Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL UI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Referatul de aprobare nr. 316 din 27,02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/722/27.02.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr,M/71/27.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu precum și al Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice lucalt, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere prevederile Capitolului II - Secțiunea 1 - Sănătate și recuperare din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitara, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caiuiinuu. ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de căite Complexul Multifuncțional Caraiman, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/30.10.2018, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. b) și c), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărâm Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completăr ile ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


Nr.: 66CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Data: 06.03.2020

Lista serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București


Nr. crt.


CABINETE


SERVICII MEDICALE


COSTAnexa nr, 1

la Hotărârea C ou sil iul ui Local nr. & i 06.03 ■7W10 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MBA6U


ACTE NECESARE


MEDICINĂ

GENERALĂ


l.xamen clinic;


■Tensiune arterială:

•-liberare rețete decompensate;

•Acordare dc prim ajutor;

■Punct de prim ajutor pentru caniculă;

• l'rimitere către medici specialiști.

•Consult medical de specialitate la domiciliu


GRATUIT


• Prioritari:

-persoane instituționalizate. în cadrul centrelor rezidențial existente în cadru) DGASPC Sector 1;

-persoane eu handicap;

-alte cazuri aliate în evidența serviciilor de asistență soci: din sectorul 1:

-persoane aflate in șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea du asigurat;


• Copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

■ Tineri cu vârsta de până la 2(5 de ani, dacă urinează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sccton.il 1 București poale beneficia dc consultații de specialitate, in limita resurselor existente


PLANIFICARE FAMILIALĂ


■ Consiliere pentru folosirea corectă a metodelor contraceptive;

• Consiliere pre și post aburi um;


GRATUIT


• Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap:


• Copie acte du identitate (copie Bl/CI/CLP; copie certificate de naștere)

■ Copte acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensiețomaj. adeverință Eliberată de DGASI’C SI care atestă calitatea de beneficiar dc venii minim garantat; copie certificai de handicap: adeverință de elev student sau carnet de studentele^ vizat pe anul in curs: adresă de referire a cazului social de către DGASSPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană institujiurializntâj;

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.


• Copie acte de identitate (copie Bl/CI/CIP: copie certificate de naștere)

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomal; adeverință elibepitiUteJÎGASI’C SI care ateslăculitatea d e bateficftiiQW ZwItq In ’i in


CARDIOLOGIE


 • • Consultație inițială și de control;

 • • Educație pentru sănătate;

’ Furnizarea de produse și iu ele riale con iraccpt i v e;

■ Evaluarea stării de sănătate în vederea utilizării metod clor contraceptive:

 • • Monitorizarea utilizării metodelor contraceptive;

 • • Diagnosticul, consilierea și managementul efectelor secundare utilizării metodelor contraceptive;

 • • Examen ginecologic:

 • • Testarea osteodensito metri ei osoase în vederea depistării riscului de osteoporoză.

 • • Screening cancer genito-mamar

•Profilaxia BTS


 • • Consultație inițiala și dc control

 • • EKG -medic

 • • Ecografic cardiacă

♦Eliberare rețete

Recompensate

- Eliberare scrisori medicale

 • • Consult medical de specialitate la domiciliu


GRATUIT


-al re cazuri aflate in evidența serviciilor dc asistență soci;

din sectorul l;

-persoane aflate îu șomaj;

-persoane beneficiare dc venit minim garantat;

-elevi, studenții

-alte persoane care nu au calitatea de asigurat:


• Cîi.e.sJvriile dc persoane: beneficiare ale afirmlării gin i le •_ cnnlraeeplîvelorși dspuzilive mediile mu . yr. c;ii. c'.cvii Și Sludentf. pes.unde carc ac par c din familii beneficiare de ajutor scxiid. femeile* c^re elbcteeaz’â un evuri, L cerere, nir-c uniute sar aur publx. precum si ahe peiSO&te fără vt'iii.iri. care dau declarație pe proprie răspuiidere în acest smk. cu .li inii’iliid pe raza seciorulu. I.


 • - Prioritari:

-persoane instituționalizaic în cadrul centrelor rezidențial, existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alic cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență seci: din sectorul 1:

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

 • - alte persoane care nu au caii lulea dc asigurat;

■ Copii cu vârsta Je pâi'.â la 18 ani (la recomandarea medicului de iâinilivsau a medicului specialist):

• Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unui instituții de învățământ acreditat.


garantat: copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elcv vizat pe cinul în curs; adresă de referi re a cazului social dc către DGASPC SI; adeverință eliberată dc către DGASPC Si care atestă calitatea dc persoană institui kmaHzaîă);

-Alîe documente medicale la solicitarea medicului curant.


■ Copie acte de identitate (copie BI/CI/ClP; copie certificate de rașwrc}

• Copie ac:e doveditoare ale apartenențe: la imul cin jnițuiilc ținta enumerate mu» si •, f talon dc pensic/șema/ adeverință elit'eratA dc DGASPC SI care mesia caiiiidcu du baterie a* de venii ininin: garantat: copie certificai de handicap; adeverință dc eievZsrurfent sau came. dc student/elcv x izat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social dc către DGASPC Sl; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană însihuționalizată);

•Al:- (Jocm: icntc medicale la solicitarea medicului curant.


Noii— orice persoană cu domiciliul legal in sectorul l București poute beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

4.

IMAGISTICĂ/

RADIOLOGIE

■ Radiografii:

• Ecografii abdominală,

li roi di ană. m amară, pe l vină;

' X-lamografii.

gratuit

 • - Prioritari:

-persoane instituționalizate in cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector l;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aliate în evidenta serviciilor de asistență soci; din sectorul 1;

-persoane aflate in șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat; -pensionari.

 • - alte persoane cure nu au calitatea de asigurat;

•Copii cu vârsta de până ia 18 ani i la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist !;

• finert cu s ârsta de până ia 26 de ani. dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate tecogrâlÎL- rudiogrufie1' mamografic), doar cu rccnmandarc.i medicului specialist, in limita resurselor existente.

 • • Recomandare medicală:

- Copie acte de identitate (copie BIrCI/CIP: copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI canr atestii calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap: adeverință de elev /student sau carnet de studcnt/elcv v iz.nt pe anul in curs: adresă de rclerirc a cazului social de către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană ins(iluționaliza.ta);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

5.

UROLOGIE

 • ■ Consultație inițială și de euntrnl;

* Ecografic prostată;

 • ■ Ecografic traci urinar;

’ Ecografic vezică urinară:

GRATUIT

’ Prioritari:

-persoane instiwționalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC' Sector l:

-persoane cu nandicap:

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere i

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței :j unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pcnsia'șomni: adeverință elihei.rj.JeDGASPl. SI care atcsiă calitatea de beii»figȘi5iM^fii"inini

 • • l’usai rcctal:

 • • 'I useu vagitiak

*■ Măsurare volum prostată;

 • • I. roîlowmetric

*C’ur.&j It medical de specialitate kt domiciliu


■alic cazuri af are în evidența serviciilor de asistență soci din sectorul I:

-persoane aflate ir. șomaj;

-persoane beneficiare de venii minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta depănă la 18 ani (la recomandarea medicului dc familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani. dacă minează cursurile de zi ale unei institui ii de învățământ acreditat.

garantat: copie certificat de handicap; ades cri nfă Jc clcv/student sau carnet dcstudeitt/clcv vizat pe amil în curs, adresă de referire a cazului social de către IXiASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană liistituționalizală):

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

Notă orice persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București pitite beneficia de consultații de specialitate, in limita resurselor existente.

OFTALMOLOGIE


 • • Consultație inițială șt de contrai;

 • • Autorefractonomie;

 • - Examen fund ochi:

 • - Examen o (tal mo log ic-

Medi cina muncii;

 • • Examen biomicroscopical polului anterior al ochiului;

 • • Extracție corp străin tfomecan;

 • • Măsurarea acuității vizuale iju/și fără corecție:

 • - Pansament ocular;

■ Recoltare secreție

AtrnLclivalâ:

 • • Tes: CU fluorescentă;

1 l'es. schir mmer;


GR4Tl.LT


 • ■ Prioritari:

-persoane injrituponalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri atlate în evidența serviciilor de asistență soci din sectoru. I:

-persoane aflate în șomaj:

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

• Copii cu vărs.a de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau u medicului specialist);

 • ■ Tineri cu v arsta de până la 26 de ani. dacă urinează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.


 • • Copîc acte de identitate 1 copie iil Cl 'ClP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte dch editoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă u-numeralc mtii sus (talon de pensie/șomaj; adeverință c iberafă de DGAS2C S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/studenl sau carnet de studcnt'elev vizat pe anul în cura; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată dc către DGASPC SI care atestă calitatea dc persoană instituțional izată):

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.7. O.R.L


’ Tominetrie;

 • • Prescriere corecție optică;

 • • Testare simț ch rom atic.

 • • Consu t medical de

$ >cc:alit£te la domiciliu


Notă - orice persoană cu domiciliu! legal în sectorul 1 București poale beneficia dc consultații de specialitate, în limita resurse .or existente.


 • • Ane m’zare fuse nazale:

 • - Anemizarc contact:

 • • Audiogramă;

 • ■ A.udiomelric:

 • - Cauterizam;

 • ■ Consultație inițială și de control:

 • - Consultație permeabilitate


J Epilhringoscopie;

 • • Ext-rncn acunieiric;

4 Exancn nervi cranieni;

 • • Examinarea capului

/gâtului:

 • • Extraciie corp străini

(ureche, tas /aringe );

 • • Extracție dop ce rumen;

 • • Bipolaririgoscopie;

» Tratamco local ureche;

Oicxsccpiu,

*• Fibroseopic fCcnsuh medical de *pec al’tate la domiciliu


GRATUIT


• Prioritari:

-persoane instituțione Uzate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor dc asistență soci din sectorul 1;

-persoane aflate în șemaj:

-persoane beneficiara de venit minim garantat:

-pensionari;

- alte persoane care r.u au calitatea de asigurat;


 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de famil.c sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta ce până la 26 de ani. dacă urmează cursurile de zi ale uitei instituții du învățământ acreditat.


[xotă - orice persiană cu domiciliul legal în sectorul I București ouate beneficia de consultații de specialitate, în limita rcsursdci existente.


 • • Copie acte de idcmiiaie (copie BI/CI/CIP: copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țimu enumerata mai sus (talon de pcnsic/șomai: adeverință eliberate de DGASPC SI cârc atestă calitatea de beneficiar de v enil in r«im garantat; copie certificat dc handicap; adeverință de elev/studcut sau carnet de stuccntfelev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI: adeverință eliberaiă de către DGASPC SI care atestă calitate?. de persoană institu|ionnlizată);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.ONCOLOGIE

 • • ( insultați e oncologică

inițială

 • • Cnniu fație onco’.ugică de control.

 • • Consult medical ce splxi aii late kt comicii iu

GRATl 1T

 • • Prioritari:

'persoane instituțional izate in cadrul centrelor rezidențial existente în cidn.l DGASPC Sector 1:

-persoane era handicap:

-alte cazuri aliate în evidența serviciilor de asistență soci din sectorul 1;

-persoane aliate in șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat; -pensionari;

- alte peroane care nu au calitatea dc asigurai;

 • • Cop i cu vârsta dc până a 18 ani ( ia recomandarea medicului de familie sju a medicului specialist):

 • • 1 nuri cu virstj oc pană la 26 dc anL dacă urmează cursurile dc zi ale jiie instituții dc învățământ acreditat.

Notă — orice persoană oi domiciliul legal în sectorul 1 București poite beneficia dc consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • ■ Copie acre dc identitate (copie BT.CI.'CIP: copie certificare de naștere t

 • ■ Copie acte dos editoare ale apartenenței la unul Jiu grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie-șomaj. adeverință eliberată de DGASPC s 1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat Jc handicap: adeverință de elev,'student sau carnet dc studeivelcr vizat pe anul in curs; adresă dc referire a cazului social de către DGASPC S1. adesciință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea ce persoană insiituț ion alizată):

*Alte documente medicale la snlicitarea medicului curant.

9.

UER.VIATOVENERI CE

1

Anestezie locală;

Avulsie unghia Li parțială

'latâlik

Biopsie;

Caiilcrizare;

Chi-inelare;

Consultație inițială:

Corsullație de contrai;

Denmaloscap.e;

k'.xcizit nevi;

Pansamente.

Consuli medical de ipecialitP-te la domiciliu

GRATUIT

• Prioritari;

-persoane instituționalizatc în cadrul centrelor rezidențîa existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane ci: handicap:

-alte cazuri aflate în evidenta serviciilor dc asistență soci din sectorul 1;

-persoane diate “n șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

■ Copii eu versta dc până la 18 ani ( la recomandarea medicului de Ihinilie sau a medicului specialist);

• Copie acte dc identitate (copie 0I/C1/CIP; copie certificate de naștere)

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate ma sus (talon de pensie'șomaj: adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de bcne lciar Je venit minim garantat; copie certificai de landicnp; adeverință dc elev''student sau carnet de student'elev vizat pe anul în curs: adresă de refer re a cazului social de către DGASPC Si; adeverință eliberată dc către DGASPC SI care atestă calitatea de persoar.a instituțional izală):

■Alte documente medicale la so.icitarea medicului curant,                               __

____-

10.


OBSTETRICĂ GINECOLOGIE


 • ■ Consultație inițială;

Consultație de control;

 • • Colposcopie;

 • ■ Montare/ extracție ste filet;

» Ecografic pc vină și ininsvuginulâ

 • • Screening cancer gcnîto-

niamar

 • ■ Management tulburări mencoaiiză

 • ■ Electccaiiterizare leziuni

bol


GRATUIT


• Tineri cu vârsta de până la 26 de ani. ducă umeazi cursurile dezt ale unei instituții dc învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul J București poate benefic a de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.


 • - Prioritari:

-persoane Jistituționalizatc în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector i;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socii din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

persoane tjeneficlare de venit minim garantat;

-pensionari;

 • - alte persoane care nu au calitatea dc asigurat:

 • • Copii cu vârsta depănă la 18 ani (. la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist):

 • • Tineri cu vârsta dc până la 26 de ani, dacă urmează cursurile ce zi ale unei instituții de învățământ acreditat.


■ Copie acte de identitate (copie BI/CI/CTP: copie certificate dc naștere)

• Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pcnsic/șomaj: adeverință eliberată de DGASPC' Sl care atestă calitatea de beneficiar de venil minim garantat: copie certificai de handicap; adeverință de elcv/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresa de referire a cazului social de către DGASPC Sl; adeverință eliberată dc către DGASPC Sl care atestă calitatea de persoană instiluționalizată);

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curanl.


Nota —orice persoană cu domiciliul legal în sectorul I București poare beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.11,

PSIHIATRIE

»

CI

*

«

rt

S

Consu Italie inițială și de tinirnl

Consiliere țxtmtren psihiatric irataniem psihiatric Eliberau: rețete ^compensate.

Consult medical de docilii i talc la domiciliu

GRA I UIT

 • • Prioritari:

-persoane instituliona.izate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrai DGASPC Sector 1:

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aliate in evidența serviciilor de asistență soci din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari:

- alte persoane care na au calitatea de asigurat:

■ Copii cu vârsta de câni la 18 am (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta dc până la 26 dc ani. dacă urinează cursurile de zi ale unei Instituții dc invâțumânL acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poale beneficia dc consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copii- ane de identitate (copie Bl 'CI CIP: topic ceiuficatc dc naștere)

 • • Copie acte doi editoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sitsiiulon dc pensie șomaj: adeverință eliberată de DCIASPC S1 care atestă calitatea dc beneficiar dc tenii minim garantat: copie cerii ficat de handicap; adeverință de elev'student sau carnet de sludenL-'elcv v i/at pe unul in curs; adresă de referire a cazului social dc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea dc persoană instituțional izată);

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

12

AMBULANTĂ

SOCIALĂ

1!

C

ir

A

SI

Tratamente escare + plăgi: Evaluare medicală Evaluare psihologică Acordare asistență edictilâ primară la ampeiiții sportive;

Ce ii suit ații și recomandări icdicale. locuitorilor Satârului 1-la solicitare: Tratamente injectabile și arfu za Ir i 1 e. locui teri kir Jetonului 1 -la solicitare țla

GRATUIT

• Prioritari:

-persoane inslitutîunalizate in cadrul centrelor rezidenția

existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aliate în evidența serviciilor de asistență soci

din sectorul 1:

-persoane aflate in șomaj:

-persoane beneficiate de venit minim garantat;

-pensionari;

 • - alte persoane care nu au calitatea de asigurai;

 • - Copii cu vârsta de nană lu 1 8 ani : la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Copie acte de identitate (copie Bl/CI'CIP: copie certificate dc naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din gni puri le țintă enumerate mai sus (talon de pensie,șomaj; adeverința eliberată dc DGASPC SI care atesiu calitatea de beneficiar de venii minim garantul, copie certificat de handicap; adeverință dcelev sludeni sau carnet de studente Ies vizat pe □nul în curs: adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI; adeverință cliber.uâ de către DGASPC ST care atestă calitatea dc persoană instituțional izată);

-Alte ducii merite medicale la solicitarea, medicului curant.

--AM’ ----

13.


TELEMONf J'ORIZA RE


ii tdicuția medicului sdecialist);

 • • 1 iTmspnii. medical asistat și neasistat (tară personal rped:cal-la spital și de la spital la domiciliu):

 • ■ Asistența medicală primară 11 manifestări și spectacole organizate de Primăria sectorului I;

 • • Participii la acțiuni de -.creening în rândul populației sectorului 1 (ex. njonitorizarc glicemie, tensiune arterială);

 • ■ C on si l i orc s i educațic pentru sănătate;

 • • Recuperare la domiciliu prin serviciile acordate de kțneioterapcutî - cu recomandarea medicului specialisl-


• Tineri cu vârsta depună Iu 26 du ani. ducă urmează cursurile do zi ale unei instituții de învățământ acreditat.


Nota orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București puatc beneficia de consultații de specialitate, in limita res msclor existente.


 • ■ Consultație inițială și de control

- Reevaluare periodică

 • ■ Monitorizarea în timp real

:: aritaiilor la adult

i elcctro cârd mc ramă.

1          . . T ,      .

saturație in oxigen, tensiune arterială)

Reabilitare cardiacă

Ecografic cardiacă


GRATUIT


 • • Prioritari;

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci;

din sectorul I.

-persoane aliate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta dc până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urinează

cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.           _________________________________________


 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP: copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensk'.'șonuy; adeverință eliberată de DGASPC Si care atesta calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificai de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI; adeverință elibcralfi de către DGASPC SI tare atestă calitatea de persoană institulionalizată):

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.DIABET Șl NUTRIȚIE


‘Consultație inițială și de control

 • • Determinare glicemia •Eliberare rețete Decompensate

 • • Eliberare scrisori medicale •Consiliere nutrițională individualizată și personalizarea dietei •Consult medical dc specialitate la domiciliu


GRATUIT


15. NEUROLOGIE


-Consultație inițială și de contrai

■Eliberare rețete

Decompensate

• Eliberare scisori medicale •Consult medical de specialitate la domiciliu


GRATUIT


-------- I

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de speciali taie, in limita res.rselo'existente.


• Prioritari:

-persoane rstituțirmalizate in cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap:

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor dc asistență $od din sectorul I;

-persoane iiiatc în șomaj,

-persoane beneficiare de venit minim garantul;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea dc asigurai.


 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului ce familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta, de până la 26 dc ani. dacă urmează cursurile dc zi ale unei instituții dc învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul București poate beneficia dc consultații de specialitate, in limita resurselor existente.


* Prioritari;

-persoane irstituționalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadru DGaSPC Sector 1;

-persoane cu banei cap;

-alic cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci din sectorul 1;

-persoane udate în șomaj:

-persoane beneficiare de venit intuim garantat;

-pensionari;

- alte persoane <:? ‘o nu au calitatea dc asigurat;


• Copii cu vârsta depănă la 18 ani (_ la recomandarea medicului ce familie sau a medicului specialist);

■ Tineri cl .;irslt: de până la 26 de ani, dacă urmează


 • • Copie acte dc identitate (copie BI.'Cl/CIP; copie certificate dc naștere»

 • • Copie acte dmeditourc ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate unii sus (talon dc pensie1 șomaj: udev ennță eliberată de DGASPC S l care atestă caliuica dc liendîciar dc venit minim garantai; copie certificatele handicap; adeverință de elcv/sr.ndent sau camei dc studenl/elev vizat pe anul în cura, adresă de referire a gazului social dc Către DGASPC SI: adeverință eliberată de către DGASPC SI cart atestă calitatea de persoană instituțfonalizată);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.


 • • Copie acte dc identitate ( copie Bl/Cl/ClP: copile certificate dc naștere)

 • • Copie acte doveditoare a!r apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șoinui; adeverință eliberată de DGASPC S I care atestă calitatea dc beneficiar dc venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de clev/studcnl sau camei de siudenbclcv vizat pe anul în curs: adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI: adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă caii mica de persoană instituțional izată).

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.


% IW

% "Y'"*

A-^tunț^.

X?iWofcursurile de zi alt unei instilsj|ii de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul leșul în sectorul 1 București poate beneficia de consultații dc specialitate, in limita resurselor existente.

16.

PEDIATRIE

■Consultație inițială și de control

■Servicii profilactice (profilaxie huli de nutriție, vaccinări specifice ele") •Eliberare rețete necmnpensatc

•Eliberare scrisori medicale ■Consult medical de specialitate la domiciliu

GRATUIT

• Prioritari:

 • - copii cu vârsta de până la 18 ani instituționali ?nți în cad centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Secto

 • - copii cu vârsta de până la 18 ani cu handicap:

-alte cazuri aliate în evidența serviciilor dc asistentă soci din sectorul 1;

Notă - orice copil cu vârsta de până l;s ÎS ani cu domiciliul legal m sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate. in limita resurselor existente.

• Copie acte de tdenlilule (copie BI’Cli'CIP: copie certificate dc naștere)

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile Liniă enumerate mai sus naJon dc pensie/șonuțj; copie certificat de handicap; adeverință de elev.'student sau carnet de student el ev vizat pe anul in curs; adresă de referire a cazului social de către LXJ.XSPC S1: adeverință eliberau! de către DGASPC Si care atestă calitatea de persoană Institulionallzistă);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

17.

GASTROENTEROE OG IE

•Consultație inițială și de control

•Ecografic abdominală

-Eliberare rețete necompensate

•Eliberare scisori medicale

- Consult medical de specialitate la domiciliu

GRATLJf __

 • • Prioritari;

-persoane instituționalîzate în cadrul centrelor rezidenția existente în cadrul DGASPC Sector l;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aliate în evidența serviciilor de asistență soci din sectorul 1;

-persoane aliate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurai;

■ Copii cu vârsta de până la 18 tini ( la recomandarea medicului dc familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 dc ani, dacă urmează cursurile dc zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Nrrtfl orice persoană cu domiciliul legal în sectorul l București poate beneficia dc consultații de specialitate, in limita resurselor existente.

 • • Copie acte dc identitate (copie Bt/Cb'CIP: copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței ta unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon dc pensie,'șomaj, adeverință eliberată dc DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat: copie certificat dc handicap: adeverință de elev •Student sau carnet dc student elev viza? pe anul in curs; adresă de referire a cazului social dc către DGASPC SI; adeverință eliberatădc către DGASPC SI care atestă calțilstea de persoană instituțional izată);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

MEDICINĂ

SPORTIVĂ

•Consult pentru evaluarea deficiențelor fizice in raport cu activitatea sportiva -Consult de recuperare și traumatologie sportivă

■ Consult de control •Tratamente specifice (proceduri de recuperare și reintegrare sportivă).

•Eliberare rețete Recompensate

-Eliberare scrisori medicale

GRATUIT

Sportivii legitimați la clubtirilc/nsociațiile sportive din Sectorul 1 București

Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București care practică activități sportive, la recomandarea medicului specialist. în limita resurselor existente.

19.

RECUPERARE

MEDICALĂ

-Consultație inițială și de control

■ Ecografie inusculnscheletăli

 • • Proceduri în specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (fizioterapie și kinclolcrapic)

 • • Proceduri diagnostice /terapeulice/tratarnc nfe (infiltrații etc.)

- Consiliere psihologică pentru păci en ți și aparținătorii pacicnților

 • • Terapie ocupațională •Eliberare rețele necompcnsatc

 • • Ei ibcrarc se ri so ri medicale ■Consult medical dc specialitate ia domiciliu

GRATUIT

 • - Prioritari:

-persoane instilu|ionalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci

din sectorul 1:

-persoane aflate in șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

 • - alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta dc până la 18 ani (la recomandarea medicului rie familie sau a medicului specialist):

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 dc ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Modalitatea de acordare a procedurilor se face pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite dc medicul speciali recuperare medicală. în funcție de afecțiunea medicală.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București poate beneficia dc 10 ședințe dc fizioterapie/ an persoană. 10 ședințe de kinetoleraplc /an /peftwină.


•Legitimație de club al Sectorului I

• Copie acte de identitate (copie Bl/Ci/Cll’: copie certificate dc unși ere)

■Recomandare de la medicul specialist

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.


- Copie acte de identitate (copie BI/CIZCIP: copie certificate de nașteret

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensic/țomaj: ades crințu eliberată de DGASPl S l care aleșii caiilalea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de sludctit/clcv vizat pe anu] în curs: adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituțional izată);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.irduncție dc recomandarea medicului specialist. în limita resurselor existente.

2U.

GERIATRIEȘ1 GERONTOLOGIE

•Consultație inițialii și dc control

■ Recv a luare periodică -Adm nistrare tratamente speci fiee ți tratamente medicină alternativă (ozonoterapic, homeopatic) ■Eliberare rețete n.wmpensate

•Eliberare scrisori medicale •Consuli medical de specialitate la domiciliu

GRATUIT

Prioritari:

-persoane institut icul al izate în cadrul centrelor rezidențial existente in cadrul DGASI’C Sector 1:

-persoane cu handicap:

-alic cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci;

din scetonil 1:

■persoane aflate în șomaj;

-oersoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București poale beneficia de consultații de specialitate, in limita resurselor existente.

 • * Copie acte de identitate i copie BI/CVCIP: copie certificate dc naștere!

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul Jin grupurile țintă enumerate mai sus t la Ion dc pcnsiC'țoniaj; adeverință eliberată de DCiASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat: copie certificat de handicap; adeverință de ck-v ‘'student sau carnet dc st ude ni elev ■■ izat pe anul în curs: adresă de referire a cazului social de către DGASPC St; adeverință eliberata de către DGAS'PC S l care atestă calitatea de persoană instituționali zată);

•Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

21,

MEDICINĂ INTERNĂ

L___________

•Consultație inițială ți de control

-Ecografic abdominală

■ Ecoarafie tiroid!ana

-Electrocardiogramă

• Măsurare indice gleznă— braț

-Eliberare rețele

Recompensate

•Eliberare scrisori medicale ■Consuli medicul dc specialitate la domiciliu

GRATUIT

Prioritari:

-persoane instituțional izate în cadrul centrelor rczideinia existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap:

-alic cazuri aflate în evidența serviciilor dc asistență soci din sectorul 1:

-persoaneaflatelll șomaj:

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane caro nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până lu 13 ani ț la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta dc până la 26 de ani. dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - onec persoană cu domiciliul legal in sectorul 1 București pixtle beneficiu de consultații dc specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie Bkd/ClP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței ia unul din grupurile țintii enumerate mai sus (talon de pensie-șomaj: adeieriniâeliberatădc DGASI’C SI care atestă calitatea dc beneficiarele venit minim garantat; copie certificat dc handicap: adeverință de elev/student sau camei de studenEelcv vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC Sl; adeverință eliberată de către DGASPC Sl care atestă calitatea de persoană insllt iiționalizată);

•Alte documente medicale ta solicitarea medicului curant.

22.

REUMATOLOGIE

-Cms’.illație inițială și de centrul

•Ecografic muscirlosclieletalii

•Aditr nistrare tratamente specifice (infiltrații ele.) -Eliberare rețete necompensate

•Elibersare scrisori medicale paraclinice

•Consult medical de specialitate la domiciliu

GRATUIT

Prioritari:

-persoane iustini rionalizatc in cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate in evidența serviciilor de asistență soci, din sectorul 1:

-persoane aliate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

■ Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului Specialiști;

• Tineri cu vârsta dc până la 26 de ani. dacă urmează cursuri le de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

• Copie acte de identitate (copie Bl/CI/CH’; copie certificate de nj șt cra i

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensic/șomaj; adeverință eliberată dc DGASPC S1 care atestă calitatea dc beneficiar de i enii minim garantat; copie certifica* de handicap; adeverință de elcv/student sau carnet de sttldent/elev vizat pe anul în cura; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI: adeverință eliberară de către DGASPC S1 care atestă caiilatcu dc persoană insliluționalizatâ):

-Alicdocumente medicale la solicitarea medicului curant.

li.

ORTOPEDIE ȘJ TRAUMATOLOGIE

■Consultație inițială și de control

•Administrare tratamente specifice (mici inteivenții.

pansamente, imobilizări ete.) ■Eliberare relele recompensate

■Eliberare scrisuri medicale

• Consult medical de specialitate la domiciliu

GRATUIT

Prioritari:

-persoane instituțicnalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap:

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistențăsoci din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare dc venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea dc asigurat:

• Copii cu vârsta de până la 18 ani { lu recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

■ Tineri cu vârsta de până la 26 dc ani, dacă minează cursurile dc zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal in sectorul l București ponte beneficia dc consultaițiT dc specialitate.

 • ■ Copie acte de identitate (copie BI/CJ/CIP; copie certificate de naștere ]

 • ■ Copie acte doi editoare uli apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus 1 talon dc pensie șomaj, adeverință eliberată de DGASPC Si care atestă calitatea de beneficiar de venii minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de studenl/dcv vizat pe amil în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

■Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.

în limita resurselor c<isteme

24.

CHIRURGIE

GENERALĂ

 • • Consultație inițială și de COnLral

 • • Consult proctologic

■ Intervenții de mică c.iirurgie ( abcese dcpăiți moi, furuncule, panariîii, eh iste sebacee sau ii poame cu diferite localizări, incizie-drenaj. scos fire, pansament, unghie încamată-extirparc unghie decapare esc arc. ctc) •Trata in cotul și monitorizarea chirurgicală a piciorului diabetic ■Eliberare rețete neeompensalc

•Eliberare scrisori medicale

 • • Consult medical de specialitate la domiciliu

GRATUIT

Prioritari:

-persoane instiraționalizate în cadrul centrelor rezidențial existente în cadru! DGASPC Sccior 1:

-persoane cu handicap:

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci, din sectorul l;

-persoane aflate in șuitiaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantai;

-pensionari;

 • - alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

■ Copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist}:

 • - Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții do învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în Umila resurselor existente.

■ Copie acte de identitate (copie Bl/CI/CIP: copie certificate dc naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile liniă enumerate ma sus (talon dc pensic/țomaj: adeverință eliberată de DGASPC Si care ;nestă calitatea du beneficiar de icnit minim garantat; copie certificai de handicap: adeverință de elev (student sau carnet dc student elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social oe către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizală);

 • • A11 c docu m ente m edic ale la sol i ci tar cu meci i cu 1 ui curant.

25.

L___________________

MEDICINĂ

COMPLEMENTARĂ

Ozonoterapie -Reflsxorerapie -Terapie craniosucrală și tehnici de reajustare osleo-arti cu Iară

-Masaj terapeutic (somatic și drenaj limfatic) ■Homeopatic

GRATUIT

Prioritari:

-persoane instituționali zale în cadrul centrelor rezidențiu existente în cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alic cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență soci din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari:

- uite persoane care nu au călii ui ca de asigurat:

 • • Copii cu vârsta dc până la 18 ani t la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 dc uni, dacă urmează cursurile dc zi ale unei instituții dc învățământ acreditai.

■ Copie acte de identitate (copie Bl/CI/CIP; copie certificate de naștere)

• Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie șomaj: adeverință el iierată de DGaSPC Si care atestă calitatea de beneficiar devenit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de clev/sLudcnt sau carnet dcstudent/elcv vizat pe anul în curs; adresă dc referire a cazului social de către DGASPC SI: adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizală):

-Alte documente medicale la solicitarea medicalii7 curant.

-----------------------TnMAr ---X:--

Notă- orice persoană cu domiciliul legal iu sectorul 1 București poale beneficia de consultații dc specialitate, în limita resurselor existente.