Hotărârea nr. 63/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 06.03.2020 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 precum și aprobarea modificării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Sfatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și aprobarea modificării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Văzând referatul de aprobare nr. i/3 57/26.02.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. i/358/26.02.2020 al Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/733/28.02.2020 al Direcției Management Economic și nr.M/72/27.02.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile l egii nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetarc, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene:

Potrivit prevederilor art. 244 alin. (7), art. 391, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 557 și art. 562 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului l a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții» numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparat ului propriu de specialitate;

în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului ut specialitate ai ruinai ui ui ocmmiwui i ai lYxumvipiLiiui uuvuiv^u și           . -r

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr. 3/28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 -Direcția Publică dc Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pc anul 2019, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

în virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi dc 995 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/20.10 cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul dc activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora sc adresează acestea prin acțiunile lor;

în. temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) Iii. f) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completări le ulterioare;

CONSILIU!. LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Artl - (1) Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector L Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidența a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, iși încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2- (1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționale al aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi alt Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

(3) Prevederile Anexei nr. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân

UClilUUlliLdlC.

Art.3- (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul General al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 63CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Data: 06,03.2020