Hotărârea nr. 6/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2(121

Văzând Referatul de aprobare nr. M 3-1/07.01.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. M 3-3/13.01.2020 întocmit de către Directa Juridică. Legislație și Contencios Administrativ;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art, 19 și art, 61 alin (1) și (2) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 plivind aprobarea Metodologici privind fundamentarea. cili ei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar dc stat, cvidenlu efectivelor dc preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

în conformitate cu AVI/IJL COXF’ORM emîs de căite Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea organizării rețelei școlare a unităților dc învățământ preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2020-2021, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 28471/13.12.2019;

în temeiul art.5 lit.ee), art. 129 a1in.(7) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgentă tit.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L - Se aprobă rețeaua școlara a unităților dc învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul l al municipiului București pentru anul școlar 2020-2021, potrivii Anexei nr. 1 a prezentei hmărâri dc consiliu.

Art. 2.- Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2020-2021, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri de consiliu.

Art. 3. -/Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Prcuniversitar șî Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian CriCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:   6

Data: 28.01.2020

ANEXA LA KOI AHĂ^EACC'NSILrjLUI LOCAL AL. SECTORUL CU /îC. A I


REȚEAUA

unităților de învățământ prt universitar de Stat CU personalitate juridici din Sectorul 1 al Muniripi i îa anul școlar 2.1)20 - 2(121
NK GRT

DENUMIREA UNITĂȚII OE învățământ

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

ti

NR.            |

E ■

1

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PIUI

GALA GALACHON NR. 1,

O

2

GRĂDINIȚA NR 44

t

PRE

STIL 0ARLOGENI NIL 24, STR IZBICENI NR. 1-3

mi rZl32S7

s

GRĂDINIȚA NK 46

1

PRR

STIL MARMOREI XTR 13- 15

□216673475

0216676045

4

GRĂDINIȚA NR- 47

1

PRK

STIL M VARLAAM NR. 140; STIL EPISCOP VULCAN NR. 4?A

0216672545

5

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STR. NICOLAE IORGANR. 5; CĂDEREA BA$TII.TRI XK- 13

32121281104

0213163635

6

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU

HIFOACUZICI NR. 65

1

PRE/SPF.

STRADA NICOLAE CAR AN FIT 1W 24

0212329*19

7'212322651

7

GRĂDINIȚA NIL 52

1

PRR

STR. DOCENȚILOR NIL5; STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212223117

0212226675

n

GRĂDINIȚA NR. 37

1

PRH

STR. IS1-A7- NR. 13; STIL M1NERVF.1 NR 31;

0512241162

0216670051

0216682122

5

GRĂDINIȚA NR. 116

1

FRR

STR. MHKDELEEVNR. 27

021316*043

IfJ

CtRĂDTNIȚA NR. 122

1

FR.R

TTR.BĂMEASA Nit. 12

02123^'179

11

GRĂDINIȚA NR. 203

f

PRR

STR. CA. ROSETTI NR. 32

0213112352

12

GRĂDINIȚA NR. 206

1

PRH

5TR, CDJSBSCU NR. 37; SIR. lAcULKfNlt 12; STIL DOBROGEAN L GHEREA NIL 156; STIL W1THNG NR 15;

0212229287 □21232U434 0212693341 (121.3112991 0213139069

13

GRĂDINIȚA NR. 22Î

1

PRE

STR. ARAD NR. 38; STR. ELENA PLEȘOIANU NR 4

«216673460

«216670975

1/212241166

14

GRĂDINIȚA NR. 248

t

PRE

STR. ARTLRVURTEJANU NR. 15; STR. OSTAȘILOR NR 2

na: 2224120 (£131432*3

15

GRĂDlNt'iA NU. 251

1

PHE

STR. VENEZUEALA NIL 11; STR. MIERCANI NR. «9

«212301*17 IUI 21(11*75

16

GRĂDINIȚA NIL 252

1

PRE

STR ALEEA ALEXANDRU NR. 34; CAT .EA DOROBANȚI NU

60, STR. FRUMOASA NIL 24

0212302296

17

GRĂDINIȚA "STEAUA1'

1

PRE

STIL ION INCULEȚ NR. 5-7

0212245962

0212245964

IR

GRĂDINIȚA NÎL2B3

1

PRE

BD. FICUSULUI Nit 25, CALEA PROREASCA NR. 165

0212223077 0212322617 021273(1974 0212322093

19

GRĂDINIȚA M. AP N NR 2

1

PKE

STR G-JtAL CKJSTESCL1 NR 5

C213156889

20

ȘCOAJA GIMNAZIALĂ "Sk’IN'llt VOIEVOZI"

l

PREȚRI, Glht

STR. ATELIERULUI NR. 25; STR. A.I.CUZ.Ă NR 58

U213179916

021.1127572 :J2131H1416

1121222*653


21

ȘCOALA GTVhLAZIAlJk "MlCOLAC TITULESCU"

1

l’Rl, GIM

ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR. fll-52

0212236383

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

PIU, GINI

CAI-EA VICI'OIULI NR. 714

0213169918

0213169236

23

ȘCOALA. GTMXAZlAI. NR. 6

1

rRL. PRl. GIN

5TH. C-I'IN J lORlîOGEANIJ G11F.RFA NR. 74 ȘDS. GH.TONSSCLI S15E5TC NR.cri- 6fl

0212332730

24

ȘCOALA G1 MNAZIALÂ NR ?

1

PRJ.G1M

STJl. NEAGOE VODĂ NR. 11

0212321 Sil

2.5

ȘCOALA GIMNAZIALA "I.r HELIADE RĂDLLESCC"

1

PRE, l’ILl, C1M

ȘCKL KISELEFF NR 5-7; STR HENRI COANDÂ NP. 2413; STR MONETARILil NR. 2

0213163631 0213163633 0213163634 1)212128803

2(i

ȘC OALA U [ MN AZI ALÂ

’HEKASTTjVJ"

1

|’R[, G1M

STIL BORȘ A NR. 27

0212.12MS13

27

ȘCOALA Gr MM AZI AL A NR. 13

1

PRH» l’Rl h c:m

BD. PETRILA NR. 10-12, STR- CQRAT.1IOR NR. 59 fii

O21351Q18S

0216676704

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PI A BRĂT1ANU"

1

PRI.GIK

SI R RETOPI ȘANDORNR. 16

0212226690

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘HK klAlOm-^CU"

1

PUI,

GÎMiPRLGIM-31*

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASJLE AI-HCSANDRI"

1

PRIj GJM

Sl'M. ȘTIRBEI VODĂNR. 12-34

0213138207

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY"

1

PRE,PIU. 01M

STIL VtRGlLIU NIL 40; STIL POPA TATU NIL 4?;STR. BIHOR NR. 31

0216.1711361 0213159559 0213159553 02.13 IfaS’.D

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. lf,2

1

PRE.PR1, G1M

STK. CO1-ȘA MICĂ NIL IA; STR. SÂNGERL1LUI NR. 23-27

0212205404 0212201651

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GKU UUGZA"

1

PR1, G1M

S'l'R. BAKBU LĂLTARU NR. 4

021222X72

0212234873

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ WlKK [spirescu"

l

FR1.GIM

STR. VASlLE GHlÂRGHELNR. 2

0212241163

0212244834

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SJ*.

NI CUI AH"

A

PIU. G1M

STR. LAINICI NR. 4-8

0212241846

0212241837

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N1CQLAE GIUGOKhSCU"

1

PREMII. GIN

sJTR CORALILOR NR l;STR IIR1SOVULU] NR 2*

U2166>1547 0216673815 0216672765

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIL 17»

l

PRLUIM

•îTlt D1U D LI NR. 2

0216670335

0216672050 0216675554

5M

Ș COA1. A C.l 1MN A Z I A t A. NR 179

1

rRLGIM

STR. ARDEALULUI NR. 34

0216670247

0216614272

w

ȘCC 1 Al. A G1MN A Z1A1A NR. 1 rt l

1

I’ltti PRJ. G1M

,STK. NaZaRCEA NR 30

02?31I.:6j99

02T3105970

i >2:311X1333

40

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU ClASTESCU"

PRKPRL, G1M

STR. AMINTIRII NR 26;

0216674541

41

Șt: (>A: .A G [ M N AZI AL.Ă N R 1K 3

-■

l’RJ-l.PRL, G1M

S'l'R DUNEI NR. 1

0215673280

11216685.183

42

ȘCOALA GIMAZIALĂ NR. IM

1

l’RL-:, 1’llLClM

STR ȘTEFAN MAGI IERT Nil 13

H216672225

4.1

ȘCt JA1. A C!! M N AZ l AL A " ELENA VÂCÂRh'SCU"

1

PIU, GIM

STR STA NTS1. A V C1 H< ISf: HI NR 1fi

021316.1631)

44

y :t i /\ r ..s g 1 m n a z* ’ A n h: i 92

1

PRLGtM

STR MUNTENI HI X14 2K

■12166711296

0216671265

45

COl.F.GfUI. NAȚIONAL "SFANȚUL SA VĂ"

1

LIC TF.Q

STR. C-RAL BERTHRJ.OT Ml. 2.1

O2I.3KX177.3 0215126821 0213149294 0213144284

46

COLEGIUL NAȚIONAL ■i.m; ar a giajk"

1

GTMJ.IC TE-O

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301021

0212302891

02123111C7

0212302H96

47

COLEGIUL NAȚIONAL DH INFORMATICĂ TUUOR VIANU"

1

GIMȚJC TEO

STR. ARII. ION MINCU NR 1G

0212226670

48

COLEGIUJ. GERMAN "GOETI IE"

1

PRE, PRI.GIM.

T.1C TF.O

STB STANI5LAV CTHQSCHT NR. 17; STR. CMRIST1 AN TFJJ, NR.22

0212113+25

02121 fi] 776

U212113040

49

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VL.CCU"

1

LICTEO.LIC vor

STR S.LUDWlG ROTH NR. 1

0212242385

021224.5018

50

COLEGJUL NAȚIONAL "KJN NECULCE"

1

GIMJJCTEO

STR. ION NHCULCE NIL 2

0212235555

0212224145

0212224179

51

LICEUL l'EORE'nC "JEAN MONNET"

1

PRE.PRI, GIM, LIC TF0

STR. JEAN MONNET NR. 2; CALEA FLOREA5CA NR. 96

0212301401 0212305078 021211743(1 0212304887

52

LICEU. TEORETIC "C-TîN BRÂNCOVEANU"

1

LIC TEO

STR. PAJURA NK- 9

0216670890

0216674295

0216670550

G2K.6759UI

5.1

LICEUL TEORETIC "N1CO1-AE 1OKGA"

1

l’Kl, GIM, LIC TEO

BD. ION M1J1ALACHE NR 126

0212242026

C212232780

54

liceul teoretic bulgar "HKISTO BOTEV"

l

l’KJ, GJM, LIC TEO

CALEA GRJ VIȚEI NR 56

0213108473 (1213173348

55

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU

VLAHUȚĂ*

>

J’KJ,GLV1, LIC IEO

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR 5

U212305292

0212338277

56

LICEUL TEORETIC BILINGV " Ml G U EL DE CERVAN ITiS "

1

J’KJ,CIM,L1C TEO

CALEA PLEVNEI NR 38-40, STR. SF. CONSTANTIN NR 6

0213149312

0213125821

57

LICEUL DE ARTE PLASTICE "N1COLAE’ IONI’ UZA"

1

GIM, LIC VOC

STR G-RALBERTHELOTNR.56- 58; BD. 1ANCU DE HUNF.DQARA NR 25 27

02123' >2793 0212312890 0212302794 0213131216

5H

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ ’GEORCE ENESCU"

l

l’KJ, GlM, LIC VOC

STR GIIEORGIIE MÂNU NR. 30

7213 ll >8870

0213108871

3213108890

59

LICEU- GRECO-CATOLIC "T1MOTE1 C1PAR1U"

1

PRT, PRT. GIM, LIC TEO.LIC

VOC

STR. BUCElGI NR 97

0216678454

1216671682

61 >

LICEUL TEORETIC "UEOKGJ-. CĂL1NESCU"

«

LIC TEO

STR BISERICA AMZEI NR 20-24

3213178382

61

COLEGIUL ECONOMIC "V MADGEAKU"

LIC THE

BD. DACIA NR 34

0212117256

3212110723

62

COI ,1-iGJ UI. TEHNIC "MEDIA"

l

LIC TRl-l, LIC TEO, LIC VOC, ros

STR JIULUI NR. 163

0216675S85

7216685867

6.1

COLEG]UI, 1‘E4<N1C MEGANJU "GRI VIȚA"

1

COL TEM, LIC

VOC

CALEA GRI VIȚE] NR 363

02122+0770

7212240605

64

COLEGI Uf. J HiN1U "D l N K; U GOLESCU"

1

LICTHFJJf TEO, LIC VOC, PROF, l’OS

CALEA CIULEȘTI NR 10

0216370484

.7216370494

65

CO? .RGTUr ■ TF.HNIC DE ARHITECTURĂ £ LUCRĂRI PUBLICE "LOAN N. SOCOLESCU”

-

UCTEMJ/C. TEO, LIC VOC. pqs

STR OCCIDENTULUI NR 12

J213108958

.72131089.5.5

66

COLEGIUL TEHNOLOGIC "VIACESLAV F IARNA/

1

LIC TEII

BD. FICUSULUI NR 20-26

1212327’. 65 32L2332H43

67

COLEGIUL TEHNIC DE

A Eli C )N A UTf< :Â " l-l l-.N lî 1 G() AN D Â "

1

LICTF.N, I.1C 11 -O

BD FICUSULUI NK 44

5212323616

7212323552

1212323714

68

1 hllNJC. "MlKf.hA r.b.l. BĂTRÂN"

1

I4CTRII.R»

STR ITvRt. îVJ ARILOR NR 37

72122+2376 >2122+1955

69

COLEGIUL TBJ-1N IC FEROVIAR "MJHAII”

l

GIM-ST, L1C THE, L1CTEO, LIC VOC, POS

STR BUTUCRNI NR. 10

U212207795

0212207750

70

LICEUL ’DIMITRIE PAC1URLA"

1

L1CTIIE>UC

VOC

STR. BĂICULEȘTI NR. 29

0216670195

0216672326

0216670164

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

PENTRU SURZI NR.1

1

PRE»PRI,G1M/S

PE

STR. NEATÂRNĂRII Nit 5

0216672090

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR7

1

PRI, GIM / 5PE

STR. SURORILOR NR- 4

0216673995

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAI MACA NR 2

0216675295

74

ȘCOAl.A GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

1

PRE, PRIM,GIM/ SPE

STR. BUCUREȘTII NOI NK.122A; STR.NEATÂRNĂRII NR.5

0213141030Ș92166

72090

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "1QSÎFSAVA"

1

GIM/AR

STR, CONSTANTIN DlSStSCU NR 3?

0212312470

76

ȘCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"

1

PREJRI^GIM

STR. ION INCULET NR 2; STR PAVtOVNR. dA-Tfi;STR TROIAN VASILENR. 76

0212240937

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR 3

1

GIM/AR

STIL ȘTIRBEI YODA NR 101

0213142361

78

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR 1

1

LIC/SP

STR ION MII IALACHE NR 162

0212242230

79

CLUBUL COPIILOR SECTOR 1

1

GIM

STR IIERMAN OBERTH NR 2

0215112346REȚEAUA uniLățjlor de învățămâat pieuniversitar particular din Municipiul Bucurcfil în anul jcolar 2620- 2031

NR.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

-------------------nT

& ADRESA

r AVrJ&/ i r i i •ta i i n *

CRT.

ȘCOLARIZAT

-       v

1  /7(r.../xO .

SECTOR 1

1

Grădinița „Cami”

PRE

SIR. CARCL KNAl’PE Nli. 45

2

Grădinița „Căsuța Piticilor”

PRE

STR. ELENA CLUCEREA8A NR. 57 61

0724245249

3

Grădinița „GE. CE. PIC (Englhhkinder)”

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

0212225833

4

Grădinița „HANSHL UND GRETHET.”

PRE

STR. AV. STEI'AN SANATESCU

NR 19

0212247704

5

Grădinița „Ilappy Kids”

PRE

STR. ȘCOALA FLOREA2CA NR. 3

0212305035

â

Grădinița „Karin's Kids Academy"

PRE

STR. HF.RMANN OBERTH NR. 33

0212550005

7

Grădinița „Avenor”

PRE

ȘIR. ALEXANDRU

CONSTANTINF.SCU NR.65

0212232622

8

Grădinița „Marț' Poppins”

PRE

STR. ARON COTRUS NR, 69E

0212333868

9

GRĂDINIȚA „MINITERRA K1NDER.GAKTEN” cu program normai și program prelungit

PRE

INTRAREA MĂGURICEA NOUA

NR.5

0722267644

10

Grădinița „The Little Artist”

PRE

STR. INTR. 7.ABLOVSCHI NR. 7

0732022475

11

Grădinița „Super Kids Center ODT”

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

0311060689

12

Grădinița „Ioanid”

PRE

STR. POLONA NR. 4

0212118290

13

Grădinița cu program normal ji program prelungit „TedUplurT’

PRE

STRA1RGILPLEȘOIANU NR-1

0723950393

14

Grădinița ”ARISTOKIDS”

PRE

str. Paris nr. 51

722648885

15

Grădinița "Monte?sori Kids at Work”

PRE

STR.GHIDOVHANU NR. 6

0771698184

16

Grădinița „Lui Matei”

PRE

STR-GIIEORGHE IONESCU

SlSESTJ NR. 40

0748288899

0372877213

17

Grădinița cu program prizlun^L „Zum-Zum”

PRE

STR.VESPAS1AN NR. 37

213175105

18

Grădinița „Kinderakademie”

PRE

STR.SEVOIEVOZINR. 28

311048863

19

Grădinița „Sf. Dumitru - Mavroghenl”

PRE

STR MONETAR]EI NR. 4

0213186471

20

Grădinița ”Olga Gudynn Internațional Schi m 4”

PRE

STR. 1 ’ăgiuaț tir 6

0214106995

21

Grădinița lui David

J

PRE

INTRAREA CATEDRE] NR. 10

0212327733

0751 103010

22

Grădinița „Christoplioii Internațional”

PRE

STR.PUIUL CU PJ.OP1 NR.8

0721 369 354

23

Școala Gimnazială ..bndolin”

PRE,PRI,GIM

STRJ'ÂGÂRAȘ NR. 9 13

0723584872

24

Școala Primară ,J ăttlc Genius"

PRI

STR.CAROL KN APPH NR. 95

729713305

25

Școala Primară „Tcddybar'?

PRE, PRI

STR.CAROL KNAPPE NR. 57

0723048602

0212224455

26

Școala Primara „SmatL Kids”

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN

DOBROGEANU GPIEREA NR. 22A

0212328533

27

Școala Primara „Marja Internațional Schuol t>f Buchatest”

PRE, PRI

STR. PIAȚA AM ZEI NR. 6

0759016001

28

Școala Gimnaziala „Liberă WaldiJit”

PRE, PIU, G1M

ST'R. GENERALI IENR1 MAPI 11 AS

BERTI-1EU3T NR. 25

0212225275

29

Școala Gimnazialii „Ioanid”

PRI, GIM

STR. N [COLAN [ORGA NR. 21

0316203697


30

Școala Gimnaziala „Genwis”

PRE, PRI, GIM

STR. STRAULESTI NR. 89A

031450562

31

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

PRI, GIM, LIC

STR. VTR.GILIU NR. 40

0216370733

32

Școala Gimnazială „Avenor”

PRI, GIM

STR. DRUMUL PADUREA

PUSTNICE1 NR. 125A

0213860210

33

Școala Gimnazială „ALETHEEA”

PRI, GIM

STR PISCUL MOȘULUI NR. 10

0314056501

34

Liceul Teoretic „Școala Mea”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. VAL1UG NR. 12-18

0376203079

35

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

PRI, GIM, LIC TEO

ST'R.BAICULESTI NR. 33/BDUL

POLIGRAFIEI NR.69-71

0213117770

36

Liceul iyFEG”

LTC TEO, LIC TEII

STR. WAJ.TER M ARACI NE AN U

NR. 1-3,intrarua 2, etaj 2

0213111058

37

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc77

LIC TEII

CALEA GRIVITEI NR. 56

0314252794

3B

Liceul Teoretic Național

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

0314381224

39

Școala Postliceală FEG

POS

STR. WALTER MARACINEANU

NR. 1-3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

40

Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene București”

POS

B-DULIANCU DE HUNEDOARA

NR. 27

0212339045

41

Grădinița cu program normal și program prelungit „Kluge Kinder”

PRE

STR. LT. AVIATOR

GHE.STÂLPEANU NR.29

765188891

42

Grădinița „Creative Minds”

PRE

STRALEXANDRU

DEPÂRĂȚEANU NR.38

0726152551

43

Grădinița „Micii Valdenzi7

PRE

STR .CONST ANTIN B Ă LÂ C E AN U NR.4

0720475471

44

Grădinița „Ibix?”

PRE

B-DUL EXPOZIȚIEI NR.2

0773975780

45

Liceul Teoretic ’7Phoenix”

LIC TEO

STR.VIRGILIU NR.40

721295278