Hotărârea nr. 64/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe Ionescu Sisești nr. 13-15, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOC AL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiutii și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul I al Municipiului București și și Parohia Maică neasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplă riei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 7,

Văzând Referatul de aprobare nr. J350 din 25.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiu lu i B ucu vești;

Ținând seama <ie Raportul de specialitate nr. J351 din 25.02.2020 întocmit de Direcția Investiții. Raportul de specialitate nr. G/741/28.02.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate iu*. N. 109/28.02.2020 al Direcției Cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr.M/70/27.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, precum și Raportul de specialitate nr. 2534/E/04.03.2020 al Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soci ale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, precum și Avizul Comisiei dc cultură, învățământ» spori, mass-media și culte.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile dc cult - centre spirituale ale comunității:

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 ur, 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul l al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli dc investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act dc cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 54436/12.12.2019 prin care sc solicită acordarea Parohiei

Măicăneasa a unui ajutor financiar de 325.003,45 Ici cu TVA pentru realizarea lucrărilor de


reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplari ei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa,

J-r-1             C^+".-S J                                          CÎ1-ri,p+1 »«   1 "T 3 C          i"." 1   ‘7^ <2 <1 4 T 1 fi  fl HI <1 f S.T ■ rt » 1 <■ 1 |> »    Vh ■! O

□ LLUULU LIX k?UUU« VJlPvUl^rtV WUU5VU UWV^IJ. IU.          OMCrtUi >  111 fevf l i lll \j_^ iiuouiivi      pw ouriu

cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit, cc). art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și I), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modi Ocările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în partcncriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local ai Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor dc investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplâriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa. situata în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1.

Art 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art 3 - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 64

Data: 06.03.2020PROTOCOL

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind partcneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind partcncriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București. în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități dc interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cunr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 54436/12.12.2019 prin care se solicită acordarea Parohiei Măicăneasa a unui ajutor financiar în valoare de 325.003,45 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de repatații a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente cu alta nouă din PVC cu geam termopan la biserica parohială, situată în Strada Ghcorghc loncscu Siscști nr. 13-15, sector 1, însoțită dc documentele pe baza cărora se acorda sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile dc cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. aj și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

.lOj, NV ISTIȚIJ £ s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont RO24TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viccprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului ];

si !

PAROHIA MĂICĂNEASA, cu sediul în București, Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1, cont R084RNCB0075035211880001 deschis la Banca Comercială Română, sucursala Sector 4, cod fiscal 13183627, reprezentată prin domnul R P , în calitate dc Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită in cele ce urmează Biserică:

Art, 2, OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor dc investiții, necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplărici existente din cadnd Parohiei Măicaneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1; (confirm art Ț lit c) și lit. e) din Protocolul privind parteneriatul intre Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2.   Sprijinul financiar în valoare dc 325.003,45 lei cu TVA se va acorda pentru:

 • •       lucrări de reparații a fațadei exterioare

 • •      înlocuirea tâmplăriei existente cu alta nouă din PVC cu geam termopan la biserica parohială

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora sc va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3  Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

  3.4

  3.5

  3.6


Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate dc Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2061 privind stabilirea unor forme de sprijin ' financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Rtmifnmi;

Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor :4sxfccittato; 'dc respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biscnca va spiijgru piTii iuale iiiij Iu acele de uiic dispiniv aciivilăiilc eu carauici cuitui ăl organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul proto col poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majora, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/ncînțclegcri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, sc va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi , în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

/:<^ngip,vl5;x

________ .J.,- . ni 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR V1CEPR1MARLL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

PAROHIA MÂICĂNEASA Paroh, Rotaru PA VEL


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv,

Mari» Magdalena EFTIMJLE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrlce Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv, Cos mi n Marius FODOROIU

VIZAT CFPP