Hotărârea nr. 72/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 06.03.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000^000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Văzând Referatul de aprobare nr. 640/1/20,12.2019 al Grupului de consilieri PSD prin consilier local Ral nea Condurachi;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. M/262/20.12,2019 al Direcției Juridice» Legislație» Contencios Administrativ» respectiv Raportul de specialitate nr. G/5132/20,12.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice» respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. M/262'‘20.12.2019 întocmit dc către Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele {ic tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 1 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență, a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11,03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități dc interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneri atul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul I al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, scrvicii/proiecte și activități du interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind partcneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr, 36185/28.08,2019;

Văzând adresa nr, 2960/09.04.2019 a Patriarhiei Române,. înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 16501/12.04.2019 prin care se solicită acordarea Patriarhiei

Române a unui ajutor financiar de 30.000.000 lei pentru susținerea lucrărilor la Catedrala Națională;                                                                                         .

HnJ nnwfarwi șnriiinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr.82/2001 și a Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 depusă de Patriarhia Română, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 46132/28.10.2019 pentru acordai ea sprijinului financiar, însoțită de documentele justificative;

în temeiul ari. 5 lit. ce), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) Iii. a), art 166 alin. (2) fit. s) t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000,000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională),

Art. 2. - Se aprobă Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Patriarhia Română, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1 și Patriarhia Română, menționat la art. 2.

Art. 4. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui proiect.

Art. 5. - Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor dc execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit competențelor.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Telmică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali clin 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modi ficărilc și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


SECRETAR GENERAL

Nr.: 72

Data: 06.03.2(12(1


Daniela Nicoleta Cefalan

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local n r. ^2 i Ofa, C# 2ezc.~-PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vîi.v1,., (O.î.’-t-Z;-.  ,)____

-                   — »— - 1 r*‘ j T :-s’—n 1

PROTOCOL

- MODEL -

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șl completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în partcncriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română. Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proicctc și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.CS.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin, țK) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit, t) și alin. (3), ari. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector L cont          deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal R 04505359

reprezentat prin domnul ? în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1

Șl

PATRIARHIA ROMÂNĂ, cu sediul în București, Aicea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4 cont                        deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4,

cod fiscal RO4430779, reprezentată prin în calitate de, denumită în cele ce urmează Patriarhie;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.L Obiectul prezentului protocol constă în finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București,

2.2. Cheltuielile sunt estimate la valoarea dc 10.000.000 Ici.

Art. 3. OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar Patriarhiei în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).

 • 3.2   Patriarhia va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

 • 3.3  Orice modificare adusă de Patriarhie la Protocol va fi prezentată spre aprob arc Consiliului Local al Sectorului 1. După aprobarea acesteia se va încheia un act adițional la Protocol,

 • 3.4  Consiliul Local a] Sectorului 1 poate acorda în mod eșalonat sume de bani. în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1.

 • 3.5   Patriarhia sc obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului I numai în scopul pentru care acestea au ibst transmise, prezentând în acest sens documente justificative.

 • 3.6   Justificarea sprijinului financiar acordat se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Patriarhie, potrivit dispozițiilor art 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 3.7  Patriarhia este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, dc respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8   Patriarhia va sprijini prin toate mijloacele dc care dispune activitățile cu caracter cultural organizate dc Consiliul Loca] a] Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

 • 3.9  Patriarhia va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai, Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an. putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți. în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Patriarhia va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte dajîț expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta;

 • a)  Prin utilizarea întregii sume acordate.

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală.

Art. 6. FORȚA MAJORĂ 9

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarca totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen dc 3 (trei) zile dc la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE 9

 • 7.1   Eventualele 1 itigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, sc va recurge la instanțele judecătorești,

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi            , în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                      PATRIARHIA ROMÂNĂ

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Direcția Managament Economic, Director Executiv

Vizat CFPP

Serviciu] Legislație și Avizare Contracte, Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv