Hotărârea nr. 78/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului lai Municipiului București nr. K-893/30.03.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M 98/31.03.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. K-899/30.03.2020 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipi ului B ucurești;

Luând în considerare Avizul Comisiei peni.ru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Constituției României;

în considerarea precizărilor Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgența pc teritoriul României în contextul extinderii infecției cu coronavirusul SARS-CoV2 stabilind în sarcina autorităților și instituțiilor publice măsuri specifice pentru prevenirea răspândirii COVID-19, dar și pentru a proteja populația;

Având în vedere art.352 din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cai prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./P/6000/2020 prin carc sunt aduse la cunoștință măsuri necesare în vederea diminuării riscului de transmitere a coronavirusului SARS-CoV2;

în temeiul ari. 139 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. b), art.196 alin. (1) lil.a) și ait.632 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2. care fac pane integrantă, din prezenta hotărâre.

Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Aft.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul General al Sectorului 1, membrii Consiliului Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri -numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali dîn 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DEȘEDINtÂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARGENERAL

Daniela Nicoleta Crfabn


Mariau C              ,


o Cvi

Nr.: 78

Data: 08.04.2020

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.78/08.04.2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncagu

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPlțÎLLLBUCuREȘT! REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚI^iARE

CUPRINS:

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Președintele de ședință

Secțiunea 2. Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului

Secțiunea 3. Constituirea și funcționarea Comisiilor de specialitate, comisii speciale și comisii mixte

Secțiunea 4.Suspendarea șî încetarea mandatului de consilier local

Secțiunea 5. Alte dispoziții (Primar, Secretar)

CAPITOLUL III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Atribuțiile Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Secțiunea 2. Tipuri de ședințe ale consiliului local

Secțiunea 3. Elaborare a proiectelor de hotărâre

Secțiunea 4. Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 al Muncipiului București

Secțiunea 5. Desfășurarea ședințelor

Secțiunea 6. Procedura de vot

CAPITOLUL IV. TRANSPARENȚA ACTIVIĂȚII- ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

CAPITOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ALEȘILOR LOCALI

Secțiunea 1. Drepturile aleșilor locali

Secțiunea 2. Obligațiile aleșilor locali

CAPITOLUL VI. INC0MPAT1BILITĂȚILE ALEȘILOR LOCALI ȘI CONFLICTUL DE INTERESE

CAPITOLUL VII. RĂSPUNDERI, ABATERI, SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

& \

(G SERVICIUL

o TEHNICĂ LEGISLATIVĂ,

aLCRETARIATȘI <

CAPITOLUL I.

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ARTA

 • (1) După validarea mandatelor de consilier local de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura dc regularizare a cererii, Consiliul Local al Sectorului 1 se constituie în termen de cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale.(ari. 113 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Convocarea consilierilor locali declarați aleși pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1 sc face de către prefect, (art.116 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (3)  Prefectul îi comunică secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect, (art. 116 alin, (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (4) Secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia dc constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local, (art.116 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (5) Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate, (art.116 alin f4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (6) Consilierii locali aleși al căror mandat a fost validat depun în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următorul jurământ în limba română; .Tur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comun ei/orașul ui municipiului/județului. . . Așa să îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

 • (7) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, Iar al doilea se înmânează consilierului local ales.

 • (8) Dosarul de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1 se păstrează de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale. (art.117 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (9) în căzu] în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile alin. (6) este mai mic decât primul număr natural strict mai marc decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei ședințe. (ari.116 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (10) în cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate și consilierii locali validați în condițiile legii și care nu au fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local, (ari.116 alin.(7) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (11) Prin excepție de la dispozițiile alin. (10) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes dc serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în f amilie ori alte situații similare, (arid 16 alin. (8) din. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare),

 • (12) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cca de a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin. (11) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, (ari.116 alin.(9) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șt completările ulterioare).

 • (13) Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept șî care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local, (ari.116 alin.(lO) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.2

 • (1) Consiliul Local al Sectorului 1 este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local.

 • (2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

 • (3) în termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretatului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și se aduce la cunoștință publică.

 • (4) în situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen dc 3 zile de la împlinirea termenului de 20 de zile de la data primei ședințe, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia,

 • (5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară

validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale. (art. 118 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare),

 • (6) în caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile legii, de către judecătoria în a cărei raza teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, lara a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. I 14 alin. (2) și art. 121 alin. (1) Ut. d), alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență ni.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la ari. 114 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 16 zile.

 • (7) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

 • (8) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în fața consiliului local, în tcnnen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

 • (9) Consiliul Local al Sectorului 1 se convoacă fie prin dispoziție a primarului pentru a se întruni în ședință ordinară sau extraordinara, după caz, fie prin convocare semnată de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, pentru a se întruni în ședință extraordinară pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (7) sau (8), după caz.

 • (10) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (7) sau (8) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Codul administrativ și ait. 1 alin.(11) teza a doua din prezentul regulament).

 • (11) în cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (7) sau (8) din prezentul articol se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Codul administrativ și alin.(10) din prezentul articol, termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații, (art.122 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART. 3

 • (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

 • (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1). (ari. 128 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

SECȚIUNEA 1, Președintele dc ședință

ART. 4

 • (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, respectiv, primul număr natur al mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului.(art. 723 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a ccl puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută, respectiv, primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial.

 • (3) în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu mai ori late simplă, respectiv, primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului, care conduce ședința respectivă. Acesta exercita pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul regulament pentru președintele dc ședință.

 • (4) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune voiului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate dc secretarul general al subdiviziunii admirnstrativ-tcritorinle în proccsul-verbal al ședinței;

 • c) semnează procesul-verbal al ședinței;

 • d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului dc organizare și funcționare a consiliului Local;

 • e) supune votului consilierilor locali orice problema care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute în prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea sancțiunilor, după caz;

 • g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local, (ari.123 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

 • h) oferă invitărilor și altor persoane interesate, care participă în condițiile legii h posibilitatea dc a lua cuvântul cu privire la problemele aflate pc ordinea de zi, cu acordul


 • i) stabilește ordinea dc precădere dată de interesul asociațiilor legal constituire în raport cu subiectul ședinței publice pentru participarea persoanelor interesate, la ședințele publice, în limita locurilor disponibile în sala de ședințe.

 • (5) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită. (art.138 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (6) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor dc cuvânt. în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului, (art.138 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (7) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, (art.138 alin.(9) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (8) Președintele de ședință poate propunc încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă, (art.138 alin. (10) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (9) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general ai subdiviziunii administrativ-teritoriale își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local. (art.138 alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (10) Președintele de ședință efectuează, după caz, în procedura de adoptare a hotărârilor, apelul nominal pentru exercitarea votului deschis prin apel nominal, (art.139 alin. (5) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (11) Președintele de ședință amână votarea proiectului de hotărâre până la întrunirea majorității legale necesare pentru adoptarea proiectului de hotărâre dacă, pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legala, (art. 139 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (12) Președintele dc ședință la propunerea primarului, a secretarului general sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate daca în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificați de fond în conținutul proiectului dc hotărâre, (art. 139 alin. (12) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (13) Președintele de ședință semnează hotărârile consiliului local, (art. 140 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 2-a. Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimariior Sectorului 1

ARI ,5

 • (1) Vicepri marii Sectorului 1 sunt aleși, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • (2) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimariior se realizează prin hotărâre a consiliului local,

 • (3) Sunt declarați aleși candidați! care au obținut votul majorității absolute. în această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi vicepriinari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

 • (4) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poale face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poale face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (5) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau. eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

 • (6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompaLibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate,

 • (8) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în condițiile art. 152, respectiv art. 187 alin, (3) și 188 alin. (4), din Codul administrativ.

 • (9) Viceprimarii sunt subordonați primarului și, in situațiile prevăzute de lege, înlocuitorii dc drept ai acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimariior. (art.152 ,ri art.164 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 3-a. Constituirea și funcționarea comisiilor de specialitate, comisii speciale și comisii mixte

ART.6

 • (1) După constituire, consiliul local își organizează comisii dc specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

 • (3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în cure se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul dc stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este i ntotdeauna im

SERVICIUL \ îl o TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARLHȘI <

ADUtVĂ X?

 • (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup dc consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. în funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poale face parte din cel pu|in o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. (ari. I24 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.7

 • (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin, hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (2) Comisiile dc specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. (artJ25 din Ordonanța de Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

ART.8

 • (1) Comisiile dc specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

 • (2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul dc organizare și funcționale a consiliului local și informează secretarul general al uni tății/subdi viziunii adm inistrativ-teri Lori ale cu privire la data și locul ședinței;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

 • e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

0 îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul dc organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunică secretarului general al subdiviziunii administrațiv-teritoriale în tennen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședinje ale comisiei de specialitate.

 • (3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pc care o conduce.

 • (4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;                 ____


 • b) număra voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 • d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia, (ari J 26 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART. 9

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor.

 • (2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, tară a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la ort, 233 din Codul administrativ.

 • (3) Comisia poale invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau ia baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

 • (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

 • (6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile mi.. 134 alin, (1) din Codul administrativ.

 • (7) Ordinea de zi sc aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 • (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadru! ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

 • (10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.

 • (11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (12) Avizele în ti iu mite sunt prezentate secretarului general al uni Lății/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

 • (13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, slabi lind. dc la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

 • (14) Lucrările ședințelor comisiei sc consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (15) Președintele poate încuviința ca proces ele-verb ale ale ședințelor să fie cons care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în desfășurat cu ușile închise, (art.141 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

  iltate de alte persoane interesate șcdințele^jJ^S^îP^&fcfcau

  ar smviciiL s

  '■(STF.HMt*WCISlJ.TlVA, Vo secretari^ Șl Sgf

  AirtirvĂ


ART. 10

 • (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului, Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la tennenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

 • (3) Consiliile locale pot organiza, din propr ie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora sc stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice, (art.127 din. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 4-a. Suspendarea și încetarea mandatului de ales local

Art.ll

ți) Mandatul de consilier local, se suspenda în următoarele situații:

 • a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

 • b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

 • c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate,

 • (2) Măsurile prevăzute la alin (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin. în termen de maximum 48 de uie de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

 • (3) Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al subdiviziunii administrativ-tcritoriale și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situație, prin hotărâre.

 • (4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (I)-

 • (5) Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

 • (6) în cazul în care față de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condițiile alin, țl) lit. a) și b), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii, i ari. 203 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art.12

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului


SERV1CIIL i0%, h TEHNICĂ LEGISLATIVA. SECRETARIAT Șl ARHIVĂ

 • (2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 • a) demisie;

 • b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr, 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

 • c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;

 • e) lipsa nemotivată dc la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;

 • f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

 • h) punerea sub interdicție judecătorească;

 • i) pierderea drepturilor electorale;

 • j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

 • k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

 • l) deces.

 • (3) Dala încetării dc drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit a), c) -f) și I), este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determina situația de încetare, după caz.

 • (4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea dc incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin, (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

 • (6) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) șl 1} constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacanlaiea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art- 122 din Codul administrativ, precum și consilierului local.

 • (7) Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al subidiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c ) -f} și 1). în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situația ne adoptării acestei hotărâri de către consiliul local sau consiliul după caz.

 • (8) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), a) -kj constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea Jocului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale sau de către instanță, după caz.

 • (9) Ordmul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite de îndată judecătoriei competente sa valideze mandatul supleantului, în condițiile art, 122 din Codul administrativ, consilierului local și secretarului general al subdiviziunii administrativ- teritoriale.

(IU) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin, (2) lit. a), c) -f), h) și 1), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului șî semnat de primar și de secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale. Referatul este însoțit de acte justificative.

 • (11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g|, ij, k}, înștiințările transmise prefectului de către instanță.

 • (12) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la dala comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei lista consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122 din Codul administrativ, consilierului local și secretatului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (13) In cazurile prevăzute la alin. (2) lit, c) -fl hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauza la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

 • (14) în toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligația afișării acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen, de maximum 2 zile de la comunicare.

 • (15) Funcția constatată vacantă în condițiile alin, 1'6) - (8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117 din Codul administrativ, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței.

 • (16) încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii,

 • (17) încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului

desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintată secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, președintelui de ședință, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacam locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122 din Codul administrativ.                ________

 • (18) Prevederile alin. (2) lit. g) -i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. în aceste cazuri, data respectivă este și dala la care încetează de drept mandatul,

 • (19) în situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

 • (20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

 • a) nu mai poate fi luat în caicul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ședințele autorității deliberative din care face parte;

 • b) nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

 • c) nu mai are dreptul la indemnizația lunară, (ar 1.204 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (21) încetarea mandatului de consilier, în condițiile ari. 204 alin. (2) din Codul administrativ, are ca efect încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar. (an.205 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 5-a. Alte dispoziții - Primar, secretar general

ART. 13

 • (1) Primarul Sectorului 1 participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, in procesul- verbal al ședinței, (ari. 154 aiin.(5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (2) Secretarul general al Sectorului 1 al Municipiului București îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții;

 • a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, după caz;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesul uivcrbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

 • g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii dc zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

1) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali; în situația utilizării sistemului de vot electronic, apelul nominal este însoțit, concomitent, de introducerea cartelelor consilierilor prezenți în consolele de vot, pentru înregistrarea prezenței și în sistemul electronic de vot.

,j) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care il prezintă președintelui de ședin[ă. sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; în situația folosirii sistemului electronic de vot Secretarul General ia act de voturile afișate de sistemul de vot. Președintele de ședință menționeză verbal numărul de voturi și declară aprobarea sau respingerea proiectului de hotărâre.

k) informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • l) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora:

 • m) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin, (2) din Codul administrativ; informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

ti) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva subdiviziunii administrativ-teritoriale;

o) la începutul! fiecărei ședințe, supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare și în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verb al al ședinței, afișează la sediul primăriei și publică pe pagina dc internet a subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței,

p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar, (art.243 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ți completările ulterioare).

CAPITOLUL III

Funcționarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

SECȚIUNEA 1. Atribuțiile Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

ART.14

 • (1) Consilîliul local al sectorului 1 al municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții:

 • a) alege vicepri marii, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, din rândul consilierilor; vicepr imani își păstrează calitatea de consilieri;

 • b) aprobă regulamentul dc organizare și funcționare a consiliului local;

 • c) avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • d) aprobă bugetul local al subdiviziunii administrativ- teritoriale, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • e) stabilește taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;

 • f) aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice de interes local;

 • g) administrează, in condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București;

 • h) hotărăște cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condițiile legii;

 • i) înființează instituții, societăți de interes local și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile publice de interes local, precum și pentru societățile pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor;

 • j) aprobă, în condițiile legii, documentațiile de urbanism;

 • k) aprobă, în limitele competențelor lor, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare pentru realizarea lor, în concordanță cu prevederile planului urbanistic general al municipiului București și ale regulamentului aferent;

 • l) asigură, potrivit competențelor lor, condițiile necesare bunei funcționari a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc și controlează activitatea acestora;

 • m) contribuie la organizarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

 • n) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea poliției locale și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia;

 • o) acționează pentru protecția și refacerea mediului, în scopul creșterii calității vieții: contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;

 • p) contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale; înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere dc interes local;

 • q) înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;

 • r) hotărăște, în condițiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

 • s) hotărăște, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații iicguveinamenlale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

ș) asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;

 • t) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase,

 • (2) Atribuțiile prevăzute la alin, (2) lit. c), e), g) -ri, rj și șj pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Consiliul local al sectorului 1 al Municipiului București exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului București.

 • (4) Prevederile art, 129 alin. (5) din Codul administrativ se aplică în mod corespunzător sectorului 1 al municipiului București, respectiv, dacă bugetul subdiviziunii administrativ-teritoriale, nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, car e au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (art. 166 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 2-a.Tipuri de ședințe ale Consiliului Local al Sectorului 1

ART.15

 • (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 • (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin. (2) din Codul administrativ, (art. 133 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.16

 • (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează;

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin, (I), alin. (2) lit. a) si c) din Codul administrativ, respectiv ari. 15 alin.(l) și alin.(2) lit.a) și c) din prezentul regulament;

 • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin.

 • (2) lit. b) din Codul administrativ, respectiv art. 15 alîn.(2) lit.b) din prezentul regulament;

 • (2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice - poștă electronică (email), prin grija secretatului generai subdiviziunii admtnislrativ-tcritoriale, cel târziu in ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției stau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție. Principala metodă de convocare și de transmitere a materialelor de ședința este prin folosirea mijloacelor de poștă electronică. în situația în care sistemul dc poștă electronică nu funcționează convocarea se face telefonic.

 • (3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

 • (4) în caz de forță majoră și/sau dc maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului

I o TEHNICĂ LEGISIATlVÂ^ț W >f.crețawat si local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit bl, se face de îndată.

 • (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

 • a) data, ora și locul desfășurării;

 • b) proiectul ordinii de zi;

 • c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • (6) Secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășură din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.

 • (7) în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verb al al ședinței, (art. 134 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.17

 • (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al subdiviziunii administrațiv-teritoriale și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

 • (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul administrativ.

 • (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale vieeprimărului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în unitățile administrativ-tcritoriale, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

 • (4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor comunei, ai orașului sau ai subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass- media, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teri lori ale sau prin orice alt mijloc dc publicitate.

 • (5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin, (8j din Codul administrativ sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la ari. 136 alin. (8) din Codul administrativ.

 • (6) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

 • (7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

 • (8) în cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. f6), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.         din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

'/& SERVICIUL

Iq                 *tivA, i

w

Secțiunea a 3-a. Elaborarea proiectelor de hotărâre

ART.18

 • (1) Proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau dc cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) Proiectele de hotărâre și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

 • (3) Proiectele de hotărâre ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 • a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

 • b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

 • (4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâre ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâre se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-sc grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor dc specialitate înainte de pronunțarea acestora.

 • (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

 • (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

 • (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b) rapoartele compartimentelor dc resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 • d) alte documente prevăzute de legislația specială.

 • (9) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndcplinirii acestora înainte dc adoptarea ordinii de zi.

 • (10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin, (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5). dar nu mai târziu dc 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile dc la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. în situația ședințelor extraordinare convocate de îndată^ rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

SERVICIUL < (h q-niMTri LEGISLATIVA,.; ■’A fc          «HATSi C'

 • (11) Inițiatorul proiectului de hotărâre îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia, (art.136 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (12) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi și transmise consilierilor locali spre analiză și informare, cu respectarea art. 134 alin, (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pot conține date cu caracter personal așa cum sunt definite acestea de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). în aceste situații consilierii locali nu vor distribui și nu vor face publice datele care intră sub incidența Legii 190/2018, în caz contrar fiind direct responsabili de consecințele care se pot produce din distribuirea datelor cu caracter personal.-

ART.19

 • (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

 • (2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) îngrijirea copilului bolnav și/ sau a unei persoane dependente, în baza unei cereri adresată în acest sens, care are anexate documentele eliberate de instituții publice abilitate,

f| alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 233 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența in evidența ținută de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale. (art. 137 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 4-a. Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

ART .20

 • (1) Ședințele consiliului local sunt publice.

 • (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 • a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local;

 • b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

 • c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-terilorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.

 • (4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fibră drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice decoiicemrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor dc responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, (ari. 138 alin.(2), (3), (4) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART. 21

 • (1) Cetățenii cu domiciliul sau reședința în subdiviziunea administrativ-reritorială interesați să participe la ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București adresează solicitarea președintelui de ședință, care stabilește ordinea de precădere dată de interesul raportat la punctele înscrise în ordinea de zi a ședinței, în limita locur ilor disponibile în sala de ședințe. (ari. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată).

 • (2) Solicitarea pentru participare în care se menționează interesul raportat la punctele înscrise în ordinea de zi a ședinței se adresează în scris la registratură sau prin fax/e-mail în atenția secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu cu 48 de ore înainte de ședința de plen programată, precizând în clar următoarele date:

 • a) numele și prenumele solicitantului;

 • b) date de contact (telefon, e-mail) și domiciliul solicitantului;

 • c) proiectul de hotărâre/punctul înscris pe ordinea de zi pentru care solicită participarea.

 • d) descriere succintă motiv c/interes.

 • (3) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, va comunica solicitarea Președintelui de ședință.

 • (4) Prin grija Președintelui de ședință, persoana care a parcurs etapele de la alineatele anterioare va fi invitata să asiste la dezbaterea proiectului de hotărâre/punctului înscris pe ordinea de zi pentru care este interesat să participe.

ZP

"oF SERVICIUL < o TEHNICA LEGISLATIVĂ,

SECȚIUNEA a 5-a. Desfășurarea ședințelor

ART.22

 • (1) Dezbaterea proiectului ordinii de zi, a proiectelor de hotărâre sau a celorlalte probleme se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Codului administrativ și ale prezentului regulament, (art.138 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (2) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea în care anunță înscrierea la cuvânt, ordine caic se întocmește după cum urmează:

 • a) pentru dezbaterea proiectului ordinii de zi ordinea înscrierii la cuvânt se întocmește cu două sau trei orc înaintea ședinței,

 • b) pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre, în cazul convocării ședinței ordinare, ordinea înscrierii la cuvânt se întocmește cu 2 (două) zile înainte, iar în cazul convocării ședinței extraordinare, ordinea înscrierii la cuvânt se întocmește cu 1 (una) zi înainte.

 • (3) Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv ia problema care formează obiectul dezbaterii, (art.138 alin. (7), teza a lUa din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (4) Reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poale propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

 • (5) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

 • (6) Asupra proiectelor dc hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate,

 • (7) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează intr-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și dc secretarul general al subdiviziunii administrativ-terîtoriale,

 • (8) Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și sa ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (9) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al subdiviziunii administrativ- teritoriale, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și dc secretarul general subdiviziunii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii, (art.138 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.23

 • (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

SFRVICWL . C q TFIV *7<^*SLATIVAț^.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd). din Codul administrativ, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la ari. 5 lit. cc) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul locaJ;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;

 • g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

 • h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 92 din Codul administrativ ;

 • i) hotărârile prin care Consiliul Local Sector 1 solicită, conform legii, acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuterniciri exprese:

 • j) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, {art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

ART.24

 • (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședința și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (2) în cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței, {ari, 140 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 6-a. Procedura de vot

ART.25

 • (1) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (2) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

 • a) electronic prin sistemul integrat de vot.

 • b) prin ridicarea mâinii, în situația în care sistemul integrat de vot electronic nu este funcțional;

 • c) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință, în situația in care sistemul integrat de vot electronic nu este funcțional;

 • (3) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (5) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

 • (6) Buletinele de vot se introduc intr-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (5).

 • (7) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

 • (8) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

 • (9) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

 • (10) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fî readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe, (art.139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

 • (11) Pentru validarea alegerii persoanelor în componența comisiilor speciale/mixte, consiliul local alege, prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare, alcătuită din cinci consilieri locali.

 • (12) Comisia de validare alege dintre membrii săi, prin votul deschis al membrilor ei prezenți, un președinte și un secretar și informează în acest sens Secretarul General al Sectorului 1 al Municipiului București.

 • (13) Comisia de validare analizează buletinele de vot, numără voturile fără ia în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte, folosite de regulă pentru exprimarea opțiunii, adică cuvintele da sau nu, anunță rezultatul votului și semnează Raportul întocmit în acest sens în timpul ședinței.

CAPITOLUL IV

Transparența activității - întrebări, interpelări, informarea consilierilor locali

Art. 26

 • (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

 • (2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului șî/sau vicepritnarului.


I1

SERVICIUL » £ tehnică LEGISLATIVĂ, u ’tarjatși ă

 • (3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

 • (4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședința a consiliului local, (art.226 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

Art 27

 • (1) Petițiile adresate de persoanele fizice sau juridice Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se înscriu în registrul general al instituției, iar după rczoluționare, secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, le comunică spre analiză, compartimentelor fimcționale/instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local, după caz, și, după primirea răspunsului se înscriu la punctul Diverse în proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare.

C APITOLUL V

Drepturile și obligațiile aleșilor locali

SECȚIUNEA 1» Drepturile aleșilor locali

Art 28

 • (1) După declararea ca legal constituit a Consiliului local Sector 1, după depunerea jurământului de primar, și alegerea vicepriinarilor. aleșilor locali li se înmânează legitimația, un semn distinctiv al calității de primar, un semn distinctiv al calității de viceprimar, respectiv, un semn distinctiv al calității consilierilor în funcție, de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care aceștia au dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului.

 • (2) Primarului i sc înmânează și o eșarfa, în culorile drapelului național al României.

 • (3) Legitimația primarului și a viceprimarului este înmânată de către secretarul general al subdiviziunii admini strativ-teritoriale.

 • (4) Modelul legitimației de primar, de viceprimar, de consilier local și modelul semnului distinctiv pentru aceștia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 • (5) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfei se suportă din bugetul local.

 • (6) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 • (7) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora, (art. 206 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

Art. 29

SERVICIUL

tonică

 • (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.

 • (2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștința atât a autorității administrației publice din caic fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective,

 • (4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.

 • (5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei alesului local - soț, soție și copii -în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătura cu exercitarea mandului său. (art.207 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

Art. 30

 • (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (4) Prevederile alin. (1) și (2) sc aplică și consilierilor independenți.

 • (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (6) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct, (art.208 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

Art. 31

 • (1) Pe perioada exercitării mandatului de primar și vîceprimar, sc suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, iii cadrul unei instituții sau autorități publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stal sau al unităților administrativ-tcritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 • (2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în executarea aceluiși raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

 • (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-artîstice.

-------75

SERVICIUL

TTHMCĂ legislativă, ktf    -pr*’—— "IAT Șl <

 • (4) în funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată, (art.209 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art.32

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.(art. 211 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art 33

 • (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Primarului și viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe.

 • (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului locali ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunara a primarului.

 • (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

 • (4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul subdiviziunii administrațiv-teritoriale.

 • (5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (2). (art.212 alin.(5) și art. 153 aiin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, eu modificările și completările ulterioare).

 • (6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzută la alin. (2) și a cotei în care se face decantarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

 • (7) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

 • (8) Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, dc la locul de muncă, (art,212 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 34

Primarul și viceprimarii au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum și la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii, (art. 213 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art.35

 • (1) Durata concediului de odihnă anual pentru primar și viceprimari este de 25 de zile lucrătoare,

 • (2) Planificarea concediului de odihnă al primarului și viceprimarilor se face de primarul subdiviziunii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu viceprimarii.

 • (3) Primarul și viceprimarii subdiviziunii administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihnă simultan.

 • (4) în situația în care mandatul primarului și al viceprimarilor începe în timpul anului, durata concediului de odihnă sc stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.

 • (5)  Pentru perioada concediului de odihnă, primarul și viceprimarii beneficiază de o indemnizație de concediu ce reprezintă media zilnica a indemnizației din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile dc concediu de odihnă. Media zilnică a indemnizației din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărțirea indemnizației aferente lunii/lunîlor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din lunadunile respectivă/rcspective.

 • (6) Primarul și viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare an.

 • (7) Concediul de odihnă al primarului și al viceprimarilor poate fi întrerupt în mod excepțional dacă interesele colectivității locale impun prezența acestora în subdiviziunea administraliv-teritorială. în asemenea situații, înlocuitorul desemnat îl înștiințează de îndată pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt, (art.214 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 36

 • (1) în afara concediului de odihnă, primarul și viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum și la alte concedii, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (2) Primarul și viceprimarii beneficiază de concediu tară plată și concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Pentru evenimente familiale deosebite, primarul și viceprimarii au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit, după cum urmează:

 • a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;

 • b) 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil;

 • c) 3 zile în caz de deces al soțului/soției sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.

 • (4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor se aprobă de către primar, (art.215 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 37

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului, (art.216 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 38

 • (1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.

 • (2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

 • (3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național dc Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice, (art.217 din Ordonanța da Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Al t. 39

 • (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

 • (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local, (art.218 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art 40

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în aJie forme de asociere, în condițiile legii, (art.219 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

SECȚIUNEA a 2-a. Obligațiile aleșilor locali

Art 41

 • (1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 • (2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. (art.220 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art 42

Consilierii locali, precum și viceprimarii nu pot lipsi dc la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare. (art.221 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art 43

Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, precum și primarul. în calitatea lor de reprezentanți legali ai subunităților administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu buuă-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales. (art.222 din Ordonanța de Urgență m .57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare).

Art. 44

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională, (art.223 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art.45

 • (1) în exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă dc cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 • (2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala dc această calitate în exercitarea unei activități de interes personal, (ari.224 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 46

 • (1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii,

 • (2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarul, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (3) Fiecare primar prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind starea economică, socială și dc mediu a subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (4) în urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate, Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasarării.

 • (5) în cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării, (art.225 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

CAPITOLUL VI

Incompatibilitățlle aleșilor locali și conflictul de interese

Art 47

 • (1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar, viceprimar și consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr, 176/2010, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Prin activități in domeniul didactic pe care primarul și viceprimarii le pot desfășură, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2).

(..facrivităfile desfășurate de funcționarii, publici care ocupă funcții didactica în instituțiile de învățământ de stat sau private autorizate/acreditate în condițiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulților organizate în condițiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulților, organizate în condițiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulților. (art,227 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 48

 • (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute dc cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, caic ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al 11-lea inclusiv:

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local arc calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte.

 • (2) în exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verb al al ședinței.

 • (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțai interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

 • (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta în condițiile Legii nr. 176/2010. cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și sc sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. (art.228 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 49

 • (1) Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații dc avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, (art.229 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Declarațiile de avere sunt depuse în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității, (art. 4 alin. (1) din din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007privind înființarea și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea sau completarea altor acte normative.)

 • (3) Aleșii locali au obligația sâ actualizeze declarațiile dc avere anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior, (art. 4 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea sau completarea altor acte normative.)

 • (4) în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului, aleșii locali au obligația să depună o nouă declarație dc avere, (art. 4 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea sau completarea altor acte normative.)

 • (5) Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației dc avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (art.230 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șl completările, ulterioare)

CAPITOLUL VII

Răspunderi, abateri, sancțiuni

Art. 50

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale Codului administrativ. (art. 231 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Al t. 51

 • (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

 • (2) în procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia, (art. 232 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 52

31

4^

(Io TEr«.

âECRETARlAI ți

V ARHIVĂ

 • (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Codului administrativ, a prevederilor legale referitoare ]a conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

c) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

 • f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

 • g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit

 • e) -g) de către consiliul local, prin hotărâre.

 • (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile și viceprimarului.

 • (4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e). cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuare, inclusiv a explicațiilor furnizate de ce] în cauză, (ard 233 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare)

Art. 53

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul, (ort. 234 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare)

Art. 54

 • (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui dc ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

 • (3) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii,

 • (4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică, (art. 235 din Ordonanța de Urgență nr57/2019privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare)

Art. 55

(1) în cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să sc abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului.

//§■    SERVICIUL

|'[H 1    irl       «Wl.

 • (2) în situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală.

 • (3) Eliminarea din sală echivalează cu absența uemotivată de la ședință, (nrz. 236 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 56

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • (3) Excluderea temporară dc la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

 • (4) Excluderea dc la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

 • (5) în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului caic asigură ordinea publică locală, (ari. 237 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 57

 • (1) Sancțiunile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. e) și f) din prezentul Regulament se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. e) și f) din prezentul Regulament, consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

 • (3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au. același drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pol aplica sancțiunile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-d) din prezentul Regulament.

 • (4) Sancțiunile prevăzute la art. 52 alin. (1) din prezentul Regulament se pot aplica în mod corespunzător și viceprimarului pentru abaterile săvârșite în calitatea lui de consilier local, (art. 238 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art 5R

(1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei în cauză i se pot aplica următoarele sancțiuni:

 • a) mustrare;

 • b) avertisment;

 • c) diminuarea indemnizației cu 5-1(1% timp de 1-3 luni;

 • d) eliberarea din funcție.

________   33

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin, (1) lit. a) -c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifica propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștința consilierilor locali, cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

 • (3) în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 din Codul administrativ.

 • (5) împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

 • (6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are nicîun efect asupra mandatului de consilier local, al viceprimărului, (art. 239 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)

Art. 59

 • (1) Primarul, respectiv președintele de ședință al consiliului local, prin semnare, învestește cu formula de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit legii.

 • (2) Aprecierea necesității și opurLuiiitulea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrascmnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penala, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

 • (3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

 • (4) în cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității executive sau autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale Codului administrativ.

 • (5) funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile prevăzute la alin. (3} pol formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490, respectiv art. 553 din Codul administrativ.

 • (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică și in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condițiile legii emise, respectiv adoptate de autoritățile administrației publice locale, (art. 240 din Ordonanța de Urgență nr. 57/7.019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare)

CAPITOLUL VHI

Dispoziții finale

Art, 60

 • (1) La ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pot participa reprezentanții mass-media. Aceștia vor ocupa un loc in sala de ședință in spatele locurilor ocupate de consilierii locali la indicația președintelui de ședință.

 • (2) Declarațiile de presă sau interviurile consilierilor locali sau ale altor persoane vor avea loc exclusiv în afara sălii de ședință a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

 • (3) Aprobarea, modificarea sau abrogarea prezentului Regulament se realizează pe baza propunerilor consilierilor locali, prin hotărâre adoptată cu votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

Art. 61

Până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, a căror vaca mare a fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean, după caz, în condițiile ari. 204 din Codul administrativ, comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul local, în vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, cu respectarea art, 30-34, 55, 551, X9, 90, 99 și 991 din Legea administrației publice locale nr, 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.78/08,04.202n

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, M:iriatt,C'rivtian Ncagu

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNIClPhlLUl^CURESTI

DESFÂȘURREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE, CONSTATATE DE AUTORITĂȚILE ABILITATE

CAPITOLUL I

Convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București respectiv a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Art.L -(1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București respectiv a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se face prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului i al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se afla Primarul Sectorului 1, Președintele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv Secretarul General al Sectorului 1.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și Primarul Sectorului 1 nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se considera fiind acolo unde se afla Secretarul General al Municipiului București.

Art. 2.- Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință,

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București

Art. 3.- Procedura de lucru, la începerea ședinței. în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cat© următoarea:

 • a) Consilierii locali vot deschide notebookul de serviciu sau dispozitivul pe care doresc saC utilizeze

(smartphone, PC, notebook ctc.);


 • b) Vor verifica căsuță de e-mail cu. care corespondează în relația cu Primăria Sectorului 1, vor primi deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma ordine și vor selecta link-ul "Join the meeting”;

 • c) La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;

 • d) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 4»- Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București este următoarea:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va fiice o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va pomi microfonul pentru confirmare

 • b) Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt". '

 • d) Președintele Comisiei de specialitate va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

c) Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art 5.- (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a) Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "PENTRU", 2) "ÎMPOTRIVĂ" și 3) "ABȚINERE".

Art. 6.- Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b), este limitat la maxim 3 minute.

Art» 7»- După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul dc exercitare a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art 8.- Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin mijloace electronice, Swielarului General al Sectorului 1 și Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă;

CAPITOLUL UI

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței

Consiliului Local al Sectorului 1 aJ Municipiului București

Art 9.- Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București este următoarea:

 • a)     Consilierii locali vor deschide notebookul de serviciu sau dispozitivul pe care doresc sa-1 utilizeze (smartphone, PC, notebook etc.);

 • b)     Vor verifica casuta de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma Online și vor selecta link-ul "Join the mecting";

 • c)     La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;

 • d)     Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 10,- Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București este următoarea:

 • a)     Președintele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București asistat de Secretarul General al Sectorului 1 al Municipiului București, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și î se va pomi microfonul pentru confirmare.

 • b)     Secretarul General al Sectorului 1 al Municipiului București verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale,

 • c)     Președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

 • d)     în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt". ’

 • e)     Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului,

 • f)      Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut,

Art. 11.- (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a)     Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a- și exprima votul;

 • b)     Prin utilizarea sistemului dc vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2). Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NUIT șl 3) "Abținere".

Art. 12.- Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b), este limitat la maxim 3 minute.

Art. 13-- (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Maniei pi Proiectul dc hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

■UcmwdPîl


CAPITOLUL IV

Caracterul public al ședințelor Consiliului Local ai Sectorului 1 al Municipiului București

Art. 14,- Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art, 15.- Calculatoarele portabile puse la dispoziția aleșilor locali nu dispun de SIM și conexiune la internet, drept urmare consilierul local este obligat să se asigure că în momentul utilizării calculatorului portabil este conectat la internet.

Art. 16.- Ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate,

Art. 17.- (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele dc ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și de către Secretarul General al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 18.- Compartimentul informatic diu cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va asigura consilierea membrilor Consiliului Local al Sectorului L al Municipiului București, la solicitarea acestora.

Art. 19.- Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.