Hotărârea nr. 77/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 19.03.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/l 012/17.03.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/l011/17.03.2020 întocmit de Direcția Management Economic, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr- MZ 94 /17.03 2020, ambele din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizul Comisiei pentru administrați* publică locală, juridica, apărarea oi dinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor ș; patrimoniu, și avizul Comisiei de cultură, învățământ, spori, mass-media și culte;

Conform prevederilor Constituției României;

în considerarea precizărilor Decretului nr. 195/16.03,2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul extinderii infecției cu coronavirusul SARS-CoV2 stabilind în sarcina autorităților și instituțiilor publice măsuri specifice pentru prevenirea răspândirii UOVID-19. dar și pentru a proteja populația,

Având în vedere art.352 din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama dc prevederile Legii nr. 2-1'2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și compilările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și ort. 20 alin (1) lit a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile I zgii nr. 5'06.01.2020 a bugetului dc strt pe anul 2020;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor dc venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instilufiilor publice finanțare integra' sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile. bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea dc privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale nle sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a îniprumuntrilor, a virărilor dc cicdite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar,

în temeiul ari. 4 alin. (I) hi. b) al Hotărârii Guvernului nr, 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

în temeiul art. 5, art. 6. art. 21, art. 25 lit c) ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civila, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Sîtuftțn de Urgență nr. 1/2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Corona virus:

Luând în considerare prevederile 1 lotârârilor nr. 4/04.03.2020, 5/02.03.2020 și nr.6/09.03.2020 ale Grupului de Suport Tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României:

în conformitate cu Hotararea Comitetului local pentru situații de urgenta Sector 1 nr. 1/11,03.2020 privind aprobarea unor masuri dc combatere a noului C’orcmaviruss

Ținând scama de precizările adresei instituției Proiectului Municipiului București nr.S.MZ5420? 17.03.2020, înroșivirală la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 13695/17.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 5 lit cc), art. 139 alin.(3) lit. a), ari. 166 alin,(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1

 • (1) - Se aproba majorarea bugetului Politiei Locale - cap. 61.02.05 - Protecție civila si protecția contra incendiilor - cu 25.539,00 mii lei.

 • (2) - Se aproba majorarea bugetului Centrului Multifuncțional Caraiman - cap. 66.02.50.50 - cu 69.461,00 mii lei.

 • (3) - Se aproba majorarea bugetului Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - cap. 68.02 - cu 3.000,00 mii lei.

 • (4) - Se diminuează bugetul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților de Sanitare Publice - cap. 66.02,06.01- se diminuează cu 78.000,00 mii lei;

 • (5) - Se diminuează bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite cu suma de 20.000,00 mii lei.

Art.2 - Sc aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare de 2.067.263,45 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

Mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT

MARTIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.067.263,45

1.032.847,38 1.034.416,07

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.900.266,16

1.009.924,70

890.341,46

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘT ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Secțiunea de funcționare Secțiunea de dezvoltare

22.928,68

22.922,68

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare                        ____

144.068,61

0.00

144.068.6X

 • (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.900,266,16 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

 • (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 22.928,68 mii lei;

 • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei.

Art. 3 - Se aprobă cheltuielile bugetului genera) centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 îu sumă de 2.219.752,52 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT MARTIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.219.752^2

1.038.528,56

1.181.223,96

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea dc funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047.074,05

1.009.924,70

1.037.149,35

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Secțiunea de funcționare Secțiunea de dezvoltare

28.609,86

28.603,86

6,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144,068,61

0,00 144.068,61

 • a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 146.807,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58. alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (..precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și sc utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațarc a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

 • b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală de 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, confomi OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

»> Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform an. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent:

❖ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii j! dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014. excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1

2.047.074,05

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

2

99.066,00

conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                       998.175,70 miile!

—Secțiunea de dezvoltare                       1.048.898,35 mii lei

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02. conform anexei

3

53.661,00

1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care:

—Secțiunea dc funcționare                         85.208,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          13.858,00 mii lei

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                         52.329,00 mii lei

—Secțiunea dc dezvoltare                            1.332,00 mii lei

4

15.000,00

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din

5

1.289,00

care:

—S ectiunea de funcți onare                         15.000,00 miji ei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

mii lei pentru Ap arare Naționala capitolul 60.02, din care:

6

70.970,00

—Secțiunea de funcționare                            600,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             689,00 mii lei

mii lei pentru Ordine pubhca si siguranța naționala capitolul 61.02,

7

682.975,66

conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                         63.470,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.500,00 mii lei

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

8

466.590,00

—Secțiunea de funcționare                        225.988,70 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         456.986.96 mii lei

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.3

9

240.219,59

(1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                         48.209,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         418.381,00 mii lei

mii lei pentru Cultura, recrccre si religie capitolul 67.02, conform anexei

10

207.844,00

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                        150.762,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          89.457,59 mii lei

mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform

11

93.631,00

anexei nr. 1.2.1.5, din care:

—Secțiunea de funcționare                        199.844,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           8.000,00 mii lei

mii lei pentru capitolul 70.02 locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică,

12

98.815.80

din care:

—Secțiunea de funcționare                         71.710,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           21.921,00 mii lei

mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

13

17.012,00

—Secțiunea de funcționare                         87.727,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            11.088,80 mii lei

mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                          9.077,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.935,00 mii lei

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care:

1

(2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

28.609,86

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

28.603,86

6,00

mii lei mii lei

2

18.005,86

mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

18.005,86

0,00

mii lei mii ici

3

10.604,00

mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

—Secțiunea de funcționare                       10.598.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

(3) Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2020, astfel:

 • 1        144.068,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               144,068,61 mii lei

 • 2        144.068,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare —Secțiunea de dezvoltare

0,00 mii Ici 144,068,61 mii lei


Art. 4 - Anexa nr. 1 (1.1-1.2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 1.176323,96 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT MARTIE

Bugetul local al Sectorului 1

1.032.249,35

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

1.176.323,96

Art. 7 - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția T.ocală Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectarului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 19.03.2020, în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) lit. a) și alin.

 • (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRET AR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

/WWW /

Nr.: 77

Data: 19.03.2020