Hotărârea nr. 74/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S,A„ a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la "Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4 8, Sector 1, București”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 508/ 03.03.2020 al Primarului Sectorului I;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. M/3-74/04.03.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv Raportul de specialitate nr. G/838/04.03.2020 al Direcției Management Economic, respectiv Raportul de specialitate nr. N 132/04,03.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama dc Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 81 din Legea educației fizice și sportului nr, 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale dc Investiții C.N.I, - S.A., cu modificările și completările acesteia;

Potrivit dispozițiilor Ordinului Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5159/27.06.2018 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2781/2016 pentru aprobarea Listei - sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului „Bazine de înot”;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 -6;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ‘•C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la „Școala Gimnazială „Sfanțul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea încheierii pi ol ocoalelor de predare - primire a terenurilor și clădirilor între unitățile dc învățământ preuniversitarde sirii din Sectorul I și Consiliul Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Protocolul nr. 29/2002 încheiat între Consiliul Local al Scuturului 1 al Municipiului București și Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliul Local al Sectorului 1;

Văzând solicitarea nr. 15666/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Construire bazine de înot” pentru obiectivul de investiții „Bazin de înot” la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae’’ (fostă nr. 175);

Prin adresa Companiei Naționale de Investiții S.A. nr. 20219/05.1 L2019, se comunică faptul că a fost semnat Contractul de proiectare și execuție de lucrări nr. 450/13.11.2019 privind obiectivul de investiții: Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție de lucrări și asistență telurică din partea proiectantului - Pachet 2 - lot 1-2. respectiv lot 1 ” Construire bazin de înot didactic. Școala Gimnazială Sfântul Nicolae (fostă nr. 175), str, Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”;

Ținând seama de adresa S.C. TECON S.R.L., în calitate de proiectant desemnat de Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6572/06.02.2020. potrivit căreia se solicită modificarea suprafeței puse la dispoziție pentru realizarea Proiectului tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae (Fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”;

Luând în considerare adresa Companiei Naționale de Investiții “C.N.L” S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 10227/26.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 136, art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 140, art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I

Hotărârea Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., a amplasamentului parte din terenul având 1£ nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -„Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială „Sfanțul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”, se modifică și se completează după cum urinează:

L Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art» 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 2405 mp, din totalul de 11.913 mp. având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999, liberă de sarcini, aferentă Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175), aflată în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 în vederea si pe perioada realizării dc către “C.N.L” - S.A a obiectivului<lc iinresti|ii Proiect lip -„Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175), din str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”.

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 3 Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă viabilizarea terenului din surse bugetare proprii,.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., a amplasamentului pane din terenul având IE nr. 220999,

conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (fosta nr. 175), str. Lainici, nr, 4-8, Sector 1, București” rămân nemodificate.

ArtJII (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administratorul Public al Sectorului 1. Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”(fostă nr. 175), Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Patrimoniu, Fond Funciar și Registru Agricol și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 11 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 133 alm. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeagaCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 74

Data: 06.03.2020