Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 06.03.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului Generai al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str, Băi culeșii nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector I - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.21377/03.12.2019 al Primarului Sectorului l al Municipiului București, întocmii de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 790/06.12.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar. Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/4931/10.12.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/256/16.12,2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. E/l 5259/16.12,2019 al Arhitect Șef dm cadrul aparatului de. specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu alo Consiliului Local al Sectorului I;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea ;«:t dor nun native, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de dispozițiile Codului de Procedură Civilă și cele ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvențci, cu modificările și completrile ulterioare, în baza căreia s-a deschis procedura de insul vență împotriva companiei Coresi S.A.

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice dc administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile arL 3 alin. (3) al Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector L completată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 274/28.08.2019:

Văzând Caietul de sarcini nr. 11053/09.03.2017 privind valorificarea proprietății imobiliare aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A.;

Raportul de evaluare întocmit de Evaluatorul autorizat V Z. asupra imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, sector 1;

Ținând cont de adresa Victrix Capital S.P.R.L., administratorul judiciar desemnat al Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 3921/2019;

Având în vedere Circulara nr. 9275/CN1705.06.2019, însoțită de Anexă cu privire la promovarea obiectivelor de investiții „Construire Baze Sportive Tip 1”.

în temeiul art. 5 lit. dd), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului J, ca pentru șt in numere Municipiul București; sa se acmziționeze terenul în suprafață totală măsurată de 21.814 mp (21.800 mp din acte), situat în București, Str. Băiculești nr. 5, Sector 1, și sa se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordînea acestuia, în scopul asigurării obiectivului de amenajare baze sportive.

Art. 2 - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este identificat cu IE 206838 și înscris în Cartea Funciară nr. 206838, fiind compus din teren în suprafață măsurată de 21.814 mp (21.800 mp din acte) și construcții, după cum urmează:

  • 1. Lot 1 - estacada, în suprafață de 211 mp;

  • 2. Lot 2 în suprafață de 21.474,81 mp - teren de fotbal ce îndeplinește condițiile de dimensiuni stabilite de UEFA și pe cele naționale (85,86 m x 174,40 mp) împreună cu căile de acces la acesta și construcția vestiar, în suprafață construită la sol de 189,32 mp;

  • 3. Lot 3 - construcție - locuință prototip P+M (doar una din cele două locuințe cuplate) în suprafață construită la soi de 124 mp, construită pe suprafața de 21.814 mp, identificându-se conform planurilor cuprinse în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - (1) Suma limită pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 9.974.208,80 Ici, un procent dc 80% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 12.467.761 lei, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare menționat în Caietul de Sarcini nr. 11053/09.03.2017, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4 - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art 5 - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație. Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretarial General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru. 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Loca] al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


CONTRASEMNEAZĂ,


Nr.: 70

Data: 06.03.2020