Hotărârea nr. 76/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 06.03.2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intrarea Epocii nr. 22, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.OL2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Intrarea Epocii nr.22f sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, nr. E/2486/28.02.2020;

 • -  Raportul dc specialitate nr. M/3-86/05.03.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ;

 • -  Raportul de specialitate. E/2468/28.02.2020 al Arhitect Șef;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de prevederile:

 • •  Legii ni*. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Consiliului Toca! nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)Tnlrurea Epocii nr.22, sector 1, București

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin.

 • (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Artl - Se aprobă. îndreptarea erorii materiale cuprinsă în titlul Anexei nr. 1 la la Hotărârea Consiliului Local ni. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București, în sensul că sintagma Construire locuință individuală S+P^1E+M se înlocuiește cu sintagma Construire locuință individuală S+D+P+IE+M.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.L.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul ari. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian NeaguSECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.; 76

Data; 06.03.2020