Hotărârea nr. 8/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții fi Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 21390/04/12.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/1597/09.12.2019 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/4932/10.12.2019 al Direcției Management Economic și nr.M/241/09.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în baza dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiilor Legii dialogului social nr, 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intres local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr, 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în confoiimtate cu art. 5 din Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 1712/15.05.2019 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139, alin.(3) lit. a), art.166 alin. (2) lit.f) și art. 196 alin. 1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.3 7/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 cu nr. 37/04.02.2019 rămân nemodifîcate.

Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28,01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Locai al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

IȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 8

Data: 28.01,2020

Anexa

la Hotărârea Consiliului Loca

Nr„.„Z.......


STAT DE FUNCȚII

al Administrației Domeniului Public Sector 1


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI al St4.Wiihd5EGTGRUi.Ui 1

nr.

8

2 a JAN 210)

A


FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

MI.

POSTURI

Director General

11

ss

1

Director Economic

11

ss

1

Dir. General Adjunct

II

ss

1

Dir. Spatii Verzi

n

ss

1

Dir.Resurse Umane-Juridic

ii

ss

1

Dir. Economic Adj,

u

ss

1

Director Adjunct

ii

ss

1

Sef Serviciu

ii

ss

4

Sef Birou

ii

ss

5

consilier juridic

IA

ss

consilier juridic

i

ss

1

insp, specialitate

IA

ss

29

insp. specialitate

i

ss

6

insp. specialitate

ii

ss

5

auditor

IA

ss

2

Sitolngincr

IA

SSD

2

referent

IA

M

9

referent

I

Nf

1

muncitori calificați

I

MG

9

muncitori calificați

II

MG

l

șofer

I

MG

11

Muncitori necaii ficați

I

MG

2

total salarîati

97