Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

jrc/tLj jTTirrMEjiLui       «Talar âar ai vî/i           just* Lvîî aa* vvpvr miw *. ââr «           vziaTW,/ * v v *****

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector / in vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector / 5/ transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr, al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit dc Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/5062/17,12,2019 al Direcției Management Economic, Raportul dc specialitate nr. N.816/17.12.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar» Patrimoniu și Registru Agricol. Raportul de specialitate nr.M/270/17.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ precum și Raportul de specialitate nr. E/l 5583/15584/20.12.2019 al Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector l în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în. administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

Luând seama de Raportul dc Evaluare VP 1906 - 46/11.06.2019;

Ținând cont de Procesul - verbal din 25.06.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întruni Lă în vederea achiziționării dc la proprietari precum și de indentificarea a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritonală a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum si amenajării dc parcaje subteranc/'supraterane.

Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Buucrești nr. 16177/2019 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 44951/2019 prin caic a fost comunicat faptul că, actul prin care sc constituie dreptul dc administrare trebuie să cuprindă obligatoriu destinația bunului care face obiectul dării în administrare, în conformitate cu art. 299 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Cudul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc Studiul du Oportunitate privind achiziționarea pentru și in numele Municipiului București a terenului situat în București, Str, Aviator Popișteanu nr. I A. sector

1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1; ____________

în temeiul art. 5 lit. dd), art. 139 alin, (3), art. 166 alin. (2) lit. 1) și o) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ul teii oare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art L Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiul București, să se achiziționeze terenul în suprafață totală 200 mp astfel cum rezultă din acte și 203 mp conform măsurătorilor cadastrale, situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivului de amenajare parcare. ”

Art, II, Celelalte prevederi alt Hotărârii Consiliului Loal al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1, rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri focali în funcție, astăzi, 06,03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 69

Data: 06.03.2020