Hotărârea nr. 80/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/l 245/06.04.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/l244/06.04.2020 întocmit de Direcția Management Economic, precum și Raportul de specialitate al nr. M/3-105/07.04.2020 Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Constituției României;

în considerarea precizărilor Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul extinderii infecției cu coronavirusul SARS-CoV2 stabilind în sarcina autorităților și instituțiilor publice măsuri specifice pentru prevenirea răspândirii COVID-19, dar și pentru a proteja populația ;

Având în vedere ari.352 din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telurică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 2, pct. 47, art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 5/06.01,2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

în temeiul art. 5, ari. 6, art. 21, art. 25 lit. c) ale Legii nr. 481/2004 privind proiecția civila, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) al Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de inșii liniile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General ui Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării dc către Consiliile Locale ale sectoarelor 16 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, u virărilor de credite și a modului dc utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității dc intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Corona virus;

Luând în considerare prevederile Hotărârilor nr. 4/04.03.2020, 5/02.03.2020 și nr.6/09.03.2020 ale Grupului de Suport Tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

în conformitate cu Hotărârea Comitetului local pentru situații de urgență Sector 1 nr. 1/11.03.2020 privind aprobarea unor măsuri de combatere a noului Coronavirus;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Militare nr. 4 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19:

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) 1it. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE ;

Art.l - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare de 2.070.604,65 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT APRILIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.070.604,65

1.184.742,58

885.862,07

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.900.266,16

1.158.478,70

741.787,46

V EM lT ldLE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGR AI SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

26.269,88

26.263,88

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Sectiunea de dezvoltare____

144.068,61

0,00 144.068,61

  • (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.900.266,16 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

  • (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 26.269,88 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3,2);

  • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în suma de 144.068,61 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 202D în sumă de 2.223.093,72 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FIN ANȚARE

BUGET RECTIFICAT

APRILIE

CHELTUIELILE BUGETUT TT GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.223.093,72

1.190.423,76

1.032.669,96

cheltuielile bugetului local SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047.074,05

1.158.478,70

888.595,35

cheltuielile bugetului instituțiilor publice și AC TIVITĂ Țn-GR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPUI1 Secțiunea de funcționare Secțiunea dc dezvoltare

31.951,06

31.945,06

6,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

0,00

144.068,61

  • a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 146.807,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin, 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de fmațarc a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

  • b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală de 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 do aprobare ti normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc șî bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin, (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4,989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

Pentru Cap, 70.10 Locuințe, servicii ți dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1        2.047.074,05 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

conform anexei nr. 1,2.1, din care:

99.046,00

53.661,00

15.000,00

1.309,00

91.970,00

775.141,66

353.424,00

240.219,59

207.844,00

93.631,00

98.815,80

17.012,00


—•Secțiunea de funcționare                   1.158.478,70 mii lei

—Sectiunea de dezvoltare                    888.595,35 mii lei

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

  • 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                    85.188,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                      13.858,00 mii lei

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                     52.329,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                       1.332,00 mii lei

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

—Secțiunea de funcționale                     15.000,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           0,00 mii lei

mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr.

  • 1.2.1.2 (1.2.1.2.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                       620,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        689,00 mii lei

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2), din care: —Secțiunea de funcționare                    84.470,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                       7.500,00 mii lei

inii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1,2.1.4.2), din care:

—Secțiunea dc funcționare                   318.068,70 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                    457.072,96 mii lei

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2),din care:

—Secțiunea de funcționare                   83.683,00

—Secțiunea de dezvoltare                    269.741,00

mii lei pentru Cultura, recrecre si religie capitolul 67.02, din —Secțiunea de funcționare                   150.762,00

—Secțiunea de dezvoltare                    89.457,59


mii Ici mii lei care: mii lei mii Ici


mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care: —Secțiunea de funcționare                   199.844,00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                       8.000,00 mii lei

mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care: —Secțiunea de funcționare                   71.710,00

—Secțiunea dc dezvoltare                       21.921,00

mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02,din care: —Secțiunea dc funcționare                   87.727,00

—S ectiunea de dezvoltare                      11.088,80

mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: —Secțiunea de funcționare                    9.077,00

—Secțiunea dc dezvoltare                     7.935,00


mii Ici mii lei


mii lei mii lei


mii lei mii lei


(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr. 1.4, astfel:


sau


1

31.951,06

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                  31,945,06 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         6,00 mii lei

2

18.028,06

mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr.

1,4,1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                   18,028,06 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         0,00 mii lei

3

13.923,00

mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform anexei nr. 1.4.1.2, din care:

—Secțiunea de funcționare                  13.917,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        6,00 mii lei

(3) Se aprobă bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2020, astfel:

1

144.068,61

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:

—Secțiunea de funcționare                                0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         144.068,61 mii lei

2

144.068,61

mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare                                0,00 mii lei

—S ectiun ea de dezvoltare                            144.068,61 mii lei

Art. 3 - Anexa nr. 1 (1.1- 1.4) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 1.027.769,96 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

- mii lei -

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT APRILIE

Bugetul local al Sectorului 1

883.69535

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL             _____

1.027.769,96

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economie, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 4 abțineri -numărate la voturi împotrivă, conform legii, și 1 vot anulat, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.04,2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian N®agu


SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta €?efalan


Nr.: 80

Data: 08.04.2020