Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTURULL 1 1

HOTĂRÂRE

mzuori;'«Trfr«i %-r ?-/»m riiwrzr r>/n r~w «ziși rtri »t » •r»«ni>>rijf r «7« r«r rri iri»<?» ?■»» r»r r ii".

329/31,10.2017

Văzând Referatul de aprobare nr.3468/26.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/3-78/28.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectomlui 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Având in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Cunoscând prevederile Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București;

Luând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind strategia de parcare de la nivelul Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectomlui 1 nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității xA.dministrativ-Teritoriale Sector 1 - Municipiul București;

în concordanță cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Ixjcal a! Sectorului 1 nr. 26/31.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/3 L 10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrați v-Teritoriale Sector 1 - Municipiul București;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Alineatul 2 al articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Subdiviziunii Administrări v-Teritoriale Sector 1 - Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, sc modifică și sc completează și va avea următorul cuprins:

,,Art. L (2) Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Circulație do la nivelul Subdiviziunii Administrativ - Teritoriale Sector 1 - Municipiul București, după cum urmează:

un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i, numit prin dispoziție de Primarul Sectorului 1;

  • - un reprezentant din cadrul Administrației Domeniului Public Sector l, numit prin 'decizia DîrecioriiltiT Generiîl aPAdniimstruți'eTDbni^nhdui PubluASector' l;

  • - un reprezentant din cadrul Poliției Locale Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Poliției Locale Sector 1;

Brigăzii Rutiere București;

  • - un reprezentant din cadrul Administrației Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București, numit prin decizia Directorului General al Administrației Străzilor. "

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/3LI0.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Sector 1 - Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare rămân nemedificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, Directorul Genera! al Poliției Locale Sector 1, Șeful Brigăzii Rutiere București și Directorul General al Administrației Străzilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cn 25 voturi pentru și 1 abținere — numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Miiriijji Crhfiuu Nengti


Nr.: 67

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan