Hotărârea nr. 7/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr, 22045/10.12/2019 al Primarului Sectorului 1. întocmit dc Poliția I x.icalfl a Sectarului I;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/1643/1 1.12.2019 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/5055/17.12.2019 al Direcției Management Economic și nr.M/257/16.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primaiului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr, 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr, 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor ari.. ITÎ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modi licări și completări prin Legea nr,13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pc țară garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 336/08.10.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019. la nivelul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aproba Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Starului dc funcții al Poliției Locale Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului, 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinală a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr,: 7

Data: 28.01.2020

STAT DE FUNCȚII al Poliției Locale Sector 1
UJ

PUBLICE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUI

PROFESIONAL

-

GRADUL Wîi SALARIZARĂ

j\ " <■’ )-----

1

1

3

4

5

DIRECTOR GENERAL

I(S)

n

1

DIRECTOR GENERAI ADJUNCT

I (SI

ii

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I(S}

îi

3

ȘEF SERVICIU

I(S)

îi

12

ȘEF BIROU

I(S)

ii

13

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

30

AUDITOR

J(S)

SUPERIOR

2

CONSILIER

1(S)

SUPERIOR

14

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

3

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

i<s>

PRINCIPAL

1

INSPECTOR

I(S)

ASISTENT

4

INSPECTOR

1(8)

PRINCIPAL

2

POLIȚIST LOCAL

1(8)

SUPERIOR

46

POLIȚIST LOCAL

I(S)

PRINCIPAL

34

POLIȚIST LOCAL

1(8)

ASISTENT

41

POLIȚIST LOCAL

I(S)

DEBUTANT

7

POLIȚIST LOCAL

II (SSD)

SUPERIOR

1

POLIȚIST LOCAL

iri(M)

SUPERIOR

69

POLIȚIST LOCAL

IU (M)

PRINCIPAL

21

POLIȚIST LOCAL

in (M)

ASISTENT

4

POLIȚIST LOCAL

in<M)

DEBUTANT

4

REFERENT

III (M)

SUPERIOR

3

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

256

Anexa nr. VIIJ cap. I lit. A pct. III din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

SEF SERVICIU

S

11

./iți‘■1^'67

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IAINSPECTOR DE SPECIALITATE

S

11

î

REFERENT

M

LA

5

REFERENT

M

II

1

REFERENT

M

I

1

MUNCITOR CALIFICAT

MiG

I

3

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

2

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

ni

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

IV

4

TOTAL

20

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 20 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = J

Anexa nr. VIII cap, I lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice