Hotărârea nr. 71/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 06.03.2020 privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PROIECT-

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 7, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector I nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare

Văzând referatul dc aprobare nr. 269/28.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/3 73/28.02.2020 al Direcției Management Resurse Umane și nr. M/3-79/28,02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ.

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii ni*. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

In concordanța cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabili lății fiscal-bugctare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadni nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor uri. 155 alin. (8) și art. 483 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cănii aci ivi rate unică de salubrizare va fi aceea de son arc;

Ținând seama dc prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector l nr. 259/28.08.2019 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit Direcția

de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cănii activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă completarea Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lL - Celelalte prevederi ale Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

ArtJIL- (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagn


Nr.: 71

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local ai Sectorului 1 Nr. 71 / 06.03.2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian Neagti


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $1 FUNCȚIONARE al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

ARTICOL UNIC

Anexa nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

" ArtZ1.- Condițiile pentru ocuparea postului de Director General, stabilite potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) și art. 483 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: să fie numiți într-o funcție publică dîn clasa I; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani; studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale ut. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare; perfecționări (specializări): management în administrația publică; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiată în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare/'