Hotărârea nr. 81/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 08.04.2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performantă, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământulpreuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului L întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M 3-104/06.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și G/1282/07.04.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și a! Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prcvcdcrilcM uri. 82 alin. (1), (l1), (l2), (2) și (3) și arc. 105 alin. (2) lit d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale dc acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, întocmită de către Serviciul Economic Bugel-Finanțe și Achiziții din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit cc), art. 129 alin. (7), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și Ut p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă acordarea unui număr total dc 22*556 burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, București, pentru semestrul al IT-lea al anului școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019- 2020, în sumă de 600 lei/lună/elev.

Art 3. - Se aprobă cuantumul unei burse de merit pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 - 2020, diferențiat în funcție dc temeiul acordării, astfel:

a) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între

  • 8.50 - 9,49 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, va fi în suină de 300 iei/ lună/ elev;

  • b) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit, a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar dc stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între

  • 9.50 - 10 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, va fi în sumă de 400 lei/ lună/ elev.

  • c) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin, (1) lit. b) și lit. c) din Criteriile generale dc acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, va fi în sumă de 300 lei/ lună/ elev.

Art. 4. - Se aprobă cuantumul unei burse de studiu, pentru semestrul al 11-lea al anului școlar 2019- 2020, în sumă de 300 lei/lună/elev.

Art. 5. - Se aprobă cuantumul unei burse de ajutor social pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019- 2020, în sumă de 300 lei/lună/elev.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 08.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DU ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncitgticontrasemnează.

SECRETAI GENERAL Daniela NicuieH Ccfalan

Nr.: 81

Data: 08.04,2020

CONS11.HIL1.OCaL AL SECTORULUI 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚI LOR DE ÎN VĂ |ĂMÂNl ’ PRE UNIVERSITAR

Șl A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE-SECTOR 1

BUCUREȘTI


Situație privind bursele școlare aferente semestrului Jl din anul școlar 2019-2020

NR.

■ i:


Unitatea de Itiv5|5niânr

Număr de burse} PU ta FT gi1 h/r/^zr/dr Je AfEA

3TiVj'<

■ucrf/ Bwtfg ff1,561-!fi)


_____________prryarrfrtfflJiJ

nwrfr-

pq iWj'-W Jr i! fj.Wiarp ia a'f     ti? h Af

JTCPtor?            i/c .IfEN

nicrff /ȚȚ^j'fliSS. 4 IU

fltdrîi mediaf9.3Q-ith


TO7.4J.


1,00 59,00 WMI


0.0Q

G.CO


O,UI


primar

3


0.00


0.00


LI. 00


0,00

0,00

0,00

0.00


14,0 li


0.00


0.00

0.00


0.00

L3.0O


27J0


0,00


0,00

o.'»


0.00


D.OO


0.00


OJO


gimruzîaJ

4


<JJ3U


0.00

0.00


o.nc


O,i»

0,00

MO


ia.Li'1


0.00


112.00


HI.OO


1-00

11.00

2534)1


5.00


I.Crfj

.7,00


I ('„QQ


0.00

3.00


117 -0Q


ANEXA LA HOTARÂHEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11liceal


»j,oo


O.OC

40W


497.M


34,00

951^00


13.00


nou

2?3,(JO


S9XM


MO

61.00


444.W


17,00


2.00


4C4,00 149,00 ijUO

56,00 «9.00
__iftrf'v tmaitv__________

dTtfrij'-rOT’TjJC ft’fHVy |r                    w ri

OWiJA'l'-di.T i2,t’ jWjtjV dwenr rn^dia fH, S&-9.4?)


-f FK-Wl


44.00


0.00


(j.fjO


rj.on


0.00


10.00


o.oc


39.00


o-.oc


WE4E


f?pp/fwwfi/rta


.Hotare c.^FCPij'au'W -flit' AfA.Y


JNUTCtfHMW1


rom


UCELL GRECO-CATOLIC " 71 CHWUU"


TOTAL


COLEGTLL MpWW, *7.

N£CLfLCEu


L1CECL TEORETIC TZ

VOANJ7F"


TOTAL


rțq{T||r mc^/ru^S,5P- ?, Vîi^J ffltvjrmerfwfll Jp-WJ


tțudiu__

ajutor mtei


X.iff/idrfjTdrrJi'rJ


c ff/nțpr r rl/Wi7fflp/tfrfe.-iciwrjw/î lirf VTjJVirtNJfMiTrfmie de Ai£jV

fflfrij1 PWiiiCTrtJCM'.^


mrn'l! rfttf tfltTffr.     7 fl/


ajuWftfW


iNent-

PU rfl|>.; f / fi-' V fifffJJ N J fl^.'■ i mi rw Ki !j J j jropftffFF wtdrliuTJț!


mi-rr? mrz/j'drfrî.JfJ-y 49J


yjWi'Li


mm'f-

r o FJljPi -Xirtr limțntnfr/r ■ rj/ti-u « L' rf 4ctf ton? orMfliij'wi'r tfg Afe'A'

Wi2if.:a.'W,50


iTn'^0 mrrl:rjf9,5fî-Jfî?


ufutor HfKiul


3SA0& 743,00 0.00 60.QC

U3M0-

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0 00


6.00


381.00


$.00


0,00

0.00

0,00

oT


0.00


171,00

0.00


3,0C 180/2»


0,00


57,00

LNȘaH


0.UU

3ȘJ.0J 52.00 L7.00

1S7.0D

647,0L)


22.00


O.M


112,00 55,00 21.00


127.00


0.00


337.00


i6 to


0.00


536,00

42W

3.00

125.09 l.ll&OO


36110


1.00

43 8. W 365.00


9.OT 122.00


971.00


UlUO

0.W

0.00


0.00'


0.00


MO


1.00


0.00


0.00


o.on


o.ou


s,nn


0.00


6J0


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


OJ)D

o.oo


G,(JO

0,00

c.00

G.C’D


0.010.W

O.-XI


S >30


O.iXJ


iK^ori


O-OD

0.00


0.00

0.00


0.00


52.00 11.00 187.00


o.co


■JO


M7JJ0


10.00


0.00

0.00

(i,no

0.00


54.00


0.00


0,0 G


0.00


0.00


O.OC-


0.00


O.OC'


Ml


6.i»


0.00


D.CMj


C-.OO


m,Q0

25.00


K.OO


3.{JU


0,00

ȘL ,00

45.60


MO-


34.00


0.00


177,00


6,00


0.00


70.00


182,00


0.00

8,00


166,01


25,00


C.00


ftfi <10


21 1,00

0,00

16,00

338.08


0,D0 31.00 10 0-0 12.00


34tO0


0,00


WJ»


10.00


0,00

466.00


246.00


3.00 117,00 841,01


5.00


1.(10


357 00


154 <10


9,03 87H0t> we.oosC'PIU


0,00


577,500.00

4OD.DQ0.DQ

13.500.00

206.400,0'3

L 3 31490,03


66.000.00


4.500.00


631.500.00


920.0DOSQD

1 „SG.I Q0 I4Ij6DO,OD L765.I0OJO


14 7.000.00


0.00


580.500.00


I 4RiS.0nO.CKl


0,00 144,000,1» 2J57,fWj0(l


74 onn nn


•3.00


S14.S0ll.OO


1(14.00'0,00 25.500,00 *48,800.00 1.176JOOJO


titdTOO.OC


0.00


16B.CW0.D0

11O.-DUU.DU


.ilsco.dO


K4.BOO.O0


0.D0

MOJOMO 48.000.00


D,DO

BOd .oqn.no

B56.OOC.O0


4rn00.(l0

300.000,00

2.012.500.00


ins ncKi.no


1.500.00


657 noo.ao ■’IiJi.CHHIJM'


iiwo.au

292.800,00

L8Q2u8ODsOU


MR.

CRT

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr Jc burse

Total sume

9

£/C£t(L TEORETIC "A. Vj.ANUȚĂ”

oerfornianta

74.1)0

2.00

7.00

9.00

6,0G

72.000,00

merii-compelitib'o!imviadelr:</nt.nrxuf: școlare Ortdnisate de MEN

o.no

u.ou

o.ro

0.00

0,00

0.00

merit medialii. 50-9.491

240.00

O.OG

O.OT

J-J8.ro

U2.ro ‘

360.000,00

merit mcdia(9,5R-UI)

247.00

O.OG

0.00

iro.ro

!4i .ro

494.ro0.00

studiu

2.00

0.00

0.00

1.00

1.00

-j.roo.po

ajuior soda?

52.00

2.00

10.00

s.ro

35,00

124J80l>.0<}

TOTAL

56SJ0

4.eo

17X0

225.00

319,80

].053^80.ro

10

UCEVl- TEORETIC ’W. lORGA"

performanta

23.00

0.00

9.00

8.00

6.00

69.OO0J6O

mtril-

compctitii/alimpitidr^nncursuri Școlare Orwnisatede MEN'

0.00

Uliii

o.ro

0.00

0.60

0.00

merii rnedia(R.5fi-9.4ty

633.00

0.00

0.00

158,00

475.00

949.500.00

meni mediu (9,50-iO)

400.00

0.00

0.00

216.00

L84.C0

8UO.WD.0O

studiu

0.00

O.OG

0.00

0.00

•}.«/

o.ro

ajutor social

65,00

1,00

10.00

13.00

4L,00

I56.rou,00

farsa de ajutor ocazionala

1.00

0,00

3.00

0.00

1.00

jro.oo

TOTAL

1.122.00

t,ro

t9.ro

395X10

707.08

L.974J0CJ0

n

COLEGIUL GERMAN GOETHE

ocrformanta

55 X»

0.0D

22.00

25.00

8.00

165.000,00

merit-

et-impetiiii/oliiupiader'cOMUrswi școlare onanieate de MEN

0.00

ncn

0.00

o.on

0.00

0.00

merit mediafH.50-9.49)

476.00

0.00

0.00

77? 11(1

239.00

7I4.006.0D

merit medui(9, M-!6)

445.00 1

0.00

0.00

327.00

118,00

«uri nropo

studiu

2.00

0.00

G.CO

0.00

2.00

3,ooo.ro

aiuior social

36.00

2.0C

3.00

15.00

J6.0D

86.400,00

TOTAL

1.014.00

2.10

25.10

604.00

383.ro

t.858.400,08

12

LICEUL DE ARTE PLASTICE “A". TONITZA u

tnrrfi>rmatita

64.00

0.00

0.00

ro.oo

Î3,DU

189.000,00

cofitpelitIL'Olimpiade,'concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0XX)

OCX)

6.60

merit mediată.30-9.4?}

239.00

0.00

0.00

108.00

131,00

358.500,00

.merit medlaS9.5ti-lti)

490.00

0.00

0.00

116.00

374.00

9ro.ooo.ro

studiu

14.00

0.00

o.oo

7.00

7.00

2i.oro.oo

aiutor social

63.00

0,00

G.OC

19.00

44.ro

LSI.200.00

TOTAL

869.ro

0J0I

1,10

288,10

589.80

1^99.780^0

13

COLEGIUL NAIONAL DE

MUXiCrl "G. E.XESCU"

ni'T^irw/rnw

227.00

1,00

36.00

92^0

98.ro

68t.000.ro

merif-

eotnpeiitia'&iimpiadf/coitcUrSuri scoiarc organizate dv ME.V

15.00

0.00

1.00

6.00

8.00

22J00.00

merit medialS.5Q-9.49)

156.00

0.00

o.ro

7D.ro

88.ro

237.0C-D.ro

merit medial?,50-10)

185.00

c.uo

0.00

104.00

ai.ro

37GGOO.OO

.ftiidiu

l«JX)

G.CQ

2.00

6,00

8.0C

27.60G.ro

ajutor tccini

174.lV

l.ro

46.no

ts on

42,1)0

297.600.00

TOTAL

727110

2.00

85.00

3154X1

32?po

1.635.108.80

!4

COLEGIUL NATIONAL A VLAICU

ccrformunta

3.UL)

o.ou

IJ.IJII

11,00

3,00

4 oro on

tnerit-

campe«ili''ollmpiadc'concursuri sedat e organizate de M£N

3.00

0.00

0.00

0.00

3.ro

4.500,00

merit medialii. 5 0- 9.49>

245.00

OJ)0

0.00

o.ro

245.00

367.500.00

meri! media(9.5(1-1 Os

«5.00

0.00

0.00

o.ro

63.00

130.000.00

studiu

2.00

0.00

O.OG

o.ro

2,ro

3 000.00

afutor social

56.00

0.00

0.00

0.00

58.00

139.200.00

TOTAL

376.00

0.00

o.ni

0.00

376,08

653200X0

15

COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRBTTA

performant"

1.0D

0.0(1

O.UO

u.w

i.ro

3XJDU.UC

merit-

COrnpeitttL'oiimpiade'concursuri sectare orcanriaie de MEN

4.00

G.QQ

Q.(X)

u.oo

4.00

6j60G.0G

merit medial#,50-9,49}

74.00

o.ro

0.00

D.DO

74XK)

111 .oro.ro

merit medial?. 50- iO)

5.00

0.00

o.ro

U.DU

MJU

io.rou.uu

studiu

<j,on

opo

o.ro

n.on

9.D0

13.500.00

0 fuior social

4i.ro

0.00

0.03

0.00

4t.ro

98.460.00

TOTAL

MW

CJO

o.ro

1.00

i34.ro

241.500,00

16

COLEGIUL ECONOMIC V MAHGEARl:

performanta

29.00

0.00

0.00

0.00

29X»

8 7.000,00

merit-

competitii/olimpiadC''cancursuri

școlare orxtini^tlede MEN

3.00

0.00

0.00

0,00

3,00

4.50-3 ,ro

merit wMrtJM.49)

674.00

o.ro

0.00

O.OG

mro

:,012.500.60

merii mediai'9.3f/-)(j')

87,00

o ro

0.60

0.00

67.60

I74.oro.6o

studiu

16.00

0.00

0.00

(i no

16.00

24.000.00

ajutor social

J22.0D

D.OU

0.00

0.00

.322.06

772.800.00

TOTAL

i.i3i.ro

o.ro

o.ro

OXJO

].i32,ro

2.174.800.01)

NR. k-xx k

l Jnitalea dc imățâniânt

Fulul bumui

Nuwflr de burse

Total sume

{:icehl teoretic g CALiJVESCU

prrf’wmMHTJ'tf

6.cn

D.DO

a. ao

0.00

6.00

18.000.00

«:r tmfli • ti 1 lila tuttpîiadelCO NC UfJJ4H țeodare organizate de MEfil

<5 .oa

u.uo

0.00

0.00

6.00

9.006.00

meri: mediat#. 5Q-9.4P)

44Î2JM

D.DO

0.00

0.00

462.00

693.O0D.CJU

meri! mediali). 5i?- Ift)

tî.OO

0.00

C'.OO

0,nc

85.00

170.000,00

•ctufiin

7.00

□.□0

0.G0

O.OC

7.00

Hj.SOO.LK-

aiirter social

S7,Dij

0.00

0.00

0,W

87.DQ

208,800.00

TOTAL

SS3JW

CJO

IM

Q.K

S»kW

Limaijo

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA Jf. tlMMM

nerfwnrtiriin

1.0(1

0,00

OJOJ

0,00

1 Jl6

3 tiiNl OII

merii-

rtf’fwZu fi tu? ituit •-% < wcnF> uri

Jcpfanf oreafflfatffe fl'-rjl-fSV

w

0.00

C.dD

0;»

2.00

3.WKI.0D

mjTTi1 MN'rLtrfAjjflfl. + W

99.00

GXX)

OjOO

D.OO

W,O0

148.500.00

werft fflcrfjflfy. J0- /0;

IW

0.0D

O.CID

D.OD

13.00

26.liC0.Mi

r/lrtflu

1,00

0.00

n.do

n,<w

1.00

1.500.00

flJHiOFSDCrfl/'

7«.tK)

IJ.OU

0,00

0.-30

74.IM

J 77.6M.OO

TOTAL

19Q.OO

(MII

CJO

u.țH

190.01

A59.H(IJ0

COLEGIUL TEHNIC MEDIA

15.00

O.00

0.00

0.00

6.00

JW5.00

mcrf.

c       1’ fo r/0 i'j'flV' wtf ®"'C0 n c u «V#

.& • nJu rt? rwa /1 j zluj? Je /i fEN

0.00

o.oa

Q.OC

0.00

0.00

0.00

merid jiifiM.JtW.-W

39.0D

fi.fin

Ol(K!

0.00

19.00

5 B. 500.00

nj rrii m trffar'?, J iM CU

lOG

n.nti

O.fWJ

n m>

4,on

S.-0O0M

ii'Ufl'ji

15.00

0.00

aoo

0,00

1S.0D

22.500,00

ajutor Jf^j'u'l1

I01.OT

0,00

O.«j

0,00

L01M

242.400.03

TOTAL

IfrS.lH)

»,DO

04>g

0J0

J49.4OTJM

W

COLEGIUL TEHNIC FEJtOW^IJt MttMH

perji rwiijn

245.00

0.00

0.W

7.0G

J'.j.OD

7B.Mi0.0D

irtfliP-

CV tv\f»cf^iHfrir *j riade/ctmeurwi scuter* flF57u.iilr-ai'e rff MEN

9..M

0,00

0.00

2.00

7.00

13.500.00

mirii merfj’a f'JT. 5C-?. ■#S1)

77,00

0.00

D.OD

21 00

56.00

115JMI.OD

flwrri wu!di'rfflL5D-/fl?

iî.OC

0.00

0.00

11.00

4,00

30,000.00

x/irdfri

22.W

■3.OD

D.DO

w

18.00

33.000,00

niliUiln/J.frh?iifiil

69,00

0.00

0.00

w

66.00

16L60O.OO

TOTAL

213JI-

0.M

OJJI

48.0C

1700

2/

COLEGIUL TEHNIC MTM7F.A CEL BATRAN

ă?efîorn.iaiirj,a

0.00

0.00

D.DO

, C.C'D

a.ao

O.CO

tolT^

ethWjwr/rW^^^

vtiijiuft- ■urvfpjj’zuj'e Je MEN

2.00

0.00

, 0.00

O.CD

IM

3.000.00

merit medrafK.5D-Hr4IJ)

2W

o.on

o.on

flJCD

23.00

34.50CJ10

2.00

■noii

n nn

fi.fifl

2,00

4.CIOI1MI

studiu

1.00

0.00

0,D0

U.dD

1 CXi

1 Wll 'Mi

afaiw sedai

64.00

iJJJU

0,00

0.00

64.00

i swinjin

TOTAL

92,00

0,00

OM

1,00

92,0(1

?•»

COLEGIUL TEHNOLOGIC 1 -HARNÂJ

performanta

IWM

ii nn

n,oo

0,00

O.M

OJOD

Wt.NI-

<<mj^lIfUplimpiad^e^cursuri ui’cnj'm'c o'wn/aw s'e AIEN

0.00

D.DO

a.oo

O.dD

0,(M

0.00

mrntmedNjUi. 50-9.49)

87.00

0.00

OJO

ij.OO

87.0G

1 Ml J DO.Dfl

mrrj? JHrw/u/9. W- MM

8.00

D.DO

0.00

0.0D

8jM

I6.000.M

jnja'j'ii'

70.00

11 DO

a.no

Udo

70.OC!

105.000.00

ff/lftor JWiPJ1

46.M

D.DO-

0.00

0.OD

46.00

110400.00

TOTAL

2UJ»

I.IO

OM

1.01

ULM

361JaO.M

■2J

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA Hi LUCRĂRI PUBLICE I.N SOCOLESCU

j’ifj^f.'irr/tu1 Ni'd

ÎjW

0.00

0.00 _

OjOO

2.00

6.000.00

WEM'4-

coffl.jp ntalfti ft/ryirjW< •fww nrsuri Sedate dnkMhfaite de MEN

D.DO

a. ao

0,00

0.0D

O.OD

hoj ■ rj'i jti eJoa j' iț 5i?- U. PJ

73.00

0.00

0.00

0.00

73.00

JOTJD0.00

fWOTJ1 fficrfiMfl?. 50- / fl!

9.00

D.DO

0.00

D.OD

9.00

18.00G.M

fiu4to

26.00

66.00

0.00

0.00

n.oo

26.00

39.000.00

apifarMK'Mri

D.DO

0.00

Li.OD

66.00

158.400.00

TOTAL

vjW

i,to

OM

IjOI

176.M

24

LICEUL TEORETIC BULGAR H BOTEI

Pfr/fiimTtfN.ifi

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OD

merf/-

c^/ijîtfwtiPrj.rrjfipfttfrfs/lrwKL«Hr;

^cfii'.Trffinja-ffrjTfi1 riv MEW

(KOO

0 DO

0.00

0.00

0.00

fl.OD

ffwril

ITOjOD

0,00

0,00

14/10

1 54S4K1

255.oon.fln

Hieij'l rfiediai'ț-' 5>7-/0i

33.00

0.00

0,00

5.00

28,00

66.000,00

.siw^fu

0.00

0,00

0.00

0,00

o.w>

0.03

tfjutor ,i’ucitji

171.00

15.00

48JjO

27.W

Bi,oa

4I414DO.OE)

TOTAL

374.00

15.00

48.10

+6.00

265.01

731.4i)IJ0

NR CRT

Unitatea de invăiăirfiril

Felul bursei

Număr de burse.

Total sume

25

C V ii rj L A rEH.V/C DfMCf7 WAFJCC

i nft

0,00

0.00

040

3.00

g.GM40

wm?-zompeit (jfrtrfr inpi'crfl1 re an cu rj uri șefrftNW urgwnzair dr MEiV

rnâ

0.0Q

OiOO

G.GO

:.do

1.500.00

meri/ flirta ^.jy-y.4V.i

92JJQ

(J.CIO '

0,00

GA3

92.60

L1R4QG.OO

nterif media f9 5C-J i?J

14.00

0,00

0,00

640

i4jio

28.000.00

.T Al Jiu

37.06

0.00

9.00

OJOD

3740

55.560,00

Jj’Ni'Dr jocwf

55.00

O.Utl

0.00

U40

'fS.Cj

228.00C,W

TOTAL

Z4LOO

<1.00

0.01

1.00

24140

441.1(4.09

26

LICEUL TEHNOLOGICO. MCIWHM.

2.CQ

Q.06

0.00

040

2.00

6400.06

mrnr-

etwr/w tii ir>o iViafXaiAA'tG Kimi n1 iroA-irf.' vrjoNiw3fli.fr d» iW£Ar

ojin

|>|XI

D.DO

O.DD

0.00

0.00

I83.W

0.00

0.00

n,no

183-00

274.50040

jmvrt jfi erfira țV- JO - J1

3B.D0

0.00

D.DO

u,uo

3840

76.000,00

fij»

0.00

o,oo !

0.00

6jW

D.OOD.OO

tf/i/tor jcciaj'

Sâ.OO

0.00

D.DO

0,00

5&.U0

; 34.40040

TOTAL

215.01

0.00

0.00

0.00

245.DD

49999040

27

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII VOIEVOZI

prrjfenFttflM

1O5.C0

IJ.I.1IJ

iî.uo

4100

040

31 £40040

fflftFTÎ-

cftmp ?ri f ri'rrfd r? rp i’uJe.4: OTie N/J4vi

X» i'4T nr wț1™ fcw le fA ' iWJE’.V

fi <10

0,00

0,03

0,00

040

040

nwriTf rttfirfi'tffS. 5i?-?.

7QJW

0.00

040

70,00

040

105400,00

nwrft flieJjfffP.Jfl-JJJ

45.00

0,00

MD

45. DO

U.UO

90.0(W40

32.00

0.00

0.00

32.00

0.00

4S 40040

tr/rwDr jorrâf

60.0D

8.00

31.00

21.00

0,00

I44..U09,00

TOTAL

313tM

SJH)

9440

21140

040

705400.00

Di

ȘCOALA GIMNAZIALA N. nrULESCU

FETftrtiariJta

12.00

o.tw

4JUD

S.IJLI

9.IK:

36.Mn.on

pitnr-

■2 eîMfw itot-b i11’ mpicr^r/kan ranurt' j-iraîarc wțamkrtrdr MEM

flmi

0,00

0.00

0.00

9.00

im

m tril iri c Jid AS". J (■■.!?. 49J

] 05.00

o.ou

o,oc

105,06

040

(57.50040 _

m erif m e J/a f9, _î fl-J tJj

118.00

C.CiD

o,oa

11 i.OO

9,00

236.00040

I.TjJj'jf

OJOD

OjOO

0.00

0.00

0.00

0.M

ajutor sociai

40.00

fi.0D

L9.D0

15,OD

9.00

96400.00

TOTAL

175,10

6JI

210i

244,00

040

525.50140

ȘCOALA GIMNAZIALA iVfl.5

orrionhJirm}

10.W

U.00

2.00

8.00

0.00

30400,00

ment-eompei it ii/olimpindM; onCw’Sit ri ■I ro 1*41 ir d iTf" i i i1 r rf« AfOf

fi.on

rijic

0.00

O.M

D40

0.M

nrmf ItrlilIafZ S6-9, 19)

P4.«i

0.00

9,00

9j ,nn

04W

! 41.00040

merit orația f?. 50- Ifi)

85.00

0,00

0.00

85,U0

U.OU

179400,00

.fftidiu

4.M

0.00

0.00

443

D.DO

6.09040

Qi'nJd.1 jocwJ

31.00

2,00

11 .DO

J8.UQ

040

74409,90

rozxz.

114 XM)

2J0

1S.00

20940

■40

J11.4U0J0

Jfl

ȘCOALA GIMNAZIALA .VJt.i

fjtfrtTw'Wd/tJir

5.W

0.00

2.00

340

o,on

L 5.000.00

ITTCri'F-

c om t?p e t ii ti/o fiarp la fteftC ri turj u ri yctfitirt’ iirjffinîzaie de MEN

0.06

OL0O

D.,00

04D

040

0.00

23JQ

0,00

0.00

29 JOC

0,00

43.500.00

Jtm îl j?j r d w (?«JO - j1 Ol

24.00

'J.iNJ

D,DU

24,00

040

4&40O!],Qp

îtuditi

0.M

0.00

D.DO

O.CiD

D.DO

0,00

ajutor sedai

9.M

1 ,(MJ

3J.1U

540

0,00

21.60040

rowi

frlJO

1,00

5.00

6kW

OJO

m.iOojHj

JJ

.5CTUL4 CÎ/Art/iZULl M. 7

țMi-fomaiua

h.ao

0.00

9.00

7.00

040

48.06040

rnerii-

c ojwp?i'tfii/o Nmpiadriconcurs uri școlare organizate iic MEN

0.00

0.00

0.00

040

a.ao

040

merit medw fS, 50- ?, W

149.00

■3.00

0,00

149.00

0.00

223.5M.G9

Mfr/t mftd,M(!*15(f-/(N

i tu nn

0.00

0.00

L 0 1.00

c.ao

202406.M

rtwtffw

0.00

■’J/JU

o,uo

040

0.00

040

ptofpr ^w^j'

34JW

3.00

17.00

14.00

c.ao

S]. MD 4 li

TYZT41

JMMM)

3,00

2440

Z71J0

040

555.100 JHJ

J2

5CXML.-4 CTM4iVZ£4£.4 H.

o£nrorr?Tffr],1^

76.03

D.DO

28.0D

48.00

0.00

218.000.00

rteXl/-

«wp Cit t   mp fade/e wtc ar sun

.jtoijre wfjwf iie A/£.V

D.DO

D.00

0.00

040

O.OQ

□,00

merrl

W.IM

D.DO

a.ao

35.00

0.00

52.50040

iyi e r*r [ ,TTd rf/a1 f!?, 5 CI- JtLi

I8Q.Q0

nan

0.00

isc.ao

c.ao

360.000.03

jftra1 rh1

0.00

D,UO

0,00

040

0,00

LI 4 0

j^p-orjcicj'iLrj1

1W

0,00

7,00

7,riil

G,tlO

33.60D4U

315.00

u,uo

55411

27U4U

04 0

674.1 VW

NR.

URI

UniLHku <k* învinuirii

Felul bursei

Număr dc burse

Tăiai sume

.V

£CZML4 GIMNAZIALA

HERĂSTRĂU

jJr’3iu™a,rita

5G.L1O

O.W

34,00

i n.oa

0.00

I5ij.uro.ou

wm’r-

C wnf H'trti f/ifirmj umlcvi: wrcjw.'r u rf yc>Je jU£Ar

LW

o.ro

1,00

o.ro

0.00

1.500.00

AldTH IWtftfidl'fl' 50-9 454

153.00

o.ro

0.00

15100

0.00

229.500.00

rrirrîi miTj'ju f9, SH-1Q)

295.1'10

G.OD

0,00

295.00

0.00

S9n.nro.oo

tludiu

0.00

0.00

0.00

o.ro

0.00

0.00

uțutur .tncrvl

39.ro

2.00

21,00

16,00

0.00

93.600,00

bum dt ajutor acaztO fta te

2.00

0.00

1.00

1.00

0.00

titRj.OU

TOTAL

540. no

2.40

37^100

4âi.oa

OHO

I.M&IOfldOI

ȘCOALA GIMNAZIALA %J8. f J

țivriiimmnhi

Q.DD

fi.OD

o.ro

0.00

fi.no

0.00

mftiț-

£U tWfM-'âtl J-rW'‘F/1piode/CU V Ur Jd H ycu ta re o f^lt n (ra /f rfe MEN

0,00

0.00

0.00

O.OD

G.OO

o.ro

n i fri/       A 50-9.49 >

1B.0D

0.00

0.00

18.00

0.00

27M0.no

im'rrJ WrtfiJ1 itafP.5IJ Wj

10.00

0.00

0,00

10.K

0,00

26 MO-UO

Aitafr'N

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0JM

JVbM/' CmlW

IIW

1 ft.iXi

78.00

17,00

0,00

271.2M.OD

rorxi

141IjM

l«.0D

7t00

45 JH)

MO

31l.2OT.0i

■ÎS

SLOAL4 GIMNAZIALA FIA DRAT1ANU

Mnw-ffia/fj'iT

19,00

0.00

10.00

9.0D

0,00

57.000,00

flerfp-

șeutare orpiFFjj'-iij’e MEN

0.00

0.00

0.00

OjOD

6,00

o.ro

merit medtefA.50-9r49)

■3A-rQC

0.00

0.00

I29.D0

6,GO

L 92.000,00

nrvrit

3 «4.00

0.00

0.00

354,00

o.ro

?fi».nro.0D

studiu

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ro

o.Oo

umter rwwi

25.00

1,00

7.00

17,00

o.ro

60.000,00

bimt de ajkter vca-fyfwiiJ

0.00

0,00

o.ro

0.00

o.ro

0.00

TOTAL

«66.M

1J0

17.OT

£36.00

OJrt

1J77.0OT.0I

ȘCOALA GIMNAZIALA T

MaTORESCV

21.00

0.00

9.00

12.00

o.ro

63.000.00

rttd.Ni-

rc mpe fii f ifa tiinpiade'ea fj c urs uri

jcckre mu Pitar te /ta MEN

0JM

0.00

0.00

O.OD

0.00

0.00

merit medru/X, 117- fl.j/ffJ

] 47.ro

0.00

O.Ol'l

147.00

o.ro

îîo.^ro.on

iwn f m Eifrfi fP,5 l1- / ttl

3 i4.ro

n+on

oro

țl fino

u.ro

?*32 nroiin

rftwtfjr

Q.ro

0,00

0.00

0.0D

0.00

0.00

a/utor sunai

27b00

1,00

y.oo

17,00

o.ro

64BUU,00

TOTAL

51 LOT

1J0

IILOO

4SM0

0X0

WJOTjOI

J7

ȘCOALA GIMNAZIALA K

Xf-KO?4VMJ

pw/wwiuflrir

i.ro

n.oo

2.ro

L.,00

o.po

9.nno;ro

arrrji-

.JC-rtlurif iC-Vru flj'jJte rfe A/S.V

n.ro

0.00

o.ro

0,00

6,00

n.n a

j?rert<flTerftaf;Vi.,,-y.4PJJ

45,00

0,00

0.00

15,00

0,00

67.500,00

rtkrif rt>«ftaA« MMW

5?.0Q

0.00

0.00

59,00

0.00

i is.oro.oo

rtuaj'L

o.ro

0.00

0.00

O.OD

0.00

0.00

s Fd wr Mda)

17.00

2.00

5.00

; 7.QD

0.00

40.000.00

rorar

124.41

2.IO

10.00

112.00

MU

2J5.3OTOT

5CO4L-4 CHTV.4ZMI.4 UtC.ClHl'

w.n'w'mLj/u'iT

o.ro

0.00

0.00

o.ro

U.DO

0,00

meru-

eo mp e fj 1i ifolimp ia d&'ca ncurjua i scutere trnwnîzatc dc Affi'.V

2.M

0.00

1.00

i.ro

0,00

31100,00

i?ffri f ar refita AL 50 - P. 49f

17.00

0.00

o.ro

17.00

0,00

25.500.00

merit medtef'V.St)- j1 L1 J

27.00

0.00

0.00

27.00

0.01}

54SM.00

y^'.'N

0.00

O.OD

0,00

G.Ofl

0,00-

n.nn

ajutor tocmi

22,00

3,00

7,04)

12,00

O,Du

53.800,0(1

rorxt

«8,01

«,on

57,10

O.QO

ijsjfdi»

39

J^ a4£4 WAfAviZVJi/l .Vjf JW

Derformajdu

3.00

o4oo

2.ro

i.ao

u.Di'i

9,600,00

fflt'rfh

ru mpetitii/biinr/j? a de/ca n c u rj u ri șcu ta rt ■ ti ™r f] tai /r di • AfEN

10.00

OjOD

4.00

â.OO

nou

is.ooo.ro

nrvrii media ffi\50-9^49)

67.0D

opo

O.W

67.00

n.ro

iro sijfl.oii

merii medte(9r50-î0) rtuduf

55,00

0,00

OjM

o.ro

ojoa

n,nci

55,00

0,01}

D.ro

n.ro

1 IO.OTO,O0 6,ro

ajutar .incrai

w„00

11,00

55,00

32,60

3,00

237.600,00

TOTAL

23<DO

12J0

61 All

161JM

O.OT

471100 JO

4J7

ȘCOALA GFMANZIALA GEO RUGEA

Derti)Fma/\iQ

19.00

0.00

14.00

5.00

0.00

57.O0O.liO

mfht-

aunpe/itîlf-tAfmpiade/'tciiKpriuri

.țerjiare orfani care de MEN

2,00

C.L'IO

0.00

2,00

o.ro

3-006.ro

merii metiiafif, 5V-9 4W

llfr.00

c.oo

n.orj

116.UU

0.00

i74.uro.ro

nitrii vtf<i!af}.5Q-K>

w.w

a ao

0.0D

95.00

0.00

19 ii.ijro.ro

s!udi\f

2.00

0.00

0.00

:.ro

o.ro

1000.00

diMârStnitif

43.ro

4,00

1S.OO

21,00

o,ro

1 D3,2Q0,ro

TOTAL

177,00

4,10

31JWJ

241,10

h.au

530JBUJM)

NR

C'RT

Unitatea de învâ|ârnanl

FtrluJ bursti

Nxrrtlțîr cîfc hllrflâ

Total sume

jr

SCO.4L4 G/AftoiZML.4 PFTPF ATFiJWjSCL

rjrrfonvHJvrta -----------------------------1--------------------------------------------------------------

2.OT

0.0D ,

2.00

O.0D

0.00

ti.i'Oilijc-

jWcTtT-compeirtii/tAimjNffdr'ctf^c/rrsvrT Jfc trfa.' r o rifc-’li^ai r i?i! AfEiV

0.00

c-.oo 1

0.00

0.00

0.00

0.00

m rr ii ri] mflu fX. 5 fi 9,4 £'j

44. W

0,00

0.00

44.00

0.00

66.000,00

mc nu1 PTttfja Jfl- 1(V

■MJ.CO

0.00

0,00

40JH)

aj]0

so.cKio.oa

jfifdiu

ajo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl/Ntar jocrâi1

23.00

2.00

9.00

I2.W

a.ao

55.200,00

totxl

1WJH)

Z.I0

ll.W)

axo

M1.200.0J

#2

JC&CL4 GLVWZLi^ KW A/rJtfîr

rtîrtijr'HTurlfij

4,00

0.00

1.00

3.00

0,00

ii.oftn.no

rrtt'rri*-

■C p mpefit WoIitJțptedfiea ne ursi j ri

«cotare orjwpjcujf de MEN

0,00

0.0G

D.DO

0.00

0,00

G,00

meni mediat# 5U-U.491

32.00

ij,nn

32.00

0.00

4R.0OO.OO

ttKrmne<ft<if?.!O-i<>l

23.00

UdJCi

U.U0

23.00

C.CM

46.OIUJW

Studiu

o.nci

0..00

D.DO

0,00

0,00

C-.M

fl/fcwr

22.00

2JJ0

JU.VU

10.JU

C.OJ

5Z.HtUJ.U0

rorxi

8M0

2JM

JJju

6&.0D

DJH)

158.100,01

4?

5CM4 GWJVdZMZ-4 SE MCOMS

pEr/w'ma^fiiJ

U.M

O..DO

fi,no

S.00

0.00

42.nnn.no

ce mpe litiila Hmpiade/cn nctus uri scoiare areanvzafc de MEU

O.M

0.00

U.U0

0.00

0.00

0J5S

meri! media 18.5(7- 9A9)

qekOfi

0.00

0.00

96.D0

0.0 0

144.ODO.On

mint mrduti 9. 5ff- JFN.I

175.00

0,00

D.DO

175,00

0,00

i5o.onnrnn

stadiu

S.OD

0.00

0,00

S.OO

0.00

12.DQO.M

uArtordodiri

38.W

1,00

1-kOO

23,00

0,00

91.2O0.0&

bursa .7carjcwflil‘n

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TOTAL

A31J0

1.01

2CJ10

31I.M

1.01

XCfiA LA GIMNAZIALA JV. GA/GORESCr

rH'rftmtarM/u

8.00

0.00

IM

5.00

0.00

24.000.03

riKTTf-

<:< nnrrriiiii'&ii .ttj| .■ iudttot Mri.'UrîUr'i ycotare iWcrr'i'naEe de jW£A'

0.00

0.00

0,0D

0.00

0.00

0.00

jwerit medjdffî, 50-fc 4J?j

29.00

0.00

0,03

29.00

0.00

43.ÎOO.OD

BHjrff mrdjuffl 5fl. /fl.1

19.00

0.00

oio

19.00

0.00

3S .000^3

jjvdrw

Î.M

o,on

«\od

3.00

n.oo

4.500,00

țip jjJtir sveiuf

49.0D

0.00

30.00

19.00

0.00

117.60MC

ItfcJ»

0,00

ÎSjM

T5_00

fi/ii

U7.mJ0

5C£W2H             ArJf f 78

performanta

23.00

D.DO

fl.CD

15.00

0.00

fig.noc.OD

merit-compcti fii toți mp ia dc.'ctw cu m uri jccAin’ twarjudic dr J4EAr

1.M

0.00

0.00

l.W

0.00

1500.00

iwrrfr .Tii' Jj'afS       4 Pi

B5.0LF

D.DO

0.0D

85.00

0.00

127.5D1K

merft ai cdjofX 50- Ity

11 von

0,00

0,00

113.00

0.00

226.000.ClC-

sfudțu

S.W

4fi.lJ0

0,00

4,1 IO

0,00

«,.00

' OJOO

ll,ou

iriMKi.CHI i HI 4iii3llb

fl/rww .tnrrfl/

OfiVl'OHLlfil

l.W

0,00

thoa

3.00

0,00

M0,00

TOTAL

2?7.M

4.041

3OJD0

243J0

Ml

5+6.7tiOJCO

4i5

SCOAI-4 GIMNAZIALA AP 179

nerfdffiupjj-ij

22,00

1.1.10

13.U0

8.00

0.00

țitj.UOOXM

"K'rri-

Cwtp tti c tito timp ta aesc an cu nu ri șeaia re r?rt>ii rJ kru £ d e ÂffijY

0.00

0,00

0hOD

o.âo

0,00

0,00

rW£TTt                   4.rA'

1O4J00

0,00

o.oa

194.00

0.00

29i»nn,nn

wierft utfMM

212.00

0.00

0.00

212.00

0.00

424.0IJLLLILI

Jfrrfu

O.iW

0,00

D,OD

O.'Xi

0,00

0,00

djwsrjwtar

94.00

7,00

C.OQ

45.00

0,00

225J&0U.UU

TOTAL

511,01

a,io

55,00

«MG

IjUI

2.106.600,00

■î’7

3COAT-4 GIMNAZIALA NR 187

peri'of.TOFJj'a

10.00

1,00

6.0D

3.00

0.00

w. nn0.no

IMfFff-

cow p eil itiipiS/rtp tetfefam cu nuri rcaiare atvanicaie deMEN

o.w

D.DO

O.O0

0j0O

0.00

OjM

merit medi(tOi.^7f-y,4Sf}

40.00

0,00

0,03

40.00

OjOO

60npn.no

rmrît KKditt(S.Sl3-!01

2fi.D0

noii

0CX1

7fiJI0

o.on

5? nuri/in

studiu

OjX

D.DO

0.09

O,'»

OjOD

0.00

77.00

7,DU

36.UCI

34,00

O.OIJ

L «4.800,00

TOTAL

153.01

B,<10

42.CO

11)3,013

9J0D

3Z6.S6l)J)3

<5

ȘCOALA GIMNAZIALA A

ITUSTES'Ct'

ptiri|,flitJi|jfi]'F]ifa

22,00

0.00

l «M)0

13.00

0.03

81.000,00

"M'ni-c^1u#i.lctXJbJlJfflijP ta detcaa cunun ȘiMiura r^eMJi'Jdic' dffjtfEN

O.lW

0.00

0.00

0.00

O.W

0.00

swe r fi medjfffr

«6,00

3,00

C.O0

Rti.00

O.CM)

129.000,63

rtmr i^r^iV W

32.00

3.00

(1,00

52,IJU

O.CFJ

IU4.OIJO.03

Jftidfu

0.00

9.00

w _

0.00

0.09

0,00

tfwic'rjofl'd/

IOO.OT

14,00

51.00

35.UU

0,(19

24U.0(K>,GD

TOTAL

265.00

100

65.10

LM.M

MO

554.000.»

NR

Unica tea de învățământ

Felul bursei

Număr dv bunte

loial sume

49

SCOALĂ GLMANZIALA AW l flJ

PCWrtJwIrtM

9.00

0X0

4.00

5.00

UXU

27.UG0.0U

merit-

compelitii/oiimpiode'cofHtfrsiirr scoiatx ornam za te rfc MEN

0.00

0X0

9.00

0.00

0X0

0X0

merii mediaffl 50-9.491

33.00

0.00

0.00

33.00

0X0

49.500X0

merit mrdia(9,50-i0)

17.00

0.00

opo

17.0(1

0X0

34 OGD.DO

studiu

0.00

<1.00

0.00

0,00

0X0

n.oo

ajutor social

129.00

18,00

76.00

35,00

0.00

309X00.00

TOTAL

1WXI

18.01

10.00

90.00

1X0

420.100.00

50

ȘCOALA GENERALA AW. W (gr lOtt)

tU-rfortriuAld

9.00

0.00

2.00

7.00

0X0

27.000X0

merit-

compctitii'oliinpiadriwncururri

școlare ortaniMte de MEN

O.M

0.00

9.00

0.00

0.00

0,0-3

mrnf mrdiuf 1.50-9,491

15.06

0.00

0.00

15.00

0.00

22.500.00

/tutu Hi,ifinr9.5n-if)i

oxo

O.OG

o.nn

6.00

ci.no

12.000.00

studiu

0.00

0.06

0.00

0X0

0.00

0.00

a/u (or social

108.00

13.no

59.00

.16.00

0.00

259-200X0

TOTAL

J 38.00

13X0

61.00

64X8

0.00

320.701X0

SI

SCOALĂ GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

vt-rformuato

17,00

9,00

12,00

5.00

O.oo

51.000.00

meni-

ctMTpelii:i/otiti\piadefcm\cursuri școiare organizate de MEN

0.00

0.-3O

o.oo

u.uu

0.00

0,00

meri! mediali 50-9 49'i

118.00

0.00

0.09

118.00

0.00

i 77,000.00

merit ntadia(9. 50-10}

142.0(1

0.00

0.00

142.00

0.00

284.030X0

studiu

0.00

0.00

0.09

0.00

oxo

oxo

ujuu>r soclul

34,00

5,00

17X0

12,00

0,00

SL.6DG.G0

TOTAL

31 MW

5.01

29X0

277.00

8.00

S93XOOXO

52

SCOALĂ GIMNAZIALA NR 292

performanta

, 26.00

z.on

14.0(1

io.no

0X0

78X00.00

<nent-

ijnniji’iiiii,'nhtnpiadețcottcunuri

scalare organizate dcMEN

0.00

D.DO

G.GO

0,00

O.t'O

0X0

merit mediatS. 50-9.49.'

66.00

0.00

0.00

66.00

0X0

99X00X0

murit nfedlaf9,50-! 0)

56.00

0.00

0.00

55.00

0X0

110X00.00

studiu

4.00

0.00

0.00

4.00-

0X0

6.000X0

ututor social

94.00

8.00

57.00

29.00

oxo

225XOO,'»

bursa ocazionala

3.00

0.00

1.00

0.00

0.00

900.00

TOTAL

248.01

10,00

74X0

1M.0O

SJO

51150O/XI

53

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARIE iOSIFSAVA

(Mrrfonnania

36.00

0.00

10.00

26.no

nxn

108X00.00

merit-competiiii'olimpiade'conGurSvri scalare ontonirulc dv MEK

1.00

0.00

0.00

1.00

n.oo

1.500,00

merit medlafd 511-9 491

0.00

u.uo

o.ou

0.00

uxu

0X0

merit media'9.50-i0j

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

0X0

studiu

0.00

0,00

0,00

0.00

n.oo

0X0

aiutor social

0.00

0.00

OXD

0.00

0X0

0X0

TOTAL

37.00

0.00

10.00

17.00

0X0

1O9.5OOXO

ȘCOALA GlMNAZiAl-A SPECIALA NR 7

wforrnanta

n.on

u.uo

l'XU

o.oo

uxu

0X0

54

merit mediarit.50-9.491

17 tW)

0,00

0X0

17.00

0X0

25.5-30X0

merit niedia(9.50-itd

14.00

0.00

0.00

I4.G0

0.00

28.000X0

studiu

14.00

0.00

0.00

14.00

0X0

2J.0OOX0

aiutor social

83.00

4.00

28.00

51.00

0X0

199JOO.OO

TOTAL

128.00

4.00

28X0

96X0

0X0

27J.700X0

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 10

performanta

1,00

oxo

1.00

<1.00

0X0

3.000.00

merit-

CQtnpetidi/olimpiadriconcursuri școlare organizate de MEN

0,00

oxo

0X0

0.90

0X0

0.00

55

merit mcdia(HJ0-9.49}

2.00

oxo

0.00

2X0

oxo

3.0OOXO

merii media(9.5U-i6)

1.00

0X0

0.00

1.00

0X0

2.000X0

studiu

0,00

0X0

0.00

0.00

o.oe

oxo

ajutor social

45,00

4X0

13,00

28,60

0,00

108X00,00

TOTAL

49.00

4.00

14.00

31.00

OJO

îl 6X00,00

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALĂ NR $

performanta

0.00

0X0

0.00

0.00

oxi

0.05

56

merit mcdiafHJO-9.49)

6.00

0X0

0.00

6.00

oxi

9.005X0

merit mtliia(9.50-ity

4.00

oxo

0.00

4X0

0X8

8.000X0

studiu

0.00

0X0

0.00

0.00

o.oa

0.00

aiuinr StSCiui

53X0

7.10

27X0

19X0

0.00

127200X0

TOTAL

63X0

7.00

27X0

29.00

ixo

144.200X0

ȘCOALA GIMNAZIALA

PENTRU SURZI

performanta

0X0

9X0

oxo

0.00

0.00

0.00

56

merit mediat#.50-9.49}

B.OO

6X6

0.00

8.00

oxo

12X00.00

merit mediafl>.5t>-itt)

6.00

1.00

0.00

6.00

0.00

12X00X0

studiu

0.00

I.D0

0.00

0.00

0.00

6.00

ajutor soclul

79/10

10,011

33,0(1

.36X0

0,00

189.600,01

N1L

CRI

Unitatea de îmiilăma nL

Felul bursei

Numârdt burse

Total sume

JOT4L

MJB

J0.M

33.10

M.M

OJO

ZIWCLW

TOT4I PE FORME

2044)1

L41IJ4

HJtl.Ot

TOTAL

^krfor^.oi.-MinirUf luai

1J57aOD

3.771 -ODQ.OC

merit-c □mpttiti VtiUmplii d e/coac ir 8 uri grțanlutt de MECTS-JOD lei-S IudI

i&OO

90.000,00

merit mwfla(8^«-!ijy>=30(l lei*®> IudI

9459,00

13.730.500.00

merii iw(H<!»^ldjF4im leFS ■mh!

7,644,00

‘I5.200.HD.00

țtudu-3U0 Jel*5 Luni

38M0

570,01] 0,00

âJutoricdaK^OO fel* 8 hiol

4,037 J0

O.SBBmOC

buna de ajutor țhCiduutla^JjLi

Im* 1 lânii

7,00

2.100.00

TufalbuiW

21550.00

41-i€L40O,CO

DIRECTOR

ROMEO At.IREUAN CUNCIU


BfflHțlllH AftlUSt l HAGII I A ^1*14/


SEF SERVICIU țWFl, «HVSAÎ SI ACHIZIȚII PUBLICE MAXIlEHAUriOlCA

ÎNTOCMIT

ANA-MARJAIR1NCU