Hotărârea nr. 68/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 06.03.2020 privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman 2019-2027

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară- Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman -2019-2027

Văzând Referatul de aprobare nr. 35231/09.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/5039/17.12.2019 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr.M/255/16.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ. Raportul dc specialitate nr, i/1646/12.12.2019 al Direcției Management Resurse Umane și Raportul de specialitate nr. Dl 302/13.12.2019 al Direcției Generale Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea urdiuii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu precum și Avizul Comisiei dc sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/201, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulat ncnteloi -cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) lit. a) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulam en tel or-cadru dc organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de avizul favorabil nr. 5/2019 eliberat de Comisia privind Incluziunea Socială a Municipiului București;

Ținând scama de Hotărârea Colegiului Director nr. 5/5.12.2019 privind eliberarea avizului consultativ asupra proiectului Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Sociala și Asistență Medicală Comunitară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman 2019-2027;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin, (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Strategia Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman, 2019-2027, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Neagu


Nr.: 68

Data: 06.03.2020SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta Cefalan


SEMNAT CU SAEA NE ÂNLCCUTWE /