Hotărârea nr. 82/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 08.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare nr. 10471/03.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. I 554/03.04,2020 al Direcției Management Resurse Umane și nr. M 3-100/06.04,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamcntclor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice dc asistență socială și a structurii orientative de personal, cu nunii fi cari le și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 15/28.01.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând Hotărârea Colegiului Director nr. 3/03.04.2020 privind eliberarea avizului consultativ asupra modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (1), art. 166 alin, (2) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare - la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționat e ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ultrioare, astfel:

  • a) ART. 52 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO (C.S.S. Pinocchio):

paragraful 1 "(locația: București, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr.40 (...)''se modifică și va avea următorul cuprins: "COMPLEXUL SOCL4L DE SERVICII PINOCCHIO (C.S.S. Pinocchio) (locația: București, Sector 1, str. Minervei nr. 31A

  • b) ART. 72

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI R.EABILTARE NEUROPSIHIATRICĂ CU STRUCTURI PAVILIONARE:

paragraful 4 "Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina: cu sediul in București, Sector 1, str. Minervei nr. 3 IA ”, se modifică și va avea următorul cuprins : "Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf Mina : cu sediul în București, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.HI. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Telurică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de LIrgențănr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șî completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta Cefalan

Nr.: 82

Data: 08.04.2020