Hotărârea nr. 73/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1

Văzând referatul de aprobare nr. 158/27.02.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de către de Administrația Piețelor Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-93/05 >02.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/837/04.03.2020 al Direcției Management Economic, respectiv Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol nr. N 134/05.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii m.287/2009-Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.332-ait.348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act dc dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.426/26.07.2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât accca de locuință aflate in administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.32/2007;

Ținând cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind masurile de imbunatatire a activitatii in piețele a gro alimentare din Municipiul București;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.03.2013 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale, situate în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector l,cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 341/2018 privind aprobarea Organigramei si Regulamentului dc Organizare și Funcționare si nr.202/2019 privind aprobarea Ștatului de funcții ale Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul art.5 lit.ee), art.139 alin. (3) lit.g), art.166 alin.(2) lit.g) și 1) coroborat cu art.196 alin(l) lit.a), art.199 alin (1) și alin.(2)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -(1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate in piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1.

  • (2) Datele de identificare, valoarea de inventar si destinația dată bunurilor ce fac obiectul închirierii sunt prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se aprobă perioada de închiriere de 5 ani cu posibilitatea de prelungire.

  • (4) Prețul1 minim al închirierii de ta care se va pomi licitația va fi cel stabilit prin luarea in considerare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.426/2018.

Art2-Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să organizeze procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale aflate in administrarea Administrației Piețelor Sector 1.

Art.3-Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii bunurilor imobile aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector I.

Art.4-Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de soluționare a contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor.

Art.5-Se mandatează directorul general al Administrația Piețelor Sector 1 să încheie contractele de închiriere.

Art.6-La data întării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale, situate în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, precum și alte dispoziții contrare.

Art.T-(l) Primarul Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicnleta Cefalan

SEMNAT EU DATA

DE ÂNEDUUTWE /

Nr.: 73

Data: 06.03.2020


AK

LA.


. .OTARĂRNR.CR7

DATE DE IDENTIFICARE

VAL. DE INVENTAR ALE BUNULUI

CARE FACE OBICEI UL ÎNCHIRIERII

DESTINAȚIA DATĂ BUNULUI

CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1

Spațiul 4(Boxa)-7.92 mp Piața Matache 1 Str.P-ța Haralambie Botescu Nr.l 1-13

13.059,14 Ici

Comercializare produse alimentare, farmacii, cofetării. mâncare animale

2

Spațiul 6 -76.74 mp Piața Matache 1 Str.P-ța Haralambie Botescu Nr.l 1-13

126.535,14 lei

Comercializare produse alimentare, farmacii, cofetării, mâncare animale

3

Spațiul 8-64.9 l+dcpozit 59.24 mp Piață Matache 1

Str.P-ța Haralambie Botescu Nr. 11-13

107.028,87 leii

97.679,72 lei

Comercializare produse alimentare, farmacii, cofetării, mâncare animale

4

Spațiul 10-4.08 mp Piața Matache I Str.P-ța Haralambie Botescu Nr.l 1-13

6.727,44 lei

Comercializare produse alimentare, farmacii, cofetării, mâncare animale

5

Spațiul 12-20.30 mp Piața Matache 1

Str.P-la Haralambie Botescu Nr.l 1-13

33.472,29 lei

Comercializate produse alimentare, farmacii, cofetării, mâncare animale

6

Spațiul 15-15.99 mp Piața Matache 1 Str.P-țaHaralambie BotescuNr.l 1-13

26,365,61 lei

Comercializare produse alimentare, farmacii, cofetării, mâncare animale

7

Spațiul 30-18.35 mp Piața Matache Bazar Str.P-ța Haralambie Botescu Nr.l 1-13

40.542,49

Comercuilizwe produse nealiunentarc, produse tip bazar, farmacii manicbiurtpedichiuriLrua for-frizerie.hinoun.preslărl semen            _________

8

Spațiul 31 - l 8.18 mp Piața Matache Bazar Str.P-ța Haralambie Botescu Nr. 11 -13

40.166.89 lei

Comercializare produse nealimentare, produse tip bazar, farmacii (tunichiură-pedicliiuti,coafor-frizerie.blroun,prestări servicii

9

Spațiul 32-18.35 nip Piața Matache Bazar Str.P-ța Haralambie Botescu Nr.l 1-13

40.542,49 lei

Comercializare produse ncalimeiilaie, produse tip bazar, farmacii maniclu ura-pcdicluurl,cuafor-fi izcric.birouri,presuri servici i

10

Spațiul 38-9.37 mp Piața Matache Bazar Str.P ța Haralambie BotescuNr.l 1-13

20.702,08 lei

Comercializare produse nealimentare, produse tip bazar, farmacii nuuticlnuiă-pedichiurlcoafnr-frizerie.birgairi,prestări servicii

11

Spațiul 58-43 mp Piața Matache Bara de Nord

Str.P-ța Haralambie Botescu Nr. 11 - ] 3

95.028.63 lei

Comercializare produse ncal intentare, produse tip bazar, farmacii nun ichiurA-pediLJiiuri.ciHifor -li izcric. birouri. prestări servicii

12

Spațiul 60-26,14 Piața Matache Bara de Nurd Str.P-ța Haralambie Botcscu Nr.l 1-13

57.768,57 lei

Comercializare produse nealimentare, produse tip bazar, farmacii m;inicniu..-i'p<.Lielnti ă,eoafor-frizirTie.biTO«ti prestări servicii

13

Spațiul 61-26 mp Piața Matache Bara de Nord Str.P-ța Haralambie Boțesc ti Nr.l 1-13

57.459,17 lei

Comercial iznre produse realimentare, produse tip bazar, farmacii inanich iură-prdichiuri,coafor-frizeriehiruuii,prestau servicii

14

Spațiul 62^14.13 mp Piața Matache Bara de Nord Str.P-ța Haralambie Botescu Nr. 11-13

97.525,90 iei

Comerciali zare produse ncalimentare. produse lip bazai, farmacii ina ui'.lnr.r.l-pcdii.hiLriLceiiL- -li izc;.c,bircun.j>nsrari servicii

15

Spațiul S3-71.65 mp Piața Mureș Str. Piața Mureș nr. 18-24

221.260,96 lei

Comercializare prnr.nsc alimentare, cofetării, farmacii, patiserie

6

Standul S8 -28,38

Str.Piata Mureș nr. 18-24

87639,72 Ici

Cometei alieme produse alimentam, cofetării, farmacii, patiserie

17

Spațiul SI-30,93 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

149.710,07 lei

Coir.sicitiiizjre produse Realimentare, alimentare, produse tip bazar, farmacii mEcidiiuiii podit Iii i ii li cra.fnr-fnzitrit.birLUit,prestări servicii

18

Spațiul S2-6,25 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

9.999,70 lei

Comercial izare produse ncalimentare,alimentare produse tip bazar, farmacii niuiiii.liro.V:xfizhiura.ciiu.Lir-.iuvrivJii ‘iui..prestări servicii

19

Spațiul 53-6,25 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

9.999,70 lei

Comerciali zare produse nea limcntarc, alimentare, produse tip bazar, farmacii ■ti-i.in.-lii IU i-p.ihc riubl tralir-lrizci ic.liii Jmi,prestări servicii

20

Spațiul S4-6,25 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

9.999,70 lei

CcHTerc zlizare produse Realimentare, al imenatre. produse tip bazar, farmacii

mnnlclriliră-rcdichinrfl cnafur-frizcr.e.biiowi.pfeStaxi servicii

21

Spațiul S5-6,25 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

9.999,70 lei

Coinmcitliz.ire produse ncalimcnlure.aiimenatre, produse tip bazar, farmacii mnn cr iu-J-țKdi amară. ainti-irizBiis.ukoiu ,p catari servicii

22

Spațiul 58-18,69 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

90.464,96 lei

Crrrerc aiiz.ut produse nealimentare,alimentare produse tip bazar, farmacii nia liclni ui jVrhchiuri.U'. Jlir-li.zei .e.t n ui i,prestau servicii

23

Spațiul S 9-8,88 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

14.207,58 ei

Comercializare produse nealiijieiitare.alintentare produse tip bazar, farmacii manichtuT;' -pfdich -itra.cnd. r-lrize ie.biruuj i.p esUii servicii

24

Spațiul S 10-29.15 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

141.094,36 lei

C Cninri.il iz.n re produse nealintentare. a|imcnatre,pruduse tip bazar, farmacii tianichiurli pcdic iiiră onatnr-irizvne.birou: i.pieil.in servicii

25

Spațiul SI 1-20,51 mp Piața 1 Mai Str. Bld Ion Mihalache nr.60

99.274,28 lei

Comercializare produse nealimentare.alimenatre, produse tip bazar, farmacii ruamehit rfi pnlxhium cnalnr-trizer z tneuri.f>e iJ.i.servicii

1

Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.