Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr. 54, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

nV i Akajkt:

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str> Leandrului nr. 54, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/l 723/13.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/l 724/13.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-61/27.02.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător; precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teri toii ului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr, 168/13.02.2020 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr. 3754/04.04.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit dc ing. A M A , V.U.I. M ,

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1836/ZP/28.12.2018:

 • -   Documentația este insolită de studiu dc însorite însușit de arh. T C și de urb.

D A. G și ilustrare volumetrică însușite dc urb. D A. G

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind upiobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I nr.269/21. L 2.2U 10 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Leandrului nr. 54, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 168/13.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și un dă dreptul la onstruire până la obținerea autorizației de onstruire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului l și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian NeaguSECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 62

Data: 06.03.2020

MUMCIPrUl BLICLIRFm

SECTORUL 1

■ Ttww^pifflramwrnjiTTn


BIROl 'l. REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Cu wnuiiv u centrii udrcsutc d% I Vi i clj adresa în              _h nr 5H. sector I. țJiiciirt^W

I I .119.2(119, completată cu nr. 49343 din 15.11.2019. In con for mi Late cu prevederile Legii nr.35O/2ot)J priyijfr jm£jtinlrcy ț^MWtWJși urluinivmi il oii morii licări li: și completările iilliirioriri:. si: emite urmaloriil: ș                                        [ fYYVWt t1


AVI z M R.             ™ zc

PENTRU

PI'D-SIR, LEANDRU.! I NR. 54-SlXTORl Construire locuință colectivii S+Rt-ZE+M

(4 a |iă rlaul ciltct


gj | o 6 mar aia)


GENERAT DE IMOBILEI.: în suprii tiiță de 287.(10 mp, proprietate privata confbrm mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr 265291), eliberai la dara de 1 LI 1.2019.

INIȚIATOR: lOSIh REZIDENȚIAL S.R.L.

PROIECTAM: S.C. SDH A re hi te cture S.R.L.

SPECIA [.IST Cl; DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl R: urb, D A. G i.RUR; D. b. Gș.l

AMPLASARE, DELIMITARE, SLTRAIAȚĂ ZONĂ STI DIATĂ ÎN PVD: Zona studiată prin PUD inel adu pa rad ele învecinate imobilului care a general documentația, delimitată ustlei: Nord-hisl - șos. Chitilci nr. 169. șes. Chililci nr. 171; Sud-Esl - slr. 1 .cum Irul ui nr. 52; Sud-Vcst artera de circula [ie str. Leandrului; Nord-Vest - slr. Leandrului nr. 56.

PREVEDERI FUG/ HZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUCi - MB și Regulamentului Local do Urbanism ai Municipiului Bucurcțli. aprobate cu HCGMB nr. 269,'2O(X1 cu completările ulterioare, nmplasamentul este cuprins în subzona funcțională; LI» locuințe individuale și colectivi: mici cu maxim !’-2 niveluri situate iu a fam peri metrilor du proiecție. ]n cazul mansardelor se admite o depiișirc a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu mituim 0,6 din AC. Imobilul nu sc tiflă pe Lista Mm iu: nun Le lor Istorice bucii reșLcuc. publicata în M.U. nr. 113 din 15.92.2(116. dar se află la mai puțin dc 10(1 na de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Codificatul du urbanism nr. 1732/65/1741035 din 06,10,2017. prelungit până Iu data de 07.19.2020.

■ ridicătorii urbanistici icglerncnhiți: POT’max.- 45%. CI Tniax.= 0.9 mp A DC'mp teren pentru P-l I., CUTmux.= 1.3 mp ADC/mp teren pentru P 2E„ Rl lmax.= P-2E. Um;:x.= 11) mclri. Se admite uni nivel iriaiisardat înscris în volumul acoperișului, in supraflltâ de maxim 6(1% din aria construită.


Retragerea minimă fala de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă fată de limitcic laterale — Clădirile scmi-euplate se vor alipi de calcarul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la odîsltmță dc ccl pu|in jumătate tliii înălțiiuua iu cornișă în punctul cel juai iuak fală du teren, dtiruu eu mai puțin de 3.0U metri; in căzu] în care parcela se învecinează pc .imhclc limite laterale eu clădiri retrase fațil de limita proprietății având fațade ca ferestre, clădirea se va realiza Tu regim izolat.

Retragerea față de limita pos teri oară a terenului - Retragerea țață de limita posterioară a parcelei va ti egală cu jumătate din Iniillimca la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt lăță de teren, dar au cu mai puțin de 5.00 mclri.

PREVEDERI P( l> - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale dreapta la li aii la de proprie late, stânga retras minim 3.50 metri pe zona frontală, respectiv relras ninim .3,40 mclri spre spate lut.

Retrageri minime fufă de limita pus Le rina ră - retras minim 5,00 metri cu balcoane ieșite în consolă.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de rog le mc ni uri vizat spre ncschimbarc.

CIRCI LĂȚII $1 ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor re specia ,,Norme Ic privind asigurarea numărului minim du locuri dc pai care pentru noile construcții și amenajări nu lori za te pe teritoriul Municipiului București și u prospectelor necesare unei corecte fit tic L.o nări il arterelor de circulație' aproba ic prin 1-ICCrMH nr. 66/2006. Aecc.su I auto și accesul pieli iu al se vor realiza din str. Leandrului, conform avizului Comisiei I clinice de Circulații nr. j754.'(M.04.20 1,8.

ECHIPARE TEUNICO-EDILITAR.A: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie olcciricâ. Studiu du rețele însușit de ing. A M A V.IJ.I. M.

Sa prezintă avizul Ministerului Culturii și ldtmliljj|iî Naționale nr. I836/ZP/28. 12.20 18

Documentația este însoțită de studiu delnsortre însușit de arh. I C și :1c urb. D . A. G și ilustrare volumetrică însușite dc urb. D. , A. G

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/15/03.10.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz csic un nviz tehnic și punic fi folosit numai în .scopul aprobării P.U.D.

Ltaaoraiorul și beneficiarul PL.D răspund pentru exactitalcu dalelor șt vcriilicibilei: înscrisurilor cuprinse în PUD care linie obiectul prezentului aviz. în conformitate eu ari. 63 alia. (2) litera g) din Legea nr. 350' 2001 privind amenajare:: teritoriului și urbisnismiil. cu modificările și completările ulterioare.

Diiciuncntația tehnică pentru autorizarea executării luerîirilor de construire (Dl AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.LLD. și cu obligaiivilatra respectării întocmai ti prevederilor acestuia.reuni ficatului tic urbanism nr. I 73 2/65/1 ,/4 1035 din 06.10.2017. prelungit până la data de 07.19.2020. emis de Jtffiiiuriu SecUvniluV| -,if Municipiului București. In cazul ucadoptării documentației P.L.D. in plenul Consiliului Local al hectorulii aprobare, acesta rumâni: valabil atâta timp cât I Iotă Iii re a de aprt


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sule pe toata diinHy,L'rn termenul dc valablțifele al acestuia, procedura trebuie reluată. După jh. este în vigoare.


Șef birou , Raluca Mi bacii: I-pitari


lutuernil.

A mira (JhlCi
Bd Ranu Manta nr 9. Sectorul 1 niiciirești: 01 1222 Tel. 1411-21-319 10.13: Fax: ' 40-2 I -319.10.06

Ebtin i tEțianauni'iTiffrnrntifiiwî .n>masurala = 287,00

mp

%

Sconstruita parter

127,00

44,25

Ssp. verde

57,40

20,00

Scirculatii

102,60

35,75

TOTAL

287,00

100%

Hmuxim = 10,0 Om la comisa

Contur balcon

Contur subsol

Sconstruita etaj 1 — 129,00


S.'C. SDH Architecture S.R.L. str. Temisana nr.19, București J4D/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406

URBANISM

1 Scara

Urb, D     G

tJrb. 0      G_______________________

1/500

Faza PUD|