Hotărârea nr. 75/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SEC TORULU11

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/3L07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L" S.A,> a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la ^Școala Gimnazială nr, l78, Str. Dridu nr, 2 Sector I, București”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 509/ 03.03.2020 al Primarului Sectorului I;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-73/04.03.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ, respectiv Raportul dc specialitate nr. G/839/04.03.2020 al Direcției Management Economic, respectiv Raportul de specialitate nr. K-85/E/05.03.2020 al Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama de Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea aulelor normative, republicată, cu modificările yi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 81 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale dc Investiții C.N.L - S.A., cu modificările și completările acesteia;

Potrivit dispozițiilor Ordinului Viccprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5159/27.06.2018 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2781 /2016 pentru aprobarea Listei - sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului "Bazine de înot”;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea încheierii protocoalelor de predare - primire a terenurilor și clădirilor între unitățile dc învățământ preuniversitar de stat din Sectonil 1 și Consiliul Local al Sectorului 1;

Luând în cunsidcrarc Protocolul nr. 5/2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorul ui 1 al Municipiului București și Școala Gimnazială nr, 178. prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliul Local al Sectorului 1;

Văzând solicitarea nr. 15662/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții dc Interes Public sau Social, Subprogramul "Construire bazine de înot” pentru obiectivul de investiții "Bazin de înot” la Școala Gimnazială nr. 178;

Prin adresa Companiei Naționale de Investiții S.A. nr. 20213/05.11.2019, se comunică făptui că a fost semnat Cunliaulul de proiectare și execuție de lucrări nr. 449/13 J 1.2019 privind obiectivul de investiții: Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului - Pachet 2 - lot 1-2, respectiv lot 2 " Construire bazin de înot didactic, "Școala Gimnazială nr. 178. Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”;

Ținând seama de adresa S.C. TECON S.R.L., în calitate dc proiectant desemnat de Compania Națională de Investiții ‘‘C.N.I.” S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu m, 6572/06.02.2020, potrivit căreia se solicita modificarea suprafeței puse la dispoziție pentru realizarea Proiectului tip - „Bazin de înot Didactic, Școala Gimnazială nr. 178, strada Dridu nr. 2, Sector 1, București”;

Luând în considerare adresa Companiei Naționale de Investiții “C.N.L" S.A.$ înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cunr. 10227/26,02.2020;

în temeiul prevederilor art, 136, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 140, art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArLI

Hotărârea Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -„Bazin de înot Didactic la "Școala Gimnazială nr, 178: Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S. A., pe bază de protocol, a suprafeței de 2043 mp, din totalul de 11.034 mp din măsurători și din acte 10.590 mp, având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925, liberă de orice sarcini, aferentă Școlii Gimnaziale nr. 178, aflată în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.L” - S. A a obiectivului de investiții Proiect tip - ”Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială nr. 178. din Strada Dridu nr. 2 Sector 1, București”.

  • 2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 3 Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă viâbilizaiea terenului din surse bugetare proprii”.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin dc înot Didactic la "Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu iu. 2 Sector 1, București”ămân nemodiEcale,

Art, IU (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administratorul Public al Sectorului 1, Școala Gimnazială nr. 178, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Patrimoniu, Fond Funciar și Registru Agricol și Administrația Unităților de învățământ Preuni versitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 11 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, in ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neaga


Nr.: 75

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan