Hotărârea nr. 61/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crivești nr. 1A, sector 1, București

MLMC1PIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRAUE

—j —.l                        .f»        zerțni

J                 X

Str. Cri vești nr. IA, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare iu. E/l 720/13.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/1721/13.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-62/2 7,02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Aluni cipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul loca! de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului ! al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 167/13.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Parcarea sc rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 23836/29.11.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. L G. M ;

Avizul Autorității Aeronauticii Civile Române nr. 18493/1000 din 05.08.2019;

Documentația este însoțită, de studiu de însoțire și ilustrare volurnelrică însușite de mașter urb. M 1. P

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, rebuplicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind

aprobarea Planului Urbanistic General. cu modificările și completările ultcrioarcj________

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Cr ivești nr. IA, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 167/13.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism arc un de reglementare specifică și un dă dreptul la onstruire până la obținerea autorizației de onstruire.

Art. 3. Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor dc rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar origina] se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativa, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fund prezenți 25 de consilieri locali dm 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată in temeiul art. 133 alin, ( I) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 61

Data: 06.03.2020T&jgr MtIMICII’lUI IU1< 'II ICI s I 1 q|

mB>sectorul1

El IRCK H . R I .Cil .1 A IJ ÎN TARI

■ URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cerei'ii adresate de C " E E ’ji G A ) cu adrcs 1         ' '       _ ..3

Voluntari. judc| Ilfov. înregistrată la tir.38958.din I3.țiv.it)|v, completați cu nr S-l+77din 12 1120 9, iu iwflfifiliiitUfițlffiitMttlIitJț<jg.ii nr.350/21)01 privind amenajarea teritoriului și urbtmiimitl. cu rnodiflcflrila șl Camptctlril» ulterioare. h tcWfc i r<            1 _ Tî.


’'OULUI


lll/SR


P L D - STR. CRI VEȘTI N R. l A - S ECTO R I            ĂL J

Supraeta jare construcții existente parter, rezultând Ineuinlă indivîdua


GENERAT DE INIOBILL L: în suprafață de 413.00 mp (421.00 mp din milsurtilori cadastrale), propriu la le privată conform mcTițiimiliir din Extrasul de Curie I'undară nr, 271780. eliberat la data de 08.01.2010.

INIȚIATOR: C       E        E , G        A

PROIECTANT: S.C. AGORAPCH.IS S.R.I..

SPECIALIST CE DREPT DE SEMNAȚI RÂ Rl R: mașter urb. VI

AMPLASARE, DELIMITARE, SI PRAFAȚĂ ZONĂ STL DIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin p imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Constantin Dobrogeanul Glierea Dobrogean ti Cili ere a nr. 97: Sud-Vest str. Cri vești nr. 1: Nord-Vest mierii de circulații str. Criveșli.

PREVEDERI PI G/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUC - MB si Regulamentului Loca Hucurcșli. upnihiilc cu HCCiMB nr. 2691'2000 cu completurile ulterioare, amplasamentul este cuprins în subz individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor phntalc propuse pentru umdforareîi c mansardelor se admite o depășire a OLT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. Imob Monumente! oi’ Istorice bucureștenc. publicați în vi .O. nr. 1 13 din 15.112.2(116, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 279/JIJ/C/52678 din 26.1)2.2019.bona 1.4: Lld -


ilui iunie


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 20%. CUTmtix.- 0.4 pentru PHE. CU Im ax.- 0.7 pentru P+2L. Hmax.~ 10,00 metri


RHrtax.- Pi 2E. Se admite uni nivel mnnsardal înscris îi: volumul acoperișului, iu supral’ulii de maxim 60% din aria in instruită.

Retragerea minimii față de aliniament - Clădirile se vor dispune numai în regim de construi re izolat, retrase l'ață de aliniament la distantă de minim 4.1X1 metri.

Retragerea minimă fuță de limitele Loteriile - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu ce! puțin jumătate din îu/ilțimuri la curiiișă, dur nu eu mai puțin de 3.0(1 metri.

Retragere:) țață de limita postcriiniru u terenului - Retragerea față dc Umilii pustetioar U 11 parce ici li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, înăsurală în punctul cel mei inul I lliță dc teren, dar nu cu mui puțin du 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția seva amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl A COL SE: Parcarea ți gjrarca autovehiculelor vor respecta ..Normele privind tis i gura rea numărului minim de locuri de


parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și n prospectelor necesare unei corecte [uncțiiinări a arterelor de circulație " aprobate prin IICGVIH nr. 66/21X16. Accesul milo și accesul pfolnniil su vor realiza din drumul dc acces din arieni dc circulație str. Ctivești, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 23836/29.11.2019.

ECHIPĂRI-. IEHNII l)-EDILITARA: hste obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare. cnurg.it electrică. Sllldiu dc rețele însușii de ing. F Ci. M

Documentația este însoțită de studiu du însorite și ilustrare volumetrică însușite dc nuistcr urb M 1. P

Se prezintă avizul Autorității Aeronauticii Civile Române nr. 1 SAOj/KJCK) din 05.08.2019.

in urma ședin|ei Comisiei tehnice dc amenajare a teri loriul ni și urbanism nr. 13/1/22.10.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz, este un aviz lehnie și poate ti folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

l-l ah: maiorul și bcnmiciiin il PUD răspund penlru cxnelilrirea datelor ți veridicilalen înscrisurilor cuprinse în PUD cnre face obiectul prezentului aviz. în conformitate CU an. 63 Lilin 12) li Icra g) din Legea nr. 3511/ 2001 privind amenajarea Icriforfolui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică penlru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligaiivilal.ea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prirzmpul aviz cxli' valabil rit- la dalii emiterii sale pe.icHiiV-rhwsa^jlț- valfihiliUUe a eoni fiimlul ui dc tirhanism nr 779/3(1/0'5 267}j din .'6 t)’.-' 'II IV emis iii’ l’i'imiinii Snclori i Im I ui V) ■inusprîRjii Bucurpșri.țlî^uziil neiidoptîiri i do cu imun Iu (foi Kt. IJ în plenul l 'nnfolfoliii Locul al Sectorului l. în termenul dc valabilitate al njeș^țflL procedura irifotireyeEuată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp tiîl Hotărârea de aprobare este în vigoare                                      A

:              T 'TlfJ

, Ciohanu Opric^u I * Ana

Scfbilrutt,,

Ruluca. Mihada Epifun                                                                    ArutratJtfjCJ■                r>-»—. ■»                          -r >> whb-h-b h-     H4-B -B-

Lki Bunii Manta nr 9. Sccfor.il I Liucurcști: Ol l?2?

Tel. 4-4O-2I-3I9.I11 I3:l%x; 140-21-319.HJ.I16

inu'.i1. i ușiisirjiurj.iEpriinnrinșLroPLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSOLIDARE Șl SUPRAETAJARE CONSTRUCȚII EXISTENTE REZULTÂND O CONSTRUCȚIE, LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE 51 AMENAJARE INCINTĂ, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

* 1


LEGENDĂ


INVENTAR DE COORDONATE STEREO 70


LIMITELIMITĂ PUD (ZONĂ UE ANALIZĂ)

I IMITĂ PARCFIA CflTiF A OFNFRAT Dl 10 ■ I IMITĂ DF RFGI FMFNTARF

LIMITE CADAST RALL


ZONE FUNCȚIONALE
ZONĂ MAXIM ELIIFICABILĂ

LULUIIÎL INDIVIDUALĂ

LOCUIRE COI FCTIVA


CIRCULAȚII


CRCULAȚlE CAROSABILĂ PUBLICĂ


C RLULAflt Plt I UNA'. A. PUBLILA


ACCES CAROSABIL Șl ACCES GARAJ


ACCES PIETUNAL


CONTUR SUBSOL PROPUS


CONTUR PARTER PROPUS


CONTUR ETA] PROPUSTJL£J


ANEXA La HUTAlîAAFA CONSILIULUI LOCAL AL SEGTOAULI" 1

Nr- ThTT?

B 6 ha 2020■’l PROFIL SECȚIUNI


ELABORATOR PLAN URBANISTIC DE DETALIU
AMPLASAMENT


STRADA CHIVEȘTI NR IA, SECTOR 1, MIJIM. BUCUREȘTI


PROIECTAT

urb, 1 M


Nr.

Pct.

fîinoFTrlnrintfi pr.t.de contur

Lungimi luturi

D(l,1 + 1}

X [m]

Y [m]

1

333586.312

btlbj! a 3.253

4.3BO

2

333582.01b

585286147

6 «50

3

333577,164

585290 665

11 171

4

333568.891

585 2 38.282

3.500

5

333566 634

585256 962

9.C1K1

6

333560.517

685235.077

5.2B2

7

533555.960

585258-28/

22.985

a

533572.636

565273.610

6.996

u

533577.163

585273.610

11.9+4

IO

333504.B64

585282 732

0695

s(s-}=

421mp P-02-666rnUTILIZARE

Win tijtll

LOCUI 9 F INDIVIDUALA

11,11

accfj gqqaj [nnrniâTjF raiwiimiff?

R1

1?,11

□WC 11 LAȚ II PIETDNBLE

■B5

1E,r< X

5 PAJ IU VE A DE AMCWAJAT AFLAC NT FUfiCȚiU Nil PRINCIPALE

IZt

J3,<i K

rlr 4flT Sj’fl’J-:'          fS-.'JBl

95

23 1

du cor.1 spc'iu      prp^Ati &i !3,ipL,Ăiu sin'isc'Tf1

t!?

?J>./ t

TOTAL

1D0,D\

PB7 R1STFNTȘI MFNȚINIJT

CLTPROPUS

tl,8î

n MAX PHtJ FnJi


TITLU PROIECT

PUD PENTRU CONSOLIDARE Șl SUPRAE! AJARELUNh IRUL IU EXIS I EN1 E REZULTÂND O CONSTRUCȚIE. LOCUINȚĂ CLI HFGlM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE Șl AMENAJARE INCINTĂ

DATA


DECEMBRIE 2019


FAZA

TITLU PLANȘĂ

PI AN URBANISTIC DF DFTAI IU

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE

DESENAT

NR.PLANȘĂ

urb 1      M

PL2

SCARA

1:500