemc contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit. în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș” cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1. precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut, se modifică și se completează, după cum urmează:

  • 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. (1) Sc aprobă majorarea comisionului de risc de la 1.55% ia 10%, reprezentând un fond de risc în sumă de 5.623,146 lei.

(2) Constituirea fondului de risc până la concurența a 10%, în sumă de 4.751.558 Ici se asigură prin completare din surse de la bugetul local.”

  • 2. Alineatul (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 2, (3) Sc împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, în numele și pe seama Garantului - Sectorul 1 al Municipiului București, Actul adițional la Convenția de garantare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 rămân nem edificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Administrația Piețelor Sector 1 București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum șî Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 1 abținere -numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEJUNȚĂ, Marian Cristian Nengu


Nr.: 83

Data: 08.04.2020CONTRASEM^ a za,

SECRETAR GENERAL

Daniela Mcoleta Cctalan

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.£SZ?

ACT ADIȚIONAL nr.


...../...........A/.xn'n/J OȚi/pn


La Convenția de garantare de către Sectorul al Municipiului București a unui împrumut con Administrația Piețelor Sector 1 în valoare de 56.231.460 lei

PĂRȚILE CONTRACTANTE

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul administrativ în București, nr.9, sector 1, mvw.prirnariasectorl.ro, tel.+40-21.222.01.09, fax:+40-212220306, e-mail: regisiratura identificată cu CIF: RO 4505359, reprezentată legal prin Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Daniel ’l udorache, în calitate de GARANT,

Și

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 eu sediul social în București, str. Liincani nr. 5, având CIF 3592934, reprezentată legal prin Director General, doamna LUIZA MĂRTESCU, în calitate de GARANTAT, au convenit încheierea prezentului act adițional:

în temeiul ari. 6.1. din Convenția de garantare de către Sectorul al Municipiului București a unui împrumut contractat de către Administrația Piețelor Sector 1, părțile au convenit modificarea și completarea următoarelor clauze contractuale:

L Articolul 3, pot. 3.1, și pct. 3.2., se modifică și vor avea următorul cuprins: ”Pct. 3.1. Comisionul de risc in cuantum de 10%> din valoarea totală a creditului in suma de 56.231,460 lei, reprezentând suma de 5.623.146 lei, va fi constituit prin plata directa a Garantatului la un nivel de 1,55% din valoarea totală a creditului, reprezentând suma de 871.588 lei si 8,45% din valoarea totala a creditului, reprezentând suma de 4.751.558 lei, prin completare de la bugetul local de către Garant.

Pct. 3.2. Suma de 4.751.558 lei completata de la bugetul local va fi achitată de Garantat in 36 rate lunare după cum urmează: 35 rate lunare egale în valoare de 131-987 lei și rata lunară 36 în valoare de 132.ii 13 lei, în contul IBAN R024TREZ7015058XXX015838 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, începând cu dala de 2501.2021."

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data ...............în ...... exemplare cu aceeași valoare juridică, câte .......

pentru fiecare parte.

GARANT, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

DANIEL TUDORACHE


GARANTAT,

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL LUIZA MĂRTESCU


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

DIRECTOR,

EFTIMIE MARIA MAGDALENA

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚI E, CONTENCIOS ADMINISTRATIV DIRECTOR EXECUTIV,

FEURDEAN CRISTINA CORNELIA