Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CO>SI1.IUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

j                             nî.jcÎK;Vi:i,,.ț„ Fif.țț.i:.. șpriț}}

Slr. Puțul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Refomi.nl dt aprobare iu. E/l708/1x3.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate in. E/l 709/13.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului I;

Raportul de specialitate nr. M/3-65/27.02.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător. precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriu lui și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 164/07.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Telurică de Circulație PMB nr. 17422/23,09.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele

însușit de mg. E M. 1     ‘ ;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. R V C.F

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

* Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată

---prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București   29227.1.1.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

■ Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) fit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a.) din Ordonanța de Urgență, a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aproba documentația de urbanism P.U.D. - Str. Puiul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 164/07.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentata în Anexa nr. 2.

Art, 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici amlui/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5, - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau. după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRE$EDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 59

Data: 06.03.2020


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan
HJfțOUG REGLEMEN 1 ĂRi

URBANISTICE SI ARI I1VĂ

Ca unii un; a Lizrcni adrcssik da S                                         ... cu adresa In                             ', settor I. București.

Înregistrară la nr 4CM8I din 14 l] 2019. completaLA cu nr ! 983 din 15 01 2020, îti cimlbmiiuilc eu prevederile Legii nr 350/2.01)I privind amenajarea

LOCAL AL SEL_______

Nr> nvwi i —■ 0 6 MAf? 2020


AVIZ NR.                           C

PENTRU                 7

PI’D-STR. PI 1'1.11.1.11 CRĂCII IX NR. 34 SEC TOR I Supraetajare locuiii|ă individuală Sp i P i VI, rezultând Sp+f +1E

mu iai iahla LAJIMZbIL

LOCAL AL SECTORULUI *GENERAT DL IMOBILI 11□: în suprafață de 40(1.0(1 mp din acte de proprietate (403,00 mp din măsurători j. prupriciale privata conform mențiunilor din Fxtrasul de Cart; funciara nr 2J-H52. eliberat la data de 17 12 2010

INI ȚIATOR: S G. ,S E N

PROIECTANT: S.C. ki V PROIECT S.ft.L.

SPECIALISTXT DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: nrh. R V:^ GF       (RLfR.; D, £j

AMPLASARE, DELIMITARE, SI PRAFAFÂ ZONA STUDIATĂ ÎN PHD: Zona studiata prin PUD incli^ jjlfoțfl^-tnTțdMftk^^^jIiilui care a generat docLimenlafia. delimitați! astfel: Nin'd - str Puțul lui Crăciun nr. 26; Est - slr Clăbiicct nr 37. ,n-’ r i i'Lr.-,-: or ^ i <ț ÎPuful Sui Crăciun nr 22; Vest-urteru deci rcti lațic str PuțuHui Crăci un                                             țț ț InKjjH ^ÎE. —, j

PREVEDERI PUG/ PI.Z, APROBATE ANTERIOR: Conform P L Z - ineliidere inel median dî circulkHÎ In                     urbuiră

tronson cuprins intre Latul Morii și Șes Culeiitiua aprobai cu H.C Ci.M B nr 294/28 I 1.2013, avizul wlutecUiItli            2-țr.1J'llî. tnj^liLuinm

U.C G,M B nr 292/27 11.2014. avizul arhitectului șef nr 13'28 0? 2014. amplasamentul este cuprins în l'.T.RjAd colective mici cu maxim P+2 niveluri situare în afara perimclrelor de protecție. Imobilul nu se aflti pe Lista Vkimjj nr, 113 dm 15022016. suu Iu mai puțin de 100 m dc imobile alinte pe această listă. conform informații lui I 102/109/P,28587 din 30.07 2019

zmsiLiaUdtuiti|e •idAiduale și rtkdur Istorice,pubțjjală în M.O. juf Q.-^lțJ,^tilNJrurhariism nr


Indicatorii urbanistici re» fonicii ta ți: POTmax 45%. CLTiriux pentru in6l|imi P-l = U.9 mp ATXVmp teren. CLTmax pentru înălțimi P+2 = 1.3 mp ADG'nip teren. RHmax = P+2E. Umax = 12 metri, se admite niansardarea clădirilor existente având șnrpnniS cu panta dc maxim 60 grade, cu o suprafața de maxim 60% din aria construita la sol a clădirii

Rt-tragcriui minimă față tic a lin ciment - Conform planșei dc Reglementări Urbanistice ălerenlă P 1. Z - închidere inel median de circulație la zona dc nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Murii și Șos C ulei uimi aprobat cu FLC.G.M Fi, nr 294/28 II ,2013. avizul arhitectului șef nr,27/12.OO^țJ 13. modificat cti H.C’.G.M.B nr292/27 | |_20!4. avizul arhitectului șef nr 13/28 <37 2tH4

Retragerea ni ini mă Față de limitele laterale - Clădirile vtir rus pecia regimul de construire propriu lotizării Clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime cuie nu va depăși 15,0(1 metri de ta aliniament, eu i> retragere 14(5 de li mi la Im orală opusă a parcelei egală :u jumătate din înălțimea la cornișă. dar nu mai putut de 3.IHJ metri Se interzice dispunerea clădirilor scmi-cuplate cu calcanul vizibil din cireuliițic publică cu cxccplia cazului iu cure una dintre clădirile existente pe loturile în veci nule încalcă regula dc cuplare, iar noua Clădire respectă regula valabilă pentru întreaga lotizare

Retragerea față de limitH posterkmrS a terenului - Retragerea Lipi de limita posterioare a parcelei va 11 determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi iu suprafața dc maxim 12,00 mp conslmili la soi (pentru îmbunătățirii dotării cu încăperi sanitara) și numai in cazul în care distanta tată dc limita posterioare va rămâne egala CU jumătate din înălțime, dar mi mai puțin dc 5.00 metri PRF.VF.DF.Hl IT.D- l’ROl'LSE:

Couslruclia sc va uni plasa cu respectarea specificațiilor planului dr reglementări vizat spre nesrhimbtire.

CIR<T LĂȚII Șl ACCESE; Parcarea și șararea autovehicule lor voi' respecta ..Nurinulu privind asigurarea minierului minim de locuri de parcare pentru nude conslruciii și amenajări utilorizale pe teritoriu] Municipiu Iții București și a prospectelor necesare unei ixircctc itn:c(fonări a iirlcrclor dc circiilnțic'' aprob iile prin I ICGMLi nr 66/2006 Accesul auto și pietonal se vor realiza din str Putui lui Crăciun, conform avizului Comisiei [clinice de circuiulii nr 17422/23 09.2019

ECHIPARE TEIIN1CO-EDILJTARA: Este obligatorie racordarea coiislru ulii lor Iu rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare, energie electrica Studiu de rețele însușit dc iug F M, 1

Ducinnențațiu cmc insolită dc studiu de insonre și i lustrarc volumetrică însușite de arh R • V C F

In urma ședinței Comisiei tehnice dc unieiiiiiure a teri lori ului și urbanism nr 15/11/19 12 2(119. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz csie un aviz tehnic și poale fi folosii numai în scopul aprobării P ILD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinsa în PUD care tace obiectul prezentului aviz, iu conformitate cu art 63 alin (2| litera g) din Legea ur 350/ 2901 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Dociuns filați a tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire {DTAC> se poate întocmi numai după aprobarea I’U.D și cu ob 11 gat ivi taie j respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate u certificatului de urbanism nr I IO2/W.'P/28587 din 30.97.2019. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucuroșii In l-uzii! ncadoptârii documentat iei P L.D în plenul Consiliului Local al Sectorului I. in termenul de valabilitate a! acestuia, procedura trebuie reluata După aprobare, acesta răiiune valabil ulii la limp cât Hotărârea de aprobare este în

vigoare.


Șef birou , Raluca Mitmda Epihm
informii;

Andrd Uftuft


lid. Banii Manta nr 9. Sectorul I Bucii iești: 01 1222 Tel, 1-40-21-3 19.10.13; l-ax; +40-21 -3 19.1(3.06 limnil: rcj>isiriiiiir.i.rțprnn.irt.nl r<>


1S p:

. L.r

T ț?71


NR 24, SECTOR 1, BUCUREȘTI

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

_

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

173,00 mp

42.90

173,00 mp

42,90

S. CONSTRUITA DESFASURATA (Tara &nh?.ol)

255,00 mp

*

337,09 mp

*

S. CONSTRUITA DESFASURATA (cu suhwl)

288,00 mp

*

370,00 mp

S. SPAȚIU VERDE

110,50 mp

27,55

110,90 mp

27,55

j

S. CAROSABIL SI ALEI PIETONALE

11U.10 mp

29,55

119,10 mp

29,55

P.O.T.'

42.90 V<.

42,90%

C UT

0,63

0,83

H MAX STREASINA

5.5 m

12

RH MAX

Sp+P+M

Sp+P+2E

NR UNITATI LOCATIVE

1

1

NR. ANGAJAȚI t VIZITATORI

-

-

NR. LOCURI DE PARCARE

2

2“

“ PsrcarRa sr vs rezobs n incinta LocurJe de parca re sc va ram pl a sa pe zor e cu dale iniei baie Se vor asigura 2 locuri dc parcare, cf HCGMB 6B din 2006


□AIA 09.2019

H: Vtl- CIARI

 • 5        G.

 • 6       E_____ N

FRlllFCl hr

07/2019

7ITLL =ROiEGT

SUPRAETAJARE CORP EXISTENT Sp*P*M

REZULTÂND UN CORP Sp+P+2E

BuCuic li.GL.I-ji '   '1 I'.jIh! . iijijunr 24

FAZA

RU.D.

"tlLU FL W.ȘA

REGLEJVIENTÂRI

PLANȘANR

U1-12