Hotărârea nr. 65/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 54, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului l, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Coștea s ca, având ea obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 54, sector l

Văzând Referatul dc aprobare nr. J277/17.02,2020 al Primarului Sectorului l al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J278 din 17.02.2020 întocmit de Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. G/743/27.02.2020 al Direcției Management Economic. Raportul dc specialitate nr. N.l 14/28.02.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr.M/69/27.02.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ, precum și Raportul dc specialitate nr. 2535/E/04.03.2020 al Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor $i libertăților cetățenilor și patrimoniu, precum și Avizul Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte.

în conformitate cu prevederile I ,egii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii ut, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “lăcașurile de cult - centre spirituale ale coinunității *;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului l să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parlcncriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Seclorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării dc către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli dc investiții și realizării în partcncrial a unor acțiuni, lucrări, servicii/proircii: și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Româna, Aihicpiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019.

Luând act de cererea pentru acordarea ajutorului financiar. înregistrată cu nr. 7355/11.02.2020 pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor dc arhitectură la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca,

situată în strada Navigației nr. 54, sector i însoțită de deviz economic, de proiect tehnic precum și de contract de execuție lucrări încheiate dc Parohia Costeasca pentru asigurarea continuării lucrărilor la acest obiectiv;

în temeiul art. 3 fit. CCJ. an. rzy aim. ța; in. ai, anii. țvj iii. a): au, i5v alin, (3j iii. ui și i), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL .AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în partencriat a unor acțiuni și lucrări dc interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectura la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca. situată în strada Navigației nr. 54, sector 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art 3 - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primaiului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul art, 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,               ' \ CONTRASEMNEAZA,

Marian Cristian Neagu         fs'ri         'i l1

V           * SECRETAR GENERAL

\               7 Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 65

Data: 06.03.2020

PROTOCOL

Iii conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 pnvind normele dc tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare:

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României ni. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile dc cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română. Arhiepiscopia Bucuiușlilot și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiectc și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a). alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. 1) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art L PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9. Sector L cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal Ps.04505359 reprezentat de Primarul Sectorului I al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1: și PAROHIA COSTEASCA. cu sediul în București, Navigației nr. 54, Sector 1 cont RO46CECEB10836R.ON0343702 deschis la CEC BANK, București, cod fiscal' 1612'6553, reprezentată prin domnul T D , în calitate dc Paroh, reprezentantul unității dc cult, «denumii ă în cele ce urinează Biscrică & |

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1,    Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliu Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentiu realizarea lucrărilor de realizarea a instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. c) din rrotocolul pnvinci panenenaiui mire ramanna nuiuaiua, /umepiscopia dlicuicșuiui și j cuiului i ai Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 7355 din 11.02.2020);

 • 2.2.    Cheltuielile constau în realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură (tencuieli interioare, exterioare, termosistem fațade, vopsitorii) la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca în valoare de 1.009.977,52 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2   Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3   Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliu Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5   Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6   Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7   Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9   Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu uumai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)   La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)   Prin neîndeplinirea de către oricare ețînire, părți, in mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)   Denunțare unilaierală          ; )                ,rf;

Art. 6. FOR’I A MAJORĂ           ,          ~ ■' 1 ( LTt

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului pi^tnenl nn rflspur.de penlru peexccularca loială sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege,

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art 7. DISPOZIȚII FINALE

IA llvenillillCK’ llllgll'nc-aicicftci i intre pani vor n son.rînr.aie pe caic :nninon:i ne cairc p;.iru, in căzui ui care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2   Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.

SECTORUL I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PAROHL4 COSTEASCA PAROH

Toader DAN


P. PRIMAR VICEPRIMARUT, SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director Executiv,

Maria Magdalena EFILVUE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Bcatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cos ni iu Marius FODOROIU

VIZAT CFPP