Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Drumul Sărmaș nr. 31A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘI T

(Wl JIU ■ LOCAL Al. SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prîvifiâ apranarea rianuiai urbanistic de Dciaîiu truD;

Drumul Sărmaș nr, 3L4, sectar /, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E'l 711/13.(12.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/l'712/13.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr, M/3-63/27.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadru! aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București iu-. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București:

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 165/07.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 21256 din 14.12.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu dc rețele însușit dc ing, A M A V.U.l. M ;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. R L și ilustrare volumetrică însușită de urb. A C         C. R

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   l egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12,2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Genei al. cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea RcgulamcntulLH-lacaL.de .iniplicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor ide urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 5 lît. ce), ari. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. ț'fj lit.' aj din Ordonanța dc urgență a Guvernului irr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă documentația dc urbanism P.U.D. - Drumul Sărmas nr. 3 IA, sector 1, București, în confomiitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 165/07.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și un dă dreptul la onstruire până la obținerea autorizației de onstruire.

Art. 3. Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior șî este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr, 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original sc păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original sc comunică benefici ar ului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează Ia Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef a! Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptata cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Nr.: 60

Data: 06.03-2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

ctM
BIROUL Rt'GUÎMliNȚĂRI URBANISTICE ȘI ARI


Ca urmare a cererii adresate de 1 G cu adresa in

la nr $4323 din 28 12.2018. completau cu nr. 2467 din 16.01 2020, in canlbrmittte cu previii*

leriturillloi și urbanismul |-ll fliffifilîCArilr' ți rompl.’liriV nlrrrtivm- ,,■ ,-mllr- urmii..nil1

ițrilM-

l’EN I RU

PI D - DRL Ml'L SĂRMAțj NR. 31A - SECTOR 1

Construire locuință individuală S+P+1E+MGENERAT DE IMOBILI L: in suprafață de 5S3.00 inp din acte (572.00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din l'Airasul de Carte l’unciiuă nr. 266311. eliberai Iu dam de 15,01.2020. Se prezintă acord creditor ipotecar Garant! Bank S.A. nr. 5071 «.'04.02.2019


INIȚIATOR: I G

PROIECTANT. ^.i.Ă. R.' L

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNA URĂ RUR: urb. A C       C. R ■ iRL

AMPLASARE, DELIMITARE, SI PRAF AȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiata imobilului care a general documentația. delimitată astfel: Nord-Vest - artera de circulație Drumul S Est - nr. cad. 266.312. Sud-Vest - nr. cad. 266274.

PREVEDERI Pl<;/ l’l'Z APROBATE ANTERIOR; Conform ]’UG - MB și Regulamcntu București, aprobate cu ItCGMD nr. 242'2015 cu completările ulterioare, am plasa meni ui este cuprin individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave necuiist existente cu ciindiția ca aceasta să nu fie o falsă niansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu mansardei va lî dc maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor IstofaT Iți unici piului 10: l/R - locuințe ea clădirilor atața nivelului M O. nr. 113 din


15.02,2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această lislă. conform informațiilor din Curii ficatul de urbanism nr.


1060/112/S/H9I4 din 11.07,2017. prelungit până la 12.07.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmux- 45%. CUTmux,= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P-[H. CUTmax.- I..3 mp ADC/mp teren


pentru P->-2E. RHitiux. - P+2E. Umax. = 10 m. Se admite im nivel niansurduL înscris în volumul acoperișului. in suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă fată de față ilu limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă- dar nu cu mai puțin de 3.00. metri.

Retragerea față de limitei pustcrioHră a terenului - Retragerea lâță de limita posterioară a parcelei vii fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE;

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta minim 2.00 metri, stânga - minim 3,00metri

Retrageri minime fațade limita posterioare - minim 4.50 metri

Construcția se va amplasa cu respectarea specificații lor planului de reglementări vizat spre ncschimbare,

CIRCULAȚII Șl ACCESE: P urcarea și gararea autovehiculelor ver respecta „Normele plivind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’' aprobate prin HCGMR nr. 66/2006, Accsstll auto și pietonul se vor realiza din Diurnul Sănnaș, conform avizului


Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 21256 din 14.12.2018.


ECHIPARE TEH.NICO-EDIL!I ARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentate cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. A M A. V.l.J M

Documentația este insolită de studiu dc inșurirc însușii de arh. R. L. și ilustrare volumetrică însușită dc urb. A C          C.

R. '

în urina ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/15/05.02.2019, su avizează favorabil Planii] urbanistic dc detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PLD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisuri lor cuprinse în PUD care face obiceiul prezentului aviz, in conformitate eu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. .350.' 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării în tocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz esic valabil dc la data emiterii salo pe toată durata de valabilitate a cerii ficatul ui dc urbanism nr. 1060/t I2/S/11914 din 1 1.07,2017. prelungit până la 12.07.2020. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Ructireșli. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I. in termenul de valahilitutc il acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta române valabil alâtu timp cât Hotărârea de aprobare estu in vigoare.


Șef birou, Raluca Mitacla Epifiin
MUtfȚEX TSEF Ciobanii Q^irtMUi Olivia Ana


PRIMAR A A rOÎT CCRTFlCATĂ IS3 9001-200E

PRIVIND ȘISII-MUL

CALITĂȚII IN

C-RIII ICA-IL ACRLD IAT


Ut VIANAGEMENT AL

LRMA Al.D'TI.Lirl OF

DE CĂTRE ORCAUIȘMIJ!

PENTRU CFPTlMI.lAUl-A


SISIEMcL'JR UE MANAGF’.IFNL AL C ĂLITĂ; II


î litri emit,

Andra Ciutță


Bd. Batiu Manta nr. 9. Sectorul I București. 011222 'I el. +40-21-3 19 10 13: Fax: +40-21-3 19.1(1.06

IîmaiI: ipț^tfnilurai&i?rimaii:t:-,] ,rp


RU.EL


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

DRUMUL SARMAS NR. 31A (fost 31-33), SECTOR 1, BUCUREȘTIU.04.01.REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCITONALA


SCARA 1 / 500


LEGENDA


LIMITE

Limita zonei de studiu


PLAN C ic-snâutfj

SCARA 1

rent imobilului


.K +\ Drumul

Limita teren studiat3lA


Limite parcele


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Zona locuire individuala/colectiva


Zona spatii verzi amenajate


CIRCULAȚII

Circulații carosabile


ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI AL SECTORULU11


G 6 flAR 2020


hc.wai i

U wtewta noi bt    f

Lilțjllh Wa

U|l,.r11

MH

VH

i j ] 4

IHI

^HM!3BT4

MiW iM wioti xa

Ui'AiW! M TB3 îTteiyi jg?n

WMIVaMNl>'-^ur P-iteiMrt


Circulații pietonale


n:     &

tJrurîhll S-Srmps, Wr 31 3:


Drum de servitute


REGLEMENTARI PENTRU TERENUL STUDIAT

Cf. PU.G. București

UTR LI c -subzona locuințe individuale si colective mici de înălțimi de P + 2niveluri RO.T.max = 45%

C.U.T.max-0,9-P l IE I M Rh.mcx= P+1E+M


swwb l'V.'TtTIAH COQKKNITV l| faT^iHIA         Ut

Re

R£l

GțArtțnK* pun* '74>W

Luo|kn1 uiud 1

Dil.Ml

Khil

Vfml

«

ȚKMWFBjfl

H4M1 Î?T

sr-PMC-i’q

f „2

1

-91070 OM

3>T«

1,

iKujMC 88j1

Bfir«j FtU

li4Kl

Viwtfumnrwii.itfir'.


l__________

,10,


Nolo:


linwwldiii Ci ui 1 ip| pijiii.j> Fii. Q1 .Af^r.Cei I i[illi I- 'MD.i ii . 1 7 3o7C-.i

fo±ț         cir a rjgln maniei r& cu ctiraclbr ublirjulun J

TorenurilD inwicincrtB au mgleinerikifM cu LbrtLlOr i?riei¥lUli? ii OfiCte ir Iii vArHitr Crt^piti sanrvipn sa vor rcplnrnnnlu pnn nat datulriunla’ii du u'builiuiTi |PLLD /F J Z»].

Preiontul pian □ fnsl ndualiiat du tulite pruiteCio^l [ci. F'U Z. Cprobul Cu H C L.5 1

nr. 79/2Î.03.7M3- PULZ. BoojrMiMiYfla^re-Lflcd StroLilMti-Sfr. Redea) si cuprinde «i-m-Jni-, ceiiiriucr.'ln ibtmtltt_____________________________________________________________________________________


IE 200214


PftOFlL#.*1 Strodc tlrmiJ Son


Sursa: plan lopocastnoi se- 1/500 - O.C.RI. București


PROFIL A'A Siroda Drumul M nii               w


Ol ;l ’! l-.mijri i’MlA 1 7 Q3 k.lomul A


Aliniere


Edificatul propus

Alinieri obligatorii ale clădirilor


Sup.teren =57Z47mp**

,52 JTtp moiu riorr I

RO.T: maxim

C.U. t.maxim

. ’ ‘A.H.rTiaxim


= 45%

= o.9’ =S+P+lfe+M


Limita parter/etq


Retrageri minime obligatorii {metri) Acces auto/pietonal (caracter orientativ)


Notar.

* -la cjire se rnqi odauga 0,60 din A.C.

.^jiuhludtt ■ 1-1 1 tizulIulu ni miiiur piioiurLFtijrilur topografice suprafața laren rezultata fiste de 425, B2 mp


Suprafa+a de teren rezervata in vederea modernizării arterei nr. 4 Drumu Sarmas (d PU.Z. aprobai CU H.C LS.l nr. 79/27 03.2003 - in prezent expirat)


rARU&LACRARU


Froiecial: arh, R . L

joiedcii urh. M I

"r


Frai ac tei:   uih. A.


d“

Fr


£□

K?----------B ““

birou individual de arhitectura


verifică?

urkA R


RhilTECTI ASOCIAT

joNediv:

..nobil de locuința unifamiliala S + P+lE-bM


S 500

dota

I 3

O  M

1>

.îi

0 RDS.31


adresa:

Drumul Snrmns 31 A m-«i.SRctnr 1. Ducii iești specialitatea; urbanism


U04.01 .Reglementari urbanistice Z.F.v2


8IU04.01


RU.D